Свържи се с нас

Икономика

Мариана Печеян подаде сигнал срещу г-жа Милушева от МИЕ

Published

on

снимка: Търговски вестник

снимка: Търговски вестник

Мариана Печеян, Управител на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД гр. Дряново и Член на Софийската търговско-промишлена камара, с подкрепата на 141 бенефициенти по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, подаде сигнал до министър Щонов срещу г-жа Милушева, директор в Министерство на икономиката и енергетиката и дружествата (МИЕ),  във връзка с действия, с които тя е нанесла вреди на 142 фирми по Програма „Конкурентоспособност“, за около 100 млн.лв.

Сигналът е относно неоснователно спряна процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и пренасочване средствата от нея към процедура „Енергийна ефективност”.

В него пише:

„С настоящото Ви сигнализирам за допуснати до момента нередности при спиране на процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и пренасочване на средствата от нея към процедура „Енергийна ефективност”, в резултат на което е застрашен бизнесът на 142 български компании одобрени за финансиране.

Схемата беше отворена в края на 2013 г. с бюджет от 97 млн. лв. За финансиране кандидатстваха над 1200 фирми с проектни предложения за над 730 млн. лв. Оценяването на проектите е извършено от 40-членна комисия.

На 23.05.2014 г. в края на работния ден на страницата на ОП „Конкурентоспособност“ в интернет е публикуван списъкът с одобрените 142 проекта.

В деня преди евроизборите на 24.05.2014 г. списъкът изчезва. Основателна причина за това не е изтъкната. Той е публикуван отново на 27.05.2014 г. Разлика между двата списъка няма.

На 28.05.2014 г. с писмо от МИЕ с изх. № К-26-В-31 компанията ни, както и останалите 141 бенефициенти, беше поканена за представяне и проверка на документи в срок до 04.06.2014 г., и съответно сключване на договор на 12.06.2014. Договорът беше подписан от нас на 17.06.2014 г.

На 23.06.2014 г. на страницата на ОП „Конкурентноспособност” в интернет е публикувано Решение № РД-16-860 за отмяна на Решение № РД-16-694/23.05.2014 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Решението не е надлежно съгласувано от началниците на отдели в ГДЕФК, както и от заместник главния директор. Това обстоятелство само по себе си е индикация, че отговорните длъжностни лица считат за неправилни основанията за издаването му, а от там и самото решение за незаконосъобразно.

На пресконференция в медиите директорът на Главна дирекция  „Европейски фондове за конкурентноспособност” Ели Милушева разясни, че процедурата е спряна. Като мотив за решението са посочени констатирани слабости при провеждането на процедурата, водещи до неблагоприятна оценка за функционирането на системите за управление и контрол по оперативната програма. Нарушен е принципът на равнопоставеност, като в хода на самата процедура са променяни критерии. Изтъкват се съмнения за нерегламентирани отношения между договарящия орган, консултантите и фирмите; комисионната варира между 7 и 10% от стойността на спечелен проект. Не са посочени виновни, а се търси споделена отговорност.  Милушева обявява, че за да не бъде изгубен, освободеният ресурс от 97 млн. лв. ще бъде пренасочен към резервни проекти по „Енергийна ефективност”.

Междувременно още на 10.06.2014 г. компании от резервния списък по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ са били канени чрез писма от договарящия орган за подготовка на документи и сключване на договор.

На 24.06.2014г.  одобрените компании по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” подадохме жалби за отмяна на Решение № РД-16-860 пред Административен съд София. Мотивите ни бяха: вече договорени с външни партньори пазари, тоест пропуснати ползи, установени контакти за проучване на необходимото технологично оборудване, предприети действия пред банкови институции за обезпечаване на самоучастие чрез кредитиране. Жалбите, подадени в този ден, бяха намерени за основателни от съда и той се произнесе за отмяна на предварителното изпълнение на т. 4 от решението. Жалбите, подадени от 25.06.2014 г., до настоящия момент бяха отхвърлени като неоснователни от същия съд. Сигнализирахме управляващите институции, както и медиите за казуса. Интерес буди фактът, че един и същи състав в Административен съд София в два различни дни се произнася с две противоположни решения по жалби с едно и също съдържание.

На 27.06.2014 г. в емисията на „По света и у нас” в 18 часа, в кратко интервю Милушева потвърди, че: „Министерство на икономиката няма да подпише нито един договор с кандидатите, одобрени по програмата Конкурентоспособност и няма да пренасочва средства към Енергийна ефективност, защото мярката е наддоговорена. Софийски административен съд е отменил решението  за спиране на програмата, но не е задължил  министерството да продължи  договаряне с бенефициентите. Констатирани са нарушения при оценката при програмата  „Технологична модернизация  на малки и средни предприятия” и няма как да се пусне нова процедура. Сезирани са национални и европейски органи, за да се види  „размера на грешката“.” От изказването й става ясно, че средства няма и двете програми са опорочени. Това се случва точно в седмицата, когато банковият сектор в България е в криза, а министър Стойнев вече е предприел командировка в чужбина.

Последствията, които ще произтекат от незаконосъобразното Решение № РД-16-860 са:

– компрометиране на извършената оценка на проектните предложения по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“;

– несключване на договорите с одобрените за финансиране по процедурата кандидати ;

– към момента на прекратяване на процедурата бенефициентите  вече са предприели необходимите действия за успешното изпълнение на договорите, в т.ч. са поели и съответните финансови ангажименти и задължения към контрагенти и банкови институции. По този начин, чрез едно незаконосъобразно решение Милушева лишава 142 български малки и средни предприятия да сключат договори и да изпълнят проектите си, което единствено ще бъде от полза за българската икономика, предвид заложените инвестиции, разкриване на нови работни места, технологично обновяване и разширяване на възможностите за износ на нови продукти. Негативните последствия от него ще ликвидират вътрешния пазар и ще повлияят пагубно на контактите на компаниите на международно ниво, след като те няма да са в състояние да изпълнят поетите пред партньорите си ангажименти.

– чрез некомпетентни действия Милушева компрометира системите за управление и контрол на ОПК и създава реални предпоставки и заплаха за спиране на плащанията по програмата. Едно подобно действие би било пагубно за бюджета на страната ни предвид на обстоятелството, че договорите, които се изпълняват в момента и които са 1072 на брой, са на обща стойност от 1 472 383 000 лева. Ако плащанията бъдат спрени, държавният бюджет ще трябва да покрие задълженията по тези договори.

Информация за влиянието на Милушева върху ОПК има в публичното пространство. Стана ясно, че срещу нея е подаден сигнал към ОЛАФ от служители на управляваната от нея дирекция заради оказван натиск върху оценителната комисия. Почти във всички медии, а също и до редица контролни органи (в т.ч. и на ниво ЕК), самата Милушева е писала материали срещу програмата.

С този скандален случай сме запознали и представители на предходното правителство – премиера Пламен Орешарски, вицепремиера Даниела Бобева, както и г-н Сергей Станишев, депутати от различни политически партии, заместник министъра на икономиката и енергетиката Анна Янева, изпратено е писмо и до Министър Драгомир Стойнев, но никакви конкретни действия не са предприети от тяхна страна.

На 08.07.2014 г. по време на провеждането на кръгла маса по въпросите на икономическата сигурност в страната, организирана от ПП България без цензура в хотел Хилтън София, от моя страна беше поставен на обсъждане този проблем, който има пряко отражение върху икономиката, защото лишава 142 български фирми от финансов ресурс за технологично обновление, което да им позволи разширяване на производството, откриване на нови работни места и подобряване на пазарните позиции. Отношение по въпроса взе модераторът на форума депутат Светлин Танчев, който доста дълго се опитваше да ме убеждава, че това поведение на Милушева е правилно и че той лично й бил помогнал ”прокуратурата да се заеме с проверка на твърдeните от нея нарушения, понеже от ДАНС не й обръщали внимание”. Видимо притеснен той ми предложи да организира среща с Милушева, за да обясни тя лично защо е прекратила процедурата. Срещата се проведе на 08.07.2014 в 17.30 в кабинета на Милушева. По време на тази среща тя не даде никакво адекватно обяснение за действията си. Главно ме нападаше с твърдения за това, че се извършва разследване, плашеше ме с ДАНС и АФКОС, дори си позволи да ми иска обяснения от къде имам информация, за да изготвя жалбата до САС и безцеремонно заяви, че “тя е човекът, който може да спира и пренасочва финансови средства от тази процедура към „Енергийна ефективност”.

 Това, което стана ясно от нейните откъслечни обяснения е, че първоначално публикуваното решение за финансиране е било свалено от електронната страница на МИЕ на следващия ден по нейно нареждане, защото непосредствено след издаване на Решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ под натиск от страна на БАКЕП (Българска асоциация на консултантите по европейски проекти). Свалянето на вече публикуваното на интернет страницата на програмата решение поражда основателни съмнения, че по този начин се цели подмяна на първоначално извършената оценка по процедурата. Противоречие има и между изказванията й в националната телевизия, че средства няма и няма да бъде подписан договор с нито един кандидат и изявлението й по време на срещана ни, че средства има и те ще бъдат пренасочени към „Енергийна ефективност”.

Публична тайна е, че Милушева провежда срещи с представители на консултантски организации и фирми, например „Елана холдинг” и „Бест партнърс” ООД, които тя насочва да подават жалби срещу решението за финансиране. От изказванията й в пресата е видно, че тя има предпочитания към процедура „Енергийна ефективност”, понеже проектите по нея са „лесни за мониторинг и оценка”.

Тя лично потвърди, че оценителният доклад е преминал през вътрешен контрол и е одобрен от нея самата, а на въпроса като е имала съмнения защо го е одобрила, тя не отговори. Това само потвърждава съмненията, че след излизане на решението и списъците с одобрените фирми, под натиск на определни структури тя се опитва да защитава техни корпоративни интереси.

 Без да конкретизира по кои проекти, Милушева съвсем голословно заявява, че е констатирана разлика в оценките от 10-15 точки. Въпреки че в ПМС 121 от 31.05.2007 (с изменения) е прието в чл. 24, ал. 4 „При разлика в техните оценки (на комисията) най-малко 20 на 100, председателят на комисията възлага оценяването на трето лице – член на оценителната комисия. Окончателната оценка е средноаритметична от оценката на трите лица. Следователно Милушева е постановила акт противоречащ на закона, тоест нищожен такъв.

С коментарите си г-жа Милушева демонстрира явна некомпетентност и непознаване на процедурите и нормативната уредба, регламентираща процеса по оценка.  Но не само това, чрез некомпетентните си и дори граничещи с престъпления действия, Милушева компрометира системите зa управление и контрол на ОПК и създава реални предпоставки и заплаха за спиране на плащанията по програмата.

Уважаеми господин Щонов,

 С настоящото отправяме сигнал, че Ели Милушева, в качеството си на директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност” безмотивно е издала индивидуален административен акт за спиране на процедура за всички заинтересовани. Освен, че обжалва определенията за отмяна на предварителното изпълнение на т. 4 от решението пред Върховен административен съд, Министерство на икономиката и енергетиката изисква от нас обяснения по какъв начин разполагаме с информация, включена в жалбата ни (писмо от МИЕ с изх. номер 26-В-142/03.07.2014 г.). Визираната информация е публична. С това си действие министерството опитва да упражнява цензура.

Настояваме за спешна проверка на пренасочването на финансиране от процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” към процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика”, както беше обявено в медиите от Ели Милушева.

Запознайте се с писмо с изх. номер К-92-00-28/09.07.2014 г. от г-н Владимир Туджаров, Главен секретар на Министерство на икономиката и енергетиката до г-жа Веселина Купенова, председател на съвета на Фондация „SOS Предприемачи”, с което се дава достъп до обществена информация по заявление за достъп до обществена информация с изх. номер 152-L/27.06.2014 г., а именно справка относно броя на подадените жалби, възражения и сигнали за нередности по процедурите за безвъзмездна финансова помощ. Видно е, че по процедура  №BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ регистрирани нередности няма.

В тази връзка, бих искала да апелирам за Вашата незабавна намеса и съдействие за разрешаване на създалата се ситуация, в резултат на която 142 български предприятия бяха лишени от правото си да изпълнят по законоустановения ред подписаните от тяхна страна договори за безвъзмездна финансова помощ.“

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Трявна с номинация за седемте годишни награди в туризма

Published

on

Община Трявна е номинирана в категория „Туристическа община“ в седмото издание на конкурса на Министерството на туризма „Годишните награди в туризма 2022“. Електронното гласуване започна в 12.30 ч. на 28 ноември и ще продължи до 23:59 ч. на 5 декември. Общината ни влиза в надпреварата начело с още 11 български общини.

„Изключително сме радостни от новината, че нашата прекрасна община е допусната до финалната фаза на конкурса и вече е в надпреварата за спечелването на приза „Туристическа община“. Считам, че градът ни се е доказал като предпочитана туристическа дестинация и е известен със своето богато културно-историческо наследство! Призовавам всеки да подкрепи Трявна, защото тя го заслужава и ние се гордеем с това!“, сподели кметът Силвия Кръстева по повод тазгодишната номинация на Община Трявна за Годишните награди в туризма 2022.

Всеки, който желае да даде своя вот може да го направи оттук. Онлайн вотът ще определи носителите на призове в 10-те категории в конкурса на Министерството на туризма. Всеки може да гласува онлайн за един участник в рамките на една категория (отчита се едно гласуване от всеки IP адрес), като може да се подкрепи кандидат от всяка категория.

Контролът ще бъде завишен, за да се минимизират възможностите за промяна на електронния вот. Експертите ще следят внимателно да не се допуска манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове.

Опитите за намеса ще бъдат своевременно отчитани и ще повлияят негативно за класирането на съответния кандидат, посочват още от Министерството на туризма. Кандидатите, които са допуснати до финалната фаза на конкурса и ще се борят за призове, тази година са над 100, разпределени в 4 професионални, 4 художествени и 1 специално предназначена за българските общини.

Голямата награда в категория „Изборът на българите“ традиционно ще бъде определена сред всички туристически обекти, включени в „100-те национални туристически обекта“ и „50-те малко познати места“. Наградите ще бъдат връчени на официална церемония на 13 декември.

Победителите в Годишните награди в туризма ще получат статуетка, изобразяваща символа на красотата на България и запазената марка на конкурса – българската роза и грамота.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Голям интерес в Габрово към програмата за енергийно обновяване

Published

on

При много голям интерес премина срещата в Ритуалната зала на Община Габрово, организирана от Европа директно Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово, на която бяха представени предстоящите процедури от Плана за възстановяване и устойчивост на България /НПВУ/, предназначени за бизнеса и гражданите.

Участниците се запознаха с възможностите, които предоставя Планът, с предстоящите програми за бизнеса по НПВУ и финансови инструменти, които се подготвят за бизнеса, както и с предстоящите процедури за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и др.

Срещата беше открита от кмета на Габрово, а Марина Кирова от Представителството на ЕК в България представи какво предвижда Планът за целия период. Процедурите за бизнеса бяха представени от Калин Маринов, зам. – директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа“.

Татяна Ангелчева от МРРБ разказа какви са възможностите за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, а Милена Хубенова и Румен Джаров от отдел „Контрол и мониторинг“ в дирекция “Жилищна политика” на МРРБ представиха процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”.

Съвсем естествено, обновяването на жилищните сгради предизвика най-голям интерес. Почти час експертите отговаряха на множеството въпроси, които идваха от цялата страна.

След общата част дискусията продължи във всеки център поотделно съгласно местните приоритети на региона. В Габрово темата беше отново обновяването на жилищния фонд.

Тодор Попов – Директор на Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ в Община Габрово представи детайли от процедурата и отговори на конкретни въпроси, свързани с подготовката на документите за участие в процедурата.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Започва „УНИТЕХ 2022“, спомагаща „Иновативния Хълм на Габрово“

Published

on

В Техническия университет – Габрово днес, 18 ноември, започва двадесет и втората ежегодна международната научна конференция „УНИТЕХ 2022“. Официалното откриване е насрочено за 10.00 часа в конферентната зала на университетската библиотека.

В „УНИТЕХ 2022“ ще вземат участие повече от сто учени от университети, научни организации и представители на бизнеса от страната и чужбина. Заявените за участие в научния форум доклади са 155, в 18 тематични секции.

Предвидени са поредица от събития, свързани с изпълнението на проекти по ос 1 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В технологичния парк на университета ще се проведе семинар, с акцент партньорството между наука и бизнеса. В Конферентната зала на университетската библиотека от 16:00 часа ще започне информационен ден, свързан с eко и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и обра- зование за интелигентен растеж.

Всички мероприятия, включени в конференцията „УНИТЕХ 2022“, ще спомогнат за обособяването на „Иновативния Хълм на Габрово“ – ключово място за обучение, научни изследвания, предприемачество, трансфер на знания и технологии, инкубатор на идеи и фирми, споделено пространство за студенти, докторанти, ученици, преподаватели, учени, представители на бизнеса, НПО, местната и държавната власт.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица