Свържи се с нас

Новини

Честит Ден на Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Published

on

В българския празничен календар има събития, които са вписани трайно в националната ни памет, обединяват енергията и емоциите на всички българи и вълнуват с еднаква сила млади и стари. Такъв празник е Денят на Светите братя Кирил и Методий и на създадените от тях букви. Най- често този празник се свързва с вълнението, което ни обзема в неговото навечерие, с химна „Върви, народе възродени“, с ученическите шествия, абитуриентските балове, първокласниците ,с буква от азбуката в ръката си , с аромата на цветята.

Този празник е втъкан дълбоко в нашето съзнание, защото той ни предава усещане за общност, кара ни да си припомняме кои сме и какво е нашето място в съкровищницата на европейската християнска цивилизация. Църквата почита Светите братя Равноапостоли и духовни покровители на Европа- Кирил и Методий на 11май. На 24 май отдаваме всенародно признание не само на двамата първоучители и техните ученици, но и на създадената от тях писменост и на българската култура.

Историческата наука още дискутира какъв е произхода на двамата братя Кирил и Методий, кога е създадена азбуката и колко са графичните системи.Независимо от различните хипотези и мнения, важни са безспорните факти, които бележат епохалното дело на двамата братя. Знае се , че те са високообразовани средновековни просветители, владеещи говора на населението от Солунска област, говор , който е част от източнобългарския диалект. Първата азбука, която създават е глаголицата.Това става, според Черноризец Храбър „през времето на гръцкия цар Михаил, и на Борис , български княз, и на Растица, моравския княз, и на Коцел, блатненския княз, в годината 6363 от сътворението на света /855г. / В графичното изображение на буквите Светите братя вплитат християнските символи кръст, триъгълник и кръг, което им отрежда водещо място сред съществуващите тогава писмености – гръцка и латинска. Българските букви са създадени от творци- християни, което ги превръща в свещени, недокоснати от езичеството. Сътворяването на азбуката е само един момент от Кирило- Методиевото дело. Огромното му значение се определя от създаването на първия писмен книжовен език- старобългарския. Той става трети класически европейски език, наред с гръцкия и латинския, а славянската книжнина, полага основите на трета цивилизация в Европа- старобългарската. Чрез преведените от Кирил и Методий и техните ученици богослужебни книги, славяните от Великоморавия и от Блатненското княжество могат да слушат словото Божие на разбираем за тях език и да се приобщават към ценностите на християнската цивилизация. Реформаторската дейност на бележитите първоучители и оборването на триезичната догма, предизвиква съпротивата на част от римското духовенство срещу делото им. Добре известен е краят на Моравската мисия на Св. Св. Кирил и Методий.

Дейността на двамата славянски просветители и техните ученици минава под знака на политически борби и интриги, съпътствана е от моменти на признание и възход , на падения и преследвания. След смъртта на Кирил през 869 г. и на Методий през 885 г.техните ученици и последователи са прогонени от Великоморавия.

И в този тежък момент за оцеляване на делото им, важна роля изиграва България. Както пише Климентовият житиеписец , „закопнели за България, за България си мислели и се надявали, че България е готова да им даде спокойствие“. През 886 г. Климент, Наум и Ангеларий пристигат в българската столица Плиска и са посрещнати радушно от княз Борис I. Без неговата целенасочена политика, без държавната подкрепа и щедрото му меценатство сътвореното от Кирил и Методий и техните ученици щеше да се покрие със забрава. Далновидните владетели на България княз Борис I и царете Симеон Велики и Петър I осъзнават мощното оръжие,което представляват плодовете на Кирило- Методиевото дело и успешно ги използват. Славянската азбука, богослужението на роден език, положеното начало на създаване на старобългарски книжовен език, могат да помогнат на новопокръстеното царство да се отърси от влиянието на Византия и вместо неизбежната културна асимилация да потърси нови хоризонти на развитие, които ще му осигурят независимост и равнопоставеност. Създадените в Плиска, Охрид и Преслав книжовни школи приютяват интелектуалния елит на Средновековна България. Творци като Климент Охридски, Наум Плисковски, Черноризец Храбър, Константин Преславски, Йоан Екзарх, Тудор Доксов ,Григорий Презвитер, Презвитер Козма, под духовното покровителство на българските владетели, реформират глаголическата графична система и въвеждат нова форма на буквите като създават кирилицата, разгръщат разнообразна просветна и църковно- организаторска дейност, създават богата литература с проповеднически, поучителен и образователен характер. Поставят основите на културно- духовния възход на държавата ни, известен като „Златен век“ . И днес думите, изречени от Константин Преславски „Голи са без книги всички народи“, звучат актуално и очертават нови интелектуални хоризонти пред поколенията. А когато четем за Симеоновите царски палати, „украсени с мрамор и бронз, сребро и злато“, картинно описани от Йоан Екзарх, изпитваме заслужена гордост от сътвореното от нашите предци, положили материалните и духовни основи на Преславската българска цивилизация. Тя е определяна като културен феномен, който създава не само собствения облик на българина, отграничавайки го до известна степен от ромея, но му вдъхва определена увереност, която му позволява да стори и следващата крачка. А тази следваща крачка е свързана с разпространението на културните достижения на българите сред останалите славянски народи. Българските преводни и оригинални произведения напускат родните предели и са възприети от руси и сърби. След покръстването на русите през 988 г., новоучредената руска църква получава част от необходимите богослужебни книги от България. Проникването на старобългарската книжнина в Русия и в съседна Сърбия се доказва от наличието на многобройни руски и сръбски преписи на съчинения, писани през епохата на Златния век. Затова с основание можем да твърдим, че литературата на Златния век не е свързана само с българското развитие , а има общославянско и общоевропейско значение. В България византийските културни модели творчески се преработват и се предлагат на останалия славянски свят. В основата на това преработване българския език се превръща в общ литературен език за част от православните славянски и неславянски народи, а кирилицата е една от азбуките, на която днес пишат народите на Русия, Беларус, Украйна, бившите съветски републики, сърби, македонци, монголци.

Легендите разказват, че когато българските средновековни войни тренирали бойните си умения и физическата си издръжливост, изписвали във въздуха знаците на българските букви и изричали на глас значението на всяка от тях: “Аз, буки, веди, глаголи, добро, ест, живети, дзело, земля. Помни буквите, учи да говориш. Добре е да живееш здраво на земята.“ По този начин, те получавали Божията благодат и благословение, мислите им се прояснявали , а десницата им ставала крепка и непобедима. Може би с това се обяснява и дълговечността на България, българите и българското, които повече от 1000 години обитават това късче земя на Балканите, където се преплитат пътища и интереси, срещат се различни цивилизации. Тези букви ни помагат да се съхраним и да намерим себе си в трудни моменти и в дни на изпитания. Тези букви позволяват на габровеца Васил Априлов, прочитайки книгата на Юрий Венелин „Древните и сегашни българи“, да преоткрие себе си, своя български корен и да посвети живота си в служба на род и Родина.

Обединявайки усилията на своите съмишленици Николай Ст. Палаузов, Иван Бакалоглу, братя Мустакови, членовете на Габровската община, на 2.01.1835 г. в Габрово се открива първото взаимно светско училище на новобългарски език. Създадено по европейски образец, то поставя основите на модерното образование. По негово подобие се изгражда мрежа от такива училища в различни български селища. Взаимните са продължени от класните, а класните – от Гимназии и средни специализирани учебни заведения. Сред тях отново се откроява Габровската пълна гимназия , предоставяща образование на българчета от всички български земи. При липсата на университет по онова време, тя изпълнява успешно неговата роля и осъществява на практика вижданията на Васил Априлов за изграждане на добре организирана образователна система.

В излязлата преди 181 г. „Денница на новобългарското образование“ той посочва:“ Моето желание , моята цел се състоят в това да бъда полезен на своите съотечественици, да направя добро, да ги поощря по пътя на образованието“ , а в „Завещанието си от 1844 г.“ заявява: “Габровското училище да се преобразува в духовна академия, лицей или университет“. Тези думи на бележития габровец очертават една културно- образователна перспектива и програма пред българите, която те изпълват със съдържание през възрожденската епоха. Габровското училище и създадените по негово подобие учебни заведения в българско, помагат за интелектуалното и нравствено извисяване на българите. Училището подготвя оня слой от образовани мъже, които осъществяват българската национално- освободителна революция. В класните стаи българчетата за пръв път произнасят думите „свобода“ , „революция“, „права“ и „законност“. Много от учителите са и активни участници в революционното движение, достатъчно е да споменем Васил Левски, Христо Ботев, Бачо Киро. Учителите са вдъхновители на читалищата, те и техните ученици изнасят първите театрални постановки. Всички познаваме Райчо Каролев и Иван Гюзелев като организатори на Габровската гимназия, но те са и театрали, читалищни дейци, автори на учебници, създатели на първия училищен кабинет по физика, а след Освобождението държавници и просветни дейци. Училището възпитава българите в институционална култура, подготвя ги да заемат достойното си място като строители на млада следосвобожденска България. Именно този културен, политически и икономически елит се включва в създаването на българската индустрия, на Софийския университет и на другите висши училища и превръща българската държава в икономическото чудо на Балканите.

В дните преди празници традиционно правим равносметка за постигнатото до тук. С основание можем да посочим, че образованието, което получават българчетата, завършващи средно и висше образование днес, им позволява да намерят своето място на българския и европейски образователен и трудов пазар и да бъдат достойна конкуренция на съвременниците си. Габрово и габровци изпълняват завета на Васил Априлов и днес града чрез Техническия университет , е един от университетските центрове на България, подготвящ нейната научна и техническа интелигенция.

Всички тези постижения биха били немислими без сътвореното от Кирил и Методий и техните ученици и без подкрепата, която Средновековна България им оказва. България на княз Борис I спаси Кирило-Методиевото дело от унищожение. България при царете Симеон и Петър направи огромна крачка напред в развитието и обогатяването на преводната и оригинална старобългарска книжнина. Възрожденските българи чрез тази богата книжнина преоткриха себе си и се осъзнаха като нация, която след 5-вековно забвение отново се върна на политическата и културна карта на Европа и достойно присъства и до днес.

България е родината на кирилицата, третата световна азбука, на която пишат милиони по света. Затова 24 май е Ден на гордост, Ден на светли детски спомени, Ден на истински и неподправени вълнения, Ден на спомен за отминало величие и надежда за светло бъдеще, за един по- добър свят и за по- добри бъднини на нашия народ. Честит празник.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Любопитно

Фотографи от севера и юга посрещнаха различния Джулай на връх „Св.Никола“

Published

on

*Снимки: Photoplace.club.

Фотографи, професионалисти и любители, от двете страни на Стара планина посрещнаха първите слънчеви лъчи на месец юли от връх Свети Никола.

Събитието „Различният July“ се организира за шеста поредна година от Пламен Иларионов от габровския Photoplace.club.

В подножието на Паметника на Свободата ентусиасти, майстори на обектива и почитатели на фотографското изкуство от Северна и Южна България си дадоха среща и този път. Те посрещнаха нетрадиционно днешното юлско утро не от морския бряг, а от старопланинския връх, улавяйки първите мигове на летния месец.

„Посрещаме първите слънчеви лъчи с вяра, че те носят магическа сила и пречистват. Те символизират свободния дух. Това е свързано и с една легендарна песен на Юрая Хийп“, заяви за „Габрово Нюз“ Пламен Иларионов, учредител на Photoplace.club.

Връх Свети Никола започва да се превръща сред най-популярните места у нас за посрещане на първия юлски изгрев.

За растящия интерес към „Различния July“ сам по себе си говори фактът, че присъстващи са все повече. Сред мнозината, избрали тази година да направят това, именно от старопланинския връх, бе и водещият на НОВА ТВ Николай Василковски, който за втори път отправя прогнозата за времето от това място.

Всички снимки от събитието, уловени от фотографите, можете да разгледате оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Зам.-кметът Дончев: Община Габрово е търсен партньор от бизнеса!

Published

on

Заместник-кметът по строителство, инфраструктура и екология инж. Деян Дончев участва в регионална среща на бизнеса във Велико Търново и Габрово“, която се проведе вчера – 30 юни, в старата столица, съобщи Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в местната общинска администрация.

Инж. Дончев коментира приоритетите в транспортната инфраструктура на Габрово, индустриалните зони и потенциала за иновации в енергийна ефективност, възобновяеми източници и екопроекти. По думите му едно от най-големите предизвикателства пред бизнеса е инфраструктурата.

„Намеренията за разширяване на индустриалните зони са в посока Севлиево, което има връзка и с изграждането на тунела под Шипка и автомагистрала „Хемус“, за да се преодолее дисбалансът между Северна и Южна България – отбеляза Деян Дончев. – По периферията на републиканския път Габрово – Севлиево продължава да се променя предназначението на земята, създават се локални платна и пътни връзки, издаваме доста разрешения за строеж на инвеститори за обслужваща и производствена дейност.“, каза заместник-кметът.

Той подчерта, че Северната индустриална зона в Габрово е добре развита, но уличната мрежа се нуждае от сериозно обновяване, както и от допълнителни електрически мощности.

„Имаме предпроектни проучвания за инфраструктурни подобрения. Поддържаме добра комуникация с бизнеса и вече реализирахме няколко публично-частни партньорства. Предстои да изградим съвместно с фирми една пътна връзка, както и рехабилитация на канализация, за което Общината е изготвила проект“, съобщи инж. Дончев.

Той съобщи, че по европроект в момента се прави проучване сред 40 фирми в Северната индустриална зона за намиране на техническо решение за енергийна независимост.

Областният управител на Габрово Ралица Манолова определи Общината като иновативна и перспективна по отношение на устойчивото развитие и комуникацията с институциите. „Трябва да имаме добър синхрон в плановете на общините и плановете на държавата за транспортното строителство. Създали сме условия за координационни срещи между всички дружества, защото общата ни цел е да живеем в по-добра среда“, подчерта Манолова.

Инж. Деян Дончев припомни, че Община Габрово е реализирала първия етап от обновяването на транспортната инфраструктура със закупуването на 14 екологични автобуса, реконструкция на кръстовища и информационна система на 104 автобусни спирки. „По отношение на републиканските пътища на нашата територия Община Габрово има сключено споразумение с Агенция пътна инфраструктура да ги поддържа, за което получаваме финансови компенсации“, обясни зам.-кметът.

В рамките на събитието с коментар за ролята на културния сектор в подобряването на градската среда се включи директорът на Музей „Дом на хумора и сатирата“ Маргарита Доровска.

Според нея основен двигател за промяна в градовете са общностите от хора. Тя даде пример с дейностите по развитието на квартал „Шести участък“ чрез предприемачески и творчески активности.

„Събития като карнавала, биеналето на хумора, екологичния фестивал на Узана трябва да стават все повече. Искаме да създадем център „Кристо и Жан-Клод“ и очакваме скоро Община Габрово да придобие от държавата сградата на бившия текстилен техникум, за да започне същинската работа по този мащабен проект“, отбеляза Доровска.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Има сериозен финансов ресурс за сектор „Земеделие“, заяви аграрният министър в Габрово

Published

on

За сектор „Земеделие“ има заделен сериозен финансов ресурс и до края на годината той трябва да бъде разпределен. Средствата ще бъдат приоритетно насочени към малки и средни стопанства. Приключи актуализацията на Бюджета и парите, които Народното събрание гласува, ще стигнат до всеки производител. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на среща с представители на бранша в Габрово.

В дискусията участваха Ралица Манолова, областен управител на Габрово, Даниел Бурмов, директор на областната дирекция по „Земеделие“- Габрово и експерти от министерството.

Министърът допълни, че в одобрения бюджет са заложени повече средства от първоначално предвидените и одобрени от Министерството на финансите – 168 млн. лв По думите му отпуснати са допълнителни 300 млн. лв, които ще бъдат разпределени към всички фермери.

Д-р Иванов посочи, че се работи по три механизма за преодоляване на последиците от войната в Украйна. Единият е т. нар. кризисен резерв от ЕС, от който за България са предвидени 10,6 млн. евро и може да бъде увеличен с до 200%, за което има осигурени необходимите средства и ще бъдат предоставени общо 30 млн. евро.

„Част от тях ще бъдат отпуснати целево на секторите птицевъдство и свиневъдство“, уточни министърът. Той информира още, че до края на месеца се очаква ЕК да вземе решение за механизма за предоставяне на до 5% от бюджета на Програма за развитие на селските райони (за 2021 и 2022 г.), в размер на 33 млн. евро, които ще бъдат използвани за подпомагане на уязвими сектори.

Аграрният министър подчерта, че финансирането се отпуска с цел те да останат жизнеспособни, защото производството на български продукти е жизнено важно, особено с оглед международната ситуация. Пред участниците министър Иванов отново открои значението и необходимостта от работещ парламент в следващите месеци, като посочи, че, за да започне да действа Стратегическият план, трябва да бъдат направени промени в два закона и един нов да бъде приет.

„По отношение на бележките, които сме получили, трябва да обявим твърди позиции пред ЕК, тъй като той се готви от 3 години, а ние сме 4-ото правителство, което работи по този важен стратегически документ“, коментира министърът.

По думите му следващите два месеца е много важно да отстояваме позициите си, защото планът трябва да е финално готов до края на септември. „Разбира се, в зависимост от политическата обстановка той трябва да бъде завършен, одобрен и съответно на 1-ви януари 2023 година да заработи и да бъде от полза на българските земеделци“, каза д-р Иванов.

Той припомни, че успяхме, благодарение на колегите от министерството, да защитим пред Министерство на финансите по Втори стълб да бъде увеличено съфинансирането от 15% на 60%, което означава, че държавата се намесва активно в този сектор.

„През първите 6 месеца осигурихме 143 млн. лв на земеделците по КОВИД – мярката“, съобщи министърът. Според него ефектът от нея вече се вижда, защото голяма част от българската продукция е с по-ниска цена.

Аграрният министър посочи още, че в момента Държавен фонд „Земеделие“ е изключително натоварен. През 2020 и 2021 година почти не са разглеждани проектни предложения, заради това имаме сериозно забавяне по мерки 4.1 и 4.2.

„Сега работим и търсим механизъм, за да не се загубят евросредства“, заяви д-р Иванов, уточнявайки, че постъпилите предложения не са актуални, предвид промяната в икономическите условия, по темата работи координационно звено. „Имаме визия и се надяваме да се вземе добро решение“, каза министърът на земеделието.

Съобщено беше, че е готов и Законът за браншовите организации, като предстои следващите дни да бъде представен. До края на месеца трябва да бъде финализирано разглеждането му.

„Заложили сме в този законопроект максимално представителство, максимална членска маса и нейното доказване всяка година“, обясни министърът.

„Моят апел е да се работи напълно прозрачно и да имате открита комуникация с производителите“, каза министърът. Той подчерта, че ще бъде проверена всяка една общинска служба и областна дирекция по „Земеделие“. Относно казуса в ОСЗ- Петрич, д-р Иванов коментира, че това е петно за всеки един служител. Той беше категоричен, че „случаят ще се преследва с цялата силна за закона и ще бъдем абсолютно безкомпромисни“.

По време на дискусията представителите на сектора поставиха въпроси, свързани с подпомагането с евросредства на птицевъди и свиневъди. Министър Иванов обясни, че проблемът не е в България.

По думите му Европейската комисия не счита, че отглеждането на свине и птици трябва да влиза в секторите, които се подпомагат с европейски средства. Той коментира, че ЕК никога няма да разреши да се подпомагат свиневъди и птицевъди, защото индустриалното отглеждане на животни не се подпомага.

„Единственият вариант е да получат средства от държавния бюджет и тази година ще бъдат отпуснати 25 млн. лв., като предстои нотификация и обявяване на прием“, заяви той. Тема на разговорите бе и проблемът на животновъдите с пасищата и мерите.

Аграрният министър уточни, че има сформирана работна група, за да се изчистят проблемите, възникнали при ползването им, като тя трябва да приключи работа си до края на юли. „Предложенията, които ще бъдат направени, ще преминат обществено обсъждане, като крайните решения ще се вземат на база на становищата на заинтересованите страни“, разясни д-р Иванов.

Други въпроси, които поставиха участниците, бяха свързани със засилване на контрола в област Габрово и Общинската служба по земеделие – Севлиево. Бяха поставени и проблеми с чертожниците, идентификацията на животните, както и стопанисването на язовирите в района.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица