Свържи се с нас

Новини

Пенкова: Допълните средства от ЕС за българските граждани и бизнеса са под въпрос

Published

on

Г-жо Пенкова, обяснете какво се случва с Националния план за възстановяване и устойчивост? Правителството представи трети вариант на Плана, може ли вече да кажем, че страната ни ще участва равностойно в разпределението на европейските средства за преодоляване на щетите от световната пандемия?

Намираме се в патова ситуация. Правителството на България, което вече излезе в оставка, отказва да изпрати до Европейската комисия плана на страната ни. Предвид съотношението на силите и заявките на политическите партии в новосформирания парламент, съставянето на ново правителство, което да го подаде, преди изтичането на официалния за сега срок – 30 април, изглежда все по-малко вероятно.

Има опасност в тази ситуация Националният план за възстановяване и устойчивост на България да падне в жертва на амбициите за запазване на властта от досегашните управляващи. С действията и безотговорното си поведение те ще заразят с агонията си цялото българско общество.

Тези средства са жизнено важни за много български малки и средни предприятия. След три вълни на принудително спиране на дейността им в рамките на една година и продължаваща неяснота за бъдещето, много от тях са докарани до ръба на своето икономическо оцеляване.

Въпреки че дори и в последната версия на плана има много аспекти, които трябва да се коригират, отказа да бъде представен в срок е крайна форма на отстъпление от националните интереси на България.

Кога най-рано може да очакваме, че тези средства ще достигнат до българския бизнес?

Ако България изпрати в рамките на месец април финалната версия на своя план, то ние бихме могли да получим първите плащания по плана най-рано още през юли. Тези първи средства се равняват на 13% от полагащите ни се от механизма около 6,217 млрд. евро грантове и 4,549 млрд. евро заеми.

За да започнат плащанията, ЕК трябва да се произнесе в срок от два месеца от получаването на финалната версия на плана. След това Съветът на ЕС, в срок от един месец следва да одобри предложението на комисията за изплащането на сумите към държавите членки на ЕС.

Всяка забавяне с изпращане на плана към ЕК, води и до съответните забавяния на потенциалните плащания. Важно е да се отбележи, че и след изпращането на плана към ЕК, могат да бъдат правени корекции и допълнения.

Според Вас, заложените от българското правителство проекти отговарят ли на европейските критерии и приоритети?

Изискването на Европейската комисия (ЕК) да се финансират политики в сферата на зелена икономика, цифровизацията, науката и иновациите. Приоритетната рамка е ясна: 37% от сумите в плана, трябва да бъдат насочени към опазване на природата, 20% за цифровизация и иновации, а останалите 43% – за разкриване на работни места, укрепване на институциите и свързаност.

Формално погледнато, предложените проекти в българския план следват тази рамка. Българският план беше коригиран и допълван няколко пъти. Третата и най-скорошна версия на българския план, определено има подобрения от първоначалната версия. Въпреки това, все още се налага констатацията, че липсва анализ на икономическия и човешки потенциал на национално и регионално ниво и няма цялостен и единен подход за реформа и инвестиции, които да отразяват целите заложени в европейските политики. Тук говорим за Зелена сделка, цифрова трансформация и кръгова икономика.

Средствата по Плана за възстановяване ще бъдат отпускани само и единствено след многоетапна проверка и оценка от страна на европейските институции. За България са предвидени близо 12 млрд. евро, но това е максималният таван от средства, които страната ни може да получи. При неизпълнение на критериите и липсва на конкретика в проектите, каквато наблюдаваме в момента, ще ни се отпуснат много по-малко средства. Част от критериите, които ще имат сериозна тежест в оценката са дали планът отговаря на реалните проблеми на обществото; дали ще подпомогне потенциала за растеж в бъдеще и дали с него не се нанасят екологични вреди.

Изпълнението на предложените проекти ще бъде прозрачно следено. Лично на мен, ми е много интересно да видя как ЕК ще оцени дали предложените мерки предотвратяват, разкриват и коригират корупция, измами и конфликти на интереси при използването на средствата.

Както финансист и човек с опит, кои са предимствата и кои са недостатъците на българския план?

Има прогрес спрямо втората версия на българския план, тъй като се предвиждат средства за развитие на индустриални паркове и скъсяване на веригите за доставки на големите предприятия. Това се прави с цел да се подпомогне преходът към кръгова икономика. Също така се предвижда дигитална трансформация и развитие на системите за управление в реално време на електроенергийния системен оператор, което ще даде един съвременен облик на електроенергийната система в условията на по-чисто производство. Има увеличение на средствата, предвидени за пилотни проекти, насочени за преход към нисковъглеродна икономика – от 39 млн. лв. на 117 милиона.

Що се отнася до недостатъците, бихме могли да отбележим, че за съжаление отново не се предлага трансформация на съществуващите ТЕЦ-ове в страната и не са предвидени средства за преквалификация на работната сила. Говори се единствено за внос на газ и водород за захранване на тези мощности.

Също така, увеличаването на енергийната ефективност в еднофамилните и многофамилните сгради би могла да се финансира и от други механизми, а средствата по Плана да се разходват за развитие на нисковъглеродни производства и иновации във вече съществуващи предприятия.

Силно впечатление прави и отсъствието на проекти за устойчива мобилност, разработване на инфраструктура за използване на алтернативни горива (изграждане на електрически зарядни станции) и създаване на по-висока добавена стойност чрез иновации и цифровизация на общественият транспорт.

В раздела Иновативна България липсва конкретика по отношение на реформите в образователната система. Целта на подобна реформа трябва да бъде да повиши капацитета за научни изследвания и иновации, да засили високите научни постижения и да стимулира отворената наука и сътрудничеството с бизнеса.

В така заложения план се говори за повишаване на пригодността за заетост на всички възрастови групи, чрез създаване на онлайн платформа за обучение. Смятам, че само чрез ваучерната схема за дигитални умения на работещи и безработни и с онлайн платформа на стойност от над 290 млн. лв. не бихме могли да говорим за истинска реформа в образованието.

Имахте ли възможност да съпоставите българския план за възстановяване и устойчивост с план на друга държава-членка на ЕС?

За разлика от българския план, много от държавите членки вече разполагат с финални варианти, готови за предаване към Комисията. Португалия стана първата държава членка представила плана си пред Европейската комисия. И докато българският план все още е на ниво чернова, в който липсват конкретни цели и политики, планът на Португалия разполага с конкретни предложения за действия съсредоточени върху устойчивост на климатичния, икономически и цифров преход.

Друг пример може да бъде даден със съседна на България страна – Румъния. Планът е в синхрон със заложените политики на ЕС и се фокусира върху зелен преход, цифрова трансформация, интелигентен растеж, социално и териториално сближаване, здраве и устойчивост и политики за следващото поколение. Съществува цялостна стратегия, която за жалост не се забелязва в проекто-плана на България.

Гърция също е готова със своя план, като основна заложена цел е да се запълни голямата разлика в инвестициите и заетостта. Планът за възстановяване на Гърция също разполага с конкретни мерки отразяващи целите за цифров и зелен преход. Такива са въвеждането на изцяло нов план относно залесяванията и горите, както и планови инвестиции за борба с укриването на данъци, които включват по-нататъшна дигитализация на данъчните услуги.

Литва разполага със завършен план фокусиращ се върху постепенно изместване към екологично чист обществен транспорт, развитие на алтернативно гориво, насърчаване на 5G мрежата.

Анализът между плановете на тези страни-членки и България показва, че докато българският план залага главно на саниране, асфалт и още от същото, останалите държави предлагат конкретни реформи и мерки, които ще ги извадят по-бързо от кризата и ще спомогнат по-бързото възстановяване.

Българският план има нужда от конкретни предложения и проекти. Не бива да позволим бъдещото на България да се превръща в заложник на невъзможността на предишното правителство да излезе с иновативни идеи, които да подпомогнат истински българските граждани и българската икономика.

Има ли риск за средствата за България от ЕС, свързан с върховенството на правото и новият принцип за достъп до средствата „под условие“?

Всички средства в новия програмен период 2021 г. – 2027 г., включително и средствата за справяне за кризата са обвързани с изискването за спазване върховенството на правото (Регламент 2020/2092). С този нов механизъм за защита на бюджета на ЕС се цели европейските пари да не се използват за финансиране на корупция или режими, които не отговарят на ценностите на Съюза.

Европейската комисия ще следи за това дали в държавите има системно нарушаване на върховенство на правото, от което следва риск за правилното финансово управление на европейските пари. ЕК ще си сътрудничи и с други органи като Европейския главен прокурор, Европейската служба за борба с измамите и др. Ако Комисията установи нарушения, тя мотивира предложение до Съвета, който с квалифицирано мнозинство може да наложи изцяло или частично суспендиране на средствата от ЕС за съответната държава.

Има два основни риска – единият е на ниво ЕС, а другият е на ниво България. Първо, новият механизъм ще се прилага проактивно и няма да важи за дадените средства досега. Второ, очаква се Съдът на ЕС да бъде сезиран по Регламента, каквито заявки направиха Полша и Унгария и това ще попречи на ЕК да започне веднага да го прилага. Тоест, възможно е едно забавяне на ниво ЕС.

Липсата на реформи в България в областта на правосъдието и борбата с корупцията и липсата на резултати са фактор с висок риск, който може да препятства достъпът на България до средства, които са ключови за възстановяването на икономиката ни. Всяко евро към България ще бъде оценявано от гледна точка на механизма за върховенство на правото.

През юли тази година предстои да излезе и докладът за състоянието във всички държави. България няма време за губене и следва да положи усилия, така че средата у нас да бъде прозрачна, за да не се възпрепятства и забави допълнително възможността за икономическо възстановяване.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:
https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Крими

Спор за паркомясто в центъра на Габрово завърши с инцидент и щети

Published

on

Спор за паркомясто посред бял ден в центъра на Габрово завърши с неприятен инцидент и доведе до материални щети. Скандалът възникнал между две жени, искащи да паркират управляваните от тях автомобили на едно и също място. С „Габрово Нюз“ се свърза пострадалата жена, която разказа за ужаса от преживяното от първо лице.

Случката се разиграла на 27 януари, в часовете преди обед, на паркинг в близост до църквата „Света троица“. Потърпевшата жена спряла автомобила си на свободно място, предназначено за хора с увреждания, с какъвто валиден талон разполага, поради освидетелстване от ТЕЛК.

Забелязала маневрираща друга кола, но не ѝ обърнала внимание. В момента, в който загасила двигателя, поставила инвалидния талон на таблото и посегнала да отвори вратата на шофьорското място, за да слезе, до нея спряла маневриращата кола, ограничавайки я да напусне превозното си средство.

Към нея в това време се обърнала агресивна жена на средна възраст, возеща се в другия автомобил, която крещейки през сваления прозорец изрекла думите: „Махни се оттам!“, призовавайки я да освободи заетото от нея вече място. Потърпевшата любезно и възпитано ѝ отвърнала, че отказва да изпълни нареждането. Пътят ѝ обаче продължил да бъде препречен. Въпреки това възпрепятстваната дама се прехвърлила на пасажерското място, от което все пак напуснала колата.

Словесното пререкание продължило и на паркинга, където напрежението бързо ескалирало. Искащата да ѝ бъде освободено място започнала да блъска, скубе и рита в краката потърпевшата жена, която през цялото време не отвърнала на физическата агресия срещу нея, в опит да се предпази и защити, а конфликтът преустановен.

Това сякаш нагнетило още повече разразилата се ситуацията. В своя изблик на гняв, нерви и ярост, раздразнената жена посегнала и на превозното средство, заело желаното от нея паркомясто. За нейно нещастие обаче първия опит да счупи дясното странично огледало, ритайки го с крак, се оказал неуспешен, тъй като се подхлъзнала на снега и паднала на земята. При втория си опит обаче постигнала целта и увредила чуждата собственост.

Виждайки и осъзнавайки какво е извършила тръгнала към колата, с която била, за да се опита да напусне мястото на инцидента и да не понесе отговорност, но се спряла, тъй като забелязала, че потърпевшата извадила телефона си и прави снимки с него на регистрационния номер на автомобила.

Решила да се върне обратно и започнала да дърпа чантата на жената, с настояване да вземе телефона, за да изтрие направените снимки. Потърпевшата успяла някак да се отскубне от схватката и побегнала към близките търговски обекти, за да извика някой на помощ. Отзовал се мъж, който прекратил конфликта помежду им. В негово присъствие агресивната жена направила опит да удари в лицето жертвата на посегателството, но мъжът успял да ѝ хване ръката и ударът бил избегнат.

В близост бил и полицай, когото потърпевшата жена извикала, за да вземе отношение. Пред униформения служител извършителката на деянието започнала да твърди, че нападнатата жена сама си е счупила страничното огледало, нещо което не отговаряло на истината.

Разбирайки, че нещо се случва, към мястото на инцидента се насочил и мъж, когото минути по-рано пострадалата жена оставила в близост. Извършителката опитала и него да убеди в своята правота и версията ѝ, че жертвата сама си е счула огледалото. Нещо, на което мъжът изобщо не повярвал.

След претърпения инцидент пострадалата отишла до полицията, където подала жалба. От пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Габрово потвърдиха за случая и съобщиха, че е заведена преписка. Снети са обяснения от двете страни и материалите предстоят да бъдат внесени в прокуратурата.

Шокът от преживянето за нападнатата жена е голям, разказа още тя. Посетила е психолог поради породилия се у нея страх. Седмица след нападението продължава да изпитва неспокойство в съня си, буди се нощно време, тъй като в съзнанието ѝ излиза неприятната случка и изживява всичко наново. Потърпевшата е категорична, че ще търси правата си по съдебен път.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Онлайн пазаруване на обувки – всичко, което трябва да знаете

Published

on

Забелязвали ли сте понякога, че никой друг няма същия размер обувки като Вас?
Това се дължи на факта, че науката за определяне на размера на обувките е много
неточна. Марката, стилът и дори материалите, използвани за изработката им, могат да
окажат различно влияние.

И така, как можете да намерите необходимия Ви размер онлайн? За щастие има някои
общи правила, към които можете да се придържате, когато купувате обувки онлайн.

Размерът
Трябва да сте наясно с размера на обувките си, за да можете да изберете чифт обувки с
увереност. Използвайте таблицата с размери, за да определите размера на обувките си
при различните марки, когато пазарувате обувки онлайн.

Можете също така да използвате линийка или ролетка вкъщи, за да измерите краката
си. За да не се разтягат, докато мерите, обуйте чорапи, които са сравними с тези, които
ще носите с новите обувки.

Измерете и двата крака, тъй като те често се различават с половин размер или повече.
Използвайте сантиметри или инчове (в зависимост от това, коя от двете категории е
налична в дадения сайт за пазаруване на обувки).

Разпознаване на конструкцията на обувките
За да направите покупка, е необходимо да познавате производствения процес на
обувките. Обувките тип „слип-он“ са отворени обувки без връзки, докато „мокасините“
са ниски обувки без ток. За разлика от токчетата, които се спускат надолу от подметката
към пръстите на краката, клиновидните токчета имат страни, които се спускат от
подметката, за да поддържат крака.

Сандалите обикновено нямат каишка на глезена и позволяват по-голямо движение на
стъпалото, отколкото ботушите, което ги предпазва от изплъзване при ходене.
Въпреки че маратонките могат да се носят самостоятелно или с други дрехи, важно е
да помните, че те са по-скоро улично облекло, отколкото спортни обувки.

Помислете дали вместо това да не си вземете чехли, ако искате нещо по-елегантно, но
все още модерно и удобно. И двете разновидности са затворени обувки без връзки или
каишки.

Помислете за правилата за връщане на продукта
Преди да направите покупка, винаги трябва да проверявате правилата за връщане на
даден уебсайт. Въпреки че повечето търговци на дребно имат някаква политика за
връщане или замяна, тя може да варира значително в зависимост от търговеца на
дребно и продукта.

Например може да има по-кратък срок за връщане на обувки, отколкото за слънчеви
очила, ако правите онлайн покупка.

Някои фирми имат строги политики по отношение на връщането на стоки.
Понастоящем в Обединеното кралство се премахват правилата за безплатно връщане,
а САЩ вероятно ще последват примера им в светлината на настоящата световна
финансова криза. Някои фирми са по-толерантни и приемат връщане на стоки,
независимо дали са били повредени или не. Някои приемат връщане само в рамките
на определен период от време (обикновено 30 дни). Проучването на политиките за
връщане на различни фирми е най-добрият начин да решите коя политика за връщане
е подходяща за Вас.

Много онлайн търговци правят своите политики достъпни на уебсайтовете си, така че
клиенти като Вас да са напълно наясно какво да очакват, когато правят покупки от тях.

Направете онлайн проучване
Преди да направите покупка, е добре да посетите уебсайта на фирмата. Винаги можете
да върнете обувките, ако не Ви пасват, но ако уебсайтът е труден за използване или
твърде объркващ, може да не искате да минавате през всички тези проблеми.

Освен това трябва да прочетете всички мнения на клиентите, публикувани онлайн.
След това можете да решите дали си струва да купувате от тях, след като научите какво
казват другите за тях. Обикновено е добър знак, ако те имат хиляди положителни
отзиви.

Инвестирайте в реномирани марки
Изключително важно е да купувате от реномирана марка, независимо дали търсите
чифт обувки за бягане или нещо по-официално, като например обувки за рокля и
ботуши. Тя ще предложи висококачествени стоки, както и надеждно обслужване на
клиенти, в случай че нещо се обърка с поръчката Ви.

Потребителите и фирмите оценяват продукти в сайтове като obuvki.bg въз основа на
тяхната ефективност, стойност и общо ниво на удовлетвореност. Когато решавате къде
да купите следващия си чифт обувки, тази информация за оценките може да бъде
много полезна!

Преди да направите покупка, прочетете експертни мнения
Не забравяйте да прочетете мненията на експерти, както и на други купувачи, преди да
направите покупка на обувки. Тъй като са написани от хора, които са проучили
обстойно обувките, експертните мнения могат да бъдат изключително полезни за
определяне на това дали обувките са удобни и издръжливи.

Също така можете да определите дали тези обувки са подходящи за вида дейност,
която възнамерявате да извършвате с тях, като се консултирате с експертни мнения.
Възможно е те да са по-подходящи за баскетбол, отколкото за бягане и туризъм.

Онлайн пазаруването на обувки е чудесна възможност
В заключение, поръчването на обувки онлайн може да бъде чудесен начин да получите
точно това, което искате, и да спестите пари. Това обаче не винаги е лесно.

Но ако се придържате към гореспоменатите съвети и си напишете домашното,
купуването на обувки онлайн с obuvki bg промо код от уебсайт на магазин за обувки
може да бъде сигурно и удовлетворяващо преживяване. Няма извинение да не
намерите идеалния за Вас стил при наличието на толкова много различни марки, които
предлагат толкова много стилове на толкова ниски цени.

Зареди още

Новини

Областният насрочи консултациите за състава на РИК – Габрово

Published

on

Със своя заповед, областният управител Кристина Сидорова насрочи датата и часа за консултации между политическите партии и коалиции, във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Районна избирателна комисия Габрово (РИК) за организиране и провеждане на изборите за народни представители в 7 МИР – Габрово на 02 април 2023 г.

Консултациите ще се проведат на 5 февруари, неделя, от 10.00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово.

Поканени за участие са представляващите, или упълномощени от тях лица, парламентарно представените партии и коалиции.

Заповедта на Областния управител е публикувана на официалната страница на Областна администрация Габрово, раздел „Избори 2023“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица