Свържи се с нас

Икономика

Работодателите бавят трудовите книжки на напусналите

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Най-честото нарушение при прекратяване на трудовите правоотношения, установено от Инспекцията по труда в Габров  е забавяне предаването на трудовата книжка на работника. Това стана ясно от изнесената информация относно дейността на Дирекция „Инспекция по труда – Габрово” през първото полугодие на годината.

През първото полугодие на 2013 година, при извършени 787 проверки (за сравнение, през същия период на 2012 г. са извършени 729 проверки, а през 2011 г. – 481 проверки) са констатирани общо 3589 нарушения (3494 нарушения са констатирани през първото полугодие на 2012 г.), в т.ч. по здравословни и безопасни условия на труд са установени 2186 нарушения.

Нарушенията по трудовите правоотношения са свързани с учредяване и прекратяване на трудовите правоотношения, работното време и заплащането на труда.

При проверките, извършени през полугодието, са установени 1401 нарушения, отнасящи се до трудовите правоотношения.

При всяка проверка инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда – Габрово” приоритетно започват проверките със законосъобразността на трудовите правоотношения. Въпреки това, за периода са установени 32 работещи без законосъобразно учредяване на трудовите правоотношения.

Чести нарушения са, че не е договорено в трудовите договори точното място на работа, като не се посочва и обекта където ще се извършва трудовата дейност на наетите лица. Констатирани са и нарушения, че работодателя не е договорил размера на допълнителното трудово възнаграждение.

Констатираните нарушения по заплащане на труда са  246, като това са не само нарушения по изплащане на заплатил, а и нарушения за неизплатени допълнителни възнаграждения – за работа на официални празници, за продължителна работа и професионален опит и др.

Установени са 209 нарушения по законосъобразност на работното време.

През първото полугодие на 2013 г. са Дирекция „Инспекция по труда – Габрово” е дала разрешение за работа на 27 непълнолетни лица. За същия период на 2012 г. дадените разрешения са 26.

Нарушенията, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се групират в следните основни видове: Нарушения по организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Нарушения по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси; Нарушения по хигиена на труда.

През първото полугодие на 2013 г. са установените 2186 броя нарушения, отнасящи се до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Повишеното внимание към вътрешно фирмената организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд не е  случайно. Качеството на фирмената организация по осигуряване на здравословни и безопасно условия на труд е гаранция за  здравословен и безопасен труд.

През първото полугодие на тази година най много са установените нарушения  по вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – 1125 нарушения.

От извършените проверки през първото полугодие на 2013 г. било установи, че все още  оценката на риска не се възприема от работодателите като важен инструмент за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Констатирани са 301 нарушения, свързани с непълни оценки на риска. Най честите констатации са, че оценките на риска не обхващат всички работни процеси, както и че не е оценен риска за използваното работно оборудване.

Не са предвидени мерки за предотвратяване и контрол на риска  при използване на  работното оборудване.

Въпреки допуснатите нарушения можем да се похвалим,  че предприятията в Габровска област спазват основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, като отчитаме, че работодателите са направили оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и са осигурили обслужване от служби по трудова  медицина в предприятията си.

Констатираните нарушения по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси са 529 броя. Голям процент от нарушенията по безопасност на труда, независимо от вида икономическа дейност на проверяваните предприятия, са свързани с ел. безопасността  (88 нарушения, 16% от нарушенията, свързани с безопасността на труда).

При проверките се отделя особено внимание на съоръженията с повишена опасност. Често срещано нарушение е, че контролно-измервателните уреди на съоръжения с повишена опасност  не са метрологично осигурени и нямат необходимата документация, отразяваща периодичните изпитвания и проверки.

 През първото полугодие на 2013 г. при извършените проверки са издадени 11 акта за спиране на машини и съоръжения.

Най – честите причини за спиране на машини и съоръжения са следните: Липса на блокировки и/или неизправни защитни системи за сигнализация и автоматизация; Неработещи или липсващи крайни изключватели на повдигателни съоръжения, както и неизпитани или износени над допустимото въжета, вериги и товарозахватни приспособления; Използване на вътрешнозаводски транспорт с неизправни звукова и светлинна сигнални системи; Експлоатация на СПО, без същите да са преминали задължителните технически прегледи от органите за технически надзор и др.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица