Свържи се с нас

Новини

Кметът Силвия Кръстева отчете постигнатите резултати

Published

on

Кметът на община Трявна Силвия Кръстева отчете постигнатите резултати и свършената работа от нея и нейния екип за първите шест месеца от встъпването й в длъжност.

„Скъпи съграждани, изминаха шест месеца, откакто за първи път прекрачих прага на Община Трявна като кмет. Освен това имам привилегията да бъда първата жена кмет на Трявна. Съзнавам отговорността, която нося, изпълнявайки нелеката задача да се грижа за благото на всички жители на нашата община и с готовност пазя честта и достойнството на тази професия. Вярвам, че заедно можем да се справим с предизвикателството да живеем в една по-красива, чиста и приветлива община. Въпреки че в последните два месеца сме изправени пред изпитание, каквото светът не познава в новата си история, ние все пак не сме спрели да работим за един по-добър живот за всички нас, избралите община Трявна за свой дом“, заяви по повод отчета си Силвия Кръстева.

По думите на тревненския кмет още в началото на мандата е била проведена среща с всички служители на общинска администрация, за да се въведат новите условия на работа, с цел повишаване на ефективността.

През първите дни се състоя среща с кметовете от предходни мандати, като водещата идея на срещата бе да се обсъдят добри практики в местното управление. През месец декември 2019 г. бе премахната опасната пешеходна пътека на ул. „Стара планина“ в град Трявна, във връзка с постъпили в Общината писма от РУ – Трявна, Областно пътно управление – Габрово и Железопътна секция Горна Оряховица. Нерегламентираната пешеходна пътека бе сериозна предпоставка за пътнотранспортни произшествия.

Беше финализиран проектът Wifi4EU, предоставящ свободен достъп до интернет на 10 ключови точки в градовете Трявна и Плачковци. Проектът е финансиран по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия.

По бюджета на Община Трявна бяха отпуснати допълнително 500 000 лв. за благоустрояване на терен „Божковска поляна” и изграждане на мостово съоръжение по плана на кв. „Божковци” в Трявна.

До 31 декември 2019 г. продължи предоставянето на социалната услуга в домашна среда „Личен асистент“ и „ Социален асистент“, като в рамките на тази дейност бяха предоставяни почасови услуги, на лица с увреждания и възрастни хора, насочени към подпомагане и подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности. Потребителите на услугата бяха 83 лица, а личните и социални асистенти – общо 25. Финансирането бе осигурено, от Държавния бюджет на база сключено споразумение между Агенция социално подпомагане и Община Трявна.

Продължи предоставянето и на лична помощ на 112 лица с 90 и над 90 % трайно намалена работоспособност и чужда помощ и 4 деца с 50 и над 50% увреждания и чужда помощ по Закона за личната помощ. Грижата се предоставя от 112 лични асистенти. Изпълнение на проект „ Приеми ме – 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. По проекта са ангажирани 16 приемни семейства, които се грижат за отглеждането и възпитаването на деца. В 13 от приемните семейства са настанени общо 32 деца. Община Трявна е партньор по проекта.

Продължен бе и проектът „Обществена трапезария“ по програма на МТСП, с осигурен топъл обяд на 50 социално уязвими граждани. Приключи изпълнението на проекта за „Създаване на общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на обща стойност 154 295.40 лева. Проектът беше отчетен и разплатен. Община Трявна осигури устойчивост на предприятието, за което от януари 2020 г. са назначени 5 лица от целевата група за период от 6 месеца. Продължи изпълнението на проект BG06RDNP001-7.007-0095 „Спортна площадка за фитнес уреди на открито“. Проектното предложение предвижда изграждане на спортна площадка за фитнес уреди на открито в поземлен имот собственост на Община Трявна в централната част на града, с което да се отговори на многократно изразените искания на младите хора от общината. Стойност на проекта – 97 780.64 лева.

Продължи изпълнението и на проект BG06RDNP001-7.001-0076 „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“. Проектното предложение предвижда реконструкция и рехабилитация на две едновременно натоварени и силно амортизирани улици на територията на град Трявна – улица „Лясков дял“ и улица „Украйна“. Стойност на проекта – 1 117 768.89 лева.

Подписан бе договор за реализация на проект по процедура BG05M9OP001-2.040-0125 „Грижа в дома“. Компонент 2 от проекта предвижда да бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 50 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора живеещи на територията на община Трявна. Услугата ще бъде предоставяна от звено в общинска администрация Трявна или неин второстепенен разпоредител с бюджет до 1 юни 2021 г. Стойност на проекта – 103 279.68 лева. Компонент 3 предвижда доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на ползвателите, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на ползвателите, във връзка с КОВИД-19. Предвижда се още включване на май-малко 120 лица от Община Трявна (лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, самотни родители с деца до 12 г.) Продължителността е до 31.12.2020 г. Стойност на проекта е 124 260 лв.

Подадени бяха допълнителни документи и информация по проектно предложение по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ – По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери – ОП „Околна среда“ на стойност 390 933.00 лева. Подадено е и проектно предложение през м. декември по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ – „Рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на Община Трявна“ – ОП „Околна среда“ на стойност 1 606 642.00 лева. Подадено проектно предложение е и по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 на стойност 587 240.00 лева. Проектът предвижда реконструкция и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци, чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕМС), препоръчани в обследване за енергийна ефективност. Изпълнението на проекта ще се осъществи в партньорство между Общинска администрация – Трявна и норвежка партньорска компания МПЕнерджи.

Изготвен е проект „Преустройство на обслужваща сграда от спортен комплекс“, във връзка с преустройство на съществуваща сграда от спортния комплекс в град Трявна във фитнес зала и самостоятелни стаи към комплекса.

В началото на 2020 година се състоя работна среща с представители на бизнеса, съобщи още Силвия Кръстева. В рамките на събитието бяха обсъдени мерки за подобряване на взаимодействието между Община Трявна и местния бизнес. В рамките на срещата бе взето решение за осъществяване на едно добро дело, а именно кметът да организира съвместна инициатива за залесяване на територията на община Трявна, като част от представителите на бизнеса се ангажираха да подпомогнат тази кауза, чрез осигуряване на фиданки. Събитието щеше да се състои през пролетта, но бе отложено, заради пандемията.

През март съвместно с „Елтехресурс” АД и „Екобатери“ АД бе организирана кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

В началото на месец март се проведе първото за годината заседание на консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Трявна. Бе взето решение да се провеждат заседания четири пъти в годината, а не веднъж годишно, както досега. Втората среща на консултативния съвет за 2020 година бе планирана за месец май.

През пролетта се осъществи почистване на крайпътната растителност по пътищата до всяко населено място в общината. На места почистване не беше извършвано в продължение на години. Дейностите бяха изпълнени от консорциума, осъществяващ зимното поддържане на общинската пътна мрежа в община Трявна.

Бе възстановена паметната плоча в село Фъревци, която е посветена на загиналите във войните 1912-1913 г., 1915-1918 г. и 1944-1945 г. Общата стойност на дейностите е 2400 лв. с ДДС, а изпълнител е фирма “Монолит-Т” ООД – град Трявна.

Беше обявен традиционният Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови за лирично стихотворение за 2020 година във връзка с Националните Славейкови празници, които през тази година ще бъдат отложени за месец август или септември.

През април започна и премахването на опасните дървета край жп линията в град Трявна в участъка между кв. “Тепавици” и кв. “Божковци”. На тяхно място ще бъде засадена нова подходяща растителност.

Започна почистване на 4-километровата зона край коритото на Тревненска река от трева и храстова растителност. Осъществява се косене на тревните площи и миене на улиците.

В Трявна бе поставен контейнер за облекло, текстил и обувки. Инициативата има цел да насърчи разделното събиране на отпадъци и рационалното оползотворяване, чрез събиране и последващо третиране на този вид отпадъци от непотребни дрехи и обувки. Контейнерът е поставен до сградата на Община Трявна.

Община Трявна спечели два проекта в Националната кампания на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2020г.” на тема: „Обичам природата – и аз участвам”. Първият спечелен проект е Кът за отдих и зона за детски игри в Природен парк ,,Българка” (село Радевци) на стойност 9948 лв. /с вкл. ДДС/. Вторият одобрен проект е “Зелената идея” на Трявна” – залог за екологично бъдеще на града” на стойност 9996 лв. /с вкл. ДДС/. Проектът предвижда обособяване на зона за отдих в терена, разположен в между блоково пространство на ул. „Възрожденска“ в град Трявна.

От началото на май Община Трявна започва предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри. Услугите, които ще се извършват на място в Община Трявна са свързани с приемане на заявления за издаване на следните официални документи: скица на поземлен имот, скица на сграда, схема на самостоятелен обект и удостоверение за наличие или липса на данни в КККР. Услугите се предоставят съгласно споразумение между Агенция по геодезия, картография и кадастър и Община Трявна.

Общината постави три двойни полеви мивки. Те са разположени пред читалище “Пенчо Славейков”, в спортен комплекс “Ангел Кънчев” и в района на т.нар. Етнокомплекс и тревненския пазар. Новите придобивки са поставени благодарение на дарителския жест и финансовата подкрепа на фирма “ЕМКО” ООД.

Почистени са три нерегламентирани сметища и са закупени 132 нови съдове за смет. Сключен е договор за закупуване и доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване. Извършен е ремонт на сметосъбиращ автомобил, закупен от Община Трявна преди няколко години, който дълго време е бил в неизправност.

В сградата на Община Трявна се извършва ремонт за създаване на Информационен център с цел улеснение и достъпност за гражданите.

Туристическият информационен център вече е отворен, а в община Трявна са назначени всички необходими кадри, за да протича работния процес нормално и ефективно.

Сключен е договор между Община Трявна и фондация „Улични сърца БГ“ с. Глушка, община Дряново, за залавяне на безстопанствените кучета на територията на общината. Съгласно договора, кучетата ще бъдат залавяни, кастрирани, обезпаразитени и ваксинирани.

Официалният сайт на Община Трявна е с нов облик, с цел да бъде по-удобен, привлекателен, достъпен и информацията в него да се открива бързо и лесно.

Подобаващо се отбелязват всички празници и паметни дати. Провеждането на предстоящите традиционни празници и фестивали в Трявна ще бъде отложено с няколко месеца, заради пандемията от коронавируса.

„Въпреки трудностите, животът не спира. Не спира и работата на общинска администрация. Използвам възможността да благодаря на служителите от общинска администрация, които в условията на пандемия, наред с ежедневната си служебна дейност, започнаха да изпълняват и други задачи, свързани със справянето с трудната обстановка.

Благодарна съм и на доброволците, които се отзоваха и с желание и готовност помогнаха на много възрастни, самотно живеещи или трудноподвижни хора от нашата община, за да бъде животът им по-лек и спокоен.

Благодаря на всички граждани и за положителната оценка за нашата работа, и за конструктивната критика, която ни помага да бъдем още по-полезни и ефективни в своята дейност! Пожелавам на всички здраве и благоденствие!“, заяви още кметът на Трявна Силвия Кръстева.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

629 деца се върнаха в детските градини и ясли в Габрово

Published

on

529 деца са посетили детските градини в Габрово в първия ден от възобновяването на дейността им – 26 май, което е 34 % от записаните за настоящата учебна година. Същият ден детските ясли в Габрово приеха 97 деца или 44% от записаните. Новината съобщиха от Община Габрово.

Директорите на детските заведения са ангажирани със създаването на необходимата организация на работа, съгласно всички изисквания, посочени в Мерките за организиране на дейностите, обявени от министерството на здравеопазването на 20 май.

По заповед на здравния министър, родителите подписват декларация за информирано съгласие, като заявяват, че са запознати с всички мерки в детските заведения и доброволно желаят детето им да ги посещава.

Всички деца, които са здрави и се чувстват добре, имат право да посещават детските градини.

По препоръка на министъра на образованието, ако метеорологичната обстановка позволява, децата трябва да прекарват по-голяма част от времето навън в дворните пространства на градината/яслата.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Алфидин Ахмедов е новият директор Кукления театър

Published

on

снимка: Община Габрово

От 22 май 2020 година официално встъпи в длъжност новият директор на Държавен куклен театър – Габрово – Алфидин Раифов Ахмедов.

Първите си умения в театъра той придобива благодарение на създателя и основател на Куклен Театър – Габрово – Николай Колев, чиито ученик е.

Съвместната работа с уважавания от него учител предопределя професионалното му развитие, чиято линия продължава до днес.

През 2010 година Алфидин Ахмедов завършва висше образование в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” град София, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър” в класа на доцент Веселин Ранков с придобита квалификационна степен „Бакалавър”, а през 2011 година придобива в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” специалност „Мениджмънт в сценичните изкуства” – квалификационна степен „Магистър“.

През 2011 година с конкурс е избран за Заместник директор „Маркетинг, продажби и реклама“ в Музикално-драматичен театър – Велико Търново, където работи до сегашното си назначение.

Там сформира художествен екип за създаването на репертоарни куклени представления, като изгражда маркетингова стратегия и разпространителска мрежа, предназначени за тях.

Като актьор е запомнен с ролите си на ГНОМА от „Боговете” на Г. Господинов, режисьор Гаро Ашикян, игран в Сатиричен театър „Алеко Константинов” през сезон 2006 – 2008; МАРИН от „Лодка в Гората” на Николай Хайтов, постановка Алфидин Ахмедов; консултант-режисьор доц. В. Ранков, поставен в Учебен драматичен театър НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” град София – сезон 2007- 2008 година, ТИРЕЗИЙ от „Антигона” на Софокъл, режисьор проф. Н. Сейкова – Младежки театър „Николай Бинев” – сезони 2008 –– 2010 година и други.

В Габрово идва след спечелен конкурс, проведен от Министерство на Културата. Приема с уважение постигнатите до момента художествени постижения на театъра. Чрез екипната работа и мениджмънтските си умения ще надгражда и осъвременява облика на кукления театър.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

Кола се удари в електрически стълб в Габрово (снимки)

Published

on

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

Лек автомобил „Фолксваген Голф“, с габровска регистрация, се удари в железобетонен електрически стълб, сигнализира до редакцията на „Габрово Нюз“ читател на медията.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

Произшествието стана днес, 27 май, на стеснен, но сравнително прав участък, в района на ул.“Бакойска“ в ранния следобед, когато за кратко над Габрово се изля интензивен дъжд.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

За късмет при инцидента няма пострадали хора, нанесени са материални щети по предната част на катастрофиралата кола и съоръжението от електропреносната мрежа на града.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

Шофьорът е невредим, но с уплаха след претърпяната катастрофа, видя репортер на „Габрово Нюз“, който посети мястото на произшествието.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

Водачът се е движел на мокър пътен участък в посока от центъра на Габрово към кв. Горни Бакойци, като по неизвестни засега причини е напуснал платното за движение и се е блъснал в съоръжението край пътя.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

В резултат на удара стълбът се бе наклонил на една страна, ограничавайки движението по кварталната улица, а за кратко елетроподаването в района бе преустановено, споделиха пред „Габрово Нюз“ живущи в района.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

На място имаше екип на габровската полиция, който извърши оглед, описа щетите и обслужи по административен ред възникналото пътнотранспортно произшествие. Пробата на водача за употребата на алкохол е отрицателна.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg
Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

Малко след настъпването на инцидента, описването на щетите и преместването на стълба, с помощта на Пътна помощ Габрово, катастрофиралата кола бе изтеглена от мястото на произшествието.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

Акцията по преместването на автомобила бе проведена изключително професионално и не трая дълго.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

Чрез използването на лебедка оказващият съдействие екип, отзовал се на място, успя много бързо да натовари катастрофиралата кола на платформата на камиона, за да бъде възможно служителите на Енергото да започнат работа по възстановяване на електроподаването в района.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg
Copyright © 2020 GabrovoNews.bg
Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

Преди това, за да бъде преместен наклоненият стълб бе извикана специализирана високопроходима техника, с монтиран на нея кран, благодарение на която съоръжението бе обезопасено и преместено встрани от асфалтовия път.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg
Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

Екипите на елетроразпределителното дружество започнаха веднага работа, като увериха, че още в рамките на днешния работен ден подаването на ток в района към абонатите ще бъде възстановено.

Вашите новини от деня, сигнали, мнения, коментари и гледни точки можете да изпращате на редакционната ни поща: info@gabrovonews.bg, на фейсбук страницата или на телефон: +359 878 993 779, а ние ще ги правим публично достъпни на вниманието на широката общественост и аудитория на „Габрово Нюз“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица