Свържи се с нас

Икономика

Стартира данъчна кампания 2012г.

Published

on

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved

От началото на януари стартира данъчна кампания 2012г. И през тази година качеството на обслужването ще е  приоритет на Приходната агенция.  За тази цел от началото на 2012 г. НАП предлага нови електронни услуги, за които не е нужен електронен подпис. Необходимо е само клиентите на администрацията да получат своя Персонален идентификационен код (ПИК) чрез който ще могат да: правят справка за активните трудови договори; справка за осигурителния им доход – върху каква сума работодателите внасят осигурителните му вноски; справка за индивидуалните партиди по ДЗПО – в кой пенсионен фонд е осигурен и каква е натрупаната сума до момента по партидата. В най-кратки срокове се планира да се разшири достъпа до тези услуги, които да не са само чрез интернет, но и чрез системата на колцентъра на НАП – 0700 18 700.

През 2012г. данъчно – осигурителните промени ще са изцяло в полза на клиентите на администрацията.
Отпадна задължението да се подава декларация от безработните, стига авансово внесения данък да е равен на дължимия годишен данък. Годишният данък след приспаданията се закръглява към всеки пълен лев. Работодатели, които откажат служебна бележка – санкция до 250 лв., при повторно нарушение– до 500 лв. Облекчен ред за ползване на облекчението за ипотечен кредит за млади семейства – само един документ към декларацията и попълнена декларация от съпруга/съпругата, че няма да ползва облекчението

Салонът за обслужване на клиенти на ул.”Радецка”№11 в Габрово до края на данъчната кампания на 2 май 2012 г. (защото 30 април е почивен ден) ще  работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. В дните, в които изтичат срокове офисът ще работи до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това се препоръчва  клиентите да не чакат последните срокове за плащане на данъчните си задължения.

Декларациите за облагане на доходите и тази година ще се подават до 2 май 2012, тъй като 30 април официално е почивен ден. Данъците се заплащат в същия срок. 5% отстъпка получават онези граждани, които подадат декларациите си и платят задълженията си до 10 февруари, а тези които декларират с електронен подпис могат да се възползват от отстъпката до края на април. Ползва се само едната отстъпка. Отстъпките се ползват само, ако авансовият данък през годината е определен и внесен в срок.

Срокът за деклариране на печалбата от 2011 г. за предприятията е 2 май, тъй като 31 март е в събота. Данъкът се заплаща в същия срок. 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.) ползват тези фирми, които подадат годишната си декларация по електронен път, с електронен подпис.

Хартиените образци на декларациите вече са налични в офиса на НАП  в Габрово и във фронт офиса в Севлиево. На страницата на НАП – www.nap.bg. образците на декларации са достъпни и в електронен вариант.

Подаването на декларации може да стане чрез Интернет, подписани с електронен подпис, по пощата в клоновете на пощенските станции в Габрово,  Севлиево, Дряново и Трявна/  и с обратна разписка.

Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет.  За улеснение на клиентите в офиса на НАП – Габрово,  функционира банково гише, което обслужва  клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на него е безплатно.

От 2012 г. отпадат още 20 кода за вид плащане за републикански данъци и осигурителни вноски, през 2010 г. отпаднаха над 40.

От офиса на НАП – Габрово уточняват, че при подаване на данъчната   декларация, се ползват и редица облекчения. И тази година НАП изисква само два документа, за да се ползва облекчението за млади семейства. Това са документ от банката, предоставила кредита, за направените лихвени плащания през 2011 г. и декларация от другия съпруг, че няма да ползва облекчението (но тя е част от самата годишна декларация). Данъчното облекчение за млади семейства се ползва като сумата от годишните данъчни основи се намали с направените през 2011 г. лихвени плащания върху първите 100 000 лв. от ипотечен кредит. Със сумата на лихвените плащания не се намалява дължимия от вас данък, а само сумата на годишните данъчни основи.

И тази година в годишната декларация за облагане на доходите ще се декларират получените и предоставени заеми.
Декларират се:
1.Получени през 2011 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2011 г. част от тях са непогасени.
2.Непогасените остатъци по получени парични заеми в периода от 2006 г. до 2011 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2011 г. е над 40 000 лв.
3.Предоставени парични заеми  през 2011 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2011 г. част от тях са непогасени.
4.Непогасените остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2006 г. до 2011 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2011 г. е над 40 000 лв.

Можете да ни намерите и във Фейсбук на :
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица