Новини, Политика|28.06.2018 10:35

Каква ще бъде съдбата на читалище „Дряновска пробуда – 2008“?

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

В петък, 29 юни, от 15.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Дряново, където ще се реши съдбата на Народно читалище „Дряновска пробуда – 2008“. По случай десетата годишнина от неговото учредяване ще се разгледа прекратяване на договора за ползване на предоставените помещения, в сградата позната като Икономически техникум.

Предстои ремонт на старото училище, построено от дарените от Максим Райкович средства. Не е подготвен документ за споразумение за предоставяне на нови помещения от страна на общинска администрация.

Възможност за настаняване има в два обекта. Единият – трети етаж от старото основно училище сега Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“, за който са необходими допълнителни ремонтни работи. А второто предложение е за третият етаж на болницата. За обсъжданите обекти ще се изисква заплащане на наем от страна на читалището.

В посочените аргументи на кмета не е записано, че читалищата не са бюджетни организации, поради което Общината няма пряк ангажимент за предоставяне на безвъзмездно общинско имущество, а в телевизионно интервю за БНТ 2 беше изразено безсилие на градоначалника да контролира дейностите на читалищата.

В тази връзка трябва ли да приемем, че НЧ „Развитие -1869“ е бюджетна организация и за него няма такива изисквания. Повод за тези размисли дава публикуваният Годишен отчет за дейността на читалището, в който е видно че държавната субсидия е отчетена в макетна форма, в 3 – местна дейност по бюджетни параграфи на Единната бюджетна класификация (ЕБК).

Тази форма на отчитане е приложима само при организации на бюджетна издръжка. Можем да си зададем въпроса – какъв статут има НЧ „Развитие-1869“? Няма сведения Общинският съвет на Дряново да е гласувал утвърждаването на НЧ „Развитие -1968“ като общинска бюджетна структура.

Читалищата се регистрират по ЗЮЛНСЦ (Закон за юридическите лица с нестопанска цел) и се отчитат по съответния счетоводен стандарт в НСИ и НАП. В чл.21 на Закона за народните читалища, където е записано: Читалищата набират средства от следните източници: членски внос; културно-просветна дейност; субсидия от държавния и общински бюджети наеми от движимо и недвижимо имущество; дарения и завещания; други приходи.

Държавната субсидия се изразходва и отчита в бюджетни параграфи 01- заплати и възнаграждения, 02- допълнителни възнаграждения, 05- осигурителни вноски за сметка на работодател ( възоснова на параграфи 01 и 02) и 10- издръжка(по видове).

От така посочените факти е видно, Община Дряново няма изготвени правила за приемане на отчетите читалищата и осъществяване на контрол над дейността им, няма информация за реално заетите щатни бройки спрямо финансираните от бюджета, няма информация за законосъобразно ли е или не разходването на бюджетни средства.

Оттук следва и изводът, че Общината не е способна да контролира дейността на читалищата поради незнание и финансова и икономическа неусведоменост. Общината е приела НЧ „Развитие-1869“ за общинска структура и чрез водената политика до момента цели умишлено да спъва и ликвидира дейността на НЧ „Дряновска Пробуда -2008“.

Да си спомним закритите в предишен мандат на същия кмет – Център за работа с деца, Общинска художествена галерия и общински духов оркестър. Последните са закрити по предложение на представителите на НЧ „Развитие-1869“ (съветници в онзи момент). Данни могат да се извлекат от архивите на заседанията на Общински съвет – Дряново.

Административните действия и целенасочената политика на конфликти и унищожаване на различно мислещите представители на интелигенцията няма да сломи духа им. Общинските съветници да си спомнят, че в заседателната зала не представляват себе си, а хора и обществени организации, които са делегирали в тях права за управление на града.

Свободата на изразяване чрез мисъл, глас, творчество и изкуства не може да бъде ограничена от един човек, група хора или формална структура. Човек или е свободен или е зависим, сам избира от коя страна да застане!

Свободата на твореца винаги ще бъде над ниските страсти и тоталитарните методи на управление, били те по времето на т.н. социализъм или псевдо демокрация.

Автор: Ирен Петкова.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар