Свържи се с нас

Новини

Асоциацията на географите обявява конкурс

Published

on

Регионалният клон на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) в Габрово и представители на неговата общинска секция в Севлиево организиратРЕГИОНАЛЕН КОНКУРС на тема„СКЪПОЦЕННИ КАМЪЧЕТА – БОГАТСТВАТА НА МОЯ РОДЕН КРАЙ“под патронажа на Областния управител на област Габрово, в сътрудничество с РУО–Габрово, с любезното домакинство на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“–Севлиево и подкрепа на кмета на Община Севлиево.

Конкурсът е за ученици от област Габрово – от V до XII клас. Организатори са . Координатори са ръководството на АПГР–Габрово и г-жа Ивелина Колева, която е представител на АПГР–Севлиево и училището-домакин.

Конкурсът ще се проведе в електронна среда при спазване изискванията и мерките в условия на пандемична обстановка.ЦЕЛИ НА КОНКУРСА: да се провокира интерес сред учениците от област Габрово към богатствата на родния им край, да се стимулира усъвършенстването на техните знания, творческо мислене и умения за интерпретиране на информация от различни източници като основа за съставянето на художествени, информационни продукти и приложения.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
● природни богатства и забележителности (атрактивни релефни форми и подземни богатства; водни и горски ресурси; привлекателни местности, природни туристически обекти и маршрути; защитени територии, растителни и животински видове; екопътеки);
● културно наследство и забележителности (исторически обекти и паметници на архитектурата, културата, изкуството; религиозни храмове; местни културно-битови и образователни традиции; известни исторически събития и личности).

ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ:
● Видеоклип (за възрастовата група на учениците от VIII–XII клас);
● Фотографска снимка (за възрастовата група на учениците от VIII–XII клас);
● Мултимедийна презентация (за възрастовата група на учениците от V–VII клас);
● Рисунка/картина (за възрастовата група както на учениците от V–VII клас, така и за учениците от VIII–XII клас, като и за двете групи са предвидени две отделни класирания).

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИДЕОКЛИПДопуска се участие само на ученици от възрастовата група VIII–XII клас. Това може да стане индивидуално или в екип до двама души за един представен видеоклип.

Основни параметри на видеоклипа:
–Времетраене – от 3 до 5 минути.
–Времетраенето на отделните кадри да е съобразено с възможността за оптимално представяне на основните акценти в клипа;
–Кадрите да съответстват на поднесената чрез звук или текст информация;
–В началото на видеоклипа трябва да има текст с наименованието на темата, имената на участника, неговото населено място, училище и клас;
–Съдържанието на видеоклипа да отговаря на определено тематично направление от конкурса, да е достоверно и атрактивно представено;
–Не се допуска изпращането на коригирани клипове за участие след посочения краен срок.

Основни критерии за оценка и класиране на видеоклипове:
–Свързаност с темата и спазване условията на конкурса;
–Обективност, авторски подход и оригиналност на идеята;
–Времетраене, завършеност, техническо изпълнение и ефекти (музика, анимация и др.).

Обемът на видеоклип с горепосочените параметри обикновено надвишава значително възможностите за стандартното му изпращане към електронна пощенска кутия. Това може да стане чрез достъпни интернет базирани компютърни услуги за прехвърляне на големи файлове като wetransfer.com, dropbox.com, drive.google.com, pcloud.com и др.

Видеоклиповете трябва да бъдат изпратени на имейл koleva.apgr.sevlievo@gmail.com най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани клипове!

Придружаващият текст в писмото при изпращане на видеоклипа трябва да включва следната информация:
–Трите имена на автора/авторите, населено място, училище и клас;
–Данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището.

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОТОГРАФСКА СНИМКА
Допуска се само индивидуално участие с една авторска фотографска снимка на ученици от възрастовата група VIII–XII.Съдържанието на снимката може да представя само част от тематичните направления на конкурса: атрактивни релефни форми; водни и горски ресурси; привлекателни местности, природни туристически обекти; защитени територии, растителни и животински видове; исторически обекти и паметници на архитектурата, културата, изкуството; религиозни храмове; местни културно-битови и образователни традиции.Основни критерии за оценка и класиране на фотографски снимки:–свързаност с горепосочените тематични направленията и спазване условията на конкурса;–обективност, творчески подход и оригиналност на идеята;–препоръчително е изпращането на снимки с високо качество на изображението;–не се допуска създаването на снимков материал чрез електронно обединяване на отделно направени изображения.Фотографските снимки, с които се участва, трябва да бъдат изпратени на имейл адрес koleva.apgr.sevlievo@gmail.com най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска повторно изпращане на снимки!Придружаващият текст в писмото при изпращане на презентацията трябва да включва следната информация:–трите имена на автора, населено място, училище и клас;–данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището;–кратко описание на снимката (название, дата и място на заснемане и други необходими подробности – използвана техника, методи за допълнителна електронна обработка).

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Допуска се само индивидуално участие с една мултимедийна презентация на ученици от възрастовата група V–VII клас.

Основни параметри на презентацията:
–да включва до 20 слайда на power point и обем до 100 MB;
–единен стил и оформление на слайдовете;
–Всеки слайд да има заглавие. Текстът на всеки слайд да е разположен на не повече от 6 реда, във всеки ред да има от 4 до 8 думи, а изреченията да са кратки и ясни;
–Размер на шрифта – 24–30 pt с добре подбран, контрастен на фона, цвят;
–В първия слайд се изписват темата, имената на участника, неговото населено място, училище и клас;
–Текстът да е грамотно написан, да отговаря на нормите на българския книжовен език;
–Изображенията да не са повече от 2 на един слайд, да отговарят на текста, за който се отнасят и да са надписани;
–Да се използват не повече от 3 вградени видеоклипа за цялата презентация, като максимална продължителност за един клип е 10 секунди;
–Информацията да е проверена, географски обективна и атрактивно представена;
–Навигацията на презентацията да осигурява автоматично представяне на цялата налична в нея информация в стил Slide Show
–Не се допуска изпращане на коригирани файлове за участие след посочения краен срок.

Основни критерии за оценка и класиране на презентациите:
– Свързаност с темата на конкурса;
– Спазване на условията за конкурса;
– Обективност, авторски подход и оригиналност на идеята;
– Стил, дизайн и баланс на слайдовете;
– Техническо изпълнение, навигация и ефекти (музика, анимация и др.).Ако обемът на презентацията надвишава възможностите за стандартното ѝ изпращане към електронна пощенска кутия, трябва да се използва някоя от достъпните интернет базирани компютърни услуги за прехвърляне на големи файлове – wetransfer.com, dropbox.com, drive.google.com, pcloud.com и др.Презентациите трябва да бъдат изпратени на имейл koleva.apgr.sevlievo@gmail.com най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани презентации!

Придружаващият текст в писмото при изпращане на презентацията трябва да включва следната информация:–трите имена на автора, населено място, училище и клас;–данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището.

КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА РИСУНКА/КАРТИНА
Допуска се само индивидуално участие с една рисунка/картина както за възрастовата група V–VII клас, така и за възрастовата група VIII–XII клас, като във всяка от тях има отделни класирания. Форматът на рисунката/картината трябва да е не по-малък от А5 (148 x 210 мм) за учениците от V–VII клас и не по-малък от А4 (210 x 297) за учениците от VIII–XII клас.Всеки ученик, който е нарисувал собственоръчно рисунка/картина и спазва горепосочените изисквания, може да участва в конкурса, като изпрати нейно електронно копие (сканирано или заснето) в реални размери. Няма ограничения по отношение на използваната техника за рисуване.Номинираните за призово класиране на първите места, ще бъдат допълнително известени и поканени да изпратят на посочен пощенски адрес оригиналите на своите произведения с цел установяване на тяхната автентичност, достоверност и доуточняване на крайното класиране.

Основни критерии за оценка и класиране на рисунки/картини:
–свързаност с темата и спазване условията на конкурса;
–обективност, авторски подход и оригиналност на идеята;
–техника на рисуване и завършеност на рисунката/картината.

Електронните копия на рисунките/картините, с които се участва, трябва да бъдат изпратени на имейл адрес koleva.apgr.sevlievo@gmail.com най-късно до 5 януари 2022 г., включително. Не се допуска допълнително изпращане на коригирани рисунки/картини!

Придружаващият текст в писмото при изпращане на презентацията трябва да включва следната информация:–трите имена на автора, населено място, училище и клас;–данни за контакт – имейл и телефон / пощенски и имейл адрес на училището;–название на обекта, изобразен на рисунката/картината.

ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Представените в срок разработки се оценяват от независимо жури. Резултатите и класирането ще бъдат обявени до 31. 01. 2022 г.На победителите във всяка от формите за участие в конкурса ще бъдат раздадени награди под формата на ваучери за една от големите търговски вериги в страната със следните стойности:
I МЯСТО – 120 лв.
II МЯСТО – 80 лв.
III МЯСТО – 40 лв. Допълнителни предметни награди ще бъдат осигурени от училището-домакин (ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“–Севлиево), кмета на община Севлиево, областния управител на област Габрово и представители на бизнеса в община Севлиево („Идеал Стандарт – Видима“ АД; „М-ПРЕС ООД“ и др.).

В случай, че епидемичната обстановка е благоприятна, награждаването ще се осъществи присъствено с подкрепа на ръководството на община Севлиево и училището-домакин ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“.

При неблагоприятна епидемична обстановка или други ограничаващи обстоятелства наградите ще бъдат оповестени и изпратени на адресите на съответните училища.Всички, които се включат в конкурса, ще получат грамоти за участие.Предвиждат се и допълнителни поощрителни награди за оригинални идеи на ученици, както и за учители, които са ръководили участието на класирани ученици.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Любопитно

Тази вечер ще светне коледната елха на Габрово

Published

on

Светлините на коледната елха на Габрово ще бъдат запалени днес, 6 декември, от 18.00 часа на площад „Възраждане“.

За доброто настроение и усмивките на всички ще се погрижат ДТ „Рачо Стоянов“ – Габрово и Оркестър „Габрово“.

Нека се съберем заедно около коледното дръвче в нашия град и дадем началото на празничното настроението.

Какви събития включва коледната програма през декември може да видите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Коледната елха на Трявна грейна в пълния си блясък

Published

on

Коледната елха и празничните светлини в Централната градска част на Трявна грейнаха в пълния си блясък, снощи, с богата подготвена програма на площад „Капитан дядо Никола“ в Славейковия град.

По традиция светването на празничната премяна на 7-метровото коледно дръвче официално постави начало на Коледно-новогодишната програма на Община Трявна и доказа, че е едно от най-дългоочакваните и обичани събития от жители и гости на града.

И тази година, разбира се, най-радостни бяха децата, които с нетърпение очакваха заветния момент до светването на елхата. Някои от тях даже успяха лично да предадат своите писма до Дядо Коледа, който заедно със Снежанка, изненада малчуганите в началото на вечерта.

Малки и големи не спираха да се снимат с Добрия старец и неговите помощници и да се хвалят колко много са слушали през тази година. Празничната програма започна точно в 18:00 ч. с камбанен звън на Часовниковата кула.

Поздравление към всички присъстващи отправи кметът на Трявна Силвия Кръстева, която пожела светли и топли Коледно-новогодишни празници. „Пожелавам Ви от сърце, на Вас и вашите семейства – мир и светлина в душата, доброта, здраве и само хубави емоции, както и една хубава и незабравима Коледа. Нека светлините на нашата елха да бъдат най-светлите ни пожелания. Вярвайте от сърце и доброто ще победи, бъдете здрави и весели празници,“ сподели още кметът.

Първи на сцената излязоха малките сладури от ДГ „Светлина“ – гр. Трявна, които зарадваха присъстващите с коледни песнички и подготвени стихчета. Дамите от Фолклорна формация „Ружица-Дочев“ към Пенсионерски клуб „Ирина Славейкова“ – гр. Трявна също поздравиха гостите с тематични фолклорни изпълнения. Веднага след тях на сцената излезе талантливата поп певица Стела Георгиева – STELLAR, която приповдигна настроението на малки и големи с весели коледни песни.

Кулминация на вечерта бе тържественото запалване на празничните светлини на коледната елха в Трявна, което и тази година бе обратно отброено от кметът на Община Трявна с помощта на нетърпеливите дечица.

Блясъкът на коледната премяна бе допълнен от впечатляваща заря, която озари небето над Трявна. Празникът продължи с Детски танцов ансамбъл и Танцов клуб „Тревненски сокай“ при НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна, които заедно с присъстващите извиха кръшни хора на площад „Капитан дядо Никола“ в града.

Община Трявна благодари на всички за участието тази вечер, както и на ръководството и децата на ДГ „Калина“ – гр. Трявна, които по непредвидени обстоятелства не успяха да вземат участие в празничната програма.

Всички снимки от събитието на фотографа Димитър Сотиров можете да разгледате оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Честит Никулден! Празник на моряци, рибари и банкери

Published

on

Православната църква почита днес, 6 декември, паметта на Свети Николай Мирликийски Чудотворец, празникът е наричан от народа Никулден.

Свети Николай е един от най-почитаните християнски светци. Покровител е на моряците и рибарите. На Никулден празнуват също банките и банкерите.

Николай Мирликийски е роден през 3-ти век в Патара, днешна Мала Азия. След праведен монашески живот е избран за архиепископ на град Мир, Ликийска област. Умира през 342 г. Мощите на светеца днес се пазят в италианския град Бари. През целия си живот Свети Николай помагал на страдащите, защитавал невинните, укрепвал слабите със словото на истината и вярата.

Според народните вярвания светецът причинява бурите и ураганите в морето, и затова на Никулден всички гемии спират да се движат. Подрежда се празнична трапеза, на която задължително се поднася специално ястие – рибник, приготвено от прясна риба, най-често шаран, като курбан за преживяно нещастие, избегната беда или просто за здраве и благополучие на къщата.

Култът към Свети Николай – като покровител на моряците и рибарите, прониква рано в българските земи. В народните вярвания светецът плава на златен кораб, който винаги пристига там, където имат нужда от чудотворната му десница. На него Бог е отредил силата да усмирява бурите и морските стихии, и да спасява изпадналите в беда сиромаси.

На Никулден завършва и сезонът на есенния риболов, който се отбелязва с угощение и почерпка от рибарите и търговците на риба. На този ден ставало разделянето между рибарите на спечеленото през сезона. Като празнували и правели едновременно с това равносметка, те не забравяли да свият венец от бръшлян и да го пуснат в морето – за онези, които не са се върнали на брега.

Поверието гласи, че когато се прави нова лодка, в нея трябва да се вгради икона на Свети Николай. Вярва се, че тя пази лодката от бурите и ветровете. С иконата на светеца жените на рибарите излизали при морска буря на брега и я потапяли до три пъти във водата, като заклинание да се върнат мъжете им живи и здрави. В миналото рибарите не излизали в морето без молитва пред иконата на Свети Николай.

Именници са: Никола, Николай, Кольо, Нено, Ненка, Николина. Никулден е още Ден на банкера и Празник на Бургас.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица