Свържи се с нас

Новини

Честит Ден на българската писменост, просвета и култура

Published

on

В българския празничен календар има събития, които са вписани трайно в националната ни памет, обединяват енергията и емоциите на всички българи и вълнуват с еднаква сила млади и стари. Такъв празник е Денят на Светите братя Кирил и Методий и на създадените от тях букви. Най- често този празник се свързва с вълнението,което ни обзема в неговото навечерие, с химна „Върви, народе възродени“, с ученическите шествия, абитуриентските балове, първокласниците ,с буква от азбуката в ръката си , с аромата на цветята. Този празник е втъкан дълбоко в нашето съзнание, защото той ни предава усещане за общност, кара ни да си припомняме кои сме и какво е нашето място в съкровищницата на европейската християнска цивилизация. Църквата почита Светите братя Равноапостоли и духовни покровители на Европа- Кирил и Методий на 11май. На 24 май отдаваме всенародно признание не само на двамата първоучители и техните ученици, но и на създадената от тях писменост и на българската култура.

Историческата наука още дискутира какъв е произхода на двамата братя Кирил и Методий, кога е създадена азбуката и колко са графичните системи.Независимо от различните хипотези и мнения, важни са безспорните факти, които бележат епохалното дело на двамата братя. Знае се , че те са високообразовани средновековни просветители, владеещи говора на населението от Солунска област, говор , който е част от източнобългарския диалект. Първата азбука, която създават е глаголицата.Това става, според Черноризец Храбър „през времето на гръцкия цар Михаил, и на Борис , български княз, и на Растица, моравския княз, и на Коцел, блатненския княз, в годината 6363 от сътворението на света /855г. / В графичното изображение на буквите Светите братя вплитат християнските символи кръст, триъгълник и кръг, което им отрежда водещо място сред съществуващите тогава писмености – гръцка и латинска. Българските букви са създадени от творци- християни, което ги превръща в свещени, недокоснати от езичеството. Сътворяването на азбуката е само един момент от Кирило- Методиевото дело. Огромното му значение се определя от създаването на първия писмен книжовен език- старобългарския. Той става трети класически европейски език, наред с гръцкия и латинския, а славянската книжнина, полага основите на трета цивилизация в Европа- старобългарската. Чрез преведените от Кирил и Методий и техните ученици богослужебни книги, славяните от Великоморавия и от Блатненското княжество могат да слушат словото Божие на разбираем за тях език и да се приобщават към ценностите на християнската цивилизация. Реформаторската дейност на бележитите първоучители и оборването на триезичната догма, предизвиква съпротивата на част от римското духовенство срещу делото им. Добре известен е краят на Моравската мисия на Св. Св. Кирил и Методий.

Дейността на двамата славянски просветители и техните ученици минава под знака на политически борби и интриги, съпътствана е от моменти на признание и възход , на падения и преследвания. След смъртта на Кирил през 869г. и на Методий през 885г.техните ученици и последователи са прогонени от Великоморавия.

И в този тежък момент за оцеляване на делото им, важна роля изиграва България. Както пише Климентовият житиеписец , „закопнели за България, за България си мислели и се надявали, че България е готова да им даде спокойствие“. През 886г. Климент, Наум и Ангеларий пристигат в българската столица Плиска и са посрещнати радушно от княз Борис I. Без неговата целенасочена политика, без държавната подкрепа и щедрото му меценатство сътвореното от Кирил и Методий и техните ученици щеше да се покрие със забрава. Далновидните владетели на България княз Борис I и царете Симеон Велики и Петър I осъзнават мощното оръжие,което представляват плодовете на Кирило- Методиевото дело и успешно ги използват. Славянската азбука, богослужението на роден език, положеното начало на създаване на старобългарски книжовен език, могат да помогнат на новопокръстеното царство да се отърси от влиянието на Византия и вместо неизбежната културна асимилация да потърси нови хоризонти на развитие, които ще му осигурят независимост и равнопоставеност. Създадените в Плиска, Охрид и Преслав книжовни школи приютяват интелектуалния елит на Средновековна България. Творци като Климент Охридски, Наум Плисковски, Черноризец Храбър, Константин Преславски, Йоан Екзарх, Тудор Доксов ,Григорий Презвитер, Презвитер Козма , под духовното покровителство на българските владетели, реформират глаголическата графична система и въвеждат нова форма на буквите като създават кирилицата, разгръщат разнообразна просветна и църковно- организаторска дейност, създават богата литература с проповеднически, поучителен и образователен характер. Поставят основите на културно- духовния възход на държавата ни, известен като „Златен век“ . И днес думите , изречени от Константин Преславски „Голи са без книги всички народи“, звучат актуално и очертават нови интелектуални хоризонти пред поколенията. А когато четем за Симеоновите царски палати, „украсени с мрамор и бронз, сребро и злато“, картинно описани от Йоан Екзарх, изпитваме заслужена гордост от сътвореното от нашите предци, положили материалните и духовни основи на Преславската българска цивилизация. Тя е определяна като културен феномен, който създава не само собствения облик на българина, отграничавайки го до известна степен от ромея, но му вдъхва определена увереност, която му позволява да стори и следващата крачка. А тази следваща крачка е свързана с разпространението на културните достижения на българите сред останалите славянски народи. Българските преводни и оригинални произведения напускат родните предели и са възприети от руси и сърби. След покръстването на русите през 988г., новоучредената руска църква получава част от необходимите богослужебни книги от България. Проникването на старобългарската книжнина в Русия и в съседна Сърбия се доказва от наличието на многобройни руски и сръбски преписи на съчинения, писани през епохата на Златния век. Затова с основание можем да твърдим, че литературата на Златния век не е свързана само с българското развитие , а има общославянско и общоевропейско значение. В България византийските културни модели творчески се преработват и се предлагат на останалия славянски свят. В основата на това преработване българския език се превръща в общ литературен език за част от православните славянски и неславянски народи, а кирилицата е една от азбуките,на която днес пишат народите на Русия, Беларус, Украйна, бившите съветски републики, сърби, македонци, монголци.

Легендите разказват, че когато българските средновековни войни тренирали бойните си умения и физическата си издръжливост, изписвали във въздуха знаците на българските букви и изричали на глас значението на всяка от тях: “аз, буки, веди, глаголи, добро, ест, живети, дзело, земля. Помни буквите, учи да говориш.Добре е да живееш здраво на земята.“ По този начин, те получавали Божията благодат и благословение, мислите им се прояснявали , а десницата им ставала крепка и непобедима. Може би с това се обяснява и дълговечността на България, българите и българското, които повече от 1000 години обитават това късче земя на Балканите, където се преплитат пътища и интереси, срещат се различни цивилизации. Тези букви ни помагат да се съхраним и да намерим себе си в трудни моменти и в дни на изпитания. Тези букви позволяват на габровеца Васил Априлов, прочитайки книгата на Юрий Венелин „Древните и сегашни българи“, да преоткрие себе си, своя български корен и да посвети живота си в служба на род и Родина. Обединявайки усилията на своите съмишленици Николай Ст. Палаузов, Иван Бакалоглу, братя Мустакови, членовете на Габровската община, на 2.01.1835г. в Габрово се открива първото взаимно светско училище на новобългарски език. Създадено по европейски образец, то поставя основите на модерното образование . По негово подобие се изгражда мрежа от такива училища в различни български селища. Взаимните са продължени от класните, а класните -от Гимназии и средни специализирани учебни заведения. Сред тях отново се откроява Габровската пълна гимназия , предоставяща образование на българчета от всички български земи. При липсата на университет по онова време, тя изпълнява успешно неговата роля и осъществява на практика вижданията на Васил Априлов за изграждане на добре организирана образователна система.

В излязлата преди 180 г. „Денница на новобългарското образование“ той посочва:“ Моето желание , моята цел се състоят в това да бъда полезен на своите съотечественици, да направя добро, да ги поощря по пътя на образованието“ , а в „Завещанието си от 1844г.“ заявява: “Габровското училище да се преобразува в духовна академия, лицей или университет“. Тези думи на бележития габровец очертават една културно- образователна перспектива и програма пред българите, която те изпълват със съдържание през възрожденската епоха. Габровското училище и създадените по негово подобие учебни заведения в българско, помагат за интелектуалното и нравствено извисяване на българите. Училището подготвя оня слой от образовани мъже, които осъществяват българската национално- освободителна революция. В класните стаи българчетата за пръв път произнасят думите „свобода“ , „революция“, „права“ и „законност“. Много от учителите са и активни участници в революционното движение, достатъчно е да споменем Васил Левски, Христо Ботев, Бачо Киро.Учителите са вдъхновители на читалищата, те и техните ученици изнасят първите театрални постановки. Всички познаваме Райчо Каролев и Иван Гюзелев като организатори на Габровската гимназия, но те са и театрали, читалищни дейци, автори на учебници, създатели на първия училищен кабинет по физика, а след Освобождението държавници и просветни дейци. Училището възпитава българите в институционална култура, подготвя ги да заемат достойното си място като строители на млада следосвобожденска България. Именно този културен, политически и икономически елит се включва в създаването на българската индустрия , на Софийския университет и на другите висши училища и превръща българската държава в икономическото чудо на Балканите.

В дните преди празници традиционно правим равносметка за постигнатото до тук. С основание можем да посочим, че образованието, което получават българчетата, завършващи средно и висше образование днес, им позволява да намерят своето място на българския и европейски образователен и трудов пазар и да бъдат достойна конкуренция на съвременниците си. Габрово и габровци изпълняват завета на Васил Априлов и днес града чрез Техническия университет , е един от университетските центрове на България, подготвящ нейната научна и техническа интелигенция.

Всички тези постижения биха били немислими без сътвореното от Кирил и Методий и техните ученици и без подкрепата, която Средновековна България им оказва. България на княз Борис I спаси Кирило-Методиевото дело от унищожение. България при царете Симеон и Петър направи огромна крачка напред в развитието и обогатяването на преводната и оригинална старобългарска книжнина. Възрожденските българи чрез тази богата книжнина преоткриха себе си и се осъзнаха като нация, която след 5-вековно забвение отново се върна на политическата и културна карта на Европа и достойно присъства и до днес.

България е родината на кирилицата, третата световна азбука, на която пишат милиони по света. Затова 24 май е Ден на гордост, Ден на светли детски спомени, Ден на истински и неподправени вълнения, Ден на спомен за отминало величие и надежда за светло бъдеще, за един по- добър свят и за по- добри бъднини на нашия народ. Честит празник.

Автор: Пенка Петрова, старши учител в Национална Априловска гимназия.

Новини

Общината ще кандидатства за ремонт на плувния комплекс в ПМГ – Габрово

Published

on

Община Габрово ще кандидатства с два обекта за финансиране по проект „Красива България“ 2023. Това съгласие даде съставът на Общински съвет – Габрово по време на последното си редовно заседание, провело се в Ритуалната зала, съобщиха от местната общинска администрация.

По Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ Общината ще подаде предложение за „Ремонт басейни в сграда на Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“.

Последният ремонт в плувния комплекс е бил през 2009 година, като ежегодно е била извършвана профилактика и ремонт, необходими след активното му използване. Поддръжката в басейна е включвала залепване на паднали плочки и частично фугиране на дъното, ремонт на компрометирани стени в помещението.

В спомагателните помещения, каквито са съблекалните и санитарните помещения, е извършван периодично ремонт на стени, тавани, паднали плочки и др. В годините амортизацията на басейна е факт, който изисква спешен ремонт.

Съобразно подготвеният инвестиционен проект и предвид изискванията на програмата, проектното предложение възлиза на обща стойност близо 352 000 лв, като стойността на СМР е 316 320 лв с ДДС. С взетото Решение Общинския съвет също дава своето съгласие Община Габрово да осигури 221 495 лв с ДДС като собствен финансов ресурс.

По Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ Община Габрово ще кандидатства за ремонт на обслужващата сграда на Зоологическата градина, съобразен с действащата нормативна уредба. Общата стойност на проекта е 197 483 лв с ДДС, стойността на СМР е 185 634 лв с ДДС, собственият финансов принос на Общината възлиза на 98 742 лв с ДДС.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Актуализирано разписание на автобусите за Трявна

Published

on

Във връзка със зачестили запитвания на граждани относно предстоящи промени в автобусното разписание на фирмите, извършващи пътнически превози, Община Трявна информира, че са проведени срещи и разговори със същите, като са предприети всички необходимите мерки за осигуряване на транспорт по направленията на територията на населените места в общината.

„Изключително добре разбираме притеснението на гражданите, особено на учащите и работещите в Габрово, които ежедневно пътуват по тази линия, затова неколкократно се срещнахме с фирмите-превозвачи и проведохме необходимите разговори с тях, като положихме всички усилия да не останем без изпълнители на тази дейност.

Направили сме всичко възможно да няма крайни промени по автобусното разписание и то да бъде удобно за всички, които го използват. Оставаме на разположение при необходимост от допълнително съдействие и благодаря за проявеното разбиране от страна на превовачите“, коментира кметът на Трявна Силвия Кръстева.

Промененото автобусно разписание на фирмите-превозвачи – „Мулти Транс“ ЕООД и ЕТ „М-ТРАНС-Даниела Манева“ ще се изпълнява от 1 февруари 2023 год.

Ето и пълният списък на актуалното маршрутно разписание по всички линии, обслужвани в Община Трявна:

 1. гр Плачковци – с Радевци
 2. гр. Трявна – гр. Плачковци
 3. гр. Трявна – гр.Габрово – гр.Трявна
 4. гр. Трявна – с. Вонеща вода
 5. гр. Трявна – с. Фъревци
 6. гр.Трявна – с. Станчов Хан
 7. Градска линия 1 кв Стояновци – кв Д Хан
 8. Градска линия 2 Плачковци – кв Стоевци
 9. кв. Димиев Хан, сп. Черпи Вир – гр. Плачковци

Контакти за директна връзка и допълнителна информация с фирмите-превозвачи:

 • „Мулти Транс“ ЕООД – тел.: 0886511090, email: multi_trans@abv.bg
 • ЕТ „М-ТРАНС-Даниела Манева“ – тел.: 0677/6-22-94, email: mtrans@abv.bg

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Българинът предпочита родното вино

Published

on

В България продажбите на родни вина са в пъти повече от тези на вносните. Такава тенденция показват данните на известна голяма търговска верига у нас, представена и в Габрово, за консумацията и нагласите на клиентите.

От години ценителите в страната избират за трапезата и специалните си празници вино от български производители. Наблюдава се и районираност в търсенето – потребителите от традиционните винарски райони в страната избират местните сортове и производители. Типичният винолюбител от Мелник, вместо да закупи Тракийски Мавруд, е по-склонен да заложи на характерните за местния тероар Мелник 55 или Широка мелнишка лоза.

Много позитивна за родния пазар тенденция очертава ритейлърът – с възраждането на лозови масиви от традиционните български сортове като Мавруд, Тамянка, Мелник 55 и Рубин и др. се повишава и търсенето им от страна на потребителя. За налагане на местните сортове помага и популярната в последните години тенденция – във винопроизводството да се купажират местни с класически сортове.

От популярните сортове, предпочитани от българина, остават Мерло, Шардоне, Каберне Совиньон. А в последните години се наблюдава ръст при Совиньон Блан, Сира, както и Каберне Фран, който набира особена популярност последната година.

Бялото вино чувствително измества червеното от лидерската позиция по продажби. При него вече не се наблюдава сезонност на търсенето.

Розето и пенливите вина също растат за сметка на червеното, което остава предпочитано основно през студените месеци на годината. Причината за това е, че винолюбителите търсят свежи вина с плодов „нос“, по-нисък алкохолен градус, лесни за съчетание с храна и самостоятелна консумация. Винената култура на българина расте последните години. Това показва повишеният интерес от страна на потребителя към вина от висок ценови клас.

В коледно-новогодишния период компанията отчита ръст в търсенето на вино в бутилка пред вина в bag-in-box-разфасовка. Очакванията на ритейлъра са, че тази тенденция ще продължи и през 2023 г.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица