Свържи се с нас

Икономика

Покана за участие в конкурс за избор на обслужваща банка

Published

on

„Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово, ул. „Брянска” 29

П О К А НА

За участие в конкурс за избор на обслужваща банка на

„Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово

            На основание чл. 13б (1) от параграф 1 на Постановление № 127 от 27 май 2013г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Писмо №26-00-61/07.06.2013г. на Министерство на икономиката и енергетиката, във връзка Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, публикувани в ДВ бр. 49/04.06.2013г., ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово приема оферти за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

Офертите за участие в конкурса за избор на обслужваща банка на ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово е необходимо да съдържат:

  1. Видове и характеристики на финансовите услуги.

1.2.      Свободни парични средства – депозити, разполагаеми средства, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни или други банкови сметки;

1.3.       Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки, инкасо и др.

1.4.       Финансиране – оборотни, инвестиционни и други кредити, гаранции и др.

1.5.   Сделки с финансови инструменти по чл. 3, т.2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително валутни сделки, операции за хеджиране на риска и др.

2.   Критерии и подходи за формиране и присвояване на оценка.

2.1.       Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта.

2.2.     Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплекса оценка на офертата съгласно два вида показатели – неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:

2.2.1.  Неколичествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 40 на сто:

а) Надеждност на платформа за интернет банкиране, срок за обслужване на плащанията, развитие на клонова мрежа;

б) Други.

2.2.2.   Количествени показатели с обща относителна тежест в крайната оценка в размер 60 на сто.

а) За групата финансови услуги „Свободни парични средства – депозити” – предложени лихвени условия (лихвен %, такси, комисионни и др.), срочност, обем, валута, условия при предсрочно прекратяване и др.;

б) За групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги” – такси и комисионни при осъществяването на различните разплащания (местни и международни, инкасо услуги и др.), лихвени условия и др.;

в) За групата финансови услуги „Финансиране” – лихвени условия, срочност, такси и комисионни, вид и размер на обезпечение, предвидени санкции и др.;

г) За групата финансови услуги „Сделки с финансови инструменти” лихвени условия, такси, комисионни и др.;

д) Други.

2.3. При избор на кредитна или финансова институция за предоставяне на финансовите услуги, посочени в точка 1, се прилагат показателите и относителната им тежест, посочени в точка 2.2.

2.4. Конкретните показатели за избор на кредитна или финансова институция се определят от дружеството, като същите могат да се разглеждат за видовете финансови услуги в пакет и поотделно в зависимост от потребностите.

2.5. При количествените показатели за основен показател следва да се счита цената на предоставената услуга (лихвени условия, такси и комисионни) с оглед постигането на конкретен финансов ефект.

2.6. При формиране оценката на не количествените показатели относителната тежест може да бъде разпределена поравно между показателите. Възможно е при отчитане спецификата на финансовата услуга да бъде избран и друг подход за разпределяне на относителната тежест въз основа на мотивиране решение.

2.7. При формиране оценката на количествените показатели ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово ще изготви анализ, обхващащ времеви период, не по-кратък от една предходна година. На база на този анализ ще бъдат уточнени приходите и разходите на дружеството, свързани с финансови услуги. Тяхната сума формира общият обем или размер на потенциалното взаимоотношение с институцията, който служи за калкулиране теглото на отделните видове услуги в рамките на цялостния обем на взаимоотношенията с институцията.

2.8. При определянето на общия обем на взаимоотношения с обслужващата институция – кандидат, ще се отчетат очакванията за бъдещото ползване на финансови услуги.

2.9. Целта на анализа по точка 2.7. е да подпомогне ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово да определи значимостта на гореописаните количествени показатели в контекста на неговите специфични дейности, съответно да определи относителните тежести за различните фактори, които оказват влияние върху финансовите му приходи и разходи.

3. Правила за концентрация.

ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово не попада в приложното поле на правила за концентрация.

Оферти за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на ТД „Плод-зеленчук” ЕООД, гр. Габрово се подават на адрес – гр. Габрово, пощенски клон № 2, кутия № 16 или в стая №2 на административната сграда на дружеството – гр. Габрово, ул. „Брянска” №29.

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик. Краен срок за подаване на офертите –  02.08.2013 г. – 16:00 часа.

При неявяване на необходимия брой кандидати ще се проведе повторен конкурс.

Телефон за контакти:
066/805553
066/805436
www.plod-zelenchuk.com

 

Управител:

/Цв. Тодоров/

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Икономика

Да „прецакаш“ брокера?

Published

on

Измина една динамична година, изпратихме я с благодарност, много доволни клиенти и партньори. В тази връзка искам на кратко да ви запозная с моите разсъждения:

Покупко-продажбата на имот е действие на една синхронизирана система от продавач, купувач, брокер, общински служби, институции, доставчици на услуги, адвокати и нотариус. Система, в която ние, брокерите /агенциите за недвижими имоти/ заемаме важно място. Професионалният брокер оправдава доверието на клиента. Всеки се обръща към АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ с искане да му се реши проблема по най-добрия начин. И така ръка за ръка, ние всички останали от работещата системата на ПАЗАРА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ година след година решаваме казуси: продаваме; купуваме; отдаваме под наем имотите – на вас, нашите клиенти! Наблюденията са, че сделките стават все по- сложни и изискващи ПРОФЕСИОНАЛНИ умения. Опитът, който имат брокерите в АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ е незаменим!

Четейки всичко това съм сигурна как вече има някой несъгласен! Ще кажете: „Наемам си един адвокат и си решавам проблема…“!?! Не знам защо има една погрешна нагласа…Да, една сделка няма как да се случи без компетентен юрист /те също са част от веригата/, но за да има сделка, да стигнем до тяхната компетенция, някой трябва да събере страните, да договори условията.

Често пъти както се казва в една българска поговорка „Евтин на брашното, скъп на триците“, за да се икономисат таксите на АГЕНЦИЯТА ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ , която обикновено е 3% се опитват сами да продават или купуват. Появиха се Фейсбук групи, страници, сайтове за имоти – „без посредник“. Та там четем и гледаме коментари на любители! Кой каквото чул, разбрал, видял, „ проучил“ си определя цена на имота и си я търси и си вярва, защото един приятел е продал за толкова, а друг си е купил за толкова, а моят имот е много по-хубав! Съответно коментари: „Това цена за целият блок ли е”?

Та така, това са несериозни занимания със сериозни дела! Няма лошо, сигурно има и добри сделки / без КОМИСИОННА/, но колко ли има и загубили много повече от икономисаните 3% ?

Във времето напред ще се опитам без да злепоставям хора да ви разкажа за сделки с „ПРЕЦАКАНИ“ клиенти, а изводите ще оставя на вас! Такова нещо има ли? – „ И вълкът сит, и агнето цяло“ – В рамките на годишната ни кампания „ ПОКУПКА или НАЕМ“ ще ви запознаваме с особеностите на ГАБРОВСКИЯ ПАЗАР ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. Ще се опитаме да ви бъдем полезни как най-добре да инвестирате парите и времето си! . . .

Таня Дикова
Гарант Недвижими имоти

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица