Свържи се с нас

Икономика

Запознайте се с децентрализираната енергийна система

Published

on

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За постигане на своите цели, проектът предвижда широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие в процесите на Зеления преход.

Част от информационната кампания е и настоящият материал.

Какво е децентрализирана енергийна система?

Преди десет години енергийният пазар се характеризира с конвенционалното и централизирано производство на електрическа и топлинна енергия от петролни и въглищни централи. Този вид производство е планирано и предвидимо.

В момента сме свидетели на преход към чиста и възобновяема енергия. Увеличава се делът на произведена енергия от ветрогенератори и фотоволтаични системи. Пазарът се пренасочва към все по-децентрализиран модел (и модел в реално време).

Централизираната енергийна индустрия се характеризира с изграждането и разработването на големи електроцентрали и преноса на енергия през дълги преносни и разпределеителни мрежи към потребителите в региона. При децентрализираната енергийна система съоръженията за производство на енергия са разположени по-близо до мястото на потребление. По този начин се осигурява по-оптимално използване на възобновяема енергия и ограничаване на използването на изкопаеми горива, както и предотвратяване на загуби при разпределението по електрическата преносна мрежа, което прави процеса по-ефективен от икономическа и екологична гледна точка.

Как работи?

Компоненти на инфраструктурата

Децентрализираната система разчита на разпределено производство (distributed generation), съхранение на енергия (energy storage) и реакция на търсенето? (demand response).

Разпределено производство

Основен компонент на децентрализираната енергийна система е разпределеното производство, наричано още вградено производство, производство на място, разпръснато производство и децентрализирано производство. Този начин на производство на енергия позволява координиране между генерирането на топлинна и електроенергия в комбинирането топло и електро централи. Така се повишава ефективността на системата с производството на електричество и топлина.

Съхранение на енергия

Важно за разпределението на елетроенергия е фактът, че тя не може да се съхранява и затова е необходимо да се произвежда според нуждите. Затруднение, което може да възникне при контролиране на предлагането, е добавянето на повече източници на генериране в децентрализираната система. Въпреки това техники за съхранение като батерии, сгърстен въздух и хидропомпи могат да помогнат за поддържане на стабилността на мрежата като съхраняват енергия, когато предлагането надвишава търсенето и я подават обратно към мрежата в пиковите часове. Съхранението е полезно за инсталации за възобновяема енергия с прекъсвания, които често произвеждат с най-високия си капацитет през непиковите часове. Както при генерирането, така и съхранението трябва да е децентрализирано, за да се увеличи максимално неговата ефективност.

Реакция/Отговор на търсенето/Demand response

Технологиите за отговор на търсенето предоставят друг инструмент за управление на стабилността на мрежата, когато децентрализираното производство е свързано към нея/мрежата/. Обикновено управлението на мрежата се фокусира върху управлението на доставките. Новите технологии като интелигентни мрежи и интелигентно измерване позволяват наблюдение в реално време и комуникация между производители и потребители на електроенергия за оптимизиране на използването на мрежата. При разпределеното производство и съхранение много от потребителите на електроенергия понякога стават и производители на енергия. Внедряването на умни мрежови технологии за улесняване на управлението на мрежата е необходимо за изграждането на една наистина децентрализирана енергийна система.

Проектиране на инфраструктура

Съоръженията за разпределено производство могат да са свързани към мрежата или само да обслужват конкретен обект без да захранват излишно с произведена енергия мрежата.

Свързаност към мрежата: разпределеното производство на електроенергия може да е свързано към централната мрежа, напр. търговски или промишлени предприятия, които имат свои съоръжения за производство на електроенергия, но могат да продават излишната мощност на мрежата или на малка/минимрежа, за да обслужват региони, разположени далеч от централната мрежа. Минимрежите могат да бъдат надградени, за да образуват разпределителна мрежа, която е свързана с по-голямата преносна мрежа. Свързването на разпределителни производствени ресурси чрез мрежова система повишава тяхната надежност особено при използването на възобновяеми ресурси.

Извън системата: Управлението на търсене на електроенергия и нейното съхранение все още са важни елементи/компоненти на децентрализираната енергийна извън мрежата. Собственото генерирането на електроенергия от фотоволтаици е най-ефективно с батерии, които да я съхраняват, тъй като по този начин потребителите сами управляват необходимите им мощности спрямо колебанията в доставките.

Преимущества на децентрализираната система

Екологични

 • Комбинирана топлина и мощност (combined heat and power) или т.нар. когенерация – едновременното производство на електричество и топлинна енергия (за отопление и/или охлаждане) от един източник на енергия. Използването на когенерация, което е възможно чрез децентрализация на производството на електроенергия, повишава общата ефективност на топлинната и електроенергийната система и намалява отделянето на вредни емисии в околната среда.

Икономически

 • Източниците на разпределено производство изискват по-ниски разходи за осъществяване на проект (проектиране и изграждане) в сравнение с големите електроцентрали.
 • Разпределеното производство може да намали необходимостта от разширяване на преносната и разпределителна мрежа.
 • По-ниските загуби при продължително пренасяне на електроенергия повишава екологичната ефективност. Намаляването на загубите при преноса и разпределението и постепенното увеличаване на капацитета чрез разпределено производство може да помогне за отлагане на инвестициите в големи електроцентрали.
 • Изграждането на съоръжения за децентрализирано производство на енергия изисква децентрализирани предприятия да изграждат, оперират и поддържат съоръженията като се създава възможности за местен бизнес и създаване на нови работни места.

Технически

 • Проектите за разпределено производство осигуряват гъвкавост при планиране поради малкия си размер и кратките срокове за изграждане в сравнение с по-големите електроцентрали за централизирано производство на енергия.
 • Създаването на децентрализирана енергийна система е благоприятна мярка за енергийна ефективност. По-добрата информираност за енергийните потоци от „умни”/”интелигентни” измервателни уреди може да направи потребителите по-съзнателни относно тяхното използване. Чрез локалното производство на енергия потребителите стават производители и имат по-голям икономически интерес в ефективното производство и потребление.

Социални

 • Децентрализираната енергийна система е подходяща в селските райони, където гъстотата на населението е ниска и е икономически по-реалистична от изграждането на голяма централна мрежа.

Предизвикателства при използването на децентрализирана енергийна система

Институционален

 • Контролираните от държавата пазари на електроенергия възпрепядстват развитието на децентрализирана енергийна система, тъй като локалното производство дава възможност на потребителите да станат и производители на енергия.
 • За разработването на такъв тип проекти са налице икономически, правни и административни пречки.
 • Необходимо е схемите за собственост и системите за ценообразуване да са правно и административно обусловени. (цена=разходи за производство на електричество+покупателна възможност на потребителите)

Технически

 • Изисква се добро и правилно планиране на внедряването на децентрализираното производство, защото в противен случай това може да доведе до нестабилност в напрежението по мрежата.
 • Навлизащите нови технологии като интелигентни мрежи, възобновяема енергия и нейното съхранение изискват промени в критериите за работа на цялата енергийна система.
 • Технологията за отговор на търсенето изисква постоянна и надеждна интернет връзка.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – www.activecitizensfund.bg, в изпълнение на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“. Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Фонд Активни граждани България.

Икономика

Предколеден Фермерски пазар на 10 декември

Published

on

Да продължим традицията – подготвяме празничната декемврийска трапеза с продукти от Фермерския пазар на 10 декември.

Фермерски пазар „ОТ БГ“ – запазеното време от месеца за покупки на любимите продукти, произведени от местни малки ферми и производители. Любими, защото винаги се усеща, когато всичко е минало през ръцете на някого, който работи с любов и внимание. От вкуса до опаковката, капчицата любов винаги личи.

„Кога ще има отново фермерски пазар, защото свърши любимото ми сирене?“ Или: „Има едно мляко, което го има само на фермерския пазар!“; „Ще дойдат ли хората с биокозметиката, защото нещата ми свършиха, пък аз само от там купувам?“; „Сокът от рози е супер – ще има ли и този път?“; „А суджуци и кашкавал от овче мляко?“; „А вино?“; „А малиново?“ Отговорът на всичко е „да“.

Подготвяме декемврийските празници и на фермерския пазар ще има всичко нужно, за да бъдат те вкусни и уютни. И вино, и мед, и сладкиши, и мляко и млечни продукти, и деликатеси от месо и мляко.

На 10 декември ще има и един нестандартен участник – магазин „Берьозка“, който ще ни предложи продукти от руската, украинската, белоруската, молдовската и прибалтийската кухня – нещо различно за празниците! Къде да ни намерите – мястото си остава същото – паркингът на магазин BILLA, до Спортна зала „Орловец“ в Габрово.

BILLA винаги са заставали зад малките производители и семейни фирми, за което им благодарим. Датата е 10 декември, събота. Ще я има и любимата томбола – всеки пазарувал на базара ще получи номерче, с което може да спечели чудесна награда – пълна торба с продукти от фермерския базар.

Заповядайте! Очакваме ви, за да дадем заедно старт на вкусния семеен и празничен декември!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Информационни събития за предстоящите мерки на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Published

on

Община Трявна и Местната инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ отправят покана до всички заинтересовани лица за участие в провеждането на информационни срещи/обучения в гр. Трявна във връзка с отварянето на предстоящи приеми по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Събитията ще се проведат днес, 1 декември, от 14.00 ч. в Многофункционална зала „Дръзновение“ и утре, 2 декември, от 15.00 ч. в ДГ „Калина“ – Трявна.

На информационните събития ще бъде предоставена информация за предстоящи мерки от Програмата за развитие на селските райони, условията за кандидатстване с проекти и изпълненията им.

Семинарите се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-45 /30.04.2018 год. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Зареди още

Икономика

Трявна с номинация за седемте годишни награди в туризма

Published

on

Община Трявна е номинирана в категория „Туристическа община“ в седмото издание на конкурса на Министерството на туризма „Годишните награди в туризма 2022“. Електронното гласуване започна в 12.30 ч. на 28 ноември и ще продължи до 23:59 ч. на 5 декември. Общината ни влиза в надпреварата начело с още 11 български общини.

„Изключително сме радостни от новината, че нашата прекрасна община е допусната до финалната фаза на конкурса и вече е в надпреварата за спечелването на приза „Туристическа община“. Считам, че градът ни се е доказал като предпочитана туристическа дестинация и е известен със своето богато културно-историческо наследство! Призовавам всеки да подкрепи Трявна, защото тя го заслужава и ние се гордеем с това!“, сподели кметът Силвия Кръстева по повод тазгодишната номинация на Община Трявна за Годишните награди в туризма 2022.

Всеки, който желае да даде своя вот може да го направи оттук. Онлайн вотът ще определи носителите на призове в 10-те категории в конкурса на Министерството на туризма. Всеки може да гласува онлайн за един участник в рамките на една категория (отчита се едно гласуване от всеки IP адрес), като може да се подкрепи кандидат от всяка категория.

Контролът ще бъде завишен, за да се минимизират възможностите за промяна на електронния вот. Експертите ще следят внимателно да не се допуска манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове.

Опитите за намеса ще бъдат своевременно отчитани и ще повлияят негативно за класирането на съответния кандидат, посочват още от Министерството на туризма. Кандидатите, които са допуснати до финалната фаза на конкурса и ще се борят за призове, тази година са над 100, разпределени в 4 професионални, 4 художествени и 1 специално предназначена за българските общини.

Голямата награда в категория „Изборът на българите“ традиционно ще бъде определена сред всички туристически обекти, включени в „100-те национални туристически обекта“ и „50-те малко познати места“. Наградите ще бъдат връчени на официална церемония на 13 декември.

Победителите в Годишните награди в туризма ще получат статуетка, изобразяваща символа на красотата на България и запазената марка на конкурса – българската роза и грамота.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица