Свържи се с нас

Новини

Проектното предложение за местността „Кръста“ бе подадено

Published

on

Проектно предложение „Местността „Кръста“ – релакс, спорт и забавления сред природата“ по Програма за развитие на селските райони; приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) бе подадено от Община Трявна.

Наименование на процедурата: МИГ Дряново – Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Проектът предвижда изграждането на нова площадка за игра на открито за широко обществено ползване. Площта на площадката за игра, предвидена за релакс, спорт и забавления сред природата е 2500 кв.м. Основните дейности, които ще бъдат предмет на настоящото проектно предложение са: вертикална планировка, озеленяване, поставяне на пейки, перголи, съоръжения за спорт и игра, осветление и видеонаблюдение.

Предвижда се доставка и монтаж на детски съоръжения, подходящи за деца от 3 до 12 годишна възраст и съпътстващо оборудване, както и зони за забавление за юноши и възрастни. Реализацията на проекта ще допринесе за развитието на региона чрез обновяването на инфраструктурата в общината и задоволяване на потребностите на обществото за забавления и отдих на открито.

Предвижда се изграждането на нова площадка за игра на открито за широко обществено ползване местността “Кръста” – гр. Трявна. Площта на площадката за игра, предвидена за релакс, спорт и забавления сред природата е 2500 кв.м. Категория на обекта по ЗУТ – V категория.

В местността “Кръста” ще се обособи зона за игра с ударопоглъщаща настилка, като същата е предназначена за ползватели от 3 до 12 годишна възраст. За изграждането на зоната е необходимо да се премахне съществуващата настилка – хумусен слой, като се положи 20 см чакъл и 10 см сипица върху цялата площ на площадката от 100 кв.м. На площ от 100 кв.м ще се положи бетонова основа, а върху нея – ударопоглъщаща каучукова настилка 40/40/4 см, цвят зелен.

На площ от 24 кв.м ще бъдат положени уни павета с размери 20/10/6 см, цвят сив, върху геотекстилно платно. Предвижда се доставка и монтаж на пътни ивици 10/25/50см за изграждането на алея.

Предвижда се доставка и монтаж на 5 броя детски съоръжения, подходящи за деца от 3 до 12 годишна възраст и съпътстващо оборудване: комбинирано детско съоръжение; детско съоръжение „Къща на баба Яга“; детско съоръжение “Тролей”; детско съоръжение за катерене и баланс; – Игрално поле “дама”; игрална маса за шах и табла с пейки; беседка петоъгълна; пейки; перголи; кошчета за отпадъци; парково осветление; видеонаблюдение.

Общата стойност е 70 000 лева без ДДС.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

Едва 238 влюбени са минали под венчилото през миналата година

Published

on

През 2023 г. в област Габрово са били регистрирани 238 юридически брака, представляващи с 91 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 2.5‰.

Тези данни изнесоха от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“. Голяма част, общо 183, от всички регистрирани бракове са сред населението в градовете.

През миналата година средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 35.6 и 30.2 години.

За 79.8 % от жените и 77.3% от мъжете, сключеният граждански брак през 2023 г. е бил първи.

Броят на разводите в областта през 2023 г. е 127, или с 11 по-малко от регистрираните през 2022 година.

От всички прекратени бракове 86.5% се отнасят за населението в градовете. Разводът не е бил първи за 12.6% от жените и 10.2% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2023 година.

Зареди още

Новини

Намаляват жените във фертилна възраст и ражданията в региона

Published

on

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта, или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Към 31 декември 2023 г броят на жените във фертилна възраст е 15.8 хил., като спрямо предходната година намалява с 0.4 хил., а спрямо 2012 г. – със 7.2 хиляди. Това съобщиха от  Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Броят на децата, родени от майки под 20 години, намалява от 50 през 2022 г. на 44 през 2023 година.

Родените от жени, на възраст над 40 навършени години през 2023 година, са 37. Половината (49,2%) от ражданията през 2023 г са първи за майката, 38,4% – втори, а 11,8% – трети и от по-висока поредност.

През 2023 г. в областта са регистрирани 651 родени деца, като от тях 650 (99.8%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 35 деца, или с 5.1%. Броят на живородените момчета е 325 a на живородените момичета e 325. В градовете и селата живородени са съответно 540 и 110 деца.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2023 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.79, като намалява с 0.07 спрямо 2022 година.

През 2023 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 28,1 години, в сравнение с 2022 г. се е увеличила с 0.8 години.

През 2023 г. броят на извънбрачните живородение 407, или 62,6% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (59.1%) е по-висок отколкото в градовете (63.3%).

Зареди още

Новини

Габрово е с отрицателен прираст на населението за миналата година

Published

on

Половината от населението на област Габрово (52.7%) живее в община Габрово, а най-малък по брой на населението е община Дряново – 7 369 души, или 7.8% от населението на областта. Габрово е с отрицателен прираст на населението, – 582.

Това става ясно от информация по отношение на населението и демографските процеси в региона през 2023 година на Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Отрицателен е и прирастът в останалите 3 общини на област Габрово, като за Севлиево той е: – 299, в Дряново: – 78, и Трявна: – 136.

Към 31 декември 2023 г в градовете на област Габрово живеят 75 456 души, или 79.5 %, а в селата – 19 406 души, или 20.5 % от населението на областта. Към края на м.г. населените места са 349, от които 5 са градове и 344 – села. Населените места без население са 67. В 211, или в 60,5% от селата, живеят от 1 до 49 души включително.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица