Свържи се с нас

Икономика

Многото работа и кратките срокове причиняват най-много стрес

Published

on

Анкетното проучване на Регионален съвет на КНСБ – Габрово е посветено на стреса на работното място и е извършено по повод 28 април – Световния ден за безопасност и здраве при работа. Целта на допитването е да се илюстрират нагласите на хората на наемния труд към тяхното работно място, емоционалното им състояние, взаимоотношенията в работната среда и влиянието на трудовия процес върху личния живот.

Допитването бе анонимно и проведено изцяло онлайн от 10 до 21 април 2023 г. В него участие взеха 328 работещи лица, предимно от габровски регион. То няма претенциите да е напълно представително, т. к. броят на респондентите е малък, а мъжете са недостатъчно представени – техния дял е едва 15,5 % от всички участници.

Като друго несъвършенство може да се отчете и фактът, че не са се включили лица с основно и по-ниско образование. Най-много анкетирани са тези с висше образование – 78 %, а останалите 22 % са със средно образование. Най-активно в проучването се включват работещите в „Образованието”. Те са 129 души или 39,3 % от всички анкетирани.

След тях се нареждат работници от леката промишленост – 36 лица или 11 % и служители в държавната и общинска администрация, които са 33 лица или 10,1 %. Във възрастово отношение две групи заемат най-голям дял, които всъщност са хората в активна трудова възраст.

Тези от 46 до 55 години имат 31,4 %, а от 36 до 45 години имат 30,8 % представителност. След тях се нареждат работещите в горната граница на трудоспособност от 56 до 65 г., които са 21,6 % от общия брой участници.

Първият от осемте основни въпроса целеше проучване на субективното отношение на лицата към заплащането за техния труд. По-скоро неудовлетворени от него са 38,7 %, а по-скоро удовлетворени от получаваното възнаграждение са 35,1 %. Тук се наблюдават близки проценти на диаметрално противоположни нагласи, като няма изразен водещ отговор.

Що се касае взаимоотношенията с работодателя и/или прекия ръководител 38,7 % от анкетираните ги определят като добри, а 32 % като много добри. Двата отговора сумарно представят една по-скоро положителна оценка на общуването на работещите с техните ръководители.

При взаимоотношенията с колегите, процентът на определените като много добри достига 40,2 %, а на добрите такива – 35,4 %, т. е. работната атмосфера може да се приеме в най-общ план за добронамерена, без обаче отношенията да са отлични.

На въпроса „Как влияе Вашата работа върху емоционалното Ви състояние?”, най-много участници – 157 или 47,9 % отговарят, че работата им създава напрежение. Недооценени за своя труд се чувстват 24,7 % от анкетираните, а малко след тях се нареждат тези, които са мотивирани и удовлетворени на работното си място – 21 %.

По-нисък е процентът на лицата, които се чувстват спокойни в трудовия процес – 20,1 %.

На въпроса за влиянието на работата върху личния живот няма отговор, който да се откроява значително от останалите. Най-много лица – 41,5 % посочват, че работата им влияе негативно на времето им за почивка, а при 39 % – на личното време и домашните задължения. По-нисък процент – 32 % са лицата, на които работата не влияе на личния живот.

Като основни източници на стрес на работното място, анкетираните посочват големия обем на възложената работа и кратките срокове – 44,2 %. След тях се нареждат противоречивите изисквания към длъжността с 37,5 %, взаимоотношенията с работодател и/или прекия ръководител с 24,7 % и взаимоотношенията с колегите – 22,6 %. Едва след това, 21 % от анкетираните, посочват условията на труд и работната среда като източници на стрес.

В проучването е поставен и въпросът за наличието на негативни прояви на работното място. Повече от 1/3 или 34,1 % от отговорилите посочват, че на работното им място има унижаващо и/или обезценяващо отношение.

При 16,8 % от случаите има размяна на обиди и използване на нецензурен език, а при 12,2 % има физически и/или психически тормоз. Най-много лица – 182 или 55,5 % отговарят, че на тяхното работно място няма подобни прояви. Това дава надежда за постигане на нормалност в общуването по време на работа.

Най-категоричният отговор, с най-много събрани гласове е въпросът за това дали лицата се чувстват дискриминирани. От общият брой лица, 277 или 84,5 % не се чувстват дискриминирани. Липсата на дискриминация или усещането за такава може да се смята за добра тенденция в трудовия процес.

От посочените случаи на дискриминация, най-много са по възраст – 22, по образование – 17 и по пол – 16 лица. Няма нито един работещ, който да определи себе си като дискриминиран заради религията или заради сексуалната си ориентация.

Въпреки малката извадка, половия и образователен дисбаланс, анкетното проучване може да послужи за илюстрация на нагласите на българските работещи към полагания от тях труд и отражението на средата в която го правят, за да бъде отправна точка за решаване на проблеми, чрез конкретни мерки и инициативи.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Още 84 сгради в Габрово кандидатстват по програмата за енергийно обновяване

Published

on

84 проектни предложения на сгради, на обща стойност над 110 млн. лв, подаде Община Габрово по процедурата за подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I, на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Общо за страната подадените проектни предложения са над 3 000 за близо 4 млрд. лв. Процентно от Габрово са постъпили 2,7 % от общия брой подадени проектни предложения, съобщиха от администрацията на кмета.

Одобрените сгради ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ. Размерът на средствата в този етап на програмата е 1 129 881 600 лева с включено ДДС. В тази сума е включен и невъзстановим данък върху добавената стойност в размер на 188 313 600 лв.

Оценката на проектните предложения, по предварително обявени критерии, ще продължи четири месеца, считано от 2 юни т.г. и ще се извърши от екип в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, към настоящия момент, която Община Габрово, като водещ партньор, може да получи е 30 000 000 лв.

Сградите с подадени проектни предложения, чрез Община Габрово, са:

 1. ул. Ат. Донков 2-4 Блок Руно
 2. ул. Градище 8
 3. ул. Боровска 1
 4. ул. Прохлада 1-3-5
 5. ул. Ем. Манолов 18
 6. Враниловци бл. А
 7. Враниловци бл. Б
 8. Николаевска132-134-136
 9. Н. Рязков 1-9
 10. Л. Каравелов-11-15
 11. Ивайло 13
 12. Бл. Р.Ковача – Кирил.и Методий 1
 13. Свищовска 107-111
 14. бл. Металик с. Гъбене
 15. Антим 1-ви 15-17
 16. ул. Ванче Михайлов 17
 17. Ив. Тончев 17 и Кл. Охридски. 9-11
 18. ул. Чардафон 1
 19. ул. Зелена Ливада 17, 19, 21, 23, 25
 20. бул. Априлов 37
 21. бул. 3-ти март 76
 22. ул. Свищовска 75
 23. ул. Чардафон 10
 24. ул. Ю. Венелин 8
 25. ул. Чардафон 8
 26. ул. Чардафон 14
 27. Бул. Могильов 77, 79, 81
 28. ул. Ангел Кънчев 13
 29. ул. Ал. Стамболийски 29
 30. ул. 8-ми март 24-А, Б, В
 31. ул. Свищовска 88, 90, 92
 32. Аврам Гачев 33
 33. бул. Априлов 35
 34. Бул. Могильов 71, 73, 75
 35. бул. 3-ти март 21
 36. ул. Петър Берон 1
 37. ул. П. Постомпиров 13, 15, 19
 38. ул. Ал. Стамболийски 39, 41, 43
 39. ул. Р. Каролев 14
 40. ул. Св. Кл. Охридски 25 и 27
 41. Бул. Априлов 47
 42. бул. Ст. Караджа 5
 43. пл. Белорусия 5
 44. ул. Хризантема 6-14
 45. бул. Трети март 56 (А и В)
 46. бул. Могильов 41, 43, 45
 47. Блок Кряковци
 48. бул. Могильов 3
 49. бул. Столетов 84, 86, 88
 50. ул. В. Друмев 4
 51. ул. Селимица 1, 3, 5, 7
 52. ул. Зел. Ливада 3
 53. ул. Чумерна 17-19
 54. ул. Възраждане 2
 55. бул. Могильов 64-72
 56. ул. Чардафон 12
 57. ул. Свищовска 82, 84, 86
 58. ул. Свищовска  67-А, Б, В
 59. ул. В. Друмев 6
 60. бул. Могильов 61
 61. бул. Могильов 23-25
 62. ул. Брянска 5
 63. Бул. Столетов 76, 78, 80
 64. ул. Кирил и Методий 27
 65. ул. Видима 1, 3
 66. ул. Селимица 15, 17, 19
 67. ул. Н.Геров 42, 44, 46, 48
 68. ул. Градище 13
 69. ул. Петър Михов 2, 4, 6
 70. ул. Младост 19, 21, до29
 71. ул. Зел. Ливада 5, 7, 9
 72. бул. Могильов 59
 73. ул. Люлякова градина 2-8
 74. ул. Мирни дни 4-14 – бл. 9
 75. ул. Лазурна 4
 76. ул. Свищовска 76, 78, 80
 77. ул. Зелена ливада 11, 13, 15
 78. ул. Младост 1, бл.Буря
 79. ул. Даскал Алекси 4
 80. ул. Мирни дни 22-24
 81. ул. Орловска 136-140
 82. бул. Могильов 76, 78, 80
 83. бул. Столетов 66, 68, 70, 72, 74
 84. ул. Свищовска 61

  *Използваното фоново изображение е на Александър Бормотин.

  Следете ни и във Фейсбук на:
  https://www.facebook.com/gabrovonews/

  Зареди още

  Икономика

  Търсят се строители за работа в Германия

  Published

  on

  Компания, с дългогодишен опит в строителството, търси енергични и професионални строителни работници, които да се присъединят към нашия успешен екип в Германия. Ако търсите нови предизвикателства и възможности за развитие в стабилна фирма, не пропускайте това предложение!

  Осигуряваме:
  – Конкурентно заплащане и стимулиращи възнаграждения: Отличните постижения и професионализъм се възнаграждават с допълнителни бонуси и бенефиции.
  – Жилище: Всякакви грижи за настаняване са наш приоритет, за да се уверим, че ви е комфортно и се чувствате като у дома си.
  – Немски трудов договор и социални осигуровки: Осигуряваме ви сигурността и защитата, които се полагат на работниците в Германия.
  – Възможности за професионално развитие: Предлагаме обучения и възможности за разширяване на уменията и знанията ви в строителството.

  Изисквания:
  – Предишен опит и стаж в строителството: Ценим професионализма и експертните умения в областта.
  – Екипна работа и комуникация: Стремим се към ефективност и успешно сътрудничество на работното място.
  – Физическа издръжливост: Строителството изисква физическа активност и готовност за работа на открито.
  – Немски език (предимство): Познаването на немски език ще бъде от полза, но не е задължително.

  Ако сте готови да започнете нова и успешна кариера в строителството в Германия, свържете се с нас на телефон: +359883334912.

  Зареди още

  Икономика

  Голям строителен хипермаркет отвори врати в Габрово

  Published

  on

  Голям строителен хипермаркет отвори врати днес, 1 юни, в Габрово. Обектът се намира на ул.“Великотърновско шосе“, в района на кръстовището за квартал „Стефановци“. Хипермаркетът е най-новият и модерен търговски обект в града. Официалното откриване съвпадна и с отбелязването на фирмата на 30 години в строителния бранш.

  Гости на събитието бяха председателят на Общински съвет – Габрово Климент Кунев и заместник – кметът на Габрово арх. Николай Меразчиев.

  „Аз самият съм дългогодишен клиент и когато получих поканата за днешното откриване, с колегите се шегувахме, че познавам много добре работата ви – винаги имам нещо да взимам, нещо да доплащам, нещо да поръчвам. Всъщност компанията е неизменна част от изграждането на моя дом и е бизнес, на който мога да се доверя и който приема моите въпроси, дилеми, прищевки дори, сериозно и отговорно – защото това е важно за мен.

  Знам, че и другите Ви клиенти, а и партньорите Ви, ценят тези качества у Вас – компетентност, отзивчивост и коректност. Затова не се съмнявам, че и занапред ще развивате бизнеса си и Ви го желая от сърце! Поздравявам Ви и за избора на днешния ден за откриването на новия магазин, защото той е много хубав и символичен – денят на детето.

  Знаем, че децата растат щастливи в любящ и уютен дом. Да е наистина нашето място, което ни остава само да напълним с любов и детски смях“, каза в своето приветствие Климент Кунев.

  Следете ни и във Фейсбук на:
  https://www.facebook.com/gabrovonews/

  Зареди още

  Реклама

  Популярни новини от последната седмица