Свържи се с нас

Икономика

Стартира данъчна кампания 2011

Published

on

От началото на януари стартира данъчна кампания 2011г. Всички видове декларации са налични в офиса за обслужване на клиенти на ул. „Радецка” №11 в Габрово и фронт офиса в Севлиево както са публикувани и  в Интернет страницата на НАП –  www.nap.bg.

Всички подали годишните си  декларации за доходите си до 10 феруари 2011 г., съответно и заплатили данъка за довнасяне, ако имат такъв, ползват 5% отстъпка. Същата отстъпка е валидна и за всеки наш клиент, подал декларацията си по Интернет до края на кампанията –  по изключение през 2011 г. до 2 май, тъй като 30 април е почивен ден. Ползва се само едната отстъпка.

Както всяка година, декларацията за доходите на физическите лица съдържа основна част и съответните приложения, като се попълват само онези, в които се декларират получени доходи:

– Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България

– Приложение 1 (образец 2011) – Доходи от трудови правоотношения

– Приложение 2 (образец 2021) – Доходи от сто панска дейност като ЕТ

– Приложение 3 (образец 2031) – Доходи от друга стопанска дейност

– Приложение 4 (образец 2041) – Доходи от наем или от друго…

– Приложение 5 (образец 2051) – Доходи от прехвърляне на права/имущество

– Приложение 6 (образец 2061) – Доходи от други източници

– Приложение 7 (образец 2071) – Доходи, подлежащи  на облагане с патентен данък

– Приложение 8 (образец 2081) – За притежавани акции.

Местните физически лица, които имат доходи от чужбина, включително получени доходи отдоброволно осигуряване и застраховане и дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, попълватобразец 2001а.

Задължение за подаване на декларация имат физическите лица, които през 2010 г. са получили доходи от: трудови правоотношения; стопанска дейност като едноличен търговец; друга стопанска дейност (например доходи по извънтру-дови правоотношения, авторски и лицензионни възнаграждения); наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, прехвърляне на права или имущество; лица, които през 2010 г. са упражнявали дейност, облагана с патентен данък ; доходи от други източници, посочени по чл. 35 от ЗДДФЛ (например облагаемите доходи от: лихви; парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител; други източници, които не са изрично посочени в този закон или не са обложени с окончателни данъци ).      На всеки от посочените по-горе видове доход съответства приложение към данъчната декларация.

Доходите, получени през 2010 г., се облагат с 10% плосък данък и голяма част от гражданите няма да довнасят нищо, тъй като авансово удържаният през 2010 г. данък върху доходите им е равен на дължимия по годишната декларация. Това не отменя задължението за подаване на данъчна декларация от всички физически лица, които са получили доходи, подлежащи на деклариране.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат с различна данъчна ставка -15 на сто.

Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители вече се облагат по общия ред и също са длъжни да подадат данъчна декларация по чл. 50 за получените през 2010 г. доходи.

Данъчна декларация са задължени да подадат и местните физически лица, които през 2010 г. са притежавали акции и дялови участия в дружества и/или недвижима собственост в чужбина, както и когато са получавали доходи от доброволно осигуряване или застраховане,дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Новост през 2011 г. е възможността на чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът за преизчисляване на окончателния данък се упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация.

От офиса на НАП – Габрово съветват всички граждани и фирми да не се пропуска попълването и на Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г., когато е необходимо.

Декларациите за доходите могат да бъдат подавани по Интернет, подписани с електронен подпис, на място в Офиса на НАП в Габрово на ул.”Радецка №11, в Централна поща в Габрово и в  клонове в Севлиево, Дряново, Трявна и Плачковци както  и като препоръчани писма с обратна разписка.

Икономика

Фермерски пазар на Карнавала в Габрово пред Дечковата къща

Published

on

На 18 май в унисон с карнавала, Фермерски пазар „ОТ БГ” ще бъде разноцветен. От 10.00 до 19.00 часа на улица „Опълченска” (пред Дечковата къща) ще намерите ярки цветя, бяло и рубинено вино, шарени сладкиши и дребни сладки, бяло сиренце, жълт кашкавал, пъстри билки, био яйца и много, много истински мед. А нектарите и сладката? Те са чиста фантазия, радост за ценителите.

Във времето Фермерски пазар „ОТ БГ” доказа, че предлаганите на него стоки и продукти от български производители, са с високо качество и неповторим вкус. Всички те са плод на труда на български фермери и земеделци, които работят от сутрин до мрак, за да достигнат до Вашите трапези.

Честит празник, габровци! Заповядайте пред Дечковата къща на 18 май, за да подкрепите българските фермери и земеделци и напазарувайте качествени български продукти, с които да почерпите себе си и семействата си!па

Зареди още

Икономика

До 15 май български компании могат да кандидатстват за разработване на иновации

Published

on

Остава една седмица, в която български компании могат да кандидатстват по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ с бюджет 127 млн. лв. от програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) по линия на Министерството на иновациите и растежа. Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020 ( https://shorturl.at/awTW6 ) до 16:30 ч. на 15 май 2024 г.

От безвъзмездна помощ ще могат да се възползват микро-, малки и средни фирми (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация с до 499 служители и големи компании в партньорство с МСП.

Минималният размер на финансирането по процедурата е 50 000 лв., а максималният зависи от големината на фирмите. За микро- предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв.

Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията на дружествата. Проектите на фирмите трябва да са насочени към разработване на иновация, която попада в една от подобластите на някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027 – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Допустимо ще бъде разработване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите, насочени към производство на стоки и предоставяне на услуги в различни области, напр.: машиностроене и уредостроене, изкуствен интелект, методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български продукти, разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси и др.

Подкрепа ще получат иновативни решения на национално и световно ниво, но и такива представляващи новост на ниво предприятие.

Със средства по процедурата ще се финансират дейности по извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране; създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, както и дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработваната по проекта иновация.

Зареди още

Икономика

ГТПП успешно изпълни проект за намаляване на въглеродния отпечатък на МСП

Published

on

В последната една година Габровската търговско-промишлена палата, в партньорство с Prios Kompetense AS Норвегия, изпълни проект, насочен към повишаване на енергийната ефективност, а оттам – към намаляване на въглеродния отпечатък на МСП в Габровска област, с цел постигане на климатична неутралност.

На заключителната конференция представители на фирмите и обществеността в Габровска област имаха възможност да се запознаят с изпълнените дейности по проекта, както и с добри практики в България и Норвегия.

Участниците бяха приветствани от Христо Башев, главен експерт „Екология и опазване на околната среда“ в Областна администрация – Габрово. Невена Пеева-Тодорова, експерт в Prios Kompetense AS Норвегия, представи Разработения консултантски пакет, а доц. д-р Пламен Цанков – инструментите за изчисляване на въглеродния отпечатък и анализ на въвежданите мерки за икономическа ефективност.

Участниците се запознаха и с резултатите от проекта на Клинтех България, насочен към отчитането съгласно изискванията на ESG (Обща рамка за въздействието на компанията върху околната среда, обществото и качеството й на корпоративно управление) и изготвеното от тях практическо ръководство за фирмите.

Интерес предизвикаха и добрите практики на Общините от България и Норвегия. Тодор Попов от Община Габрово представи създадената за пръв път в България Енергийна общност и предимствата, които има.

От Община Берген в Норвегия представиха как в центъра на града няма контейнери и всички отпадъци се събират с вакуум през изградена подземна инфраструктура.

Преди началото на конференцията се проведе среща между български и норвежки фирми за създаване на сътрудничество между тях. На гости в Габрово бяха представители на норвежкия партньор и още две норвежки фирми.

Участниците се договориха да продължат комуникацията помежду си, както и да се установят връзки между Габровската Търговско-промишлена палата и две норвежки палати.

Проектът се финансира от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма “ Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица