Свържи се с нас

Икономика

„Идеал Стандарт – Видима” АД отново с награда

„Идеал Стандарт – Видима” АД отново с награда за инвестиции в зелени политики и реални резултати в опазване на околната среда

Published

on

Наградата получава Валентин Ганев

„Идеал Стандарт – Видима” АД беше отличена с първо място в категорията „Индустрия, производствен сектор и управление на отпадъци” от конкурса „Най-зелени компании в България за 2011”, като признание за ангажираността и последователните си действия за опазване на околната среда. Наградата беше връчена на Валентин Ганев, Директор на завода за производство на санитарна керамика на компанията, по време на церемония в края на юни 2012г. Конкурсът, организиран от b2bMedia, отличи инвестиционни дейности на фирми или проекти, които са ангажирани с опазването на природните ресурси, производство и откриване на алтернативни енергийни източници, прилагане на проекти за пречистване на въздуха и водите и / или други бизнес практики, свързани с опазването на околната среда.

Това е поредното отличие за „Идеал Стандарт – Видима” АД за нейните последователни зелени политики, за работата и инвестициите на компанията в устойчив бизнес и опазване на околната среда. Наградата идва в момент, когато компанията отбелязва 20 години от началото на една от най-успешните инвестиции в България, чието начало е дадено през 1992 г. със сключване на договор за партньорство между „Видима” АД и Американ Стандарт Инк. Преди няколко дни (на 26 юни) „Идеал Стандарт – Видима” АД произведе и 30-милионното изделие в завода си за производство на санитарна керамика, който се нарежда сред най-ефективните и конкурентноспособни предприятия в Европа, работещо в съответствие с изискванията на стандартите ISO14001:2004 за околна среда.

По повод наградата „Най-зелена компания на България за 2011” Валентин Ганев заяви: „Опазването на околната среда е сред приоритетите в инвестиционната политика на компанията, като през последните години са реализирани много проекти, които водят до редуциране на електроенергия, природен газ, материали, суровини и генерирани от технологичните процеси отпадъци.  През 2011г. компанията е инвестирала над 620 000 лв. в проекти и дейности за опазване на околната среда, от които 270 000 лв. са инвестиции в нови проекти. В допълнение, екипите от инженери и специалисти в двете основни производства – за производство на санитарна арматура и санитарна керамика, продължиха да подобряват основните дейности и процеси, с което се повиши енергийната ефективност на производството и редуцира потреблението на електроенергия с 1374 MWh.”

Приз Най-зелена компания в България за 2011г.

Инвестирането в опазване на околната среда на „Идеал Стандарт – Видима” АД продължава и през 2012г.  Плановете до края на годината включват реализирането на проекти за мониторинг на консумираната електроенергия, редуциране консумацията на свежи суровини и материали, редуциране на използваното количество електроенергия и природна газ, оптимизиране на системата за разделно събиране на суровини и материали. В резултат на проведения одит за енергийна ефективност през 2012г. ще бъдат реализирани проекти, които ще доведат до  доведат до намаляване разхода на електроенергия с 317 MWh/год. с екологичен еквивалент 650,840 т спестени емисии СО2

Международната компания Идеал Стандарт Интернешънъл,  част от която е „Идеал Стандарт – Видима”, е в челните редици на екологичните иновации от над 40 години. Последователните действия на компанията за ограничено въздействие върху околната среда и отговорното отношение към природните ресурси, непрекъснато се материализират в иновативни, пестящи природни ресурси, продукти.

„През 21-ви век отговорното изразходване на водата и енергията е от първостепенно значение. На карта са заложени нашето бъдеще и бъдещето на нашата планета. Като производител на продукти за обзавеждане на бани, ние приемаме сериозно тази отговорност и се съобразяваме с проблемите на устойчивостта на околната среда; гарантирайки, че произвеждаме продукти, които изразходват по-малко вода и понижават потреблението на енергия”, гласи мото на компанията за отговорно отношение към природата и хората.

Можете да ни намерите и във Фейсбук на :
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица