Свържи се с нас

Новини

Областният: Габрово има потенциал за професионален колеж!

Published

on

снимка: Областна администрация - Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

“Готови сме да извървим заедно пътя, който не е лесен, но е интересен и вдъхновяващ и ни дава възможността да направим нещо, с което да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени!”. Това заяви областният управител на Габрово Николай Сираков по време на среща – дискусия, посветена на професионалното образование и организирана от вестник Стандарт и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), част от кампанията „Да! На българската икономика“.

В изказването си областният управител подчерта, че вероятно за някои от участниците това е поредната среща, на която се дискутира липсата на професионални кадри за бизнеса, но смята, че вече е дошло времето за нещо ново.

„Ние считаме, че Габрово и регионът ни има потенциала за новото, каквото е професионалния колеж. Разчитаме на онзи предприемчив и новаторски дух на региона ни, за да можем да поставим стабилни основи на нещото, което всички наричат пилотен проект за страната”, обясни Николай Сираков и декларира готовността на местната власт и Областната администрация за реализиране на тази прекрасна идея.

Той сподели, че от години следи процеса и си дава сметка колко дълбока е вече пропастта между бизнеса и образованието. „В момента всички ясно трябва да отчетат, че за първи път от десетилетия насам се дава възможност – от една страна бизнесът да каже какво конкретно му е необходимо, Министерството с помощта на работодателите да го превърне в учебни програми, а ние да осигурим условията по места всичко това да се реализира”, каза още областният управител на Габрово и пожела чрез образованието учениците да разкриват своя потенциал, да го развиват и да го реализират.

По време на срещата, в която участва и министърът на образованието проф. Тодор Танев стана ясно, че основните промени в закона за професионалното образование ще бъдат две.

Едната предвижда учениците да получават професионални кредити за усвояването на определени знания по професията като с тях те ще могат да започнат работа, ако желаят или се налага, а след това да се върнат в колежа и да продължат образованието си.

Другата промяна в закона е свързана с разработването на т. нар. „стандартни пътеки“, по които учениците могат да се развиват съобщи проф. Танев и поясни, че учениците, завършили десети клас, ще имат възможност да продължат направо в колеж, където да получат професия, без да полагат матура. Според министъра на образованието така ще се създаде по-голяма вертикална и хоризонтална проводимост в образователната система.

Пред представителите на бизнеса и на браншовите организации Министърът гарантира на фирмите, че ще им даде реална възможност да участват във валидирането на дипломите и сертификатите за професионална подготовка и отправи покана бизнеса да се припознае като съавтор на учебните планове и програми.

Той поясни, че първите такива учебни планове вече са подготвени, в резултат на това в страната започна пилотно дуалното обучение през тази учебна година в няколко професионални гимназии, една от които е „Д-р Никола Василиади” в Габрово.

Пред министъра на образованието участниците в срещата – представители на фирми от региона, браншови организации, директори на професионални гимназии, представиха проблемите, с които се сблъскват ежедневно и конкретни предложения за преодоляването им.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Затварят за посещения НМО – Габрово до края на март

Published

on

Поради ремонтни дейности Националният музей на образованието ще бъде затворен за посещения до края на месец март, информират от институцията. Ремонтът, който ще се реализира е част от инвестиционен проект „Основен ремонт, реставрация и модернизация на стара сграда на НАГ и НМО – Габрово”, който бе разработен и одобрен в три етапа при изпълнение на предвидените ремонтни и реставрационни дейности.

През 2018 год. бе финансирана и завършена първа част „Спешен ремонт на сутерен и английски двор в Национален музей на образованието” от първия етап на проекта.

През 2022 год. бе изпълнена втората част от първия етап на проекта включващ „Основен ремонт на покрива на Националната Априловска гимназия и Национален музей на образованието”.

След проведена процедура по ЗОП на 14.12.2022 г. бе сключен договор със строител за изпълнение на дейностите по втория етап на проекта, включващ „Подмяна дограма и реставрация фасада на сградата на Априловска гимназия и НМО“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Трявна спечели конкурса за „Най-активна община“

Published

on

Трявна спечели голямата награда от 20 000 лв. в Националния конкурс за най-активна община. Чекът бе официално връчен на кмета Силвия Кръстева, която заедно с Росен Ралев – младши експерт „Стопански дейности и проекти“ към Община Трявна и Сашка Александрова – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица към Община Трявна, с радост прие заслуженото отличие за най-активна община на 2022 година.

Финалът на конкурса се състоя на 27 януари на официална церемония в столичен хотел. Проектните предложения на четирите общини финалисти – Трявна, Плевен, Враца и Мизия бяха оценявани от компетентно жури в състав – златната ни зимна олимпийска медалистка Екатерина Дафовска, новото попълнение в отбора на победителите Катрин Тасева, заместник-министъра на младежта и спорта Петър Георгиев, Мария Яровая, експерт „Дигитални комуникации и връзки с партньори“ в Националното сдружение на общините в Република България и Теодор Георгиев – ръководител на правния отдел на Нестле България.

„Искам искрено да благодаря на целия екип на общинска администрация, без които тази награда нямаше да бъде факт, на целия екип на организатора за предоставената възможност, на всички любители на спорта, които станаха част от това приключение и на всички останали, които ни подкрепяха и помагаха през цялото това време. Спечелената сума от 20 000 лв. ще инвестираме в изграждането на нова спортна площадка с уреди в Етнографския комплекс в Трявна, които за първи път ще се монтират в България и се радвам, че те ще могат да се използват от нашите деца, техните родители и всички гости на града! Благодаря още веднъж и нека да ни е честита поредната награда!“, сподели непосредствено след финала кметът Силвия Кръстева.

Община Трявна успя да реализира общо 11 спортни събития и да въвлече над 1000 активни деца и граждани от близо и далеч. Инициативите обединиха фитнес треньори и трениращи; производители на биопродукти; детски и образователни институции; любители на латино танците и туристическите походи; инструктори по аеробика; местни спортни клубове. Събитията се проведоха в периода от 10 до 30 септември 2022 година.

Община Трявна поздравява всички участници в последното издание на Националния конкурс и благодари още веднъж на всички за активното участие и приноса в спечелването на голямата награда!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица