Свържи се с нас

Новини

Д-р Иван Иванов: Отговорното управление на общинските финанси е гарант за стабилното бъдеще на Севлиево

Published

on

иван-иванов, архив

снимка: Община Севлиево, Архив

Д-р Иванов, кои са основните акценти в Отчета за изпълнението на бюджета на Община Севлиево за първото полугодие на 2015 г.?

През последните четири години аз и екипът ми от Общинската администрация работим всеотдайно, за да осигурим един стратегически по-развит, благоустроен и съвременен град Севлиево. Постигнатите ни до момента резултати показват, че вървим в правилната посока, благодарение на гражданите, бизнеса, институциите и всички хора, които застават зад нас.

Когато говорим за изпълнението на бюджета на Община Севлиево през първото полугодие на 2015 г. трябва да отбележа, че зад цифрите стои едно цялостно изпълнение на бюджета, без да са допуснати просрочени и неразплатени задължения.

За настоящата 2015 г. Община Севлиево получи всички субсидии и трансфери от републиканския бюджет, които са в размер на 7 960 759 лв.

Както през последните три години, така и през настоящата прилагаме адекватни мерки за повишаване събираемостта на приходите. Поради тази причина през отчетния период са събрани 495 405 лв. просрочени задължения от минали периоди на физически и юридически лица. Отчетохме и успешна данъчна кампания, мнозина граждани и фирми се възползваха от 5 процентната отстъпка по ЗМДТ при изплащане на годишния размер на задължението. Общият обем на данъчните приходи е в размер на 1 374 491 лв. От данък върху недвижимите имоти са постъпили 490 045 лв., които представляват 77 % от планираните за годината. С най-голям относителен дял в данъчните приходи в размер на 47 % е данък върху превозните средства, от които са събрани 645 551 лв. Със 149 222 лв. в повече спрямо същия период на 2014 г., са постъпленията от такса битови отпадъци, които достигнаха обем от 1 139 367 лв. С тези средства целево се финансира дейност „Чистота“. От търговските дружества с общинско участие към 30 юни са постъпили дивиденти в размер на 68 275 лв.

Удовлетворени сме от изпълнението на неданъчните приходи на Общината в размер на 2 786 982 лв., спрямо 1 802 718 лв. към 30 юли 2014 г., което формира ръст в абсолютна стойност от 984 264 лв.

Какъв е ключът към успехите в разходната политика на Община Севлиево?

Благодарение на предприетата от самото начало на мандата политика за финансова устойчивост, увеличаване на приходоизточниците, повишаване събираемостта на данъчни и неданъчни приходи, както и оптимизиране на разходните показатели, през първото шестмесечие на 2015 г. Община Севлиево няма просрочени задължения към доставчици.

Отчитаме ритмичност при изплащането на работните заплати и осигурителните вноски, както и необходимите разходи за издръжка. Редовно се изплащат стипендии на учениците, предоставят се необходимите субсидии на второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование”, на второстепенните разпоредители във функция „Социално подпомагане и грижи”, функция „Култура” и на читалищата на територията на общината.

Средствата, с които се финансира функция „Образование” са обем от 3 644 597 лв., в това число за издръжка и подобряване на материално-техническата база в детските градини на територията на Община Севлиево са предоставени средства от местни дейности в общ размер на 471 270 лв.

Колко второстепенни разхоредители се финансират от общинския бюджет?

Броят на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Севлиево е 35. Продължихме тенденцията за увеличаването им, тъй като на практика предоставената финансова автономност, със съответните права и задължения, дава добри резултати в посока предоставяне на по-качествени услуги и висока мотивация на целия екип при изразходване на публични средства. В съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси и във връзка с решения на Общински съвет – Севлиево са разкрити 7 нови второстепенни разпоредители към бюджета: Дом на културата „Мара Белчева“ – гр. Севлиево, Градска библиотека, Младежки център – Севлиево, Спортни имоти, Детски комплекс „Йовко Йовков“, Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи без увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания.

Какви са постъпленията от разпореждане с общинска собственост?

Изпълнението на Програмата за разпореждане с имоти общинска собственост е приоритет за нас и през 2015 г., тъй като в последните години, с изключение на предходната 2014 г., са реализирани постъпления от продажби на общинска собственост в изключително ниски нива, което възпрепятстваше финансирането на основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи със собствени бюджетни средства.

През първо шестмесечие на 2015 г. от разпореждане с общинска собственост са постъпили 628 496 лв., спрямо 92 964 лв. към 30 юли 2014 г. Имаме преизпълнение на годишния първоначален план, който по първоначален бюджет беше заложен в обем от 500 000 лв. Тези средства се изразходват с целево предназначение за основни и текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура, както и за покриване на погасителните вноски по инвестиционни кредити.

Приходите от наеми на общинско имущество и земя са в общ размер от 323 734 лв.

Какъв е размерът на инвестиционните разходи на общината?

По първоначалния бюджет на Община Севлиево за 2015 г. са планирани 1 418 000 лв. целева субсидия за капиталови разходи. От тях 916 200 лв. са предназначени за изграждане и основен ремонт на общински пътища. На основание ПМС № 187/20.07.2015 г. ще ни бъде предоставена допълнителна субсидия в размер на 800 000 лв. за ремонт на общинска пътна и улична мрежа.

Изпълнението на капиталовите разходи на община Севлиево към 30.06.2015 г. е в размер на 8 818 744 лв., в зависимост от източника на финансиране средствата се разпределят по следния начин:

– Целева субсидия от Републикански бюджет – 95 486 лв.

– Собствени бюджетни средства – 232 432 лв.

– Средства от Европейски съюз – 8 374 207 лв.

– Други източници, включително от целеви средства и преходни остатъци от 2014 г. и дарения – 116 619 лв.

В какво инвестира Община Севлиево през тези шест месеца от годината?

През първото полугодие на 2015 г. приключихме изграждането на новия пенсионерски клуб в ж.к. „Митко Палаузов“ – град Севлиево, който е на обща стойност 82 640 лв.

Направихме проектиране и изградихме напоителна система в парк „Казармите“ на стойност 71 725 лв., ремонт на мост над р. Росица в махала Тумбалово в размер 49 836 лв.

В реализация са мероприятия по изпълнението на Генералния план за организация на движението, за които са планирани над 200 000 лв., от тях към момента са усвоени 40 816 лв.

Имаме сключени договори за монтаж на светофарна уредба на кръстовището на ул. „В. Левски“ и ул. „Ст. Пешев“, както и реконструкция на кръстовището на ул. „Росица“ и ул. „Ст. планина“(пред блок „Явор“) и кръстовището на улиците „Ст. планина“, „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Ив. Преснаков“. Планираме и изграждането на паркинги за леки МПС до Стар гробищен парк и пред СОУ “Васил Левски“.

До края на лятото ще приключим с ремонтните дейности в детските градини ОДЗ „Слънце“ сграда 2 и ОДЗ „Пролет“ сграда 1 в гр. Севлиево, които възлизат на повече от 250 хил. лв.

Стартирахме проектиране на сепарираща инсталация за битови отпадъци – град Севлиево, като очакваната стойност със строителството на обекта е в размер на над 3 500 000 лв.

Какви средства постъпиха в общината с изпълнението на европейските проекти?

Получените трансфери за първо шестмесечие на 2015 г. възлизат на 1 668 875 лв. Общо извършените разходи във връзка с реализацията на проекти, финансирани от „Националния фонд” и Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ са в размер на 9 113 359 лв., в това число 8 374 207 лв. са разходите с инвестиционно предназначение.

Най-голям дял за отчетния период са усвоените средства по проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“, на стойност 8 130 199 лв.

Действащите проекти по „Програма за развитие на селските райони” към ДФ „Земеделие” са „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник” и „Изграждане на противопожарна кула с. Крушево, поземлен имот 126020”. Към края на второ тримесечие на 2015 г. усвоените капиталови разходи по проекта за канализационните мрежи възлизат на 189 519 лв., а за противопожарната кула в с. Крушево – 54 489 лв.

Общо отчетените средства, финансирани от проекти по Оперативни програми, са в размер на 9 113 359 лв., спрямо 6 716 800 лв. за същия период миналата година. Съумяхме да обезпечим всички мостови плащания и средства за собствено участие по проекти, финансирани от Европейския съюз.

Какви очаквания имате за приключването на мандата?

Няма да посрещнем местните избори с „опразнена каса“ и поети ангажименти с отложено плащане в следващия мандат, с лавина от просрочени задължения, каквито заварихме през ноември 2011 г. Поучихме се от грубите грешки на предишното ръководство. Извървяхме труден път до момента, в който можем със самочувствие да представим финансовите си резултати. Имаме амбицията да подобряваме и надграждаме постигнатото, защото отговорното управление на общинските финанси е гарант за стабилното бъдеще на Севлиево.

Информация: Община Севлиево

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Любопитно

Занималня за вашето дете SmartyЛЯТО 2024!

Published

on

Лято 2024 е почти тук и с него идва най-очакваната целодневна занималня SmartyЛЯТО. Програмата е предназначена за деца от 1 до 4 клас и ще стартира на 1-ви юли, като ще продължи до края на лятото. Заниманията ще се провеждат всеки ден от 08.00 до 17.00 часа.

Какво предлага SmartyЛЯТО за вашите деца?

📖 Четене и читателски дневник Децата ще имат възможността да четат задължителната литература и да попълват читателски дневник, развивайки своите четивни умения и любов към книгите.

📖 Бързо четене Интензивните занимания с курс „Бързо четене“ ще помогнат на децата да усъвършенстват уменията си за бързо и ефективно четене.

🧮 Ментална аритметика с Абакус Чрез запознаване с Абакус и основите на менталната аритметика, децата ще придобият ценни математически умения и ще развият концентрацията си.

💶 Финансова грамотност Децата ще се запознаят с основните финансови понятия и ще научат как да управляват семейния бюджет.

Развитие на когнитивни умения Заниманията ще са насочени към подобряване на концентрацията и паметта, както и към развитието на въображението, логиката и пространственото мислене.

Игри на открито Редовните игри на открито ще осигурят активност и забавление за децата през цялото лято.

Посещения и беседи в габровските музеи Организираме интересни посещения и беседи в габровските музеи, които ще обогатят знанията на децата за културата и историята.

Опция за обяд и следобедна закуска Осигуряваме опция за обяд и следобедна закуска, с внимание към здравословното хранене на вашите деца през деня.

Не пропускайте тази възможност!

Местата са ограничени, затова побързайте да запишете вашето дете за SmartyЛЯТОСвържете се с Детски образователен център SmartyKids – Габрово за повече информация и записване на телефон: 0897 970 400.

Осигурете на вашето дете едно незабравимо и образователно лято със SmartyЛЯТО!

Зареди още

Новини

Оскверниха паметника на Рачо Ковача в центъра на Габрово

Published

on

*Снимки: Радослав Първанов Фотография.

Паметникът на основателя на Габрово, който се намира в корито на река „Янтра“ в центъра на областния град, е осквернен от неизвестни към този момент лица. За извършеното посегателство информира Радослав Първанов, кореспондент на БТА.

Върху главата на паметника на Рачо Ковача има поставени бетонни парчета, подредени едно върху друго, а под тях се показва метална лъжица. Освен това в дясното ухо на статуята се вижда натъпкана угарка от цигара, а главата на бронзовата композиция е залята с неизвестна течност.

Пред БТА от Община Габрово заявиха, че осъждат категорично този вандалски акт спрямо един от символите на града, а предметите, поставени върху главата на фигурата на Рачо Ковача ще бъдат премахнати. От Областната дирекция на МВР – Габрово също посочват, че са информирани за деянието и тече проверка.

Паметникът на Рачо Ковача е уникален за България, тъй като е единственият паметник, построен в река. Той е издигнат върху скалата „Грамадата“ срещу моста „Игото“.

Рачо Ковача е основателят на Габрово, като според легендата от габъровото дърво над неговата работилница произлиза името на града.

Рачо Ковача, по произход от Боженци, се премества в Габрово, където първоначално подковава конете на керванджиите и ремонтира каруците им. С времето създава семейство и по неговия пример се преселват и други.

Паметникът на Рачо Ковача, изработен от бронз от скулптора Любомир Далчев, изобразява здрав мъж, държащ в едната си ръка ковашки чук, а в другата клещи, хванали парче метал върху наковалня.

По случай Деня на Габрово, паметникът бива преобличан в традиционна българска носия.

Габровци, прословути с Габровския карнавал на хумора, шеговито твърдят, че статуята на Рачо Ковача е поставена върху канара в река Янтра, за да се пести жилищна площ и за да не се харчат пари за цветя на паметника.

Зареди още

Новини

Градското по плуване в ПМГ – Габрово се превърна в незабравим празник

Published

on

На закрития плувен басейн на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ в Габрово се проведе градско състезание по плуване, обединяващо състезатели от всички възрастови групи. Спортното съоръжение посрещна публиката и 45 участници, които заявиха желание да се състезават в различните дисциплини.

Мероприятието бе организирано и финансирано от КПППС „Синкевица“ – Габрово и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. Откриването на състезанието беше извършено от представителя на ръководството на спортния клуб, г-н Теодор Марков.

Спортният празник премина при отлична организация, като състезателите бяха разпределени по пол и възраст в пет групи. За много от младите плувци това бе първото им състезание, което направи събитието още по-запомнящо се.

В група А (родени 2016 г. и след това) на 25 м свободен стил, при момичетата златният медал спечели Веселина Александрова, а сребърният София Недялкова. При момчетата, Самуил Петров се класира на първо място, следван от Калоян Донев и Михаил Андреев.

Група В (родени 2014 – 2015 г.) също се състезаваха на 25 м свободен стил. При момичетата, Мартина Ковачева спечели златото, Виктория Петкова среброто, а София Борисова бронза. При момчетата, златният медал бе спечелен от Александър Петков, сребърния от Кенет Петров и бронзовия от Самуил Чолаков.

На 50 м свободен стил се състезаваха участниците от група С (родени 2012 – 2013 г.). При момчетата победител стана Ивайло Пенчев, следван от Борис Джонжоров и Симеон Иванов. При момичетата, Тея Илиева завоюва златото, а Катерина Христова и Александра Петкова взеха съответно сребърния и бронзовия медал.

Група Е (родени 2009 г. и преди това) също се състезаваха на 50 м свободен стил. При мъжете, Александър Кунев спечели златният медал в остра конкуренция с Георги Пенчев, който взе сребърното отличие, а бронзът отиде при Христо Илиев. При жените, Кристи-Яна Тозева завоюва първото място.

В дисциплината 100 м свободен стил стартираха участниците от група D (родени 2010 – 2011 г.). При юношите, Момчил Баев се отличи със златен медал, Мартин Марков със сребърен, а Кристиян Кънев с бронзов. При девойките, Виктория Венелинова убедително спечели златото, а Анна Христова и Михаела Александрова разпределиха съответно сребърния и бронзовия медал.

Всички участници в състезанието получиха грамоти за своето участие, а медалистите бяха наградени с удоволствие от родителите на победителите. Събитието остави много положителни емоции и доказа, че спортът обединява и вдъхновява младите таланти в Габрово.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица