Свържи се с нас

Политика

В България има зърнена криза

Published

on

В България има зърнена криза,  увеличава се и вносът на зърно. За това предупреди в  Габрово народният представител   от Коалиция за България Ивелин Николов,  като изтъкна, че хлябът продължава да поскъпва. В най – скоро време се очаква  цената му да стане двойна.

„По изчисления на наши експерти в държавния резерв липсват 20 000 тона  хлебна пшеница, а в същия момент са  внесени над 25 000 тона и то на много високи цени. От години България е износител на пшеница, какво сега  налага да внасяме? Категорично смятам, че има нещо сбъркано в управлението на реколта 2010. “ , заяви Ивелин Николов.

Според  габровския депутат управляващите бягат от дискусия по този въпрос, след като мнозинството отхвърли  искането за изслушване на земеделския министър Мирослав Найденов в парламента, но от БСП обещават, че по всякакви начини ще търсят  обяснение какво се случва със зърното в страната.

Новини

Приеха план за актуализиране на социалните услуги в Габрово

Published

on

*Използваното фоново изображение е на Тодор Тодоров, фотограф, Фото „Спринт“.

Общинските съветници приеха план за актуализиране на социалните услуги в Община Габрово за 2022 г. Планът е в съответствие с изискванията на нормативната уредба и представлява отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда.

Планирани са социалните услуги, които се финансират от държавния и общинския бюджет и са заложени дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2022 година в община Габрово поставя следните основни цели: Осигуряване на дългосрочна грижа за възрастните хора, хора с увреждания и лица от уязвими групи; Осъществяване на превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск; Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на предоставяните социални услуги на територията на общината.

По време на последното редовно заседание на местния парламент бяга утвърдени и промени в общинската транспортна схема, продиктувани от нуждите на учащите от кметствата в Общината. Добавя се 1 нов курс, а други курсове изместват своя час на тръгване и пристигане.

На първо и второ четене беше приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ. Промените касаят привеждане в съответствие на текстовете на наредбата с измененията в Закона за местните данъци и такси и не касаят размера на данъците.

Общинският съвет даде съгласие Община Габрово да подаде проектно предложение „Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2022 – 2023 г.“ Областен информационен център работи активно за популяризирането на фондовете на ЕС в сътрудничество с местните администрации, бюрата по труда, регионалните управления по образованието, университетите и средните училища, така че информацията относно възможностите за финансиране от тези фондове да достига до всички потенциални бенефициенти.

Местните парламентаристи дадоха съгласие за зодписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект за комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства.

Променен бе още поименният състав на Съвета по въпросите на социалните услуги към Община Габрово.

Поради настъпили кадрови промени за представител на РУ – Габрово на мястото на Комисар Зина Прингова – Началник отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово бе определен Димитър Христов Шиков – ВПД началник група ТП.

По време на сесията беше гласувано още еднократно финансово подпомагане, в размер на 1 400,00 лв., на семейство, чието дете се нуждае от лечение.

Приети бяха още решения за продажби, изработване на ПУП-ове на различни имоти в община Габрово, за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост – паркомясто в гараж.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Габрово ще вдигне такса „смет“ догодина

Published

on

Община Габрово планира да увеличи размера на такса „смет“ до 16.4 % и ще внесе това предложение до Общински съвет – Габрово. Местната общинска администрация откри производство по издаване на Решение за Одобряване на разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и определяне годишния размер за такса “битови отпадъци” за 2022 г.

Гражданите и организациите могат да правят писмени предложения и възражения до 22 декември т.г.

В интервю за габровския печатен ежедневник „100 Вести“, заместник – кметът на Габрово Мария Йозова заяви, че за 2022 г. не се предвижда увеличение на местните данъци – данък недвижим имот или данък сгради, не се предвижда увеличение на данъка върху превозните средства, както и при всички други видове данъци – туристически данък, патентен данък, данък придобиване на имущество.

Това, което се предлага за следващата бюджетна година е промяна на такса битови отпадъци. Според Йозова изчисленията, които са направени показват, че без актуализация на промила за такса битови отпадъци няма да може да се покрие разходът за тази услуга.

„Такса битови отпадъци е услуга съставена от три компонента: събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване. А последната промяна на размера на такса битови отпадъци е отпреди 10 години – през 2012 г., когато е определен промил от 3.1. В следващите две календарни години също е имало малка промяна от повишение и намаление, като с Решение от 2014 г. промила отново е 3,1.“, коментира още заместникът на кмета Таня Христова.

От думите на Мария Йозова предстоящото увеличение на таксата е неизбежно. „Увеличението на минимална работна заплата. През 2012 г. тя е била 270 лв., а към момента вече е 650 лв. Цената на електроенергията през 2012 г. е била 0,2626 /с ДДС/ за kW, а към момента е 0,4182 /с ДДС/. Горивата през 2012 г. също са били с високи цени от 2,53 лв. на литър, но през годините до сега цените им са били и под 2 лв. на литър, а към момента – 2,42 лв. на литър.

Всички материали, които са необходими за извършването на услугата също са с променени размери от 2012 г. насам, като един от основните материали за обезпечаването са инертните материали, които са били на стойност 132,72 лв./тон, а към момента вече са 189,60 лв. на тон.

Освен тези основни разходи и промяната в техните цени е важно да отбележим и още два основни разхода при третирането на отпадъците, а именно размерът на отчисленията, които започват от 15 лв. на тон депониран отпадък през 2012 г., а за 2022 г. те достигат 95 лв. на тон депониран отпадък. Това са отчисления, които всяка община е задължена за плаща по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

Община Габрово се възползва от възможността да намали размера на отчисленията на 50 %, като се предприемат необходимите мерки и дейности за постигане на целите по този закон. Ако не се изпълнят те сумата, която общината трябва да плати е със 740 хил.лв. повече.

В Община Габрово функционира Регионално депо за неопасни отпадъци, като разходът по сепарирането им води началото си от 2016 г. когато той е в размер на 33,80 лв./тон, а към момента е 67,90 лв/тон. В годишен размер разходът за тази дейност е възлиза на 1 262 000 лева с ДДС“, каза още в своето интервю зам.-кметът Йозова.

През този период от десет години Община Габрово е успявала да покрива всички тези разходи от приходите на такса битови отпадъци. В първите години след 2012 г. приходът е бил достатъчен за текущите разходи и с голям преходен остатък в края на всяка година. Именно този преходен остатък е давал възможност на Общината да не увеличава размера на такса битови отпадъци и той да остава в един и същ размер.

След направени изчисления се виждало, че недостигът на средства за покриване на услугите чрез такса битови отпадъци е в размер на 766 000 .лева. Ако не бъде предложено увеличение на такса битови отпадъци ще Общината ще бъде принудена да намали честота на извозване и събиране на битовия отпадък.

Към момента за Габрово честотата на извозване е организирана в седем района, като първи и втори райони, които обхващат 102 улици с 550 контейнери, се обслужва всеки ден. Трети, четвърти, пети и шести райони се обслужва веднъж на всеки 48 часа или това са 126 улици със 659 броя контейнери. Седми район включва трудно достъпните улици и там обслужването е два пъти седмично. По селата честота на извозване е 4 пъти месечно в летен и зимен период.

Предложение до Общински съвет Габрово е промилът за такса битови отпадъци да бъде 3,6, т.е. увеличение от 0,5 на хиляда. Такса битови отпадъци се начислява върху данъчната оценка на недвижимия имот, като за всички имоти, които не се използват се подава декларация и таксата, която се начислява е със 70 % намаление.

Средното увеличение, което се получава в града за масовите панелни апартаменти до 70 кв.м е до 10 лв., за тухлените апартаменти от 100 кв.м в кварталите – до 15 лв. и 20 лв. в централна градска част. По селата увеличението ще бъде 5 лв. за масовия брой къщи, с изключение на новото строителство.

„Искам да направя и едно важно уточнение, а именно че всеки един имот има данъчна оценка, която се определя от това къде се намира той, в коя зона на града, от конструкцията му и не на последно място от квадратурата на имота.

Посочените примери са за масовите имоти, които са приблизително с една и съща квадратура, конструкция и местонахождение. Разбира се, не може да бъдат дадени като примери всичките 54 хил. имота, които са на територията на общината.

В тази посока също е важно да се отбележи, че ние предлагаме промяна само на такса битови отпадъци, без да променяме данък сгради. Това е важно, защото повечето хора не правят разлика между данък и такса. Те смятат данък и такса като една и съща сума. Затова може да се каже, че с нашето предложение реалното увеличение на данъчната тежест за 2022 г. е с 9 %“, заявява още Мария Йозова пред вестник „100 Вести“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Румен Радев и Илияна Йотова печелят изборите в Габрово

Published

on

Кандидат – президентската двойка Румен Радев – Илияна Йотова печелят втория тур в област Габрово на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, състоял се вчера, 21 ноември.

Това сочат окончателните резултати от балотажа при обработени 100.00% от протоколите в Районната избирателна комисия в Габрово.

За Румен Радев и Илияна Йотова са гласували 22 179 избиратели или 63.86% от всички, отишли до урните в неделя, докато за опонентите им Анастас Герджиков и Невена Митева бюлетина са пуснали 12 077 души или 34.77% от упражнилите правото си на вот.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица