Свържи се с нас

Новини

Успешна реализация на наши студенти от спец.“Публична администрация“

Published

on

Възпитаниците на специалност „Публична администрация“ оценяват високо образованието, получено в Технически университет – Габрово, като критерият за това е тяхната сериозна професионална реализация в институциите от публичната сфера.

В тази връзка публикуваме интервю, направено от доц. д-р Емил Инджов по темата сред бивши студенти на габровското висше училище, относно реализацията им по специалността, която са завършили и качеството на полученото образование.

На снимката: Доц. д-р Емил Инджов

На снимката: Доц. д-р Емил Инджов

Емил Инджов е доцент в катедра „Социални и стопански науки“ на Стопански факултет – ТУ – Габрово, Доктор по история. Преподава дисциплините: „ История на българската администрация”, „Държавна власт и държавна администрация”, „Стопанска история”, „Архивознание и документация”. Научните и изследователските му интереси са в областта на историята на българските държавни институции и администрация, стопанска история и история на социалните институции.

 Считате ли, че получените в ТУ-Габрово знания и умения ще подпомогнат вашата професионална кариера?

Диана Георгиева, магистър Публична администрация, работи в „Информационно обслужване“ АД, Габрово

Диана Георгиева, магистър Публична администрация, работи в „Информационно обслужване“ АД, Габрово

Диана Георгиева: Да. Фирмата, в която работя поддържа софтуер и бази данни, предназначени за държавната администрация.

Боряна Димитрова: Считам, че придобитите в Университета знания са ми полезни. Моето желание е да ги надграждам, да се развивам професионално и разгръщам потенциала си.

Боряна Росенова Димитрова, магистър, специалност „Публична администрация”. Работи като екскурзовод-аниматор в Посетителски център „Интерактивен музей на индустрията”, Община Габрово

Боряна Росенова Димитрова, магистър, специалност „Публична администрация”. Работи като екскурзовод-аниматор в Посетителски център „Интерактивен музей на индустрията”, Община Габрово

Йоана Кънева: Специалността ПА, която завърших, отговаря на необходимостта от широко профилирани специалисти, компетентни в различните аспекти на организацията и управлението на обществените процеси и практики и свързаните с тях стратегии и политики. Лично на мен получените знания и умения ми помогнаха да се реализирам в живота. Учебният план беше хармонизиран с класическите модели и изисквания на новата информационна среда и съвременното обществено развитие. Задължителните дисциплини ми дадоха знания за социалните модели, класификацията на документи, обществените комуникации, стратегическото и креативно мислене, философията, психологията на институциите, защита на интелектуалната собственост, европейската интеграция и други.

Мирослава Цонева: За мен е изключително полезно да се обучавам именно тук. Екипът от преподаватели, с които работим е на високо експертно ниво. Получените знания ми дават спокойствие и самочувствие за по-нататъшната ми професионална реализация.

Ваня Колева: Да.

Искра Георгиева: Със сигурност.

Маргарита Йосифова: Техническият университет ми предостави възможности и перспективи за придобиване на специфични знания в сферата на публичната администрация, както и за бъдещото ми кариерно развитие. Наученото в Университета покрива изискванията на съвременните стандарти за висше образование.

Силвия Минчева: Знанията, получени по време на обучението ми в ТУ-Габрово ще са ми от полза в професионален и личен план.

Как мислите, преподавателите притежават ли необходимата компетенция?

Мирела Красимирова Ганчева, Община Севлиево, Протокол и връзки с обществеността

Мирела Красимирова Ганчева, Община Севлиево, Протокол и връзки с обществеността

Мирела Ганчева: Преподавателите в ТУ-Габрово са истински професионалисти. Знаят как да привлекат вниманието на студента и то по начин, по който всяка дисциплина да се изучава с интерес и разбиране. Преподавателите в ТУ-Габрово имат нужните качества и стоят твърдо зад титлата, която носят.

Диана Георгиева: Да. Те са утвърдени и ангажирани със студентите си. Преподават новостите в административната  дейност. Поставят съвременни теми в разработването на курсови работи.

Боряна Димитрова: Считам, че съм обучавана от професионалисти, успели да докажат своята компетентност. Отношението към мене беше много добро и смятам, че на всеки студент индивидуално се отделя специално внимание като по този начин се създава стимул да продължи напред. Според мене, важно е студентите да са мотивирани. Моите преподаватели успяха да ме мотивират, да ми вдъхнат кураж и да ми дават сили да се справям с трудностите по време на следването, за което съм им благодарна.

Йоана Кънева: Компетентността на един преподавател разделям на знания, които са резултат от образованието на личността, на навици, които са резултат от опита в процеса на обучение и на начин на общуване, което е умение да се общува и начин на предаване на информация. Мисля, че моите преподаватели притежават всичко това. Те са изключителни хора.

Ваня Василева Колева, магистър ПА, първа година. Община Раднево, област Стара Загора, гл. експерт „Образование”.

Ваня Василева Колева, магистър ПА, първа година. Община Раднево, област Стара Загора, гл. експерт „Образование”.

Мирослава Цонева: Преподавателите, с които работим са богата палитра от изключителни личности. Давам си сметка какво влияние оказват върху нас. В ТУ-Габрово добихме особени сетива за света. Изградихме си отношение не само към науката, но и към другите житейски области.

Ваня Колева: Да.

Искра Георгиева: Всички преподаватели, от които имах честта да черпя знания и опит, са на изключително високо ниво, професионалисти, съвременни будители, които не щадят сили и енергия, за да поддържат във възпитаниците си жаждата за знания и желанието за успешна реализация.

Маргарита Йосифова: Да напълно. Те винаги са се отзовавали на нашите научни търсения. Тяхната компетентност ни мотивира да формираме и развиваме познавателните си интереси, които са фактор за постигане на качество.

Силвия Минчева: Всеки преподавател, който ми преподавал в Университета притежава необходимите компетенции, знания, умения и желание да работи с нас.

КАК ОЦЕНЯВАТЕ ПОЛУЧЕНАТА ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА?

 Мирела Кр. Ганчева: По-голяма полза за мен има практическата подготовка, която придобих през тези две години от обучението си тук. Различните казуси и примери, които бяха разигравани ще помня дълго време. Ако трябва да поставям оценка, то тя е много висока.

Диана Георгиева: Много добре. Предлага се обучение изграждащо знания и умения, които да подсигуряват необходимото професионално, информационно и технологическо ниво на администраторите, за по-доброто обслужване на гражданите, познания за Европейския съюз и опознаването на европейските стандарти и структура.

Боряна Р. Димитрова: Като много добра. Както теоретично, така и практически, се чувствам добре подготвена да отговоря на предизвикателствата, които ми отправя професионалната реализация.

Йоана Др. Кънева: Подготовката по специалността ПА е на изключително ниво. Получихме необходимата професионална компетентност в областта на българските и европейски институции, ръководството на административните органи в различните сфери, управление на централната и местна администрация, управление на програми и проекти с обществена полза и други.

Мирослава Цонева: Днес съм убедена, че не е важно да си първи в нечия класация, а достатъчно мотивиран в желанието си да се развиваш. Тази специалност ми даде много добра теоретична подготовка. Образованието обаче, е основа, над която трябва да се надгражда с практика. Удовлетворена съм, че тази възможност вече я имам.

Снежана Ил. Стоянова-Цанева: Добър старт за започване на работа в сферата на административните услуги.

Ваня В.Колева: Отлична.

Искра Енева Георгиева, магистър ПА, випуск 2015.  Общински център за култура „Нончо Воденичаров” гр. Раднево, директор.

Искра Енева Георгиева, магистър ПА, випуск 2015. Общински център за култура „Нончо Воденичаров” гр. Раднево, директор.

Искра Е.Георгиева: Оценявам подготовката по специалността „Публична администрация” като отлична. Обхванат е широк диапазон от дисциплини взаимно свързани и едновременно с това много специфични – с конкретна насоченост и цел за придобиване на управленски, правни, стопански, хуманитарни, политически и технически знания. Удовлетворена съм от това, което получих и от това, което показах.

Маргарита Йосифова: Много добра. Получените  теоретични и практически знания и умения са полезни в настоящата ми работа. Те са предпоставка да изпълнявам задачите на високо професионално ниво. Съчетаването на теоретичната подготовка с практическата, ми предоставя възможността и перспективата за по-висока квалификация и професионално развитие.

Силвия Минчева: Получената подготовка по специалността “Публична администрация“ е на отлично ниво. Всичко, което се преподава и изучава е пряко обвързано с реалната работна обстановка.

КАКВИ КАЧЕСТВА ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА СПЕЦИАЛИСТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ?

Мирела Кр. Ганчева: Не се става специалист по публична администрация със завършването и получаването на диплома от университета. За да бъде един човек наистина добър в това, което прави, се изисква време, трябва и много опит. Добрият специалист по публична администрация трябва да бъде креативен и гъвкав. Винаги да бъде мотивиран и много упорит. Да работи истински, със сърцето си и това да бъде всеки ден.

Диана Георгиева: Да бъде информиран, делови, отзивчив, лоялен, етичен и коректен. Да притежава умения за работа в екип и умения за работа и обслужване на населението.

Боряна Р. Димитрова: Лични и професионални качества като комуникативност, умения за работа в екип, организационни умения, толерантност, търпимост, разбиране на съществуващите проблеми и способността за справяне с тях, готовност за решаване на възникналите конфликтни ситуации, туширане на конфликтите, както и да владее поне един чужд език и компютърна грамотност.

Йоана Др. Кънева: Специалиста по ПА трябва да притежава необходимата дисциплина, отговорност, честност, да познава законовите и подзаконови нормативни актове, да умее да общува и работи с хора, да бъде добър оратор, да може да преценява ситуациите, за да може да вземе оптимално решение, да бъде организиран, гъвкав и креативен, да умее да печели доверието на хората.

Мирослава Цонева, бакалавър III курс, ПА. Длъжността й технически секретар, Общински спортни имоти -Габрово

Мирослава Цонева, бакалавър III курс, ПА. Длъжността й технически секретар, Общински спортни имоти -Габрово

Мирослава Цонева: Най-важните качества, които трябва да притежава специалистът „Публична администрация „, са истински интерес към познаване на материята, стремеж към постоянно усъвършенстване, умение да печели доверието на хората, дискретност и бизнес етика, познания за работа с нормативни документи, нагласа за работа в екип.

Снежана Ил. Стоянова-Цанева: Комуникативност, мобилност, бърза адаптация към среда и колектив, работа в екип, морал, компетентност, да е готов да придобива нови знания и умения.

Ваня В.Колева: Толерантност.

Искра Е.Георгиева: Специалистът по публична администрация трябва да притежава две големи групи качества: професионални – компетентност и управленски качества, комуникативност, добри организационни умения, обективност, гъвкавост, адаптивност, етичност, лидерски умения, самостоятелност, умения за работа в екип, отлична подготовка и чисто човешки – откритост, всеотдайност, стремеж към съвършенство, добронамереност, етично отношение и увереност.

Маргарита Йосифова, бакалавър, IV курс, задочно обучение ПА. Община Габрово, длъжност Технически сътрудник в отдел АО,МТО и ОМП

Маргарита Йосифова, бакалавър, IV курс, задочно обучение ПА. Община Габрово, длъжност Технически сътрудник в отдел АО,МТО и ОМП

Маргарита Йосифова: Качествата са много комплексни – компетентност, креативност, организираност, комуникативност, висок професионализъм, лоялност и инициативност.

Силвия Минчева: Специалиста по публична администрация трябва да е с широкоспектърна реализация като ръководител в общата и специализираната администрация на местно, териториално и национално равнище, в администрирането на всяка сфера на обществения живот. Трябва да притежава знания и умения в много и различни области, които аз получих по време на обучението си в ТУ-Габрово.

КАКВА ОЦЕНКА ДАВАТ ВАШИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ВИ ПОДГОТОВКА?

Боряна Р. Димитрова Изхождайки от факта, че трудовият ми договор наскоро стана безсрочен, считам, че оценката им е добра. Немски възпитаник съм. Владея перфектно немски. Справям се добре и с английския език. Щастлива съм, че имам възможността да работя и да упражнявам тези езици в родината си. Пожелавам на всички бивши, настоящи и бъдещи студенти  на ТУ- Габрово да са мотивирани, да са позитивни, да вярват в себе си и да успеят се реализират в сферата, в която мечтаят да работят защото те го заслужават!

Йоана Др. Кънева: Работя в отдел „Човешки ресурси“. Специалността, която завърших ми даде много добра теоретична подготовка. Образованието обаче, е основа, над която трябва да се надгражда с практика. Старая се и се уча от моите колеги, които ме приеха с доверие.

Благодарна съм на всички мои преподаватели за това, което направиха от мен. А на всички бъдещи и настоящи студенти пожелавам да намерят своето място в живота и никога да не се отказват от целите си.

Мирослава Цонева: Изключително доволни са от развитието ми. Благодарение на усвоените знания получавам все повече доверие и допълнителни отговорности. Ценят високо стремежа ми към професионално усъвършенстване и ме стимулират да продължа да съчетавам следваща степен на образованието с работата си.

Снежана Илиева Стоянова-Цанева, Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Трявна, главен специалист.

Снежана Илиева Стоянова-Цанева, Агенция по вписванията, Служба по вписванията – Трявна, главен специалист.

Снежана Ил. Стоянова-Цанева: Съдейки по междинните и годишните оценки относно качеството на работа и поведението ми на служител в държавна администрация мисля, че покривам изискванията за длъжността и се справям добре с работата. Но винаги може и по-добре. Това трябва да е цел за всеки държавен служител.

Ваня В.Колева: Много добра.

Искра Е.Георгиева: Можете да се обърнете към моя работодател – д-р Юлиан Илчев – кмет на Община Раднево.

Маргарита Йосифова: Смятам, че се справям много добре с работните ми задължения, но нека все пак да оставим тази оценка на моите работодатели.

Силвия Минчева: Отлична.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Любопитно

„АЗИЯ“ гостува в Габрово до края на януари

Published

on

Фоайето пред Ритуалната зала на Община Габрово се превърна в галерия, а в сряда вечер беше официално открита нейната първа експозиция – фотографската изложба „АЗИЯ“ на един от най – известните фотографи в страната ни – Минко Михайлов.

Изложбата е едно различното пътешествие, което той подарява на всички габровци и гости на града и ще може да бъде видяна до края на месец януари догодина. Показаните фотографии ни пренасят в един различен свят – красив, цветен, интересен, магичен, колоритен, какъвто е азиатския.

Фотографията е най – бързият начин да достигнеш до хората, да им въздействаш, да пресъздадеш усещане, да разкажеш цяла история и то само в един кадър, да разкриеш красотата, която се вижда само през обектива.

„Благодарим за възможността да се насладим на творбите на Минко Михайлов. Надяваме се и ще се радваме все повече наши забележителности да попадат в полезрението на света, защото има какво да покажем и да се гордеем с него“, заявиха от Община Габрово.

За да уважат автора на творбите и да обменят не само идеи, но и опит помежду си, дойдоха десетки фотографи от съседни наши градове. Община Габрово пожелава на всички тях вдъхновение и енергия в преследване на перфектния кадър и отправя едно творческо предизвикателство – следващата фотографска изложба да е с техни творби, които да показват красотата на нашия град – такъв, какъвто е – жив, зелен и вдъхновяващ.

Снимки от откриването на изложбата може да разгледате в галерията оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Силвия Кръстева поздрави Славейковото училище за Празника

Published

on

Днес едно от най-старите светски училища у нас – Славейковото в Трявна празнува своята 183-та годишнина. По този повод кметът на Община Трявна поздравява цялото училищното настоятелство, всички бивши и настоящи учители и възпитаници на образователното средище.

Честит празник!

Уважаема г-жо Ганчева,
Уважаеми преподаватели,
Скъпи ученици,

Щастлива съм да Ви приветствам с празника на едно от най-старите светски образователни средища в България – Славейковото училище, което днес навършва своята 183-та годишнина. За мен е огромна чест и удоволствие да Ви поздравя по този повод и да изразя своята заслужена гордост, че Трявна има един стабилен и успешен просветен образ, благодарение на Вас!

Десетки са учителите и деятелите, които през тези близо два века са развивали и продължават да развиват просветното дело в нашия прекрасен възрожденски град. Многобройни са славейковите възпитаници, учили и просперирали тук, които сетне са оставили забележима диря в историята и живота на страната ни.  Хиляди са човешките съдби на различни по дарования хора, които обединени от чувствата за дълг, обич и всеотдайност са прекрачвали прага на тревненската гимназия.

Уважаеми учители,
Драги ученици,

Днес предизвикателствата пред българското училище несъмнено са сериозни, а задачите му – нелеки.  Но аз съм сигурна, че всички ние носим своята отговорност и правим необходимото, за да оправдаем очакванията към нас.

На днешния празник Ви пожелавам да сте здрави, да се подкрепяте и насърчавате взаимно. Уверявам Ви, че общинското ръководство ще продължава да прави необходимото, за да се осъществява общия ни стремеж за достоен живот и просперитет на нашите деца и бъдещето на България!“

Честит празник!

С уважение,

Силвия Кръстева
Кмет на Община Трявна

По повод днешния празник на училището ще бъде открита изложба с творби на възпитаници от часовете им по изобразително изкуство с ръководител г-жа Росица Скендерова. Кметът на Община Трявна ще уважи събраната творческа колекция на учениците от 5 до 12 клас и ще поздрави присъстващите.

Изложбата ще бъде открита в 17:00 ч. днес и ще остане в музей Старото школо до 22 декември 2022 год.

Зареди още

Новини

„ВАИКАР“ изкупува всякакви непотребни коли, бусове и камиони

Published

on

„ВАИКАР“ изкупува всякакви превозни средства от леки автомобили, микробуси и камиони.

Габровската фирма приоритетно купува микробуси от марката „Форд“, модел „Транзит“ от цялата страна. Бусовете могат да бъдат стари, ударени, бракувани, повредени, с неотстранима техническа неизправност или спрени от движение.

Не се колебайте, а позвънете веднага на телефон: +359 999 009 008 и вземете добра оферта за старото си и непотребно превозно средство.

Освен това „ВАИКАР“ купува:

  • Всякакви коли: нови и по-стари, за скрап и авточасти
  • За възстановяване всякакви стари западни и японски автомобили, произведени преди 1990 година

Фирмата разполага с:

  • Специализирани автомобили за репатриране на аварирали превозни средства до 10 тона
  • Денонощна пътна помощ до всяка една точка на страната
  • Собствен транспорт
  • Коли под наем
  • Собствен сервиз

„ВАИКАР“ е Вашият коректен и надежден партньор, който ще се отзове веднага, предлагайки ви качествено обслужване и ще ви помогне, ако сте изпаднали в трудна ситуация на пътя.

Компанията предлага цялостни адекватни решения, свързани с транспорта и превозните средства. Не се колебайте, а влезте веднага в контакт с „ВАИКАР“ на телефон: +359 999 009 008.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица