Свържи се с нас

Политика

Приемен ден на Ивелин Николов

Новини

Областният управител върна решение на Общински съвет – Дряново

Published

on

Със своя Заповед Областният управител Мария Башева връща за ново обсъждане в Общински съвет – Дряново Решение № 110 от 28.03.2024 г, като незаконосъобразно. С Решението Общинският съвет одобрява Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на Дряново, допълва и одобрява схема на паркингите в Дряново и дава съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем на паркоместа.

При осъществяване на служебен контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети е установено, че с конкретния административен акт Общински съвет – Дряново е приел режим за разпореждане с общинска собственост, който противоречи на Закона за общинската собственост (ЗОС), създава пречки или ограничения за нейното използване, като не предоставя данни за предварителна оценка на въздействието и информация относно това публикуван ли е проектът на нормативния акт на интернет страниците на Община Дряново и на Общинския съвет, каквито са изискванията на Закона за административните актове.

Съгласно ЗОС първостепенните улици са обекти – публична общинска собственост от първостепенно значение, които задоволяват обществени потребности. Под такъв режим попадат и паркоместата разположени на общински улици, видно от приложените схеми за паркиране.

В същия закон се регламентира и реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с общинска собственост, който се определя не с общи правила, а с Наредба на общинския съвет.

Общински съвет – Дряново е приел такъв нормативен акт, а именно – „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново”. С въвеждането на „Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на град Дряново”, Общински съвет – Дряново създава особен режим, който не е предвиден в нормативната уредба и дори повтаря част от вече разписаните правила.

В Заповедта на областния управител е посочено още, че общинската собственост следва да се управлява в интерес на населението, съобразно разпоредбите на закона, без да се създават пречки или ограничения за нейното използване. Такива пречки се създават с въвеждането на специален режим относно допустимите кандидати за наемане на паркоместа в централната градска част, описан в „Общите правила”.

Липсва и информация публикуван ли е проектът на нормативния акт на интернет страницата на Община Дряново, съответно на страницата на Общинския съвет. Липсват и данни за предварителна оценка на въздействието и за това предоставена ли е възможност на заинтересованите лица да участват в процеса чрез своите предложения и становища в законоустановения за това срок.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общинския съвет в 14–дневен срок от получаването на Заповедта на Областния управител.

Зареди още

Новини

Областният насрочи консултациите за състава на РИК Габрово

Published

on

Областният управител насрочи датата и часа за консултации между политическите партии и коалиции във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Районна избирателна комисия Габрово (РИК) за организиране и провеждане на за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Консултациите ще се проведат на 14 април, неделя, от 09.30 часа, в Заседателната зала на Областна администрация- Габрово.

Поканени за участие са представляващите или упълномощени от тях лица парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Зареди още

Новини

Депутатът и общинските съветници на „Възраждане“ организират приемна

Published

on

Народният представител Даниел Петров и общинските съветници в Общински съвет – Габрово от ПП „Възраждане“ организират приемна за граждани.

Тя ще се проведе в понеделник, 25 март, от 18.00 часа в клуба на партията, намиращ се на „Николаевска“ 13 в Габрово.

Освен депутатът Даниел Петров, участие в срещата с гражданите ще вземат председателят на групата общинските съветници Иван Томов, и колегите му Женя Иванова, Мирослав Кокаларов и Евелин Йорданов.

Поканата е отправена към всички граждани, желаещи да поставят своите въпроси и дадат предложения, свързани с актуални теми от дневния ред на обществото.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица