Свържи се с нас

Новини

Общината с 5 проектни предложения за държавно финансиране

Published

on

снимка: Община Габрово

снимка: Община Габрово

Кметът на Община Габрово внесе пет проекта, очакващи одобрение и финансиране от публичната инвестиционна програма на правителството „Растеж и развитие на регионите“. По нея са предвидени общо 500 000 000 лв. в държавния бюджет и целта й е да се обезпечи допълнителен финансов ресурс за регионите. Общата стойност на подадените предложения е 19 894 000 лв., информираха днес от габровската общинска администрация.

Първият проект е за въвеждане на енергоспестяващи мерки в системата за улично осветление на Габрово. Тойпредвижда демонтаж на съществуващите, доставка и монтаж на нови енергоспестяващи осветителни тела. С изпълнението му, общата консумация на осветителите в системата ще стане малко над 280 kWh, при текущи 398 kWh, което означава повишаване на енергийната ефективност с почти 30 %. Последното гарантира икономия на публични средства в размер над 200 000 лв. годишно. Изпълнението на проекта включва и рехабилитация на съществуващата кабелна мрежа, което значително ще намали загубите и аварийността, от там и ежегодните разходи за електроенергия и поддръжка. Рехабилитацията включва разкриване и възстановяване на дефектирали кабелни трасета и подмяна и обезопасяване на монтираните върху стъбловета за улично осветление разпределителни кутии.

Изпълнението на настоящото проектно предложение ще окаже голям социален, икономически и инфраструктурен ефект върху развитието на града и живота на населението. Проектът ще доведе до безспорни ползи за града по отношение на сигурността, безопасността на движението в градската среда, качествено нов функционален и естетически облик на уличните и алейни мрежи. Повишаването на енергийната ефективност на системата за улично осветление в гр.Габрово ще позволи насочването на средствата от реализираната икономия на електроенергия в други важни за развитието на общината дейности, при запазване на данъчните нива. Последното, непременно ще се отрази благоприятно върху бизнес климата, както и инвестиционния интерес към региона.

Вторият проект е за Дом за стари хора, предвиждащ преустройство и надстрояване на съществуващата общинска сграда в с. Враниловци с подходящо благоустрояване на прилежащия терен. След реконструкцията в сградата ще се обособи дом за стари хора с капацитет – 76 легла. Предвидени са съвременни стаи с по 1, 2 и 3 легла със самостоятелни санитарни възли към тях, просторна многофункционална дневна, зала за хранене, кътове за самостоятелно хранене, чайна – бюфет, медицински и административен сектор. Във вътрешния двор ще бъдат обособени кътове за отдих и площадки за спорт.

Третият проект е за внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев”. Чрез реализацията на проекта ще се повиши енергийната ефективност на сградата, което пряко ще доведе до намаляване на енерго-потреблението, намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация на сградния фонд. Настоящият проект е насочен и към опазването на околната среда в следните аспекти:

– Дейности по пряко стимулиране на околната среда: въвеждане на мерки за енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ, с което ще се осигури значително намаляване на потреблението и разходите за енергия ще доведе до насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

– Дейности по ограничаване на ефекта от инфраструктурната намеса: при всички предвидени дейности ще се използват съвременни материали и оборудване, които няма да доведат до замърсяване на околната среда; за да се сведе до минимум опасността от замърсяване на околната среда, по време на изпълнение на ремонтните работи по проекта, ще се вземат сериозни мерки за контрол над своевременното събиране, извозване и изхвърляне на строителните отпадъци до определените за целта места. Така ще се гарантира предотвратяване на замърсяването на околната среда, в частност на почвата и въздуха.

Четвъртият проект е реконструкция на ул. „Дунав“, гр.Габрово, ЦДГ – Изток.

Изпълнението на проекта, ще доведе до следните положителни ефекти: създаване на привлекателна, достъпна и зелена градска среда; стимулиране на градското възстановяване и развитие в ключов за град Габрово териториален участък от градската среда;
повишаване качеството на живот – подобрена градска среда в контекста на териториалния обхват на проекта; осигурена пешеходна и автомобилна достъпност – подобрен достъп до основни услуги и ключови обекти с голямо обществено значение;
създаване на условия за икономическо и социално развитие – стимулиране на бизнес инициативата и туристическата атрактивност на района; промяна в нагласата на обществото по отношение на опазване и поддържане на обществените места, произтичаща от подобрената градска среда.

Последният проект предвижда възстановителни работи по улични и тротоарни настилки, попадащи в териториалния обхват на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

Изпълнението на настоящото проектно предложение ще създаде интегритет и цялостност на различните инвестиции, с висока добавена стойност, като допълни по силно осезаем начин ефекта от изпълнение на екологичния проект за водния цикъл, в т.ч. вече договорените и финансово обезпечените към него възстановителни работи, както и другите изпълнявани проекти, подобряващи градската среда. В този смисъл настоящото проектно предложение се явява част от комплексен модел за трайно и ефективно решаване на проблеми, свързани с качеството на жизнената среда, с което се постига цялостен ефект на повишаване качеството на живот.

Освен проекта за водния цикъл, ефектът на синергията се допълва с текущото изпълнение на други проекти – за реконструкция на улици Цанко Дюстабанов и прилежащите, Софроний Врачански, Стара планина, VI участък, кръгово кръстовище на Консултативна поликлиника, парк Маркотея, мерките за подобряване на образователна, културната, социалната и туристическа инфраструктура, както и частни инвестиции с висока обществена важност като газификация. Комплексният подход при решаване на проблемите на града се налага все повече, особено при реализацията на инфраструктурни мерки, тъй като физическите фактори на строителния процес налагат тяхното съвместяване във времето. Този подход гарантира не само изпълнението на техническа инфраструктура, но и устойчивост на ползите в дългосрочен план.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Нова еднократна помощ за отопление за уязвими групи по облекчена процедура

Published

on

С постановление на Министерския съвет бяха одобрени допълнителни средства за изплащане на нова еднократна финансова помощ за отопление. Тя е трета поред за настоящия отоплителен сезон 2022/2023 г.

Финансовата помощ е в размер на 300 лева и се предоставя на родители или осиновители, отглеждащи деца с трайни увреждания и получаващи месечни помощи. Семейства, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител и семейства на близки и роднини, както и приемни семейства, получаващи месечна социална помощ за настаненото в семейството им дете.

От помощта могат да се възползват и ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, подпомагани от Агенцията за социално подпомагане по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Хората с увреждания с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, получаващи пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, или социална пенсия за инвалидност, на които е отпусната месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания също имат право да се ползват от помощта.

Лица и семейства, пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 г., на които е отпусната еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. За да се получи тази помощ, не е нужно да се подават заявления в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Средствата ще се изплащат служебно въз основа на списък, утвърден от директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Новата помощ за отопление няма да се предоставя на лица и семейства, които за този отоплителен сезон вече са получили целева помощ за отопление от 623,55 лв. или еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците от 400 лв., както и на лица и семейства, получили през 2022 г. еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнала потребност.

Допълнителната финансова помощ ще се изплаща еднократно в периода от 12.12.2022 г. до 23.12.2022 г. съобразно начина, по който лицата получават и останалите социални плащания.

Информация може да бъде получена в съответните териториални дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, както и на електронен адрес: www.asp.government.bg.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

„Янтра“ излезе в почивка

Published

on

Представителният футболен тим на „Янтра“ излезе в почивка. Отборът проведе последните си занимания за годината и футболистите бяха пуснати във ваканция.

Съставът ще стартира подготовката си на 3-ти януари.

Треньорският щаб е планирал пет контролни срещи преди старта на втория полусезон във Втора професионална лига, който е насрочен за уикенда 10-12 февруари.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Излезе луксозен каталог за арх. Карл Кандулков

Published

on

Излезе от печат луксозен каталог, който пресъздава изцяло идеята, името и съдържанието на изложбата „Карл Кандулков – архитектът и ръководител на модерно Габрово”, реализирана през 2020 година по повод 100 години от неговото рождение.

Съставители на изложбата и на каталога са Цветомира Койчева – началник на Държавен архив – Габрово и Силвия Рангелова – графичен дизайнер. Предпечатната подготовка и печатът са дело на „Перфект“ ЕООД.

Нейното осъществяване стана възможно благодарение на богатия фонд на арх. Кандулков – над 300 архивни единици, в 2,5 линейни метра, съхраняван в Държавен архив – Габрово. Финансирането на каталога е смесено: от спомоществователите АМКmotion, “Импулс“ АД, ОВК Газ и паричната стойност на наградата „Събитие на годината в областта на културата Габрово 2020“, която изложбата спечели.

Каталогът от 66 страници съдържа над 180 изображения на лични документи (грамоти, ордени, плакети, значки, служебни карти, дипломи); на творческа дейност (скици, работни и идейни проекти, архитектурни планове, чертежи); снимки (портретни, семейни, на сгради, мостове, паметници, скулптури); над 30 текста с лични спомени на арх. Кандулков и публикации за него и дейността му.

В изданието са включени опис на проектите на арх. Кандулков, съхранявани в Архива и снимки от откриване на изложбата през 2020 г., която се радва на интереса на габровци и гости на града в продължение на 15 месеца. Оригинално допълнение към каталога е QR код за интервю с архитект Кандулков от 2002 г. Записът е направен на среща с журналисти, общественици, краеведи и архивисти.

На задната корица на каталога е отпечатан визионерският цитат на архитекта: „Пътят към Европа съществува. Лично аз не желая да ходя по него. Чували сте да казват на някого, драги вие се развивате много добре, но ще трябва да изминете още дълъг път за да успеете. Това се отнася за всички ни, ако изградим на високо ниво материалната си култура – фабрики, селско стопанство, инфраструктура, туризъм, пътища, да променим варварските си табиети, да се уважаваме и мислим цивилизовано, то тогава Европа сама ще мине този път до нас… А това ще увеличи самочувствието и достойнството ни като народ.”

Каталогът следва хронологичната и тематична структура на експозицията: студент по архитектура в Дрезден; пътя през концлагер „Бухенвалд“ (1944 – 1945), председател на Изпълнителния комитет на Градски народен съвет – Габрово (1959 – 1966; 1971 – 1976), когато разгръща огромна дейност по преустройство и модернизиране на града.

Двата мандата управление на Габрово са проследени конкретно: изграждане и преустройство на обществени сгради и пространства (Община Габрово, площад „Възраждане”, Дом на културата „Емануил Манолов”, Дом на хумора и сатирата, Народно читалище „Априлов-Палаузов”, Летен театър, Почивен дом „Люляците”, оформление на входно-изходни точки на Габрово към вр. Шипка и към София); мостове („Игото”, „Баев мост”, „Боровски мост”, „Мост с лъвовете”, „Шиваров мост”, „Мост на занаятите”, „Христо Ботев”); паметници (Цанко Дюстабанов, Капитан дядо Никола, Юрий Венелин, Тотю Иванов, даскал Цвятко Самарджиев, Емануил Манолов, ген. Фьодор Радецки, Ран Босилек, Дан Колов в с. Сенник); скулптури и скулптурни композиции (декоративни чешми с фигури на хора и животни, „Любовната чешма”, фигури на Дом на културата, на спортисти, композиции „Русалки”, „Пеликани“, ансамбъл „Пегас”, оформление на парк „Баждар” с детски фигури, скулптурна група „Детска приказка” в парк „Маркотея“) и някои неосъществени проекти (реконструкция на Костницата в Пантеон на загиналите за България, реконструкция на Възрожденски мост в кв. Бичкиня, реставрация на църква „Св. Благовещение” на мястото на разрушения Девически манастир в центъра на Габрово).

Извън медийните публикации в различните периоди, каталогът се явява първото пълно, илюстровано издание за един от водещите български архитекти, визионери и ръководители от 50-те до 90-те години на XX век. За да бъдат запазени и предадени на следващите поколения паметта и делото на арх. Карл Кандулков!

Архитект Карл Димитров Кандулков е роден на 16 юни 1920 г. в Севлиево. Като студент в Германия по време на Втората световна война е затворен в концлагера „Бухенвалд” (1944 – 1945). През 1946 г. завършва архитектура в Дрезден. До 1959 г. работи в Строителна кооперация „Новстрой” – София, в проектантска организация на Централен съвет на профсъюзите – София и Здравпроект, където проектира почивни домове, болници, санаториуми, много жилищни и обществени сгради в цяла България. Един от най-заслужилите ръководители на Габрово, два пъти председател на Изпълнителния комитет на Градски народен съвет (1959 – 1966 и 1971 – 1976). Разработва и осъществява мащабно и перспективно строителство и модернизиране на града. В Габрово с него творят известните скулптори проф. Любен Димитров, Борис Кадийски, Величко Минеков, Младен Миладинов, Митьо Солаков и много други. Провъзгласен за Почетен гражданин на град Габрово през 1976 г. за големите му и безспорни заслуги към града и неговите жители. Носител на орден „Кирил и Методий” – Първа степен, медал от Българската архитектурна камара – Първа степен, възпоменателни медали за Втората световна война, възпоменателни плакети от Бухенвалд и др. След 1976 г. арх. Карл Кандулков продължава активната си дейност. Работи на обществени начала към Окръжен народен съвет – Габрово. Проектира самостоятелно и в съавторство. Вълнува се от проблемите на Габрово и до последните си дни живее, мисли и преживява неговите промени и трансформации. Почива на 10 март 2007 г. в София.

Повече за арх. Кандулков, изложбата и за достъпа до архивния фонд вижте оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица