Свържи се с нас

Икономика

Директорът на НАП-Габрово:“Нашето изпълнение е на много добро ниво“

Published

on

© Copyright 2011 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Днес се проведе пресконференция за новите моменти в данъчно-осигурителната кампания през 2011 година и извършеното от офиса на НАП – Габрово през изминалата 2010. Беше отчетена структурната реформа в НАП на национално ниво, както и промените на НАП-Габрово.

„В общи линии към момента сме офис за обслужване към Териториалната Дирекция (ТД) с две основни дейности: обслужване на клиенти и обработка на плащания и задължения. Едновременно с това нещо беше въведена Агенция за държавни вземания в НАП, която добре интегрира дейността си до момента и вече колегите започнаха да събират публичните вземания по изпълнителните дела. Другото основно нещо е създаването на Консултативен съвет към офис Габрово, който обединява представители на местна и държавна власт, счетодовни къщи, осигурителни каси, съдебна власт, задължени лица. В офиса беше създадено звено за „Ранни контакти с клиенти“, с цел стимулиране доброволното плащане на данъци и осигуровки и увеличаване на събираемостта на вземанията, преди образуване на съдебните дела“, коментира директорът на офис НАП-Габрово г-н Паришев.

Той добави още, че е създаден текущ мониторинг за наблюдение на процесите за обслужване на клиенти. Мониторинът има за цел да поддържа положително и добронамерено отношение към клиентите.

В ТД на НАП-В.Търново, офисът на НАП-Габрово е на първо място с 98,5 % изпълнение на плана за приходите и фондовете на НОИ. По определените данъци са събрани общо 21 461 728 лева, а изпълнението на  централния бюджет общо е на 107 %. Лек спад бележат задължителните осигурителни вноски, като причината е в намалелят брой регистрирани трудови договори в НАП. Също като  причина може да се посочи и намаляването на работното време на предприятията в региона от 8 на 6 или 4 часа,  което рефлектира върху възнагражденията и осигуровките на трудещите се.

По инициатива на данъчен орган по Закона за ДДС са дерегистрирани около 70 некоректни фирми, като причините са общи – не подаване на справки декларации, неизпълнение на задълженията по ДДС и другите основания на Закона за ДДС. През салона за обслужване на офсиса на НАП-Габрово са преминали 76 065 души за 2010 година, като средното време за обслужване на клиент е 9 минути и 27 секунди. В сектор Услуги за клиенти са извършени 1430 проверки и са издадени 27 002 документа.

„В другите сектори бих искал да кажа, че също много добре е изпълнението в отдел „Контрол“. Там са извършени 189 броя ревизии и  2399  проверки, като в резултат на това допълнително установените приходи към държавната хазна са в размер 13 730 403 лева. В сектор Упраление на дълга в отдел Събиране са издадени 276 постановления за налагане на обезпечителни мерки на стойност 11 005 434 лева. Събраните суми от просрочени вземания са 20 077 738 лева„, допълни директорът на НАП-Габрово.

„Като цяло задачите, които са поставени от ТД НАП-В.Търново пред офиса са много добре изпълнени. При средно изпълнение на ТД 93,4 % смятам, че “ нашето изпълнение е на много добро ниво“, завърши коментара си г-н Паришев.

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица