Свържи се с нас

Новини

Иван Иванов: Доказахме, че планираме и разходваме правилно

Кметът на Севлиево Иван Иванов: За поредна година доказахме, че планираме и разходваме правилно публичните ресурси

Published

on

снимка: Община Севлиево, Архив

снимка: Община Севлиево, Архив

„Фискалната политика на Общината при изпълнението на Бюджет 2014 г. беше оформена от няколко приоритета. На първо място – развитие и модернизация на техническата инфраструктура, която създава условия за растеж и повишаване привлекателността на общината. На второ място – увеличаване обема на привлечения ресурс и извършените инвестиции в резултат на изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други донорски програми“.

Това коментира кметът д-р Иван Иванов по повод публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Севлиево за 2014 г. „Наша цел бяха още повишаването на ефективността на административния капацитет с фокус върху качеството на предоставените публични услуги, осигуряване на оптимален ресурс за подобряване условията в детските и учебни заведения, развитие и модернизация на социалните услуги, както и предоставяне на адекватни за съвременните тенденции възможности за развитие на младежки дейности, спорт и туризъм. Не на последно място наш приоритет бе съхраняването и надграждането на богатото културно-историческо наследство на общината“, заяви още д-р Иванов.

В резултат от усилията на Администрацията в посока към повишаване събираемостта на местните приходи, ограничаване обема на просрочените вземания на Общината, са отчетени високи резултати в обезпечаването на местната хазна, с оптимален обем собствени приходи. Това е основният източник за финансиране на преките ангажименти на Общината, свързани с издръжката на детски градини, кметства, социални услуги, улично осветление, чистота, озеленяване, култура и т.н., коментира кметът.

Статистиката е повече от показателна: спрямо 2013 г. са осигурени с 911 894 лв. повече средства за подобряване качеството на публичните услуги, а спрямо 2011 г., началото на мандата, размерът на завишението е 1 794 643 лв. Тук д-р Иванов припомни, че е започнал мандата си с почти 2 млн. лв. неразплатени задължения, като от тях близо 900 хил. лв. са били просрочени.

По повод постъпленията от данъчни приходи д-р Иванов коментира, че те бележат ръст в размер на 40 % спрямо 2011 г., което в абсолютна стойност се равнява на 682 773 лв. Той подчерта, че тези резултати не са постигнати с увеличаване на данъчната тежест върху домакинствата и бизнеса, а единствено чрез прилагане на законови способи спрямо неизрядните длъжници. През 2014 г. са събрани просрочени вземания в размер на 672 324 лв. по главница и 131 642 лв. лихви.

Д-р Иванов заяви, че през изминалата година положителен ръст са достигнали и приходите от продажба на нефинансови активи. Това се дължи на изпълнението на Програмата за разпореждане и управление с имоти общинска собственост, заложена като приоритет през 2014 г., тъй като това дава възможност за финансирането на основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи със собствени бюджетни средства. В резултат са постъпили 749 126 лв в общинската хазна. Част от тези приходи са реализирани от продажба на земи от общинския поземлен фонд след решение на Общинския съвет, на база пазарни оценки, изготвени от независим оценител и проведени публични търгове. По този начин е предоставена възможност на земеделските производители да увеличат обработваемите площи, които Общината няма възможност да стопанисва и обработва. Продадените земи са 1% от собствените над 100 000 дка земеделски земи, които притежава Община Севлиево. От 17 467 бр. имоти са продадени 444бр. с площ 1200дка. Д-р Иванов уточни, че при разпределението на тези постъпленията в размер на 749 126 лв., нормативно е приспаднат дължимия Данък добавена стойност и нетният приход от продажби възлиза на 624 272 лв.

С тези средства са покрити част от задълженията по банковия кредит, с който през 2011 г. е финансиран инвестиционен проект „Благоустрояване на Централна градска част – гр. Севлиево”, като по главницата на дълга са разплатени 309 000 лв. и лихви – 31 366 лв. Разплатени са и текущите ремонти на улици и БКС, детски градини и клубове на пенсионера на обща стойност 379 000 лв. и капиталови разходи със собствени средства в размер на 25 000 лв.

През отчетния период са обслужвани два банкови заема и финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД. Единият е за собственото участие на Общината по проекта за парк „Казармите”. Първоначалната сума е 190 656 лв., извършените плащания през 2014 г. са в размер на 65 400 лв. по главница и 2 765 лв. лихви. Вторият е за собственото участие на Общината по проекта за разширение и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр.Севлиево 630 888 лв., който не е усвоен през 2014г.

Д-р Иванов подчерта, че знаков за финансовата 2014 г. на Общината е и предоставената субсидия за МБАЛ „Д-р Ст. Христов“ в размер на 1 600 000 лв. Той заяви, че Община Севлиево е подкрепила болницата в много труден момент, когато е имала близо 2,5млн. дългове, персоналът не е получавал своето заплащане пет месеца, а голяма част от специалистите са напуснали.

През 2014 година най-много средства са отделени за образование и социално осигуряване и грижи, каза кметът. Средствата, предоставени за детски и учебни заведения са в общ обем от 8 339 257 лв., които формират 37% от всички извършените разходи. Общо отчетените разходи за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са 2 760 488 лв. Социалният патронаж осигурява грижа за 350 потребители. През годината са предоставяни услугите „Приемна грижа“, „Обществена трапезария“, „Грижа в дома“, „Услуги в домашна среда“ , „Личен асистент“, а ЦНСТ за деца с увреждания и Наблюдаваното жилище за деца и младежи лишени от родителски грижи са започнали да работят.

Един от критериите за доброто финансово състояние на една Община е възможността й да финансира разходи за основни ремонти, придобиване на дълготрайни активи и изграждане на инфраструктурни обекти. През 2014 г. са разплатени капиталови разходи в размер на 13 204 995 лв., като най-много от тях – 9 885 882 лв. за похарчени за БКС и опазване на околната среда, информира д-р Иванов. Той сподели, че общият размер на получените средства от Европейския съюз през годината възлизат на 9 112 375 лв.

Общо 12 са проектите, финансирани по оперативните програми, които е изпълнявала Общината през 2014 година. Най-много средства през годината – 7 299 409 са дадени за инвестиционния проект за разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа на гр. Севлиево. Сред реализираните проекти са „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата П. Славейков и Кръвеник“, „Осигуряване на достъп и социализация на средновековния град и крепост Хоталич“, „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ Стоките и източен водопроводен клон за питейна вода“, „Личен асистент“, „Обществена трапезария“, „Грижа в дома“, проектът за реконструкция и модернизация на уличното осветление и още др.каза д-р Иванов.

Той бе категоричен, че през трите години от мандата си е осъществявал контрол на всеки етап от разходването на публични средства. Според него най-важното нещо за тази финансова стабилност е фактът, че не са допуснати просрочени задължения към доставчици от първостепенния и всички второстепенни разпоредители. Ритмично са изплащани субсидии в пълен размер, покриващ реалните потребности на бюджетните звена, обезпечени са всички разчетени разходи по бюджета на Общината за възнаграждения и издръжка във всички дейности, осигурени са средства за подобряване на материално-техническата база. По думите му за поредна година е доказал, че се планират и разходват правилно публичните ресурси.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Трявна с номинация за седемте годишни награди в туризма

Published

on

Община Трявна е номинирана в категория „Туристическа община“ в седмото издание на конкурса на Министерството на туризма „Годишните награди в туризма 2022“. Електронното гласуване започна в 12.30 ч. на 28 ноември и ще продължи до 23:59 ч. на 5 декември. Общината ни влиза в надпреварата начело с още 11 български общини.

„Изключително сме радостни от новината, че нашата прекрасна община е допусната до финалната фаза на конкурса и вече е в надпреварата за спечелването на приза „Туристическа община“. Считам, че градът ни се е доказал като предпочитана туристическа дестинация и е известен със своето богато културно-историческо наследство! Призовавам всеки да подкрепи Трявна, защото тя го заслужава и ние се гордеем с това!“, сподели кметът Силвия Кръстева по повод тазгодишната номинация на Община Трявна за Годишните награди в туризма 2022.

Всеки, който желае да даде своя вот може да го направи оттук. Онлайн вотът ще определи носителите на призове в 10-те категории в конкурса на Министерството на туризма. Всеки може да гласува онлайн за един участник в рамките на една категория (отчита се едно гласуване от всеки IP адрес), като може да се подкрепи кандидат от всяка категория.

Контролът ще бъде завишен, за да се минимизират възможностите за промяна на електронния вот. Експертите ще следят внимателно да не се допуска манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове.

Опитите за намеса ще бъдат своевременно отчитани и ще повлияят негативно за класирането на съответния кандидат, посочват още от Министерството на туризма. Кандидатите, които са допуснати до финалната фаза на конкурса и ще се борят за призове, тази година са над 100, разпределени в 4 професионални, 4 художествени и 1 специално предназначена за българските общини.

Голямата награда в категория „Изборът на българите“ традиционно ще бъде определена сред всички туристически обекти, включени в „100-те национални туристически обекта“ и „50-те малко познати места“. Наградите ще бъдат връчени на официална церемония на 13 декември.

Победителите в Годишните награди в туризма ще получат статуетка, изобразяваща символа на красотата на България и запазената марка на конкурса – българската роза и грамота.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Габрово осъмна със снежна покривка

Published

on

Габрово осъмна с тънка снежна покривка в последния вторник на месец ноември. Днес, 29 ноември, снегът натрупа до около 6-7 см в центъра на областния град, а по високите места на общината достигна 10-12 см.

Денят започна с температури около нулата. Проходът Шипка е проходим при зимни условия. Пътната настилка се почиства и опесъчава. Шест са машините, ангажирани с почистването на старопланинския проход.

Пътищата в региона са мокри, на места заснежени. Екипи на ОП „Благоустрояване“ разчистват тротоарите и приоритетно автобусните спирки от градския транспорт.

Продължава да вали слаб сняг в района на Габрово. Според прогнозата за времето снеговалежът ще продължи през целия ден и цялата нощ, но температурата ще остане над нула градуса.

Няма данни за бедстващи хора или райони без електрозахранване в областния град. 17 населени места в община Габрово са с нарушено електроподаване поради авария, екипи работят по отстраняване на проблема. Без ток са селата в км. Кметовци, както и в посока Царева ливада. 

Потребители на фейсбук, алармираха, че тази сутрин автобус от обществения транспорт рано тази сутрин се завъртял заради непочистено пътно платно.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Кметът на Трявна Силвия Кръстева прие ирландския посланик

Published

on

Кметът на община Трявна проведе официална среща с посланика на Република Ирландия в България Нейно Превъзходителство Мартина Фийни в края на изминалата седмица. Силвия Кръстева приветства гостите с „Добре дошли в китна Трявна!“, тъй като това е първото посещение във възрожденския ни град от страна на ирландското посолство.

Н. Пр. Мартина Фийни благодари на кмета на Трявна за осветяването на символа на Трявна – Часовниковата кула в зелен цвят по повод Деня на Св. Патрик и подчерта, че Трявна е един от първите градове, включили се в глобалната инициатива на Ирландия Global Greening.

„Радвам се, че може да Ви приветстваме в нашия прекрасен град Трявна и искам да Ви уверя, че сте винаги добре дошли тук! Надявам се успешното сътрудничество между нас да продължи и занапред и да останете наистина с едни добри впечатления от визитата си в нашия край!“ сподели кметът Силвия Кръстева и запозна посланика на Ирландия с живота в Трявна и малките населени места.

„Интересното при нас е, че сме малка община с близо 10 000 жители, която обаче обхваща общо 106 населени места. Разбира се, предизвикателство пред нас е поддържането на всички тях с капацитета от човешки ресурс, с който разполагаме, но правим всичко възможно да развиваме Трявна и региона. Разчитаме основно на туризма с богатото ни културно-историческо наследство, красивата ни и чиста природа, свежия въздух и не на последно място разчитаме на частните фирми и предприятия, които осигуряват прехраната на значителна част от местното население“, подчерта още г-жа Кръстева.

По време на срещата бяха обсъдени още начините за задържане на младите хора в малките населени места, както и работещите практики, прилагани във времето от двете страни.

Градоначалникът на Трявна сподели интересни факти, свързани с музейните обекти в града, както и легендата за построяването на емблематичната Часовникова кула. А на въпрос кои са най-големите предизвикателства, които стоят пред първата жена кмет на Трявна, Кръстева сподели: „Преминахме през не едно и две изпитания, откакто аз и моят екип встъпихме в длъжност през 2019 година. Сблъскахме се с пожари, наводнения, невиждана досега в съвременната ни история пандемия, една нестабилна политическа ситуация в България и за всички нас бе трудно, но аз се радвам, че преминаваме през всичко това и благодаря на хората, които са зад мен. Общината спечели не малко проекти, върху които продължава да работи, в момента, подготвяме коледно-новогодишните ни събития и наистина се стремим да развиваме Трявна и региона в една по-добра посока“.

В знак на уважение Силвия Кръстева подари на Н. Пр. Мартина Фийни красива пейзажна картина на възрожденска Трявна, с пожелание за здраве и много успехи. Посланикът на Ирландия в България искрено благодари и върна жеста като също уважи кмета с подготвен подарък.

Краят на официалната визита завърши с разходка из старинна Трявна като двете страни изразиха готовността си да продължат добрите контакти и занапред.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица