Свържи се с нас

Икономика

Габрово, Трявна, Севлиево – географски и туристически център

Published

on

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Обединените усилия на общините Габрово, Трявна и Севлиево за развитие и налагане на устойчив местен туризъм ще утвърдят региона освен като географски, но и като туристически център. С тази убеденост кметовете Таня Христова, инж. Драгомир Николов и д-р Иван Иванов коментираха участието си в проекта за подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в трите общини. По време на заключителната пресконференция по проекта бяха представени резултатите от рекламната кампания и бъдещите планове за осигуряване на устойчивост на общия имиджов продукт и марка на региона.

С израза „Добре дошли в центъра!“ се обърна към присъстващите габровският кмет Таня Христова. Според нея проектът е накарал представителите на трите общини да осъзнаят, че плюсовете от участието в различни инициативи заедно ще бъдат много повече, отколкото ако се представят самостоятелно. „Така ще постигнем ползи за всички, които живеят на тази територия. Ще имаме повече възможности за качествена заетост, за работещ туристически бизнес и за икономически изгодни оферти. За щастие и в трите общини нямаме проблем с липса на разнообразие в събитийния, културния и туристическия потенциал“, подчерта Таня Христова. Тя допълни, че с този проект регионът заявява категорично своето присъствие на туристическата карта не само в България, но и в цяла Европа чрез участието си в ключови международни борси в Германия, Франция и Румъния, информираха от местната общинска администрация.

Като „предизвикателство“ определи участието на община Трявна кметът инж. Драгомир Николов. „Проектът е специфичен, защото е на регионален принцип. С него ние надграждаме онова, върху което са работили хората преди нас в трите общини. Представянето ни в международните и националните борси е много сериозна подготовка за нас. Защото туристите, които са разгледали нашите щандове, ще разкажат на още хора, които ще бъдат привлечени да ни посетят. Ние искаме да им хареса още при първото идване, за да повторят“, каза Николов и допълни, че оттук нататък е важно да има приемственост и последователност, както и търпение, за да се постигне устойчивост и позициониране на продукта в бъдеще.

Според д-р Иван Иванов ползите за община Севлиево ще бъдат най-много, тъй като градът е познат повече като индустриален център. „В последните години показваме, че и ние имаме достатъчно културно-историческо наследство и обекти, които могат да привличат туристи. Благодарение на друг проект по Оперативна програма „Регионално развитие“ възродихме средновековния град и крепост Хоталич и създадохме иновативното културно събитие „Добре дошли в столицата на тиквата“, представи акцентите на Севлиево д-р Иванов, отбелязвайки доброто партньорство в работата със съседните общини.

В рамките на две години бяха реализирани редица маркетингови дейности за подкрепа и увеличаване на интереса към конкурентоспособни туристически атракции на територията на Габрово, Трявна и Севлиево под събирателния образ – „Възрожденските градове“. Общата визуална идентичност е изградена от специално създаденото атрактивно лого и слогана „Да се видим в центъра“.

След задълбочен анализ на възможностите за туризъм в региона и потенциала за налагане на продукта, изпълнителят ДЗЗД „България травъл 2012“ разработи осем туристически пакета, карти, брошури и пътеводители. Материалите могат да бъдат използвани самостоятелно от индивидуални туристи, както и да бъдат предлагани от туристически агенции и туроператори. Изданията, логото и слогана на марката, интернет страницата с мобилно приложение, рекламните клипове и филмът бяха представени чрез мащабни рекламни кампании в страната и чужбина.

Повече новини и информация можете да намерите на интернет страницата на Община Габрово, както и на сайта на проекта www.gocenter.bg.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица