Свържи се с нас

Икономика

Стартира данъчна кампания 2011

Published

on

От началото на януари стартира данъчна кампания 2011г. Всички видове декларации са налични в офиса за обслужване на клиенти на ул. „Радецка” №11 в Габрово и фронт офиса в Севлиево както са публикувани и  в Интернет страницата на НАП –  www.nap.bg.

Всички подали годишните си  декларации за доходите си до 10 феруари 2011 г., съответно и заплатили данъка за довнасяне, ако имат такъв, ползват 5% отстъпка. Същата отстъпка е валидна и за всеки наш клиент, подал декларацията си по Интернет до края на кампанията –  по изключение през 2011 г. до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. Ползва се само едната отстъпка.

Както всяка година, декларацията за доходите на физическите лица съдържа основна част и съответните приложения, като се попълват само онези, в които се декларират получени доходи:

– Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България

– Приложение 1 (образец 2011) – Доходи от трудови правоотношения

– Приложение 2 (образец 2021) – Доходи от сто панска дейност като ЕТ

– Приложение 3 (образец 2031) – Доходи от друга стопанска дейност

– Приложение 4 (образец 2041) – Доходи от наем или от друго…

– Приложение 5 (образец 2051) – Доходи от прехвърляне на права/имущество

– Приложение 6 (образец 2061) – Доходи от други източници

– Приложение 7 (образец 2071) – Доходи, подлежащи  на облагане с патентен данък

– Приложение 8 (образец 2081) – За притежавани акции.

Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително получени доходи отдоброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълватобразец 2001а.

Задължение за подаване на декларация имат физическите лица, които през 2010 г. са получили доходи от: трудови правоотношения; стопанска дейност като едноличен търговец; друга стопанска дейност (например доходи по извънтру-дови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения); наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, прехвърляне на права или имущество; лица, които през 2010 г. са упражнявали дейност, облагана с патентен данък ; доходи от други източници, посочени по чл. 35 от ЗДДФЛ (например облагаемите доходи от: лихви; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; други източници, които не са изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци ).      На всеки от посочените по-горе видове доход съответства приложение към данъчната декларация.

Доходите, получени през 2010 г., се облагат с 10% плосък данък и голяма част от гражданите няма да довнасят нищо, тъй като авансово удържаният през 2010 г. данък върху доходите им е равен на дължимия по годишната декларация. Това не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи, подлежащи на деклариране.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка -15 на сто.

Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители вече се облагат по общия ред и също са длъжни да подадат данъчна декларация по чл. 50 за получените през 2010 г. доходи.

Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2010 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от доброволно осигуряване или застраховане,дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Новост през 2011 г. е възможността на чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът за преизчисляване на окончателния данък се упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация.

От офиса на НАП – Габрово съветват всички граждани и фирми да не се пропуска попълването и на Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г., когато е необходимо.

Декларациите за доходите могат да бъдат подавани по Интернет, подписани с електронен подпис, на място в Офиса на НАП в Габрово на ул.”Радецка №11, в Централна поща в Габрово и в  клонове в Севлиево, Дряново, Трявна и Плачковци както  и като препоръчани писма с обратна разписка.

Икономика

Започни работа в „Арсенал“ АД – Казанлък

Published

on

Започни работа
в „Арсенал“ АД – Казанлък

 • Средна работна заплата над 2 000 лева, допълнителни стимули, социални придобивки;
 • От 1 април 2023 г. средната работна заплата в Завод 3 и Завод 4 на дружеството става 2 250-2300 лева. За всички новопостъпили в тези заводи се въвеждат допълнителни финансови стимули. Изплащат се средства за наем на квартира за назначени от други области на страната.

Позициите, за които „Арсенал“ АД търси работници и специалисти,
са публикувани на фирмения сайт: www.arsenal-bg.com/jobs
Тел.: 0882987799; 0882987754; 0431/57747

За социалните придобивки и финансовите стимули четете на: www.zakazanlak.bg

Зареди още

Икономика

Фирма „Подемкран“ АД набира служители

Published

on

Фирма Подемкран АД, – утвърден лидер в производството на кранови компоненти, търси за своето производствено предприятие следните длъжности:

 1. Борвергист
 2. Фрезист
 3. Монтажник
 4. Оператори на ЦПУ машини
 5. Стругар универсален струг
 6. Сервизен техник
 7. Механик
 8. Складов работник ел. табла
 9. Заварчик

При интерес, моля изпратете вашата автобиография на имейл: office@podem.bg или на място в Дружеството.

За допълнителна информация тел: +359 888 866 032.

Зареди още

Икономика

„Теспом”АД търси да назначи работници

Published

on

Фирма „Теспом”АД-Габрово извършва производствена дейност и експорт в страната и чужбина с: телфери, подемно-транспортни съоръжения и машини, кранове, комплектация и резервни части за същите.

За своето производствено предприятие търсим:
1. Организатор производство ( машинен инженер);
2. Заварчик;
3. Стругар универсален струг;
4. Шлосер, за работа на гилотина и абкант;
5. Ферзист универсална фреза;
6. Шлосер-монтьор;
7. Оператор на машини с ЦПУ;
8. Борвергерист.

При интерес, моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: tedi_nikolova@tespom.bg или на място в Дружеството: гр.Габрово, ул.”Бодра смяна” 1.

За допълнителна информация, тел. за връзка: 0879 / 123 678 – инж.Христо Метев.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица