Свържи се с нас

Икономика

Откриват Конференция на бъдещето в Габрово

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Кметът на Ловеч Минчо Казанджиев ще открие в четвъртък, 26 септември, в Габрово Конференция на бъдещето по проекта на сдружение „Знание“ – „Инициатива за иновации в социалната икономика”. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд. Продължителността му е 16 месеца, бюджетът 170 554,92 лв. Проектът стартира през юли миналата година.

Партньори на сдружение „Знание” са организацията „Ирекооп” от Венето, Италия, и Регионалното сдружение на общините „Централна Стара планина”, председател на управителния съвет на което е кметът на Ловеч.

Основната цел на проекта „Инициатива за иновации в социалната икономика” е установяване на транснационално сътрудничество за разпространение на иновативни резултати в сферата на социалната икономика. Той е насочен към неправителствените организации, социални предприятия, малки и средни предприятия и общини на територията на Централна Стара планина. Идеята е да се повишат знанията на представители на тези институции в посока сътрудничество и повишаване възможностите за социално предприемачество у нас.

Дейностите по проекта включват описание на моделите и практиките, прилагани в България от НПО, бизнеса и публичния сектор в областта на социалната икономика, описание на методологията за създаване на Агенция за устойчивост на социалните предприятия, както и практически насоки как италианският опит може да се приложи в българска среда. Проектът работи за повишаване знанията на представители на НПО, малки и средни предприятия и местна власт да си сътрудничат и да повишават възможностите за социално предприемачество в България.

По проекта е направен експертен анализ на моделите и практиките, прилагани в България, и кратък анализ на нормативната уредба, касаеща социалните предприятия. Той ще послужи за бъдещи предложения за промени на нормативната уредба, касаеща социалните предприятия.

На работно посещение в Италия е проведено обучение на място и наставничество. Посетени са кооперативи, публични институции, малки и средни предприятия, както и местната Агенция за устойчивост на социалните предприятия. У нас са проведени три обучения – за представителите на НПО – с акцент социалният ефект и възможностите за социална и професионална интеграция на групи в неравностойно положение и за мястото на НПО в социалната агенция, за бизнеса – социалната корпоративна отговорност, ползите и необходимостта от междусекторни партньорства и тенденциите за все по-социалния бизнес като печеливш, и за местната власт – ролята на общините в социалната икономика и възможностите им да аутсорсват дейности към социални предприятия.

По проекта е изготвен още наръчник „Нови възможности за социалните предприятия. Италианският опит в българска среда”, който дава съвети и препоръки на експерти как да се приложи италианският опит в България.

Конференцията на бъдещето в Габрово ще обобщи резултатите, изводите и препоръките, след дискусията на нея ще бъдат предложение промени в нормативните документи, целящи подобряване на средата за развитие на социалната икономика в България.

Водещият партньор по проекта – сдружение „Знание”, е неправителствена организация, развиваща образователни и обучителни дейности, дейности в областта на социалната политика и развитие на гражданското общество.

Регионалното сдружение на общините „Централна Стара планина” е обединение на 15 общини, работещо за изграждане и подкрепа на силно, насочено към гражданите, местно самоуправление и защита на човешките права. Регионалното сдружение на общините разработва стратегии и програми във всички области на местното самоуправление.

„Ирекооп” – Венето, е образователна институция с множество социални проекти, с опит в социалното предприемачество, в създаването на иновативни методи и готовност за предаване на знания, умения и ноу-хау.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица