Свържи се с нас

Икономика

Палатата отчита дейността си от 2008 – 2012

Published

on

снимка: Габровска търговско-промишлена палата

снимка: Габровска търговско-промишлена палата

Днес, 16 юли, от 16 часа в Конферентната зала на Габровската търговско-промишлена палата ще се проведе Редовното отчетно – изборно събрание на ГТПП.  Палатата ще отчете дейността си за периода 2008-2012 г., ще набележи основните насоки за развитие през следващия петгодишен период.

Ще бъде избрано и ново ръководство, информира изпълнителният директор Галина Михнева. При липса на кворум Общото събрание ще започне работа един час по-късно на същото място.

Отчетният период съвпада в голяма степен със световната икономическа криза, което се отрази и на бизнеса в нашия регион. ГТПП организира или се включи активно в организацията на срещи с министри, евродепутати, икономически анализатори, свързани най-вече с последиците от кризата и мерките за тяхното преодоляване. Проведени са били срещи с министри на финансите, с председателя на БТПП Цветан Симеонов, с икономическите анализатори Георги Стоев (управляващ съдружник в Индъстри уоч), Петър Ганев и други икономисти от Института за пазарна икономика. Заедно с Представителството на Европейския парламент в България са организирани Граждански форум “Антикризисни мерки и социална политика – европейски програми и национални действия» с български евродепутати.

Защитата на интересите на членовете си ГТПП осъществяваше в няколко направления – становища по проекти за нормативни актове, внасяни през БТПП, проучване на мнението на фирмите, конкретни инициативи на регионално ниво. Внесени са били в община Габрово искане за промяна методиката на определяне на такса смет за фирмите, успели са да спрат неправомерния натиск върху малки и средни фирми задължително да членуват в Занаятчийската камара. По-късно са се включили активно в работата по изменението на Закона за занаятите.

Основно направление в дейността е била информация и подпомагане на фирмите  при кандидатстване за финансиране от оперативните програми. В периода 2008-2011 ГТПП беше главен съорганизатор, а в някои случаи и инициатор на информационни дни по стартирали схеми и мерки най-вече по ОП “Конкурентоспособност” и ОП “Развитие на човешките ресурси”. Проведени са над 20 информационни дни, две срещи с представители на Управляващия орган на ОП “Конкурентоспособност”, с ИАНМСП в качеството й на междинно звено по тази програма, свързани с проблеми в процедурите за изпълнение на проекти. Направени били предложения за промени в Насоките за кандидатстване най-вече за проекти, свързани с технологичната модернизация на предприятия и управление на качеството.

В отчетния период ГТПП е работила основно по международни проекти. Завършила е дейността си по 7 проекта от програма Леонардо до Винчи, в процес на изпълнение в момента са още 3. В резултат на работата им по тези проекти е била създадена секторна квалификационна рамка за професията „мехатроник”, която по-късно била включена в списъка на професиите в България.

От 2008 г. ГТПП е приемна структура на Европейския информационен център „Европа директно”, който покрива територията на Габровска и Ловешка област. През 2012 г. са били утвърдени и за следващия период до 2017 г. Работата на центъра  разнообрази дейността на ГТПП и целевите групи, до които достига. За отчетния период са провеждани средно по 25-30 събития годишно, част от които – за широката публика, изготвени са над 100 електронни информационни бюлетина, които се разпространяват до над 800 абонати, имаме над 150 телевизионни и радио предавания и репортажи, над 100 публикации в пресата, подготвени са 5 печатни издания и 3 изложби.

Дейността на „Европа директно” се осъществява в партньорство с областните администрации на двете области, общините, институции и неправителствени организации, с които ГТПП има сключени споразумения за сътрудничество. Основен партньор от създаването на центъра досега е РСО „Централна Стара планина”. Може да се каже, че през този отчетен период ключовата дума в работата на ГТПП е била “Партньорство”. Водена от разбирането, че обединените усилия водят до много по-големи резултати, Палатата създава и поддържа редица работещи партньорства.

Подпомагане на регионалното развитие е друга основна насока в дейността на Палатата.  Отделяно е голямо внимание в подготовката на подходящи кадри за бизнеса в региона – включени били в проучвания на нуждите, в планирането на план-приема в професионалните училища, в провеждането на срещи за обсъждане на проблемите в образователната  система на региона. Отлично е сътрудничеството им с РИО – Габрово. От няколко години работят активно и с ТУ – Габрово.

ГТПП заедно със свои членове се включи в обществените обсъждания на проекта за западен обходен път и тунел под Шипка, внесени били и становище на УС в подкрепа на проекта.

ГТПП продължи традицията да събира статистически данни за социално-икономическото развитие на Габровска област и да изготвя анализи. През отчетния период е отпечатано третото издание на Социално-икономическия профил на Габровска област – 2010 г., а от миналата година подпомагат Института за пазарна икономика при изготвяне на регионалните профили.

Традиционно силна страна в дейността на ГТПП е квалификацията и преквалификацията. Тя се извършва в две насоки – краткосрочни курсове и семинари,  обучение за придобиване на професионална квалификация в клона на Националния център за професионално обучение в системата на БТПП. В краткосрочни обучения годишно се включват между 500 и 600 представители на фирми, а в НЦПО-клон Габрово по ваучерната схема и по заявка на работодатели за периода са обучени  569 лица.

Броят на заверените външнотърговски документи е в пряка зависимост от експортната активност на фирмите в региона. Радващо е, че за отчетния период броят им почти се е запазил на нивото от преди кризата – средно 1100 документа годишно. Нараства броят на преведените (от и на над 10 езика)  и легализирани документи, които са над 1000 бр. годишно.

Въпреки тежката икономическа обстановка, ГТПП успя да запази състава на екипа си, икономическата  стабилност и да увеличи дейността си. Доизградени бяха офисите на ГТПП.

Работата в посочените направления трябва да продължи, да се проучат нуждите на фирмите и разработят нови услуги, за да остане и през следващия отчетен период Габровската търговско-промишлена палата най-голямата и активна работодателска организация в региона, организацията – партньор на местните и държавни органи за управление в регионалното развитие.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица