Свържи се с нас

Новини

Пенкова: Допълните средства от ЕС за българските граждани и бизнеса са под въпрос

Published

on

Г-жо Пенкова, обяснете какво се случва с Националния план за възстановяване и устойчивост? Правителството представи трети вариант на Плана, може ли вече да кажем, че страната ни ще участва равностойно в разпределението на европейските средства за преодоляване на щетите от световната пандемия?

Намираме се в патова ситуация. Правителството на България, което вече излезе в оставка, отказва да изпрати до Европейската комисия плана на страната ни. Предвид съотношението на силите и заявките на политическите партии в новосформирания парламент, съставянето на ново правителство, което да го подаде, преди изтичането на официалния за сега срок – 30 април, изглежда все по-малко вероятно.

Има опасност в тази ситуация Националният план за възстановяване и устойчивост на България да падне в жертва на амбициите за запазване на властта от досегашните управляващи. С действията и безотговорното си поведение те ще заразят с агонията си цялото българско общество.

Тези средства са жизнено важни за много български малки и средни предприятия. След три вълни на принудително спиране на дейността им в рамките на една година и продължаваща неяснота за бъдещето, много от тях са докарани до ръба на своето икономическо оцеляване.

Въпреки че дори и в последната версия на плана има много аспекти, които трябва да се коригират, отказа да бъде представен в срок е крайна форма на отстъпление от националните интереси на България.

Кога най-рано може да очакваме, че тези средства ще достигнат до българския бизнес?

Ако България изпрати в рамките на месец април финалната версия на своя план, то ние бихме могли да получим първите плащания по плана най-рано още през юли. Тези първи средства се равняват на 13% от полагащите ни се от механизма около 6,217 млрд. евро грантове и 4,549 млрд. евро заеми.

За да започнат плащанията, ЕК трябва да се произнесе в срок от два месеца от получаването на финалната версия на плана. След това Съветът на ЕС, в срок от един месец следва да одобри предложението на комисията за изплащането на сумите към държавите членки на ЕС.

Всяка забавяне с изпращане на плана към ЕК, води и до съответните забавяния на потенциалните плащания. Важно е да се отбележи, че и след изпращането на плана към ЕК, могат да бъдат правени корекции и допълнения.

Според Вас, заложените от българското правителство проекти отговарят ли на европейските критерии и приоритети?

Изискването на Европейската комисия (ЕК) да се финансират политики в сферата на зелена икономика, цифровизацията, науката и иновациите. Приоритетната рамка е ясна: 37% от сумите в плана, трябва да бъдат насочени към опазване на природата, 20% за цифровизация и иновации, а останалите 43% – за разкриване на работни места, укрепване на институциите и свързаност.

Формално погледнато, предложените проекти в българския план следват тази рамка. Българският план беше коригиран и допълван няколко пъти. Третата и най-скорошна версия на българския план, определено има подобрения от първоначалната версия. Въпреки това, все още се налага констатацията, че липсва анализ на икономическия и човешки потенциал на национално и регионално ниво и няма цялостен и единен подход за реформа и инвестиции, които да отразяват целите заложени в европейските политики. Тук говорим за Зелена сделка, цифрова трансформация и кръгова икономика.

Средствата по Плана за възстановяване ще бъдат отпускани само и единствено след многоетапна проверка и оценка от страна на европейските институции. За България са предвидени близо 12 млрд. евро, но това е максималният таван от средства, които страната ни може да получи. При неизпълнение на критериите и липсва на конкретика в проектите, каквато наблюдаваме в момента, ще ни се отпуснат много по-малко средства. Част от критериите, които ще имат сериозна тежест в оценката са дали планът отговаря на реалните проблеми на обществото; дали ще подпомогне потенциала за растеж в бъдеще и дали с него не се нанасят екологични вреди.

Изпълнението на предложените проекти ще бъде прозрачно следено. Лично на мен, ми е много интересно да видя как ЕК ще оцени дали предложените мерки предотвратяват, разкриват и коригират корупция, измами и конфликти на интереси при използването на средствата.

Както финансист и човек с опит, кои са предимствата и кои са недостатъците на българския план?

Има прогрес спрямо втората версия на българския план, тъй като се предвиждат средства за развитие на индустриални паркове и скъсяване на веригите за доставки на големите предприятия. Това се прави с цел да се подпомогне преходът към кръгова икономика. Също така се предвижда дигитална трансформация и развитие на системите за управление в реално време на електроенергийния системен оператор, което ще даде един съвременен облик на електроенергийната система в условията на по-чисто производство. Има увеличение на средствата, предвидени за пилотни проекти, насочени за преход към нисковъглеродна икономика – от 39 млн. лв. на 117 милиона.

Що се отнася до недостатъците, бихме могли да отбележим, че за съжаление отново не се предлага трансформация на съществуващите ТЕЦ-ове в страната и не са предвидени средства за преквалификация на работната сила. Говори се единствено за внос на газ и водород за захранване на тези мощности.

Също така, увеличаването на енергийната ефективност в еднофамилните и многофамилните сгради би могла да се финансира и от други механизми, а средствата по Плана да се разходват за развитие на нисковъглеродни производства и иновации във вече съществуващи предприятия.

Силно впечатление прави и отсъствието на проекти за устойчива мобилност, разработване на инфраструктура за използване на алтернативни горива (изграждане на електрически зарядни станции) и създаване на по-висока добавена стойност чрез иновации и цифровизация на общественият транспорт.

В раздела Иновативна България липсва конкретика по отношение на реформите в образователната система. Целта на подобна реформа трябва да бъде да повиши капацитета за научни изследвания и иновации, да засили високите научни постижения и да стимулира отворената наука и сътрудничеството с бизнеса.

В така заложения план се говори за повишаване на пригодността за заетост на всички възрастови групи, чрез създаване на онлайн платформа за обучение. Смятам, че само чрез ваучерната схема за дигитални умения на работещи и безработни и с онлайн платформа на стойност от над 290 млн. лв. не бихме могли да говорим за истинска реформа в образованието.

Имахте ли възможност да съпоставите българския план за възстановяване и устойчивост с план на друга държава-членка на ЕС?

За разлика от българския план, много от държавите членки вече разполагат с финални варианти, готови за предаване към Комисията. Португалия стана първата държава членка представила плана си пред Европейската комисия. И докато българският план все още е на ниво чернова, в който липсват конкретни цели и политики, планът на Португалия разполага с конкретни предложения за действия съсредоточени върху устойчивост на климатичния, икономически и цифров преход.

Друг пример може да бъде даден със съседна на България страна – Румъния. Планът е в синхрон със заложените политики на ЕС и се фокусира върху зелен преход, цифрова трансформация, интелигентен растеж, социално и териториално сближаване, здраве и устойчивост и политики за следващото поколение. Съществува цялостна стратегия, която за жалост не се забелязва в проекто-плана на България.

Гърция също е готова със своя план, като основна заложена цел е да се запълни голямата разлика в инвестициите и заетостта. Планът за възстановяване на Гърция също разполага с конкретни мерки отразяващи целите за цифров и зелен преход. Такива са въвеждането на изцяло нов план относно залесяванията и горите, както и планови инвестиции за борба с укриването на данъци, които включват по-нататъшна дигитализация на данъчните услуги.

Литва разполага със завършен план фокусиращ се върху постепенно изместване към екологично чист обществен транспорт, развитие на алтернативно гориво, насърчаване на 5G мрежата.

Анализът между плановете на тези страни-членки и България показва, че докато българският план залага главно на саниране, асфалт и още от същото, останалите държави предлагат конкретни реформи и мерки, които ще ги извадят по-бързо от кризата и ще спомогнат по-бързото възстановяване.

Българският план има нужда от конкретни предложения и проекти. Не бива да позволим бъдещото на България да се превръща в заложник на невъзможността на предишното правителство да излезе с иновативни идеи, които да подпомогнат истински българските граждани и българската икономика.

Има ли риск за средствата за България от ЕС, свързан с върховенството на правото и новият принцип за достъп до средствата „под условие“?

Всички средства в новия програмен период 2021 г. – 2027 г., включително и средствата за справяне за кризата са обвързани с изискването за спазване върховенството на правото (Регламент 2020/2092). С този нов механизъм за защита на бюджета на ЕС се цели европейските пари да не се използват за финансиране на корупция или режими, които не отговарят на ценностите на Съюза.

Европейската комисия ще следи за това дали в държавите има системно нарушаване на върховенство на правото, от което следва риск за правилното финансово управление на европейските пари. ЕК ще си сътрудничи и с други органи като Европейския главен прокурор, Европейската служба за борба с измамите и др. Ако Комисията установи нарушения, тя мотивира предложение до Съвета, който с квалифицирано мнозинство може да наложи изцяло или частично суспендиране на средствата от ЕС за съответната държава.

Има два основни риска – единият е на ниво ЕС, а другият е на ниво България. Първо, новият механизъм ще се прилага проактивно и няма да важи за дадените средства досега. Второ, очаква се Съдът на ЕС да бъде сезиран по Регламента, каквито заявки направиха Полша и Унгария и това ще попречи на ЕК да започне веднага да го прилага. Тоест, възможно е едно забавяне на ниво ЕС.

Липсата на реформи в България в областта на правосъдието и борбата с корупцията и липсата на резултати са фактор с висок риск, който може да препятства достъпът на България до средства, които са ключови за възстановяването на икономиката ни. Всяко евро към България ще бъде оценявано от гледна точка на механизма за върховенство на правото.

През юли тази година предстои да излезе и докладът за състоянието във всички държави. България няма време за губене и следва да положи усилия, така че средата у нас да бъде прозрачна, за да не се възпрепятства и забави допълнително възможността за икономическо възстановяване.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП:
https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Новини

38 аптеки сключиха договор със Здравната каса в Габрово

Published

on

В област Габрово 38 аптеки подписаха индивидуални договори с Районната здравноосигурителна каса за отпускане на частично или напълно платени лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Те са разположени във всички общини на областта и осигуряват достъпно снабдяване с лекарства на хронично болните пациенти.

На територията на община Габрово, сключилите договор аптеки са 23, в Севлиево – 9, в Дряново – 2 и в община Трявна –  4 ( 3 от тях в гр. Трявна и 1 в Плачковци). Сключени са договори с всички аптеки, които са пожелали да работят с НЗОК.

Рецепти за скъпоструващите лекарства, заплащани от здравната каса по трите вида протоколи – ІА, IB и IC ще бъдат изпълнявани от повечето аптеки подписали договор. Пациентите с диабет могат да получават аналогови инсулини в 32 аптеки, а тест-ленти – в 27.

Аптеките, от които здравноосигурените пациенти могат да получават предписаните им сензори за продължително измерване на нивото на глюкоза са 24. Лекарствата за хормонална терапия при онкологични заболявания отпускат 30 аптеки.

Хронично болните, които получават безплатни или частично платени лекарства могат да изберат най-удобната за тях аптека, сключила договор с Районната здравна каса, за осигуряване на необходимите им за месеца лекарства.

Аптеките, които са пожелали да отпускат лекарствените продукти за домашно лечение, предписвани при диагностициран КОВИД-19 и заплащани напълно или частично от НЗОК са 28 и също са в четирите общини на областта.

От РЗОК напомнят, че лекарствата за домашно лечение на хронични заболявания вече се отпускат по електронни рецепти и електронни рецептурни книжки, които не трябва да се заверяват. Не е необходимо здравноосигурените лица да си закупуват хартиени рецептурни книжки.

В РЗОК Габрово е на разположение списък на аптеките сключили договор с посочени адреси, телефони и видовете лекарства, които отпускат. Тази информация може да се намери и на сайта на НЗОК /www.nhif.bg/ в рубриката „електронни услуги” – „търсене на договорни партньори и дейности”, а в същата рубрика функционира и удобна електронна справка за търсене на лекарства, заплащани от НЗОК.

Онлайн справка за аптеките: https://services.nhif.bg/references/lists/pharmacies.xhtml;jsessionid=FEC8EDA85C8EAC888BC605C7BC312924

Онлайн справка за лекарства: https://services.nhif.bg/references/lists/medicine.xhtml

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

Лъхащ на алкохол шофьор отказа кръвен тест

Published

on

Шофьорската книжка на 46-годишен мъж от Казанлък беше отнета от габровските катаджии, след като го спипаха пиян зад волана.

Наквасеният водач бил заловен в сряда, около 21.30 часа, на бул.“Стефан Караджа“ в Габрово, където екип на полицията забелязал и веднага отбил за проверка криволичещ по пътното платно лек автомобил „Волво С40“, управляван от 46-годишния.

От водача се носели силни миризми на алкохол, навяващи на мисълта, че е имало употреба, което наложило неговото незабавно тестване.

След като надул дрегера, дисплеят на техническото средство отчел 1.29 промила в количеството издишан въздух.

Мъжът отказал кръвна проба, но това не попречило да бъде санкциониран. По случая е образувано бързо производство.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Кметът на Трявна проведе срещи за стопанисването на общинските гори

Published

on

През изминалата седмица кметът на община Трявна Силвия Кръстева инициира две работни срещи, във връзка със състоянието на общинско дружество “Здравец” ЕООД и стопанисването на общинските горски територии. Въпросът нееднократно е бил поставян за решаване от местната власт, но на този етап категоричен отговор за последващо действие няма.

След провеждането на първата среща между кмета на Трявна, бившия управител на “Здравец” ЕООД инж. Тони Тодорова, общински съветници и представители на счетоводната кантора на дружеството, непосредствено след това бе инициирана втора работна среща между Силвия Кръстева и общински съветници.

Общинско дружество “Здравец” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност и е създадено с Решение на Общински съвет-Трявна от 31 май 2004 год. Собственик на капиталовите средства е Община Трявна, а правата на собственика на капитала се упражняват от ОбС-Трявна.

Предметът на дейност е дърводобив (след изпълнение на изискванията на закона), залесяване, строителни дейности, стопанисване на спортни обекти и други, незабранени от закона дейности. За управител е назначен инж. Тони Тодорова. След подготвено предложение, в началото на 2021 г., през месец февруари, ОбС-Трявна приема Решение, с което задължава управителя на общинско дружество “Здравец”ЕООД в седемдневен срок да подаде молба до Габровски окръжен съд за откриване на производство по обявяване в несъстоятелност. Инж. Тодорова е освободена от временното изпълнение на длъжността управител, но не и от отговорност.

Кой и как оттук нататък ще стопанисва общинските гори на територията на Община Трявна, кметът г-жа Силвия Кръстева постави отново на дневен ред. “Ще изпаднем в една ситуация, в която няма да има кой да подава отчетите, справката декларация по ДДС всеки месец, няма да получим никакъв годишен финансов отчет… Възложила съм на адвоката на Общината да проучи възможността при внесен годишен отчет от счетоводната кантора ние да го внесем в Общинския съвет и един от принципала, от общинския съвет, да го внесе в търговския регистър, за да изпълним задълженията си!”, коментира по време на работната среща Силвия Кръстева и увери, че прокуратурата отново ще бъде уведомена на основание чл. 155, т. 3 от Търговския закон.

На този етап уведомлението вече е подадено от местната власт и се очаква развитие на процедурата по казуса “Здравец” ЕООД.

При така развилата се ситуация около “Здравец” ЕООД, вариантите за стопанисване на общинските горски територии са създаване на ново общинско дружество по ЗОС, отдаване на горите на ТП “Държавно горско стопанство Плачковци”, създаване на общинско предприятие или създаване на структурно звено в общинска администрация.

Последното бе гласувано от ОбС-Трявна, но не бе съгласувано съответно финансиране за него. Така, на последната работна среща, присъстващите обсъдиха основно плюсовете и минусите на другите възможности за стопанисване на горските територии с цел обединяване около решение за внасяне на предстоящо предложение от страна на местното ръководство.

“Ако звеното отпада като вариант, остава създаването на предприятие или отдаване на горското стопанство в Плачковци. Ако е общинско предприятие, може би, ще е най-добрият вариант, но общинско предприятие без да има с какво да го издържаме и без назначаването на лице, отговарящо на изискванията, няма как да се случи. Притеснява, че няма да успеем да намерим лицензиран човек, който да отговаря на всички условия!” споделиха Татяна Рачева – Общински съветник в ОбС – Трявна и кметът на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева, която допълни “Мнението си съм изразявала още предходния мандат като Председател на ОбС-Трявна и то е категорично, и не съм го променяла”.

“На този етап е най-удачно общинските гори да бъдат предоставени на горското стопанство в Плачковци, за срок не повече от 2 години. При всички положения при създаването на едно общинско предприятие или структура в общината, специално за структурата в Общината, ще трябва да се дофинансира тази структура, което трябва да бъде ясно разчетено и с всичко останало считам, че ще бъде трудно!”, коментираха отдаването на общинските гори за стопанисване от ТП “Държавно горско стопанство Плачковци” г-жа Силвия Кръстева и г-жа Татяна Рачева.

„Нашата позиция многократно също е изразявана, че по-скоро не сме съгласни да бъдат дадени на горското, а да се търси вариант за звено или за предприятие по ЗОС, което ни се струва по-удачния вариант. Би могло да бъде назначено на първо време, за да видим дали би било ефективно и печелившо и за да няма отношение минималната работна заплата да се наеме само един лицензиран лесовъд, който да уреди план за сеч!”, изказа своята позиция, по време на работната среща Боян Грозев, след което излезе с писмена такава, че би подкрепил предоставянето на общинските гори за управление от горското стопанство в Плачковци.

След проведените работни срещи, кметът на Община Трявна пое ангажимент да направи справка колко би струвало създаването и функционирането на едно общинско предприятие по ЗОС, с данните от която да запознае съответно общинските съветници. Оказва се, че е необходим значителен финансов ресурс годишно при прогнозни цени от 45 лв./куб. м за продажба на 1 500 куб. м дървесина, а при управлението на общинските горски територии от ТП “Държавно горско стопанство Плачковци” не се предвиждат разходи за община Трявна.

“За възлагане на управлението проведох разговор с Директора на ТП “Държавно горско стопанство Плачковци”. Тъй като, съгласно приетата от Народното събрание структура Министерство на земеделието, храните и горите се преобразува в Министерство на земеделието, както и свързаните с преструктурирането други промени, предложението до ОбС-Трявна ще бъде внесено през м. февруари!”, посочва още в официалното си писмо до общинските съветници кметът на Община Трявна.

Ако подобен договор бъде сключен между двете страни, то при планиран обем в утвърдения горскостопански план годишно по 1 500 куб. м стояща маса с клони и при средна продажна цена за 2022 год. от 45 лв./ куб. м, чистите приходи за Община Трявна биха били в размер на 23 625 лв. годишно.

Едновременно биха се извършвали и дейности по опазване на горите без разходи от общината.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица