Свържи се с нас

Икономика

В условията на ниско потребление няма стимул за доходите

Published

on

снимка: КНСБ

снимка: КНСБ

В изследването за издръжката на живота през третото тримесечие на 2013 г. се прави ясната констатация, че последователното задържане на дефлация безусловно е показател за трайно свито потребление на населението. Този процес е доказателство за липсата на промяна в статуквото на домакинствата. Основната причина за това състояние са ниските доходи, високите нива на безработица и бедност. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на пресконференция на 1 ноември в сградата на КНСБ, която бе посветена на регулярното изследване за издръжката на живота, изготвяно от Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ) на КНСБ, информираха от Регионалния съвет на КНСБ в Габрово.

„Само за последните четири години издръжката на живот е нараснала със 17,5% (спрямо септември 2009 г.), като нарастването при хранителните стоки е с 21,7%, а при нехранителните стоки – с 13,8%”, каза Виолета Иванова – изследовател в ИССИ на КНСБ, която представи основните резултати от изследването.

В него се посочва още, че 23,5% от домакинствата са под границата на бедност от 212 лв. на едно лице от домакинство, като същевременно нараства и делът на тези домакинства (37.6%), при които едно лице от домакинство получава доход между 311 до 562 лв. Освен това ако през юни т.г. разликата мужду най-ниската и най-високата работна заплата е била 5,5 пъти, то три месеца по-късно тази разлика е 6,2 пъти. Това отчетливо показва разтварянето на ножицата на задълбочаващото се социално неравество.

Затова КНСБ настоява за прилагане на адекватни мерки, насочени в подкрепа на доходите на работещите българи, които са отразени и в становището на КНСБ по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

„В предложения бюджет за 2014 г. виждаме опит за промяна на философията, но той е доста плах”, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той допълни, че във всички сфери не достигат средства, въпреки че има варианти за допълнителни приходи. Сред тях е и вземането най-сетне на решението за криминализиране на укриването на неплащането на осигурителни вноски, които след ДДС и акцизите носят най-големи приходи в бюджета. Според разчетите на предходното правителство това би донесло допълнително между 180 и 200 млн. лв. „Всички имаме претенции към здравната система в България, а има много хора, които просто не плащат, за да я използват. Трябва да осъзнаем, че ако всички спрем да плащаме всичко, тогава просто няма да има държава”, изрази възмущението си Пламен Димитров.

Той представи предложението на КНСБ за въвеждане на задължително здравно осигуряване на лица, които по закон не са здравно осигурени, на реалния доход, който получават от собственост или от управление на капитали/ дивиденти. Според разчетите това би донесло допълнително между 20 и 50 млн. лв.

Сред предложенията на КНСБ за повече приходи са прихващането на задълженията за осигурителни вноски при получаване на данъчен кредит, ограничаването на разплащанията в брой, както и увеличението на максималния осигурителен доход, което ще гарантира допълнително 37 млн. лв. годишно за бюджета.

Пламен Димитров подчерта, че общо тези мерки ще донесат между 200 и 300 млн. лв. приходи, с които могат да се финансират исканията на КНСБ в социалната сфера. Президентът на Конфедерацията представи една от възможностите за увеличаване на доходите на най-бедните работещи в България – чрез въвеждане на данъчен кредит за плащания на данъци върху доходите на лица, които получават работна заплата близо или в размера на минималната за страната. В България тези лица, чийто нетен месечен доход е под 352 лв., са над 600 хиляди.

Президентът на КНСБ изрази сериозно притеснение относно заложените средства за политики на пазара на труда. Съгласно поетия ангажимент на България към Европейската комисия, държавата трябва постигне 76% заетост към 2020 г., което прави 2% годишно увеличаване на заетостта спрямо сегашното ниво. Това няма как да се случи със заложените 73 млн. лв. в бюджета, когато са необходими поне 145 млн. лв. годишно за активни политики на пазара на труда.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица