Свържи се с нас

Новини

В помощ на пострадалите

Published

on

© Copyright 2013 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2013 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Ураганната буря в област Габрово от 14 март година причини множество имуществени щети, чието самостоятелно преодоляване е непосилно за много от пострадалите граждани.

Държавата има ангажимент да се намеси с подпомагане в ситуации, когато  бедствието придобие мащаби, в които отделният гражданин има доказана невъзможност да покрие със свои средства причинените вреди върху неговото лично имущество. За целта е създадена специализирана – Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВП), която чрез експертен анализ на пораженията оказва частична помощ на институциите и гражданите за преодоляване на имуществените щети. Държавата ще подпомогне гражданите с доказано тежко социално състояние с еднократна минимална социална помощ за първоначално финансиране на неотложни ремонтни дейности. Право на такова подпомагане имат приоритетно лицата, които са в доказано тежко социално състояние.

Право на подпомагане от държавата (МКВП) под формата на средства за възстановителни работи имат собствениците на законно построени и единствени жилища или лицата, които имат законно право за тяхното ползване и са с доказана невъзможност да покрият сами финансовото обезпечаване на ремонтните дейности за причинените от бедствието щети.

Важно е да се знае, че Общината не е разпоредител на държавни средства, а играе ролята на посредник и връзка между пострадалите граждани и съответните институции от Централната власт, които разпределят бюджетни средства в помощ на пострадалите по предварително одобрени критерии и процедури, съгласно действащата нормативна уредба в Република България.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ДЪРЖАВАТА?

Най-важен приоритет на Държавата са бедстващите хора, които нямат възможност да се справят с щетите от бедствието сами и да си осигурят минимално необходимите битови условия. Държавата се ангажира също и с ремонт и укрепване на публичните сгради с обществено и социални значение –  училища, детски градини, болници и др.

 • Право на финансово подпомагане или на кризисно настаняване в общинско жилище имат лицата, които могат да докажат законна собственост върху пострадалия имот и да гарантират, че не притежават друго жилище, освен пострадалото.
 • При дефинирането на решенията и процеса за подпомагане на най-тежко пострадалите държавата и в частност МКВП приоритизира случаите с необходимост от неотложна подкрепа, съгласно система за оценка, базирана на пакет от критерии с различна тежест – социален и здравен статус на пострадалия, собственост върху друг имот и др.
 • Към момента основните критерии за оценка на исканията за възстановителна помощ от страна на МКВП са: данъчната оценка на имота; доказателства за единствено жилище; законност на построено жилище.

СОЦИАЛНА ПОМОЩ

Държавата, чрез Министерството на труда и социалната политика и подчинената му Агенция за социално подпомагане, отпуска на тежко пострадалите и нуждаещи се граждани първоначална еднократна финансова помощ в размер до 325 лв. Еднократната финансова помощ ще послужи за посрещане на първи нужди, свързани с възстановяване на щети по жилищата, нанесени в резултат на бедствието.

Право на тази помощ имат гражданите, които са подали молба до , Дирекция „Социално подпомагане“ – Габрово, в най-кратък срок, но не повече от месец след настъпване на бедствието.

Кой може да кандидатства за еднократна финансова помощ от Дирекция „Социално подпомагане“?

 • Собствениците на единствени жилища, чиито постоянен адрес съответства на жилището, което обитават;
 • Хора, намиращи се в тежко финансово положение и не могат сами или с помощта на своите близки и роднини да възстановят нанесените на жилището им щети.

Необходими документи при подаване на молба за отпускане на еднократна финансова помощ:

 • Лична карта (за справка);
 • Банкова сметка;
 • За работещите – удостоверение/служебна бележка за доход;
 • За безработните – регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово;
 • В случаите, в които подаващият молба за отпускане на помощ е извършвал строително ремонтни дейности, следва да представи разходооправдателен документ (при наличие) за стойността им;
 • Други документи (при необходимост).

*Забележка: в случаите, в които засегнатите жилища се обитават от наематели, право на кандидатстване за отпускане на еднократна помощ имат собствениците.

Не се отпускат еднократни помощи за спомагателни и второстепенни постройки към основното жилище.

Документи за отпускане на еднократна финансова помощ се приемат в изнесената приемна на Дирекция „Социално подпомагане“ в приемна зала на Община Габрово, както и в Дирекция „Социално подпомагане“ на ул. „Брянска“ 30, ет. 9.

Решението за отпускане на еднократната финансова помощ се взима след проверка от служители на Дирекция Социално подпомагане.

Еднократни помощи могат да бъдат отпуснати и на лица получили обезщетения за ремонтни и укрепителни дейности, одобрени от МКВП. Тази ситуация се отнася за наличие на сериозни щети. За да подпомогне пострадалите от ураганната буря жители, Община Габрово разкрива приемна за граждани, където пострадалите да получават информация за необходимите стъпки и действия за сезиране на институците и възможностите заполучаване на възстановителна помощ от страна на държавата. Приемната ще работи всеки ден от 8:30 до 17:00ч. в информационния център на Община Габрово. Въпроси и сигнали ще се регистрират на специална телефонна линия с номер 066/ 818-356 и 0884 000 147,  както и чрез електрнна поща  signali@gabrovo.bg .  Консултации, относно отпускане на еднократна помощ чрез Дирекция Социално подпомагане: 066/807247.

В тази приемна Дирекция „Социално подпомагане ” – Габрово ще приема молби за отпускане на еднократни помощи в размер до 325 лв от лица и семейства в бедстващо положение (разрушени жилища, покриви, части от къщи).

Помощ може да бъде предоставена и от застрахователни дружества, неправителствени организации, фондации, програми за подпомагане на лица, дарители.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

Какво трябва да направят гражданите, чиито домове пострадаха при урагана?

Гражданите, чиито жилища са пострадали от ураганните ветрове на 14 март 2013 г., трябва да направят следното:

1. Да направят снимки на нанесените щети, ако е необходимо неотложно започване на ремонтна дейност, след което могат да започнат ремонта. Да се има предвид, че размера на сумата, която ще бъде получена за отстраняване на нанесените щети, се определя от МКВР. В случай, че направените от пострадалия разходи за възстановяване надвишават размера на отпуснатата помощ от държавата, не се възстановява разликата.

2.  Да подадат искане за възстановителна помощ до кмета на Община Габрово, което изисква попълването на следната информация: име, ЕГН, адрес за кореспонденция и телефон за обратна връзка; кратко описание на нанесените щети, както и имената и адрес на свидетели на събитието, ако има такива.

3.  Да приложат следните документи, предвидени в правилника за организиране и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, предвидени в чл.28

Към искането за възстановителна помощ за всеки отделен имот трябва да се прилагат:

 1. Копие от акт за собственост или за учредено вещно право на ползване на имота
 2. Документи за законност на сградата (разрешение за строеж, одобрени проекти или др.);
 3. Удостоверение за данъчна оценка на имота (ще се издаде по служебен път)
 4. Декларация от лицето, че засегнатото жилище е единствено и законно построено. В случай на щети на общите части на етажна собственост (покрив, стълбищни клетки и др.), посочената декларация не се подава.

Документите за попълване може да изтеглите и от тук.

 • Ще се изискват ли фактури за отчитане на разходи след отпускане на финансова помощ от МВКП?

Междуведомствената комисия позволява предоставянето на средства за ремонтно-възстановителни работи на жилищата да става срещу декларация от лицето, че ще използва средствата единствено и само по предназначение за отстраняване на щетите от  бедствието –  ремонтни дейности, закупуване на строителни материали и т.н. За декларираните обстоятелства се лицето носи съдебна отговорност.

 • Подал съм искане за финансова подкрепа от МКВП. Кога могат да получа решението й?

Исканията се обработват от специализирани експертни екипи, което отнема физическо време.

Кметът на общината има задължението да уведомява заинтересованите граждани за решенията на Комисията и и да организира тяхното изпълнение.

Решенията на Комисията са публични и се публикуват след провеждане на заседанията на Комисията на интернет страницата на МКВП http://www.nspbzn.mvr.bg/.

Общината има ангажимент да процедира документите, заявленията за подпомагане и съответните становища на експертните екипи, но не е в състояние да оказва влияние върху решенията на Междуведомствената комисия и да влияе върху процеса на приоритизиране на случаите и вземането на решения за тяхното подпомагане.

 • Каква е процедурата за настаняване в Общинско жилище?

В случаите, когато пострадалото жилище не може да бъде използвано за обитаване, пострадалите могат да бъдат настанени временно в общинско жилище. Жилищата за кризисно настаняване се предоставят под наем за срок не по-дълъг от две години лица.

 • Как могат да обжалвам, ако не съм получил помощ от Дирекция „Социално подпомагане“?

Можете да обжалвате решението на ДСП в срок до две седмици от неговото получаване в Регионална Дирекция за социално подпомагане, находяща се на пл. Възраждане 3.

При наличие на втори отказ имате право да обжалвате отново, като случаят ще бъде насочен за разглеждане към Административен съд.

ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ:

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
Тел.: + 359 2 960 10 310; +359 2 960 10 335
ул. Никола Габровски 30
София 1172

Областна администрация – Габрово
Телефонна линия за информация и запитвания:

тел:   +359 66 800 200; факс: +359 66 800 201
e-mail: governor@gb.government.bg – Областен управител на Област Габрово
уеб страница:www.gb.government.bg

Община Габрово

Въпроси и сигнали ще се регистрират на специална телефонна линия с номер 066/ 818-356 и 0884 000 147,  както и чрез електрнна поща  signali@gabrovo.bg .
Консултации, относно отпускане на еднократна помощ чрез Дирекция „Социално подпомагане“:  тел.066/807247, адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска“ 30.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

РЗОК Габрово обяви временен телефонен номер

Published

on

Поради технически проблем, в момента не е възможно да се осъществява телефонна връзка с РЗОК – Габрово посредством официално обявените телефонни номера.

Работи се по отстраняване на проблема, но тъй като е сериозен и е свързан с изчакване за доставка на компоненти, РЗОК Габрово обявява телефонен номер 066 805 650 за връзка.

Гражданите, които имат нужда да се обадят в РЗОК Габрово, могат да ползват този телефонен номер до отстраняване на техническия проблем.

Въпроси, които не са с неотложен характер могат да се поставят и на електронна поща – gabrovo@nhif.bg.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ спечели турнир по волейбол

Published

on

Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ спечели турнир по волейбол, в чест на 60-годишнината на ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново. Междуучилищното състезание се проведе вчера, 5 октомври, в дряновската спортна зала.

В надпреварата участваха четири професионални гимназии, като освен шампионите и домакините, играха и отборите на ПГ „Марин Попов“ – Севлиево и Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров“ – Горна Оряховица.

„Василиадевци“ бяха безапелационни, надигравайки своите опоненти, без дори да загубят гейм в трите мача.

Участието в турнира бе част от дейностите на спортен клуб по волейбол на ПТГ „Д-р Никола Василиади“, създаден по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, с треньор Иван Башев. Училищната общност пожелава на момчетата още много успехи и победи на спортната площадка.

За отбелязване на 127 – годишнината на гимназията, ПТГ „Д-р Н. Василиади“ ще организира междуучилищни турнири с всички спортни клубове по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.

Финалните срещи ще се проведат в спортна зала „Орловец“ на 16 декември, в навечерието на празника на училището и ще бъдат достоен завършек на отбелязването на 200- годишнината от рождението на патрона д-р Никола Василиади.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Разширяват „синята зона“ в центъра на Габрово

Published

on

Община Габрово информира, че от 7 ноември се въвежда Зона за платено паркиране на ул. „Кирил и Методий“, заедно с прилежащия паркинг – от пресечката с ул. „Райчо Каролев“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“.

С решение на Общински съвет – Габрово, №211 от 30.09.2021 г., бяха разширени зоните за платено паркиране с един район – Район 9. В неговия обхват попада улица „Кирил и Методий“ и прилежащия й паркинг.

Във връзка с приключване на ремонтните дейности по улицата, предстои въвеждането на платено паркиране по нея.

До 7 ноември тече гратисният период и санкции на ул. „Кирил и Методий“ и прилежащия ѝ паркинг няма да бъдат налагани.

Информация за видовете абонамент и начина на подаване на заявления може да намерите на електронната страница на Община Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица