Свържи се с нас

Новини

Асоциацията на географите обявява конкурс

Published

on

Регионалният клон на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) в Габрово и представители на неговата общинска секция в Севлиево организиратРЕГИОНАЛЕН КОНКУРС на тема„СКЪПОЦЕННИ КАМЪЧЕТА – БОГАТСТВАТА НА МОЯ РОДЕН КРАЙ“под патронажа на Областния управител на област Габрово, в сътрудничество с РУО–Габрово, с любезното домакинство на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“–Севлиево и подкрепа на кмета на Община Севлиево.

Конкурсът е за ученици от област Габрово – от V до XII клас. Организатори са . Координатори са ръководството на АПГР–Габрово и г-жа Ивелина Колева, която е представител на АПГР–Севлиево и училището-домакин.

Конкурсът ще се проведе в електронна среда при спазване изискванията и мерките в условия на пандемична обстановка.ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: да се провокира интерес сред учениците от област Габрово към богатствата на родния им край, да се стимулира усъвършенстването на техните знания, творческо мислене и умения за интерпретиране на информация от различни източници като основа за съставянето на художествени, информационни продукти и приложения.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
● природни богатства и забележителности (атрактивни релефни форми и подземни богатства; водни и горски ресурси; привлекателни местности, природни туристически обекти и маршрути; защитени територии, растителни и животински видове; екопътеки);
● културно наследство и забележителности (исторически обекти и паметници на архитектурата, културата, изкуството; религиозни храмове; местни културно-битови и образователни традиции; известни исторически събития и личности).

ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ:
● Видеоклип (за възрастовата група на учениците от VIII–XII клас);
● Фотографска снимка (за възрастовата група на учениците от VIII–XII клас);
● Мултимедийна презентация (за възрастовата група на учениците от V–VII клас);
● Рисунка/картина (за възрастовата група както на учениците от V–VII клас, така и за учениците от VIII–XII клас, като и за двете групи са предвидени две отделни класирания).

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИДЕОКЛИПДопуска се участие само на ученици от възрастовата група VIII–XII клас. Това може да стане индивидуално или в екип до двама души за един представен видеоклип.

Основни параметри на видеоклипа:
–Времетраене – от 3 до 5 минути.
–Времетраенето на отделните кадри да е съобразено с възможността за оптимално представяне на основните акценти в клипа;
–Кадрите да съответстват на поднесената чрез звук или текст информация;
–В началото на видеоклипа трябва да има текст с наименованието на темата, имената на участника, неговото населено място, училище и клас;
–Съдържанието на видеоклипа да отговаря на определено тематично направление от конкурса, да е достоверно и атрактивно представено;
–Не се допуска изпращането на коригирани клипове за участие след посочения краен срок.

Основни критерии за оценка и класиране на видеоклипове:
–Свързаност с темата и спазване условията на конкурса;
–Обективност, авторски подход и оригиналност на идеята;
–Времетраене, завършеност, техническо изпълнение и ефекти (музика, анимация и др.).

Обемът на видеоклип с горепосочените параметри обикновено надвишава значително възможностите за стандартното му изпращане към електронна пощенска кутия. Това може да стане чрез достъпни интернет базирани компютърни услуги за прехвърляне на големи файлове като wetransfer.com, dropbox.com, drive.google.com, pcloud.com и др.

Видеоклиповете трябва да бъдат изпратени на имейл koleva.apgr.sevlievo@gmail.com най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани клипове!

Придружаващият текст в писмото при изпращане на видеоклипа трябва да включва следната информация:
–Трите имена на автора/авторите, населено място, училище и клас;
–Данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището.

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОТОГРАФСКА СНИМКА
Допуска се само индивидуално участие с една авторска фотографска снимка на ученици от възрастовата група VIII–XII.Съдържанието на снимката може да представя само част от тематичните направления на конкурса: атрактивни релефни форми; водни и горски ресурси; привлекателни местности, природни туристически обекти; защитени територии, растителни и животински видове; исторически обекти и паметници на архитектурата, културата, изкуството; религиозни храмове; местни културно-битови и образователни традиции.Основни критерии за оценка и класиране на фотографски снимки:–свързаност с горепосочените тематични направленията и спазване условията на конкурса;–обективност, творчески подход и оригиналност на идеята;–препоръчително е изпращането на снимки с високо качество на изображението;–не се допуска създаването на снимков материал чрез електронно обединяване на отделно направени изображения.Фотографските снимки, с които се участва, трябва да бъдат изпратени на имейл адрес koleva.apgr.sevlievo@gmail.com най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска повторно изпращане на снимки!Придружаващият текст в писмото при изпращане на презентацията трябва да включва следната информация:–трите имена на автора, населено място, училище и клас;–данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището;–кратко описание на снимката (название, дата и място на заснемане и други необходими подробности – използвана техника, методи за допълнителна електронна обработка).

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Допуска се само индивидуално участие с една мултимедийна презентация на ученици от възрастовата група V–VII клас.

Основни параметри на презентацията:
–да включва до 20 слайда на power point и обем до 100 MB;
–единен стил и оформление на слайдовете;
–Всеки слайд да има заглавие. Текстът на всеки слайд да е разположен на не повече от 6 реда, във всеки ред да има от 4 до 8 думи, а изреченията да са кратки и ясни;
–Размер на шрифта – 24–30 pt с добре подбран, контрастен на фона, цвят;
–В първия слайд се изписват темата, имената на участника, неговото населено място, училище и клас;
–Текстът да е грамотно написан, да отговаря на нормите на българския книжовен език;
–Изображенията да не са повече от 2 на един слайд, да отговарят на текста, за който се отнасят и да са надписани;
–Да се използват не повече от 3 вградени видеоклипа за цялата презентация, като максимална продължителност за един клип е 10 секунди;
–Информацията да е проверена, географски обективна и атрактивно представена;
–Навигацията на презентацията да осигурява автоматично представяне на цялата налична в нея информация в стил Slide Show
–Не се допуска изпращане на коригирани файлове за участие след посочения краен срок.

Основни критерии за оценка и класиране на презентациите:
– Свързаност с темата на конкурса;
– Спазване на условията за конкурса;
– Обективност, авторски подход и оригиналност на идеята;
– Стил, дизайн и баланс на слайдовете;
– Техническо изпълнение, навигация и ефекти (музика, анимация и др.).Ако обемът на презентацията надвишава възможностите за стандартното ѝ изпращане към електронна пощенска кутия, трябва да се използва някоя от достъпните интернет базирани компютърни услуги за прехвърляне на големи файлове – wetransfer.com, dropbox.com, drive.google.com, pcloud.com и др.Презентациите трябва да бъдат изпратени на имейл koleva.apgr.sevlievo@gmail.com най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани презентации!

Придружаващият текст в писмото при изпращане на презентацията трябва да включва следната информация:–трите имена на автора, населено място, училище и клас;–данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището.

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА РИСУНКА/КАРТИНА
Допуска се само индивидуално участие с една рисунка/картина както за възрастовата група V–VII клас, така и за възрастовата група VIII–XII клас, като във всяка от тях има отделни класирания. Форматът на рисунката/картината трябва да е не по-малък от А5 (148 x 210 мм) за учениците от V–VII клас и не по-малък от А4 (210 x 297) за учениците от VIII–XII клас.Всеки ученик, който е нарисувал собственоръчно рисунка/картина и спазва горепосочените изисквания, може да участва в конкурса, като изпрати нейно електронно копие (сканирано или заснето) в реални размери. Няма ограничения по отношение на използваната техника за рисуване.Номинираните за призово класиране на първите места, ще бъдат допълнително известени и поканени да изпратят на посочен пощенски адрес оригиналите на своите произведения с цел установяване на тяхната автентичност, достоверност и доуточняване на крайното класиране.

Основни критерии за оценка и класиране на рисунки/картини:
–свързаност с темата и спазване условията на конкурса;
–обективност, авторски подход и оригиналност на идеята;
–техника на рисуване и завършеност на рисунката/картината.

Електронните копия на рисунките/картините, с които се участва, трябва да бъдат изпратени на имейл адрес koleva.apgr.sevlievo@gmail.com най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани рисунки/картини!

Придружаващият текст в писмото при изпращане на презентацията трябва да включва следната информация:–трите имена на автора, населено място, училище и клас;–данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището;–название на обекта, изобразен на рисунката/картината.

ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Представените в срок разработки се оценяват от независимо жури. Резултатите и класирането ще бъдат обявени до 31. 01. 2022 г.На победителите във всяка от формите за участие в конкурса ще бъдат раздадени награди под формата на ваучери за една от големите търговски вериги в страната със следните стойности:
I МЯСТО – 120 лв.
II МЯСТО – 80 лв.
III МЯСТО – 40 лв. Допълнителни предметни награди ще бъдат осигурени от училището-домакин (ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“–Севлиево), кмета на община Севлиево, областния управител на област Габрово и представители на бизнеса в община Севлиево („Идеал Стандарт – Видима“ АД; „М-ПРЕС ООД“ и др.).

В случай, че епидемичната обстановка е благоприятна, награждаването ще се осъществи присъствено с подкрепа на ръководството на община Севлиево и училището-домакин ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“.

При неблагоприятна епидемична обстановка или други ограничаващи обстоятелства наградите ще бъдат оповестени и изпратени на адресите на съответните училища.Всички, които се включат в конкурса, ще получат грамоти за участие.Предвиждат се и допълнителни поощрителни награди за оригинални идеи на ученици, както и за учители, които са ръководили участието на класирани ученици.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Присъединете се към екипа на „Косач Трепач“

Published

on

Специализираната габровска фирма „Косач Трепач“, водеща в професионалното озеленяване и поддръжка на дворове, градини, терени и зелени площи, търси служители, които да се присъединят към нашия екип.

Предлагаме следните предимства и възможности на нашите работници:

  • Трудов договор и осигуровки
  • Мотивиращо възнаграждение през обучителния период за въвеждане в работния процес
  • Стартова заплата, в размер на 1 700.00 лв/месец, с възможност за допълнително увеличение
  • Работен ден, с продължителност 8 часа
  • Допълнително финансово стимулиране за положен извънреден труд
  • Най-висок клас работно облекло
  • Възможност за кариерно развитие и обучение
  • Работа в млад и динамичен колектив

Допустими са и кандидати без опит, но с голямо желание за работа и развитие. Предимство имат кандидати, притежаващи предишен опит в сферата.

За допълнителна информация и насрочване на интервю, моля, свържете се с нас на телефон: +359 899 140 254.

Присъединете се към екипа на „Косач Трепач“ и бъдете част от успеха ни в създаването на красива и здрава зелена среда!

Зареди още

Икономика

Покана за събитие

Published

on

ФЕСТИВАЛ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ВИДОВЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО-ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

Уважаеми жители и гости на гр. Трявна,

Фондация „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БОРБА С БЕДСТВИЯ И АВАРИИ“ Ви кани на фестивал за насърчаване опазването на защитени видове и популяризиране на защитените зони в територията на МИГ Дряново-Трявна!

Дата: 23.09.2023 г., 15.00 ч., гр. Трявна, пл. „Пенчо Славейков“

Ще получите важна и интересна информация за защитените видове животни в района и рекламни материали! По време на събитието е осигурен кетъринг!

Събитието е част от дейностите по договор №BG16M1OP002-3.032-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г.

Заповядайте!

Проект №BG16M1OP002-3.032-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ г.

Зареди още

Новини

Таня Христова присъства на представянето на „Историята на габровската адвокатура“

Published

on

Ден преди да отбележим Деня на независимостта, Габровската адвокатска колегия представи пред обществеността книгата „Историята на габровската адвокатура“.

На събитието присъства председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев, основателят и председател на Атлантическия клуб в България Соломон Паси, областният управител Мария Башева, ръководители и представители на адвокатски колегии от страната, представители на културни институции и организации.

Кметът Таня Христова отправи поздрав към организаторите на събитието и подчерта, че е привилегия то да се проведе в Габрово и допълни: „Представянето на книгата, събрала историята на габровската адвокатура, е хубав повод да ви поздравява и да ви благодаря, защото от днес в нашите библиотеки вече има и едно издание, което ще обогати всичко, което се е случвало и ще се случва в Габрово и ще добави към архивната съкровищница и „Историята на габровската адвокатура“. Много харесвам думата „правник“, която по стар български стил приобщава всички, които се занимават с правни въпроси. Носи прекрасна символика и послание. Макар и днес вече да не се наричате така, изпълвайте всеки ден от вашето призвание с тази думичка, отстоявайте правото, борете се за правотата, и намирайте симбиоза между истината и правотата, бъдете свободни и независими.“

Книгата е първата, която описва историята на габровската адвокатура, а нейният автор е член на колегията – адвокат Николай Христов. За това свое дело и други заслуги адвокат Христов беше отличен с Почетен знак на колегията.

От историята, проследявайки аспекти на професията, ще научим още интересни и малко известни факти като този, че един от радетелите в църковната борба и основен двигател на борбата за изграждане на известната църква Свети Стефан в Цариград е габровецът Никола Сапунов, който е бил пълномощник на цариградските българи.

Още един малко известен факт е, че първите българи – юристи университетски възпитаници са от рода Палаузови; или че първият българин – професор по право Владимир Палаузов е с габровски корени; първият преводач и издател на Наполеоновия кодекс на новобългарски език е габровецът адвокат Христо Арнаудов.

В историята са описани предизвикателствата на времето, свързано с политическите промени в страната, както и кратки характеристики за повече от 200 габровски юристи, от които 191 адвокати или членове на колегията от нейното съществуване от Възраждането до днес.

Гостите на събитието имаха възможността да наблюдават кратък епизод от началото на адвокатската професия в Старо Габрово с участието на актьори от ДТ „Рачо Стоянов“. Автор на сценичния етюд е самият автор на „Историята на габровската адвокатура“.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица