Свържи се с нас

Икономика

Покана за участие в конкурс за избор на обслужваща банка

Published

on

„Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово, ул. „Брянска” 29

П О К А НА

За участие в конкурс за избор на обслужваща банка на

„Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово

            На основание чл. 13б (1) от параграф 1 на Постановление № 127 от 27 май 2013г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Писмо №26-00-61/07.06.2013г. на Министерство на икономиката и енергетиката, във връзка Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, публикувани в ДВ бр. 49/04.06.2013г., ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово приема оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Офертите за участие в конкурса за избор на обслужваща банка на ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово е необходимо да съдържат:

  1. Видове и характеристики на финансовите услуги.

1.2.      Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.3.       Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.

1.4.       Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити, гаранции и др.

1.5.   Сделки с финансови инструменти по чл. 3, т.2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително валутни сделки, операции за хеджиране на риска и др.

2.   Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка.

2.1.       Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

2.2.     Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплекса оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

2.2.1.  Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто:

а) Надеждност на платформа за интернет банкиране, срок за обслужване на плащанията, развитие на клонова мрежа;

б) Други.

2.2.2.   Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто.

а) За групата финансови услуги „Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия (лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др.;

б) За групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различните разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.), лихвени условия и др.;

в) За групата финансови услуги „Финансиране” – лихвени условия, срочност, такси и комисионни, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции и др.;

г) За групата финансови услуги „Сделки с финансови инструменти” лихвени условия, такси, комисионни и др.;

д) Други.

2.3. При избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на финансовите услуги, посочени в точка 1, се прилагат показателите и относителната им тежест, посочени в точка 2.2.

2.4. Конкретните показатели за избор на кредитна или финансова институция се определят от дружеството, като същите могат да се разглеждат за видовете финансови услуги в пакет и поотделно в зависимост от потребностите.

2.5. При количествените показатели за основен показател следва да се счита цената на предоставената услуга (лихвени условия, такси и комисионни) с оглед постигането на конкретен финансов ефект.

2.6. При формиране оценката на не количествените показатели относителната тежест може да бъде разпределена поравно между показателите. Възможно е при отчитане спецификата на финансовата услуга да бъде избран и друг подход за разпределяне на относителната тежест въз основа на мотивиране решение.

2.7. При формиране оценката на количествените показатели ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово ще изготви анализ, обхващащ времеви период, не по-кратък от една предходна година. На база на този анализ ще бъдат уточнени приходите и разходите на дружеството, свързани с финансови услуги. Тяхната сума формира общият обем или размер на потенциалното взаимоотношение с институцията, който служи за калкулиране теглото на отделните видове услуги в рамките на цялостния обем на взаимоотношенията с институцията.

2.8. При определянето на общия обем на взаимоотношения с обслужващата институция – кандидат, ще се отчетат очакванията за бъдещото ползване на финансови услуги.

2.9. Целта на анализа по точка 2.7. е да подпомогне ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово да определи значимостта на гореописаните количествени показатели в контекста на неговите специфични дейности, съответно да определи относителните тежести за различните фактори, които оказват влияние върху финансовите му приходи и разходи.

3. Правила за концентрация.

ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово не попада в приложното поле на правила за концентрация.

Оферти за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово се подават на адрес – гр. Габрово, пощенски клон № 2, кутия № 16 или в стая №2 на административната сграда на дружеството – гр. Габрово, ул. „Брянска” №29.

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на офертите –  02.08.2013 г. – 16:00 часа.

При неявяване на необходимия брой кандидати ще се проведе повторен конкурс.

Телефон за контакти:
066/805553
066/805436
www.plod-zelenchuk.com

 

Управител:

/Цв. Тодоров/

Икономика

МРРБ ще финансира 4 приоритетни инфраструктурни проекти в региона

Published

on

Четири инфраструктурни проекта от област Габрово влизат в обхвата на одобрения от Министерски съвет списък за финансиране на инвестиционни проекти на общините, приет с Решение на Правителството от 28 септември.

В списъка са включени 234 обекта на обща стойност 406 374 769 лв. За нашия регион ще бъдат финансирани проекти на стойност над 6 млн лв – два от тях са свързани ВиК инфраструктура в общините Габрово и Севлиево.

За община Габрово това са рконструкцията на водопровод и канализация по ул. „Златна нива“ и ул. „Зелена ливада“, а за община Севлиево средста са предвидени за реконструкцията на довеждащия водопровод до ПСПВ „Стоките“ и Източен водопроводен клон за питейна вода (участък: Източен водопровод, клон ПСПВ „Стоките“ до р.ш. при с. Буря – с. Добромирка -етап 2, участък № 1 водопровод от т. 570 до т. 700 с L1=4205,35 м).

Другите два проекта са свързани с ремонт на пътища и обхващат общините Трявна и Дряново. В Трявна се предвижда рехабилитацията и/или реконструкция на участък с дължина 5,500 км от общински път.

Четвъртият проект, който ще бъде финансиран, е реконструкцията на общинския път Трявна – Царева ливада – Куманите.

Одобрените обекти са предложени от Националното сдружение на общините в Република България. Избрани са тези, които имат проектна готовност, разрешения за строеж и са посочени от съответната общинска администрация като най-приоритетни.

Условието е МРРБ да финансира 50% от стойността им, като средствата ще бъдат предоставени на общините на две равни части – първото плащане ще е до 10 работни дни след подписване на споразумение и второто през месец декември 2022 г.

С приетото решение се отменя одобрения Списък на инвестиционни проекти на общините по приоритети и направления/обекти за целево финансиране, приет с решение на Министерски съвет № 576 на от 01.08.2022 г., тъй като в Приложение № 1 към него са включени обекти, за чието изпълнение са заложени дейности, реализацията на които е нецелесъобразна и е извън обхвата на провежданите политики и бюджетни програми на МРРБ.

Освен това, за част от включените в списъка обекти няма информация дали имат документална готовност за изпълнение. Пълният списък с обектите можете да видите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Есента идва във Фермерски пазар „От БГ“

Published

on

Прекрасна е есента с жълто-червените си багри и кестените – толкова лъскави и примамливи, че не можеш да ги подминеш, когато се търкулнат в краката ти. Така, с пълни джобове с кестени, ви каним да наминете и през фермерския пазар, който ще се проведе на 8 октомври.

Мястото по традиция е паркингът на магазин BILLA, до Спортната зала. Ще сме там от 10.00 часа до ранния следобед и ще ви срещнем както с добре познатите марки, които с нетърпение чакаме всяка втора седмица на месеца, така и с нови производители, които ще дойдат специално за събитието.

Отново ще има мляко и млечни продукти с най-разнообразен вкус – класически сирена и гурме решения с манатарки или сушени домати, отлежали или пресни. Ще има вкусни суджуци и салами, които чудесно ще стоят на платото до тях и прекрасно ще си партнират с плодовете, набрани точно преди фермерския пазар – грозде и круши. Или със сушените плодове.

Ще има мед и пчелни продукти – и за дома, и за здравето, и за красотата.

Нещо ново е караваната с вкусни сладкиши, приготвени с истински продукти, без консерванти и заместители. Не я подминавайте, защото предлага незаменима наслада за небцето. Очакваме и производител на сини сливи, който ще предложи пресни и сушени плодове.

Ще намерите и козметика, събрала вековното знание за билките и тяхната сила да поддържат младостта, здравето и красотата.

Заповядайте на 8 октомври, за едно по-различно преживяване от пазаруването, а ако искате да знаете подробности за нашите производители и продукти, последвайте страницата Фермерски пазар „От БГ“ във фейсбук на адрес https://www.facebook.com/profile.php?id=100057294106204.

Събитието се организира от рекламна агенция „Елмазови“, партньор е търговска верига BILLA, която има специално отношение към българските производители, а в популяризирането му, зад хубавите български продукти застават Новинарски портал „Габрово Нюз“ и Портал Vcentara.com

И този път можете да спечелите торба за многократна употреба, пълна с продукти от фермерския пазар. При всяка покупка ще получите талон с номерче. Напишете името и телефона си на него и го пуснете в специалната кутия за томболата. Но дори и късметът да не ви се усмихне, ще ви подарим вкусни рецепти с кестени за здравето и трапезата. 

Очакваме ви на 8 октомври, събота, на паркинга на магазин BILLA, до Спортната зала! Събитието се организира в партньорство с търговска верига BILLA.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Магазин за хранителни стоки търси да назначи продавач/ка

Published

on

Магазин за хранителни стоки в Габрово търси да назначи продавач/ка.

Предишен опит на подобна позиция не е задължителен, допускат се кандидати и без опит, но с желание за работа.

Фирмата предлага:
постоянен трудов договор, осигуровки, сигурно и редовно възнаграждение, коректност от страна на работодателя.

Всеки, който проявява интерес към обявеното работно място, може да позвъни за повече информация на телефон: 0899 140 257.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица