Свържи се с нас

Икономика

Пет идеи за зоната на бившата фабрика „Успех“ в Габрово

Published

on

Изграждане на атрактивен многофункционален комплекс със зони за спорт, бизнес, култура, образование, технологии, пазаруване и забавления са част от предложенията за развитие на зоната около бившата фабрика „Успех“ в Габрово, които дадоха участниците в семинара на Световната банка.

Събитието се проведе от 7 до 9 декември 2022 г. в ритуалната зала на Община Габрово под мотото „Планиране и финансиране на интегрирани проекти за градско развитие“, съобщи Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в администрацията на кмета. Във форума се включиха близо 40 души – представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), общински експерти в областта на проектното финансиране, устройственото планиране, икономиката, екологията, урбанисти и студенти по архитектура.

Във формат „Световно кафене“, разделени в пет групи, те изследваха възможностите за разрешаване на казуса с една от най-старите фабрикантски сгради в Габрово, която е паметник на културата – към момента рушаща се частна собственост. Отправна точка за работата на групите даде габровският архитект Станимир Семов, който представи проучване (част от дипломна работа) и потенциален пример за архитектурно решение за преустройството на терена на фабрика „Успех“ на ул. „Юрий Венелин“, част от вълнено-текстилния комбинат в миналото „Георги Генев“.

Според една от идеите постройките биха могли да се обособят в реактивен, технологичен и рекреационен център, който ще приканва хората чрез пространственото си оформление, но и функционално. Центърът ще разполага с тематични зони – спорт, екообразование, забавление, ателиета за реставрация на сценични костюми и за изработване на карнавални макети.

Друго предложение предвижда архитектурна концепция с приложение на енергоефективни методи – изграждане на „зелен“ покрив, монтаж на термопомпи и соларни панели. То разглежда реката като източник на вдъхновение и почивка, но и като енергиен ресурс. Между двата ѝ бряга би могло да се изгради пешеходен мост, който да свърже корпусите на сградата.

Част от участниците посочиха текущите нужди на района, сред които са – нови модерни жилища, зони за паркиране и гариране, големи вериги хранителни магазини, свързване с транспортната инфраструктура и приобщаване към реката, нужда от озеленяване. Според главния архитект на община Габрово Люция Декова сградата има голям потенциал за внедряване на различни възобновяеми енергийни източници в синхрон с целта за постигане на нулеви емисии от въглероден диоксид. „Част от нея може да бъде и обучителен център в различни екопрактики. Да има оранжерия тип „опитно поле“, в която децата да научават как се засаждат зеленчуци, цветя и други.“, каза още арх. Декова.

Открои се визия за зона, която да представя неиндустриалното наследство на българската архитектура с музейна част и библиотека, както и обособяване на чаршия на старите занаяти с дюкяни, арткафенета и малки ресторанти. Работните групи обсъдиха и начините за финансиране на предложените идеи, а те биха могли да бъдат комбинации между публично-частно партньорство, финансови инструменти, европроекти, различни фондове и донори.

В дискусия между представителите на Община Габрово и на МРРБ за допустимостта на разходите за закупуване на земя и сгради, които са в тежко състояние, стана ясно, че този модел не се прилага у нас, въпреки че не противоречи на европейските регламенти. „В подобни интегрирани партньорства е нужно участието на Министерството на финансите и на МРРБ. Ако купим дадена сграда от собственика, трябва след това да се помисли как тя ще бъде поддържана. В плановете за интегрирано развитие това присъства само като идея, а са необходими много усилия за реализацията на такива проекти.“, коментира кметът Таня Христова.

Проведеният семинар е част от пилотния проект „Компактни градове в България в подкрепа на действия срещу изменението на климата“. Той е част от серия събития, които се реализират със съдействието на общинските администрации на Варна, Враца, Габрово, Ловеч и Сливен, както и в сътрудничество с редица институции на национално равнище.

Снимка: КАБ – Регионална колегия Габрово

Фокусът е насочен към въвеждането на инструменти и процеси за ускоряване прилагането на промени в градоустройството и планирането.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица