Свържи се с нас

Новини

Д-р Иван Иванов: Отговорното управление на общинските финанси е гарант за стабилното бъдеще на Севлиево

Published

on

иван-иванов, архив

снимка: Община Севлиево, Архив

Д-р Иванов, кои са основните акценти в Отчета за изпълнението на бюджета на Община Севлиево за първото полугодие на 2015 г.?

През последните четири години аз и екипът ми от Общинската администрация работим всеотдайно, за да осигурим един стратегически по-развит, благоустроен и съвременен град Севлиево. Постигнатите ни до момента резултати показват, че вървим в правилната посока, благодарение на гражданите, бизнеса, институциите и всички хора, които застават зад нас.

Когато говорим за изпълнението на бюджета на Община Севлиево през първото полугодие на 2015 г. трябва да отбележа, че зад цифрите стои едно цялостно изпълнение на бюджета, без да са допуснати просрочени и неразплатени задължения.

За настоящата 2015 г. Община Севлиево получи всички субсидии и трансфери от републиканския бюджет, които са в размер на 7 960 759 лв.

Както през последните три години, така и през настоящата прилагаме адекватни мерки за повишаване събираемостта на приходите. Поради тази причина през отчетния период са събрани 495 405 лв. просрочени задължения от минали периоди на физически и юридически лица. Отчетохме и успешна данъчна кампания, мнозина граждани и фирми се възползваха от 5 процентната отстъпка по ЗМДТ при изплащане на годишния размер на задължението. Общият обем на данъчните приходи е в размер на 1 374 491 лв. От данък върху недвижимите имоти са постъпили 490 045 лв., които представляват 77 % от планираните за годината. С най-голям относителен дял в данъчните приходи в размер на 47 % е данък върху превозните средства, от които са събрани 645 551 лв. Със 149 222 лв. в повече спрямо същия период на 2014 г., са постъпленията от такса битови отпадъци, които достигнаха обем от 1 139 367 лв. С тези средства целево се финансира дейност „Чистота“. От търговските дружества с общинско участие към 30 юни са постъпили дивиденти в размер на 68 275 лв.

Удовлетворени сме от изпълнението на неданъчните приходи на Общината в размер на 2 786 982 лв., спрямо 1 802 718 лв. към 30 юли 2014 г., което формира ръст в абсолютна стойност от 984 264 лв.

Какъв е ключът към успехите в разходната политика на Община Севлиево?

Благодарение на предприетата от самото начало на мандата политика за финансова устойчивост, увеличаване на приходоизточниците, повишаване събираемостта на данъчни и неданъчни приходи, както и оптимизиране на разходните показатели, през първото шестмесечие на 2015 г. Община Севлиево няма просрочени задължения към доставчици.

Отчитаме ритмичност при изплащането на работните заплати и осигурителните вноски, както и необходимите разходи за издръжка. Редовно се изплащат стипендии на учениците, предоставят се необходимите субсидии на второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование”, на второстепенните разпоредители във функция „Социално подпомагане и грижи”, функция „Култура” и на читалищата на територията на общината.

Средствата, с които се финансира функция „Образование” са обем от 3 644 597 лв., в това число за издръжка и подобряване на материално-техническата база в детските градини на територията на Община Севлиево са предоставени средства от местни дейности в общ размер на 471 270 лв.

Колко второстепенни разхоредители се финансират от общинския бюджет?

Броят на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Севлиево е 35. Продължихме тенденцията за увеличаването им, тъй като на практика предоставената финансова автономност, със съответните права и задължения, дава добри резултати в посока предоставяне на по-качествени услуги и висока мотивация на целия екип при изразходване на публични средства. В съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси и във връзка с решения на Общински съвет – Севлиево са разкрити 7 нови второстепенни разпоредители към бюджета: Дом на културата „Мара Белчева“ – гр. Севлиево, Градска библиотека, Младежки център – Севлиево, Спортни имоти, Детски комплекс „Йовко Йовков“, Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи без увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания.

Какви са постъпленията от разпореждане с общинска собственост?

Изпълнението на Програмата за разпореждане с имоти общинска собственост е приоритет за нас и през 2015 г., тъй като в последните години, с изключение на предходната 2014 г., са реализирани постъпления от продажби на общинска собственост в изключително ниски нива, което възпрепятстваше финансирането на основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи със собствени бюджетни средства.

През първо шестмесечие на 2015 г. от разпореждане с общинска собственост са постъпили 628 496 лв., спрямо 92 964 лв. към 30 юли 2014 г. Имаме преизпълнение на годишния първоначален план, който по първоначален бюджет беше заложен в обем от 500 000 лв. Тези средства се изразходват с целево предназначение за основни и текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура, както и за покриване на погасителните вноски по инвестиционни кредити.

Приходите от наеми на общинско имущество и земя са в общ размер от 323 734 лв.

Какъв е размерът на инвестиционните разходи на общината?

По първоначалния бюджет на Община Севлиево за 2015 г. са планирани 1 418 000 лв. целева субсидия за капиталови разходи. От тях 916 200 лв. са предназначени за изграждане и основен ремонт на общински пътища. На основание ПМС № 187/20.07.2015 г. ще ни бъде предоставена допълнителна субсидия в размер на 800 000 лв. за ремонт на общинска пътна и улична мрежа.

Изпълнението на капиталовите разходи на община Севлиево към 30.06.2015 г. е в размер на 8 818 744 лв., в зависимост от източника на финансиране средствата се разпределят по следния начин:

– Целева субсидия от Републикански бюджет – 95 486 лв.

– Собствени бюджетни средства – 232 432 лв.

– Средства от Европейски съюз – 8 374 207 лв.

– Други източници, включително от целеви средства и преходни остатъци от 2014 г. и дарения – 116 619 лв.

В какво инвестира Община Севлиево през тези шест месеца от годината?

През първото полугодие на 2015 г. приключихме изграждането на новия пенсионерски клуб в ж.к. „Митко Палаузов“ – град Севлиево, който е на обща стойност 82 640 лв.

Направихме проектиране и изградихме напоителна система в парк „Казармите“ на стойност 71 725 лв., ремонт на мост над р. Росица в махала Тумбалово в размер 49 836 лв.

В реализация са мероприятия по изпълнението на Генералния план за организация на движението, за които са планирани над 200 000 лв., от тях към момента са усвоени 40 816 лв.

Имаме сключени договори за монтаж на светофарна уредба на кръстовището на ул. „В. Левски“ и ул. „Ст. Пешев“, както и реконструкция на кръстовището на ул. „Росица“ и ул. „Ст. планина“(пред блок „Явор“) и кръстовището на улиците „Ст. планина“, „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Ив. Преснаков“. Планираме и изграждането на паркинги за леки МПС до Стар гробищен парк и пред СОУ “Васил Левски“.

До края на лятото ще приключим с ремонтните дейности в детските градини ОДЗ „Слънце“ сграда 2 и ОДЗ „Пролет“ сграда 1 в гр. Севлиево, които възлизат на повече от 250 хил. лв.

Стартирахме проектиране на сепарираща инсталация за битови отпадъци – град Севлиево, като очакваната стойност със строителството на обекта е в размер на над 3 500 000 лв.

Какви средства постъпиха в общината с изпълнението на европейските проекти?

Получените трансфери за първо шестмесечие на 2015 г. възлизат на 1 668 875 лв. Общо извършените разходи във връзка с реализацията на проекти, финансирани от „Националния фонд” и Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ са в размер на 9 113 359 лв., в това число 8 374 207 лв. са разходите с инвестиционно предназначение.

Най-голям дял за отчетния период са усвоените средства по проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“, на стойност 8 130 199 лв.

Действащите проекти по „Програма за развитие на селските райони” към ДФ „Земеделие” са „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник” и „Изграждане на противопожарна кула с. Крушево, поземлен имот 126020”. Към края на второ тримесечие на 2015 г. усвоените капиталови разходи по проекта за канализационните мрежи възлизат на 189 519 лв., а за противопожарната кула в с. Крушево – 54 489 лв.

Общо отчетените средства, финансирани от проекти по Оперативни програми, са в размер на 9 113 359 лв., спрямо 6 716 800 лв. за същия период миналата година. Съумяхме да обезпечим всички мостови плащания и средства за собствено участие по проекти, финансирани от Европейския съюз.

Какви очаквания имате за приключването на мандата?

Няма да посрещнем местните избори с „опразнена каса“ и поети ангажименти с отложено плащане в следващия мандат, с лавина от просрочени задължения, каквито заварихме през ноември 2011 г. Поучихме се от грубите грешки на предишното ръководство. Извървяхме труден път до момента, в който можем със самочувствие да представим финансовите си резултати. Имаме амбицията да подобряваме и надграждаме постигнатото, защото отговорното управление на общинските финанси е гарант за стабилното бъдеще на Севлиево.

Информация: Община Севлиево

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Крими

Спор за паркомясто в центъра на Габрово завърши с инцидент и щети

Published

on

Спор за паркомясто посред бял ден в центъра на Габрово завърши с неприятен инцидент и доведе до материални щети. Скандалът възникнал между две жени, искащи да паркират управляваните от тях автомобили на едно и също място. С „Габрово Нюз“ се свърза пострадалата жена, която разказа за ужаса от преживяното от първо лице.

Случката се разиграла на 27 януари, в часовете преди обед, на паркинг в близост до църквата „Света троица“. Потърпевшата жена спряла автомобила си на свободно място, предназначено за хора с увреждания, с какъвто валиден талон разполага, поради освидетелстване от ТЕЛК.

Забелязала маневрираща друга кола, но не ѝ обърнала внимание. В момента, в който загасила двигателя, поставила инвалидния талон на таблото и посегнала да отвори вратата на шофьорското място, за да слезе, до нея спряла маневриращата кола, ограничавайки я да напусне превозното си средство.

Към нея в това време се обърнала агресивна жена на средна възраст, возеща се в другия автомобил, която крещейки през сваления прозорец изрекла думите: „Махни се оттам!“, призовавайки я да освободи заетото от нея вече място. Потърпевшата любезно и възпитано ѝ отвърнала, че отказва да изпълни нареждането. Пътят ѝ обаче продължил да бъде препречен. Въпреки това възпрепятстваната дама се прехвърлила на пасажерското място, от което все пак напуснала колата.

Словесното пререкание продължило и на паркинга, където напрежението бързо ескалирало. Искащата да ѝ бъде освободено място започнала да блъска, скубе и рита в краката потърпевшата жена, която през цялото време не отвърнала на физическата агресия срещу нея, в опит да се предпази и защити, а конфликтът преустановен.

Това сякаш нагнетило още повече разразилата се ситуацията. В своя изблик на гняв, нерви и ярост, раздразнената жена посегнала и на превозното средство, заело желаното от нея паркомясто. За нейно нещастие обаче първия опит да счупи дясното странично огледало, ритайки го с крак, се оказал неуспешен, тъй като се подхлъзнала на снега и паднала на земята. При втория си опит обаче постигнала целта и увредила чуждата собственост.

Виждайки и осъзнавайки какво е извършила тръгнала към колата, с която била, за да се опита да напусне мястото на инцидента и да не понесе отговорност, но се спряла, тъй като забелязала, че потърпевшата извадила телефона си и прави снимки с него на регистрационния номер на автомобила.

Решила да се върне обратно и започнала да дърпа чантата на жената, с настояване да вземе телефона, за да изтрие направените снимки. Потърпевшата успяла някак да се отскубне от схватката и побегнала към близките търговски обекти, за да извика някой на помощ. Отзовал се мъж, който прекратил конфликта помежду им. В негово присъствие агресивната жена направила опит да удари в лицето жертвата на посегателството, но мъжът успял да ѝ хване ръката и ударът бил избегнат.

В близост бил и полицай, когото потърпевшата жена извикала, за да вземе отношение. Пред униформения служител извършителката на деянието започнала да твърди, че нападнатата жена сама си е счупила страничното огледало, нещо което не отговаряло на истината.

Разбирайки, че нещо се случва, към мястото на инцидента се насочил и мъж, когото минути по-рано пострадалата жена оставила в близост. Извършителката опитала и него да убеди в своята правота и версията ѝ, че жертвата сама си е счула огледалото. Нещо, на което мъжът изобщо не повярвал.

След претърпения инцидент пострадалата отишла до полицията, където подала жалба. От пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Габрово потвърдиха за случая и съобщиха, че е заведена преписка. Снети са обяснения от двете страни и материалите предстоят да бъдат внесени в прокуратурата.

Шокът от преживянето за нападнатата жена е голям, разказа още тя. Посетила е психолог поради породилия се у нея страх. Седмица след нападението продължава да изпитва неспокойство в съня си, буди се нощно време, тъй като в съзнанието ѝ излиза неприятната случка и изживява всичко наново. Потърпевшата е категорична, че ще търси правата си по съдебен път.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Онлайн пазаруване на обувки – всичко, което трябва да знаете

Published

on

Забелязвали ли сте понякога, че никой друг няма същия размер обувки като Вас?
Това се дължи на факта, че науката за определяне на размера на обувките е много
неточна. Марката, стилът и дори материалите, използвани за изработката им, могат да
окажат различно влияние.

И така, как можете да намерите необходимия Ви размер онлайн? За щастие има някои
общи правила, към които можете да се придържате, когато купувате обувки онлайн.

Размерът
Трябва да сте наясно с размера на обувките си, за да можете да изберете чифт обувки с
увереност. Използвайте таблицата с размери, за да определите размера на обувките си
при различните марки, когато пазарувате обувки онлайн.

Можете също така да използвате линийка или ролетка вкъщи, за да измерите краката
си. За да не се разтягат, докато мерите, обуйте чорапи, които са сравними с тези, които
ще носите с новите обувки.

Измерете и двата крака, тъй като те често се различават с половин размер или повече.
Използвайте сантиметри или инчове (в зависимост от това, коя от двете категории е
налична в дадения сайт за пазаруване на обувки).

Разпознаване на конструкцията на обувките
За да направите покупка, е необходимо да познавате производствения процес на
обувките. Обувките тип „слип-он“ са отворени обувки без връзки, докато „мокасините“
са ниски обувки без ток. За разлика от токчетата, които се спускат надолу от подметката
към пръстите на краката, клиновидните токчета имат страни, които се спускат от
подметката, за да поддържат крака.

Сандалите обикновено нямат каишка на глезена и позволяват по-голямо движение на
стъпалото, отколкото ботушите, което ги предпазва от изплъзване при ходене.
Въпреки че маратонките могат да се носят самостоятелно или с други дрехи, важно е
да помните, че те са по-скоро улично облекло, отколкото спортни обувки.

Помислете дали вместо това да не си вземете чехли, ако искате нещо по-елегантно, но
все още модерно и удобно. И двете разновидности са затворени обувки без връзки или
каишки.

Помислете за правилата за връщане на продукта
Преди да направите покупка, винаги трябва да проверявате правилата за връщане на
даден уебсайт. Въпреки че повечето търговци на дребно имат някаква политика за
връщане или замяна, тя може да варира значително в зависимост от търговеца на
дребно и продукта.

Например може да има по-кратък срок за връщане на обувки, отколкото за слънчеви
очила, ако правите онлайн покупка.

Някои фирми имат строги политики по отношение на връщането на стоки.
Понастоящем в Обединеното кралство се премахват правилата за безплатно връщане,
а САЩ вероятно ще последват примера им в светлината на настоящата световна
финансова криза. Някои фирми са по-толерантни и приемат връщане на стоки,
независимо дали са били повредени или не. Някои приемат връщане само в рамките
на определен период от време (обикновено 30 дни). Проучването на политиките за
връщане на различни фирми е най-добрият начин да решите коя политика за връщане
е подходяща за Вас.

Много онлайн търговци правят своите политики достъпни на уебсайтовете си, така че
клиенти като Вас да са напълно наясно какво да очакват, когато правят покупки от тях.

Направете онлайн проучване
Преди да направите покупка, е добре да посетите уебсайта на фирмата. Винаги можете
да върнете обувките, ако не Ви пасват, но ако уебсайтът е труден за използване или
твърде объркващ, може да не искате да минавате през всички тези проблеми.

Освен това трябва да прочетете всички мнения на клиентите, публикувани онлайн.
След това можете да решите дали си струва да купувате от тях, след като научите какво
казват другите за тях. Обикновено е добър знак, ако те имат хиляди положителни
отзиви.

Инвестирайте в реномирани марки
Изключително важно е да купувате от реномирана марка, независимо дали търсите
чифт обувки за бягане или нещо по-официално, като например обувки за рокля и
ботуши. Тя ще предложи висококачествени стоки, както и надеждно обслужване на
клиенти, в случай че нещо се обърка с поръчката Ви.

Потребителите и фирмите оценяват продукти в сайтове като obuvki.bg въз основа на
тяхната ефективност, стойност и общо ниво на удовлетвореност. Когато решавате къде
да купите следващия си чифт обувки, тази информация за оценките може да бъде
много полезна!

Преди да направите покупка, прочетете експертни мнения
Не забравяйте да прочетете мненията на експерти, както и на други купувачи, преди да
направите покупка на обувки. Тъй като са написани от хора, които са проучили
обстойно обувките, експертните мнения могат да бъдат изключително полезни за
определяне на това дали обувките са удобни и издръжливи.

Също така можете да определите дали тези обувки са подходящи за вида дейност,
която възнамерявате да извършвате с тях, като се консултирате с експертни мнения.
Възможно е те да са по-подходящи за баскетбол, отколкото за бягане и туризъм.

Онлайн пазаруването на обувки е чудесна възможност
В заключение, поръчването на обувки онлайн може да бъде чудесен начин да получите
точно това, което искате, и да спестите пари. Това обаче не винаги е лесно.

Но ако се придържате към гореспоменатите съвети и си напишете домашното,
купуването на обувки онлайн с obuvki bg промо код от уебсайт на магазин за обувки
може да бъде сигурно и удовлетворяващо преживяване. Няма извинение да не
намерите идеалния за Вас стил при наличието на толкова много различни марки, които
предлагат толкова много стилове на толкова ниски цени.

Зареди още

Новини

Областният насрочи консултациите за състава на РИК – Габрово

Published

on

Със своя заповед, областният управител Кристина Сидорова насрочи датата и часа за консултации между политическите партии и коалиции, във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Районна избирателна комисия Габрово (РИК) за организиране и провеждане на изборите за народни представители в 7 МИР – Габрово на 02 април 2023 г.

Консултациите ще се проведат на 5 февруари, неделя, от 10.00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово.

Поканени за участие са представляващите, или упълномощени от тях лица, парламентарно представените партии и коалиции.

Заповедта на Областния управител е публикувана на официалната страница на Областна администрация Габрово, раздел „Избори 2023“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица