Свържи се с нас

Икономика

Покана за участие в конкурс за избор на обслужваща банка

Published

on

„Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово, ул. „Брянска” 29

П О К А НА

За участие в конкурс за избор на обслужваща банка на

„Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово

            На основание чл. 13б (1) от параграф 1 на Постановление № 127 от 27 май 2013г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Писмо №26-00-61/07.06.2013г. на Министерство на икономиката и енергетиката, във връзка Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, публикувани в ДВ бр. 49/04.06.2013г., ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово приема оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Офертите за участие в конкурса за избор на обслужваща банка на ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово е необходимо да съдържат:

  1. Видове и характеристики на финансовите услуги.

1.2.      Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.3.       Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.

1.4.       Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити, гаранции и др.

1.5.   Сделки с финансови инструменти по чл. 3, т.2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително валутни сделки, операции за хеджиране на риска и др.

2.   Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка.

2.1.       Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

2.2.     Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплекса оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

2.2.1.  Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто:

а) Надеждност на платформа за интернет банкиране, срок за обслужване на плащанията, развитие на клонова мрежа;

б) Други.

2.2.2.   Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто.

а) За групата финансови услуги „Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия (лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др.;

б) За групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различните разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.), лихвени условия и др.;

в) За групата финансови услуги „Финансиране” – лихвени условия, срочност, такси и комисионни, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции и др.;

г) За групата финансови услуги „Сделки с финансови инструменти” лихвени условия, такси, комисионни и др.;

д) Други.

2.3. При избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на финансовите услуги, посочени в точка 1, се прилагат показателите и относителната им тежест, посочени в точка 2.2.

2.4. Конкретните показатели за избор на кредитна или финансова институция се определят от дружеството, като същите могат да се разглеждат за видовете финансови услуги в пакет и поотделно в зависимост от потребностите.

2.5. При количествените показатели за основен показател следва да се счита цената на предоставената услуга (лихвени условия, такси и комисионни) с оглед постигането на конкретен финансов ефект.

2.6. При формиране оценката на не количествените показатели относителната тежест може да бъде разпределена поравно между показателите. Възможно е при отчитане спецификата на финансовата услуга да бъде избран и друг подход за разпределяне на относителната тежест въз основа на мотивиране решение.

2.7. При формиране оценката на количествените показатели ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово ще изготви анализ, обхващащ времеви период, не по-кратък от една предходна година. На база на този анализ ще бъдат уточнени приходите и разходите на дружеството, свързани с финансови услуги. Тяхната сума формира общият обем или размер на потенциалното взаимоотношение с институцията, който служи за калкулиране теглото на отделните видове услуги в рамките на цялостния обем на взаимоотношенията с институцията.

2.8. При определянето на общия обем на взаимоотношения с обслужващата институция – кандидат, ще се отчетат очакванията за бъдещото ползване на финансови услуги.

2.9. Целта на анализа по точка 2.7. е да подпомогне ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово да определи значимостта на гореописаните количествени показатели в контекста на неговите специфични дейности, съответно да определи относителните тежести за различните фактори, които оказват влияние върху финансовите му приходи и разходи.

3. Правила за концентрация.

ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово не попада в приложното поле на правила за концентрация.

Оферти за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово се подават на адрес – гр. Габрово, пощенски клон № 2, кутия № 16 или в стая №2 на административната сграда на дружеството – гр. Габрово, ул. „Брянска” №29.

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на офертите –  02.08.2013 г. – 16:00 часа.

При неявяване на необходимия брой кандидати ще се проведе повторен конкурс.

Телефон за контакти:
066/805553
066/805436
www.plod-zelenchuk.com

 

Управител:

/Цв. Тодоров/

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица