Свържи се с нас

Новини

Обявиха конкурс за туристическо лого на Трявна

Published

on

Община Трявна обявява открит конкурс на тема: „Изработване на туристическо лого на град Трявна“.

Конкурсът е обявен със заповед №513/10.08.2020 г. на кмета на Община Трявна Силвия Кръстева.

Конкурсът ще се проведе при следните правила:

ПРАВИЛА

за

провеждане на конкурс за изработване на туристическо лого на град Трявна

 1. Организатор на конкурса: Община Трявна.
 2. Цел на конкурса: развиване на бранд „Трявна“ с цел налагането на общината като привлекателна туристическа дестинация и отличаването ѝ от останалите конкуренти на туристическия пазар.
 3. Предмет на конкурса: да бъде изработен идеен проект на туристическо лого на град Трявна.
 4. Награди за класираните участници: В рамките на конкурса ще бъдат връчени следните награди:
 • 500 лв. за победителя
 • 300 лв. за класирания на II място участник
 • 200 лв. за класирания на III място участник
 1. Авторски права: С участието си в конкурса всеки кандидат дава изричното си съгласие Община Трявна да използва, преработва, както намери за добре, да предоставя на трети лица, да се разпорежда с изработения от него проект, както и всякакви други права свързани с него.
 2. Изисквания към участниците в конкурса: Право на участие в конкурса имат всички пълнолетни български и чуждестранни физически и/или юридически лица.

В конкурса не могат да участват: лица, участвали в изготвянето на конкурсната програма; членове на журито, резервните членове и свързани с тях лица съгласно § 1., т. 15 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на журито.

Кандидатите представят следните документи:

6.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

6.2. Кратка автобиография (до една машинописна страница) на автора или екипа, който е разработил проекта;

6.3. Собственоръчно попълнена и подписана декларация по образец, удостоверяваща съгласието им с условията на конкурса, авторството им на идейния проект и обстоятелството, че проектът не е използван преди това по други поводи, както и че не са участвали в изготвянето на конкурсната програма, не са свързани лица, съгласно § 1., т. 15 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с членовете на журито, резервните членове, че не са лица, намиращи се в трудови или служебни отношения с възложителя или с член на журито.

6.4. Декларация за съгласие за обработване на личните им данни.

Заявлението и декларациите могат да бъде изтеглени от www.tryavna.bg.

 1. Изисквания към проектите:

7.1. Проектът трябва да бъде авторски и оригинален. Всеки кандидат може да участва само с един проект.

7.2. Графичният образ трябва да е лесно четим, разбираем и функционален (да може да се използва за различни нужди – напр. банери, плакати, бланки, баджове и т.н.).

7.3. Предложенията трябва да са съобразени с целта на конкурса и да отразяват представата за Трявна като град с характерно културно-историческо наследство и своеобразна природа.

7.4. Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци, гербове и да не са публикувани под някаква форма.

7.5. Проектите задължително трябва да съдържат думата „Трявна“ (изписана с кирилица за варианта на български език) и „Tryavna“ (изписана на латиница за варианта на английски език).

7.6. Всеки проект трябва да се представи на хартиен и електронен носител в два варианта – цветен и черно-бял. Електронният носител е CD или флаш памет, а файловете да са във векторен формат.

7.7. Проектите трябва да са придружени от кратко описание (до една машинописна страница в word формат) на идеята на предложеното лого и най-основните технически характеристики – използван шрифт, цветове (CMYK, AdobeRGB) и пропорции на графичната и текстовата част от логото.

 1. Подаване на предложенията: Проектите, заедно с посочените документи се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват предмета на конкурса и името на участника, в деловодството на Центъра за административно обслужване на Община Трявна в срок до 30 (тридесет) дни от публикуването на обявата за конкурса.

Документите се подават лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно, по пощата или чрез куриер. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на кандидатите документите, които са получени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик.

Ако кандидатът изпрати документите си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за тях са за сметка на кандидата. Рискът от забава или загубване е за сметка на кандидата. В такива случаи кандидатът следва да съобрази посочения краен срок за получаване на документите в деловодството на Община Трявна. От значение ще бъде датата и часът на депозиране на документите в деловодството, а не датата и часът на пощенското клеймо, товарителницата, разписката или друг документ от куриер.

 1. Конкурсът се провежда в три етапа:

Регистрация за участие – 30 дни от датата на обявяване.

Допускане до участие: Журито, по т. 10 от настоящите Правила, разглежда документите на лицата, регистрирани за участие, и допуска до участие в конкурса онези от тях, които отговарят на условията по т. 6.1. – 6.4., т. 7.5., 7.6., 7.7. и т. 8.  Допуснатите и недопуснатите до участие лица се уведомяват на посочения от тях имейл адрес от председателя на журито. Решението на журито за допускане или недопускане до участие не подлежи на обжалване пред Възложителя или по съдебен ред.

Оценяване и класиране на проектите – извършва се от назначеното от Възложителя жури в двуседмичен срок от изтичане на срока за представяне на проектите.

Жури: Допускането до участие, оценяването и класирането на проекти се извършва от 5-членно жури, чиито членове се определят със заповед на кмета на община Трявна. В състава на журито влизат: 1 представител на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство Трявна, 1 общински съветник в Общински съвет Трявна, 1 преподавател от НГПИ „Тревненска школа“ – гр. Трявна, 1 юрист, зам.-кмета на община Трявна. Оценяването и класирането на проектите е в оперативната самостоятелност на журито.  Възложителят утвърждава протокола на журито, с който е извършено класирането, с което конкурсът приключва. Ако възложителят откаже да утвърди протокола връща преписката на журито с мотивирана резолюция за извършване на нова оценка и класиране. Указанията на възложителя са задължителни за журито. Извършеното оценяване и класиране от журито не подлежи на обжалване от кандидатите.

 1. Приключване на конкурса: Организаторът ще обяви класирането на проектите на официалния сайт на Община Трявна. За класираните от I-во до III-ро място проекти, авторите ще получат и лично информация за наградите на предоставените имейли и телефони.
 2. Прекратяване на конкурса: Кметът на Община Трявна прекратява конкурса със заповед, когато:

– не е подадено нито едно заявление за участие или няма допуснат нито един участник;

– всички постъпили проекти не отговарят на предварително обявените условия от организатора;

– се установят нарушения при откриване на конкурса за проект, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен конкурсът.

 1. Въпроси и отговори: Всички лица имат право да задават писмено въпроси към организатора на адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21 или на tryavna@tryavna.bg
 2. Приложения:

Приложение № 1: Заявление за участие в конкурс за изработване на туристическо лого на град Трявна

Приложение № 2: Декларация за обработване на личните данни

Приложение №  3: Декларация по т. 6.3. от настоящите Правила.  

Определено е жури за провеждане на конкурса в състав:

Председател: Марин Маринов – зам.-кмет на Община Трявна

Членове:

 • Адв. Галин Ненов – юрист при Община Трявна;
 • Даниела Дабкова – уредник в Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство Трявна;
 • Арх. Константин Брънеков – общински съветник в Общински съвет Трявна;
 • д-р Добрин Атанасов – преподавател в НГПИ „Тревненска школа“.

Срок за приемане на конкурсните предложения – до 30 (тридесет) дни от публикуването на обявата за конкурса (до 25.09.2020 г.).

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

Община Трявна и „Четири лапи“ представиха проекта им за борба с популация на бездомни животни

Published

on

Първата информационна среща от проекта „Обществена ангажираност“, който се осъществява съвместно между Община Трявна и Фондация „Четири лапи“, се проведе в началото на тази седмица в сградата на общинска администрация в града. Събитието събра представители на местната власт; международната организация за защита на животните; образователни и културни институции; контролни органи, ветеринарни лекари, журналисти и др.

Официален старт на проекта даде кметът на община Трявна Силвия Кръстева, която приветства всички гости и благодари на организацията за съвместната работа. „Заедно с Фондация „Четири лапи“ подписахме договор за сътрудничество и ще Ви представим техните добри практики за това какво трябва да правим за животните на територията на нашата община. Изказвам благодарност към организацията и се радвам, че ще си сътрудничим и в полза на гражданите. Благодаря и на всички представители на институции, които дойдоха, за да положим началото на една добра практика.“ сподели в началото на срещата г-жа Силвия Кръстева.

По покана на местната власт експерти от Фондация „Четири лапи“ – координаторите по Обществена ангажираност г-жа Яна Спасова и г-жа Мария Ганчева и водачите на кучета-терапевти г-жа Антония Рикова и г-жа Петя Радкова представиха проекта и добрите практики на организацията за намаляване на безстопанствените животни и подобряването на отношението към тях.

„Наличието на безстопанствените животни е проблем, който води до големи разногласия между хората. Ние се стараем не само да намалим популацията на бездомните кучета, чисто физически, чрез кастрация. Искаме да променим нагласите към тях. Когато има правилните нагласи към животните, ние им причиняваме по-малко страдания, грижим се за тях по-адекватно и в крайния вариант на тази грижа ние искаме да осиновим бездомно животно, вместо да си закупим породисто такова.“ коментира пред аудиторията г-жа Мария Ганчева.

Сериозността на проблема с популацията на бездомните животни засегна и зам.-кметът на община Трявна Марин Маринов.

„Проектът ще е с продължителност 2 години. Ние потърсихме Фондация „Четири лапи“ именно, за да продължим да работим в насока разрешаване проблема с безстопанствените кучета. Както знаете, ние си партнираме и с приюта „Street Hearts“ в с. Глушка от началото на 2020 год. – едно доста успешно партньорство, което продължава и до днес. За съжаление, проблемът с безстопанствените кучета в очите на гражданите е по този начин: имаме безстопанствено животно и той се решава, като го няма. Но проблемът е много по-дълбок. Тези безстопанствени се озовават на улицата, след като са изгонени от някой дом. Трябва да научим хората, че трябва да бъдат малко по-отговорни към това нещо и да не се стига до една неовладяна популация на безстопанствени животни.“ подчерта зам.-кметът на община Трявна.

В продължение на два часа участниците дискутираха основните предпоставки за наличието на безстопанствени кучета по улиците, конкретните предизвикателства в Община Трявна и начините, по които те могат да се преодолеят, за да доведат до намаляване на популацията на бездомните животни. В основата си „Обществена ангажираност“ е подход за сътрудничество между заинтересованите страни за намиране на най-ефективните и взаимноизгодни решения на даден проблем.

„Методът от опита, който имаме от други държави и общини е, че това е обект на обща работа на всички заинтересовани страни. Надяваме се до края на този двугодишен период на нашата работа да имаме план за устойчиво намаляване на популацията на бездомните кучета и котки, евентуално, който да бъде с конкретни действия, които Вие да можете след това да следвате.“ допълни още г-жа Яна Спасова – координатор по проекта „Обществена ангажираност“.

По време на информационната среща бе постигнато съгласие, че безстопанствените кучета са резултат от възприятията и действията на хората. Присъстващите се обединиха около идеята, че трябва да се предприемат конкретни и широкоспектърни действия по линия на образоване и подобряване на информираността на децата, стопаните на домашни кучета и кампании за масова кастрация на безстопанствените животни.

Фондация „Четири лапи“ се ангажира да планира кастрационна кампания с мобилната си клиника през есента на 2023 год., по време на която бездомни животни ще бъдат кастрирани, ваксинирани, обезпаразитявани, маркирани, регистрирани и върнати по местообитанията си.

В резултат от желанието на присъстващите за работа по темата с децата и младежите от общността, екипът откликна с представяне пред заинтересованите на успешния си двустъпковия модел (теоретичен и практически) на занимания с ученици.

Следва съставяне на график за работа със заинтересованите училища и детски градини на територията на общината. Като част от проекта по „Обществена ангажираност“ се планират и други съвместни инициативи, срещи и кампании, насочени към гражданите и животните. Следете информационните ни канали за повече информация.

Зареди още

Крими

Арестуваха 26-годишен заради пико и марихуана в Габрово

Published

on

В хода на специализирана полицейска операция, имаща за цел противодействие на престъпления, свързани с употребата и разпространението на наркотици, бе задържан криминално проявен мъж.

Акцията е проведена вчера на територията на Габрово, информираха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Криминалисти извършили проверка на 27-годишен местен жител, у когото намерили 26 грама марихуана и близо 3 грама метамфетамин.

При последвалото претърсване в жилището, обитавано от лицето, полицейските служители открили и иззели 38 грама марихуана и 3 грама метамфетамин. Мъжът бил задържан по реда на Закона за МВР за срок до 24 часа, като срещу него е образувано досъдебно производство по чл.354а ал.3 т.1 от Наказателния кодекс.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Зимни забавления по габровски в миналото

Published

on

Зимата вече е тук, а с нея идват и забавленията и спортуването в снега. В днешния снежен януарски ден Държавен архив – Габрово обърне поглед назад, показвайки как и къде габровските деца са се радвали на бялата премяна със ски и шейни.

Точно по габровски за целта не е било необходимо да се ходи или пътува надалеч. Снимките показват деца с шейни пред някогашния Народен дом в Габрово към пързалките на Бакойския баир, както и млади скиори пак на Бакойския баир.

Снимките се съхраняват във ф. 1266 „Редакция на вестник „Балканско знаме“ – Габрово“ в Държавен архив – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица