Свържи се с нас

Икономика

Габровските строителни фирми на среща при кмета

Кметът на община Габрово се срещна с представители на „Камарата на строителите в България“

Published

on

снимка: Община Габрово

снимка: Община Габрово

Кметът на община Габрово Таня Христова се отзова на поканата за среща на „Камарата на строителите в България“ – Габрово, съобщиха от местната общинска администрация.

Един от основните въпроси, поставени на срещата, бе инвестиционната политика на Общината за следващия програмен период 2014-2020 г. Представителите на браншовата организация поискаха да се запознаят с проектите, които се предвиждат да се реализират на територията на община Габрово.

Преди да говори за предстоящия програмен период кметът Христова представи резултатите от изпълнението на проекти през настоящия програмен период, като изрази надежда, че в бъдеще извършваните ремонтни дейности ще са с по-високо качество.

На представителите на строителните фирми в Габрово бе предоставена актуална информация за проектите в обхвата на приетия от Общински съвет – Габрово Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово до 2020 г. Планът включва повече от 70 идентифицирани проекта, които ще се финансират в рамките на бъдещата оперативна програма „Региони в растеж“. Бяха представени конкретно и  деветте проекта по мярка 5.2- „Техническа помощ“ на ОПРР,  за които  Община Габрово вече е предприела действия по формиране на проектна готовност, с оглед проектите да кандидатстват още в началото на следващия програмен период 2014 – 2020 г.

снимка: Община Габрово

снимка: Община Габрово

Кметът на община Габрово призова строителните фирми да се обединяват, за да могат да отговарят на условията и да участват пълноценно в процедурите на обществени поръчки, обявявани от Община Габрово, като възложител.

Представителите на малкия и средния бизнес в строителния бранш в Габрово бяха информирани, че практика на Община Габрово е да „заключва“ обособените позиции в обществените поръчки и да ги определя в стойности, съответстващи на мащаба на обектите, които ще се изпълняват. В този смисъл се спазват условията за прозрачност, недопускане на дискриминация и лоялна конкуренция между участниците. Целта е повече строителни фирми да вземат участие в обществените поръчки и да се стимулира участието на МСП.

И двете страни изразиха желание да си партнират и да почерпят опит една от друга, за да могат пропуските при подготовката на тръжна документация и при участието в обществени поръчки да бъдат елиминирани или поне да бъдат сведени до минимум. В тази връзка г-жа Христова обеща да инициира поредица от обучителни семинари във връзка с увеличаване на капацитета за подготовка и провеждане на обществени поръчки.

Сътрудничество между местен бизнес и Община Габрово бе обсъдено и в посока на ограничаване на достъпа на провинили се фирми или такива, работещи в сивия сектор. Общината би могла да вземе мерки, ако бъде алармирана на време от фирми, разграничаващи се от нелоялната конкуренция.

„Камарата на строителите в България“ в Габрово отправи конкретна молба към госпожа Христова. Желанието на браншовата организация е да се запази паралелката след VII клас в Професионалната гимназия по строителство.

Камарата лобира и за откриване на нова свързана с пътното строителство. Искането е продиктувано от факта, че в бранша им се усеща необходимост от средни специалисти. Ангажираността на представителите на бизнеса към опазването на строителната паралелка има и материален израз. Бе изразена готовност  да се осигурят стипендии на най-добите ученици в училището.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица