Свържи се с нас

Икономика

Инж. Дончев: Активно работим по проектите, заложени в Плана за развитие!

Published

on

Инж. Деян Дончев: Активно работим по проектите, които са заложени в Плана за развитие на община Габрово!
/Интервю на Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в Община Габрово/

– Инж. Дончев, какво включват инвестиционните програми и планове на Община Габрово за 2022 г. в част градоустройство и транспорт?
– През тази година ще продължим с модернизацията на уличното осветление в Габрово, която стартирахме през 2021 г. Това е една изключително мащабна за изпълнение задача и важна инвестиция, към която с основание има високи обществени очаквания. Взискателни сме към качеството както по отношение на обновяването на старите осветители с енергоспестяващи, така и към темповете на работа при отстраняването на аварии по кабелното захранване. Най-сериозното предизвикателство е остарялата и на места силно амортизирана подземна мрежа. До момента в най-проблемните участъци са подменени кабелни трасета с обща дължина около 1 км и 600 метра. Постоянно правим проверки и вечерни обходи, за да бъдат нуждите своевременно установени. Обновяването на уличното осветление в Габрово е в рамките на ЕСКО договор с гарантиран резултат – тоест инвестицията ще се изплаща от икономията, постигната в резултат от експлоатацията на новото осветление.

Особено внимание насочваме към пътната безопасност. Планирали сме допълнително осветление на 31 пешеходни пътеки с технически решения, надхвърлящи задачата за нормативна осветеност на улиците. Предстои полагане на хоризонтална маркировка с по-голяма трайност, допълнителна вертикална сигнализация и изграждане на пешеходни светофари и изкуствени неравности, където другите мерки нямат нужния ефект върху ограничаването на скоростта. Стратегически важен е Генералният план за организация на движението в града. Той е основа за планиране, проектиране и изпълнение на инфраструктурните обекти за следващите пет години. Проектът на Плана вече е съгласуван с Пътна полиция и с Областно пътно управление, предстои общественото му обсъждане. Важно е да чуем предложенията на хората, за да реализираме рационални решения и трайно да подобрим градската мобилност и безопасността на движението.

Пл. „Белорусия“ с реконструирания парк и обновеното кръгово кръстовище © Община Габрово

И през 2022 г. ще продължи благоустрояването в кварталите. Всички улични ремонти, както досега, ще бъдат предшествани от подмяна на ВиК мрежата и съвместени с инвестиционните намерения на различните експлоатационни дружества. В квартал „Тончевци“ ще приключат дейностите по ул. „Карамфил“ и предстои работа по улиците „Съгласие“, „Мак“, „Рибарска“, „Зюмбюл“ и „Рожен“. Предвидили сме ремонти по улиците „Никола Войновски“, „Иван Люцканов“, „Златна нива“, „Перущица“ и „Никола Балканеца“. Благоустрояването в кв. „Трендафил“ 2 ще бъде финализирано, а в по-централната част ще продължи обновяването на междублоковите пространства при улиците „Лазар Донков“, „Св. св. Кирил и Методий“ и „Райчо Каролев“.

Тази година предстои да завършим новия гробищен парк и изграждането на урнови стени, както и да започнем ремонта на паркинга и ритуалната зала към стария гробищен парк. Предвиждаме да приключат и всички основни строителни дейности по проектите за обновяване, реставрация и консервация на РЕМО „Етър“ и на Регионалния исторически музей.

В началото на февруари Община Габрово обяви конкурс за проектиране на благоустрояването на крайречната зона от двете страни на р. Янтра. Целта е да надградим започнатото и да организираме тази част като естествено продължение на изградените пешеходни алеи и веломаршрути по улиците „Аврам Гачев“ и „Дунав“. Срокът за подаване на проекти е до 3 май 2022 г.

В района на РЕМО „Етър“ се изграждат паркинги за леки автомобили © Община Габрово

– Темата за градската мобилност, включително интелигентен транспорт, съвременна инфраструктура и системи за управление, е актуална през последните години и за в бъдеще. Какви са успехите на общината в тази посока?

– Сериозен напредък през последните години имаме в развитието на градската среда и транспорта, което е резултат от успешното изпълнение на големите европейски проекти. Чрез проекта за устойчив градски транспорт на Габрово обновихме част от транспортната инфраструктура и съоръжения към нея, реконструирахме кръстовище с кръгово движение, ремонтирахме подлези, подменихме светофарните уредби на пет от най-натоварените кръстовища в града. Общественият градски транспорт вече разполага с 14 нови екологични автобуса, с електронни информационни табла на 104 спирки, бордови компютри за автобусите и диспечерска информационна система. Първата стъпка в интелигентното управление на обществения транспорт в Габрово е направена, а през новия програмен период ще търсим възможности да надградим и да развием тези резултати.

Новите габровски екоавтобуси © Община Габрово

Принос към организацията на движението в централната градска част имат въведените през 2020 г. зони за платено паркиране. Цялата информация за нуждите на предприятието е въведена в ГИС, което дава възможност за достъп до данни, представени в интерактивни карти чрез уеб базирани пространствени приложения. Специално за гражданите е налична информационна платформа на районите за платено паркиране, обхвата на зоните, видовете паркоместа, обектите за плащане в брой.

Габрово има приет План за устойчива градска мобилност за 2021-2030 г., който предлага визия и политики за всички видове транспорт, така че да са удовлетворени потребностите от мобилност на хората и бизнеса в общината. Планът отчита съществуващите условия и дава насоки, по които да въвеждаме конкретни мерки за развитие на устойчивата градска мобилност.

Кръговото кръстовище при улиците „Емануил Манолов“, „Чардафон“ и „Баждар“ © Община Габрово

– Кои са екологичните предизвикателства, пред които е изправена общината и кои са добрите практики, прилагани за разрешаването им?

– Екологичните предизвикателства в голямата си част са ефект от дейността на човека и Габрово не е изолирана територия за климатичните промени, замърсяванията, повишените нива на шум и т.н.  Целенасочената екологична политика на Община Габрово инициира различни подходи, които да подпомогнат преодоляването на проблемите или да намерят механизми за тяхното предотвратяване. Именно заради усилията си и поетите ангажименти Габрово е носител на отличието „Европейски зелен лист“ за 2021 г., а от 31 януари 2022 г. е кандидат за един от 100-е климатично неутрални и интелигентни града в мисията на ЕС за справяне с екологичните предизвикателства и адаптиране към изменението на климата.

Площадка с подземни контейнери за битови отпадъци © Община Габрово

Специален фокус поставяме върху управлението на отпадъците, а с изпълнението на пилотен проект по Оперативна програма „Околна среда“ ще успеем да реализираме няколко „умни“ модела – подземно сметосъбиране с индивидуален достъп, споделено компостиране и автоматизирано приемане на отпадъчни материали. Депозитната вендинг система за обратно приемане на кенчета и пластмасови бутилки ще повиши качеството на разделно събраните материали, ще увеличи рециклирането и ще насърчи потребителите да предават отпадъците си. Площадките за подземно сметосъбиране осигуряват възможност за индивидуално ползване и за анализ на данните от сензорите в контейнерите. Предвиденото захранване щади околната среда, а специфичният дизайн на соларните съоръжения допринася за комфорта на ползвателите чрез места за сядане и изходи за зареждане на мобилни устройства.

През миналата година Община Габрово в партньорство с местно дружество внедри система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. С инсталирани 9 станции за 24-часово наблюдение сме единствената община в България с почти пълно покритие на цялата градска територия.

Получаваме информация за фините прахови частици, атмосферното налягане, температурата и влажността на въздуха, нивата на серен и азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Гражданите също могат да следят показателите чрез онлайн карта в реално време.

Соларното съоръжение в зоната до блок „Дунав“ © Община Габрово

В рамките на проект по Европейския механизъм за градско развитие спечелихме финансиране от 60 000 евро за разработване на инвестиционна концепция в областта на климата и енергията. Идеята е да се проучат възможностите за производство на енергия чрез фотоволтаици във фабрики от Северната индустриална зона на Габрово. Освен това ще бъдат направени технически одити за постигане на проектна готовност за енергийно обновяване на 60 многофамилни жилищни сгради, както и предварителни проучвания за въвеждане на енергоефективни мерки в публични сгради за достигане до енергиен клас „А“. Целта е да се подпомогне достъпът до различни източници на финансиране в бъдеще.

Северната индустриална зона на града © Община Габрово

От средата на месец февруари разкрихме нова услуга за гражданите и бизнеса – ресурсен център за консултации във връзка с енергийното обновяване на сградите. Инициативата е в изпълнение на ангажиментите и целите за въвеждане на възобновяеми енергийни източници и осигуряване на чиста енергия, като път към постигане на въглеродна неутралност и борба с климатичните промени.

Включването на хората в образователни кампании, предоставянето на информация за различните целеви групи и разнообразните „зелени“ инвестиции са сред ключовите дейности, които правят Габрово иновативно, привлекателно и достъпно.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Преходът към чиста енергия и ползите от включването в енергийна общност

Published

on

Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За постигане на своите цели, проектът предвижда широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие в процесите на Зеления преход.

Част от информационната кампания е и настоящият материал.

Приятно четене!

ПРЕХОД КЪМ ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

На производството и използването на енергия се дължат повече от 75 % от емисиите на парникови газове в ЕС.Затова декарбонизацията на енергийната система на ЕС е от решаващо значение за постигането на нашите цели в областта на климата за 2030 г. и за дългосрочната стратегия на ЕС за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г.

Европейският Зелен пакт е съсредоточен върху 3 основни принципа за прехода към чиста енергия, което ще спомогне за намаляване на емисиите на парникови газове и за подобряване на качеството на живот на нашите граждани:

  1. гарантиране на сигурно енергийно снабдяване на ЕС на достъпни цени
  2. изграждане на напълно интегриран, взаимносвързан и цифровизиран енергиен пазар на ЕС
  3. даване на приоритет на енергийната ефективност, подобряване на енергийните характеристики на нашите сгради и развитие на енергиен сектор, основан до голяма степен на енергия от възобновяеми източници

Основните цели на Комисията с оглед на постигането на това са:

  • изграждане на взаимносвързани енергийни системи и по-добрe интегрирани мрежи с цел подкрепа за възобновяемите енергийни източници
  • насърчаване на развитието на иновативни технологии и модерна инфраструктура
  • подобряване на енергийната ефективност и екопроектирането на продуктите
  • декарбонизация на газовия сектор и насърчаване на интелигентна интеграция между секторите
  • даване на повече права на потребителите и подпомагане на държавите членки да се справят с енергийната бедност
  • популяризиране на енергийните стандарти и технологии на ЕС на в световен мащаб
  • разгръщане на пълния потенциал за производство в Европа на вятърна енергия от разположени в морето инсталации

Европейската комисия прие набор от предложения, чиято цел е политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане да бъдат пригодени към целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. 

Защо гражданите трябва да бъдат по-активни и да настояват властимащите по-скоро да транспонират Директива 2018/2001, част от пакета „Чиста енергия за всички европейци”, чиято основна цел е да мобилизира гражданския ресурс в децентрализираното производство на чиста енергия и с нея на практика да бъде приет закон за създаване на енергийни общности?

Поради следните 10 ползи от включването в енергийна общност:

1. Ще изградите система, необходима за справяне с климатичната криза.

2. Общностните от възобновяеми енергийни източници пренасочват парите, определени да финансират системата за изкопаеми горива.

3. Може да се намали енергийната бедност във вашия район.

4. Ще опознаете съседите си и ще укрепите общността си.

5. Ще произвеждате своя собствена възобновяема енергия.

6. Ще се създадат пространства за обучение на хората по въпросите на енергията, климата и демокрацията.

7. Запазване на парите локално във вашата общност.

8. Ще покажете на другите общности какво е възможно.

9. Ще допринесе за създаването на по-местна, по-кръгова икономика.

10. Ще изградите света, който искате да видите.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – www.activecitizensfund.bg, в изпълнение на проект „Активни граждани за енергийно независими общини“. Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Оператора на Фонд Активни граждани България.

Зареди още

Икономика

Зам.-министър Христова: Програми за близо 600 млн. лв отварят за бизнеса до края на годината

Published

on

В Министерството на иновациите и растежа до края на годината ще се предоставят 600 млн. лв. безвъзмездни средства на микро, малки и средни предприятия от програмите за бизнеса по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Надя Христова.

„До момента сме първите, които са стартирали процедура по Плана – за технологична модернизация с общ бюджет от 260 млн. лв., а до края на годината ще работим активно да тръгнат още три нови програми”, добави Христова. Тя подчерта, че първата процедурата за модернизация е отворена за кандидатстване до 21.09.2022г., като до момента са подадени вече близо 20 проекто – предложения.

Заместник-министърът на иновациите посочи още, че по процедурата ще бъдат подкрепени предприятия от секторите преработваща промишленост, ВиК услуги, управление на отпадъци, творчески индустрии, медии, далекосъобщения, научни изследвания и др.

„Един от основните ни приоритети е с ускорени темпове тези средства да достигнат до бизнеса. Ще се фокусираме възможно най-улеснено и бързо българските фирми да кандидатстват по програмите от ПВУ“, каза тя и допълни, че това ще бъде глътка въздух за българските малки и средни компании, след множеството предизвикателства през последните  две години.

По думите ѝ фокусът в работата на новия екип в министерството ще бъде именно подкрепата за тези предприятия. „Министерството активно работи да подсигури средства за българския бизнес и в срокове да тръгнат процедурите по Плана за възстановяване и устойчивост, за да може българските фирми да достигнат до средствата по график“, допълни Христова.

Тя обяви, че останалите три процедури, които се предвижда да стартират до края на годината по Плана са за IT – решения и киберсигурност, с бюджет малко над 30 млн. лв., втората е за 200 милиона, за фотоволтаични решения и локално съхранение на електрическа енергия и последната, която ще бъде обявена до края на годината, е с бюджет близо 120 млн. лв. и е за развойна дейност и интелектуална собственост.

До дни ще бъде входирана за одобрение в ЕК и новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, каза Христова. Първата процедура по нея е за развойна дейност и е с бюджет 145 млн. лв. В нея за безвъзмездно финансиране ще могат да участват и големи предприятия.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Български безпилотни товарни самолети започват карго полети в ЕС тази година

Published

on

Още до края на 2022 г. ще стартират карго полети с български безпилотни товарни самолети в Средиземноморието, а през 2024 г. и в България. Карго полетите на българските дронове ще започнат първоначално в Малта и Италия, като постепенно ще се разширява обхватът им.

Това стана ясно при посещението на министъра на иновациите и растежа Александър Пулев в “Дронамикс“ – български технологичен стартъп, който работи по създаването и оперирането на безпилотни самолети за доставки на товари. Компанията е разработила собствен дрон, наречен „Черният лебед“, като крайната ѝ цел е да улесни логистиката и начина на пренасяне на товари, с доставка още на същия ден. Близо 140 души работят в компанията, от които над 100 в България. На срещата беше обсъдена още възможността България да се превърне в карго Хъб, а държавата да играе по-активна роля в подкрепа на високотехнологични компании за осигуряване на нови пазари.

„Радвам се, че имам възможност да посетя успешни компании, технологични стартъпи,  чието развитие е преминало през внедряването на иновации. Ще запазим всички работещи механизми в подкрепа на иновативните и високотехнологични български компании и ще опитаме да надградим останалите“, изтъкна министър Пулев. Той допълни, че предстоят още посещения на компании, за да получи обратна връзка как да се подобри подкрепата към родните производства.

Съоснователят на компанията Свилен Рангелов изтъкна от своя страна, че се планира масово производство на карго дронове в дългосрочен план в България, като тук със сигурност ще бъде запазен центърът за развойна дейност и прототипиране, който компанията развива в последните осем години. Рангелов посочи, че „Дронамикс“ е първата в Европа с лиценз за дрон карго авиолиния.

Министър Пулев подчерта още, че българските високотехнологични компании, които създават добавена стойност в икономиката, ще бъдат подкрепени още по-активно с всички финансови инструменти и програми в ресора на Министерството на иновациите и растежа, в това число и Плана за възстановяване и устойчивост. Той посочи като пример предстоящата Оперативна програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията /ПКИП/, която ще осигури подкрепа най-вече на микро, малките и средни компании за близо 3 млрд. лв. „По нея ще бъдат подпомогнати високотехнологични стартиращи компании, както и такива в различни етапи на развитието си. Ще се стимулират партньорства между малките компании и големи дружества за разработване и внедряване на нови технологии и иновации“, допълни Пулев.

Българският стартъп „Дронамикс“ е основан през 2014 г. от братята Свилен и Константин Рангелови и е единствен и стратегически партньор на IATA за безпилотни летателни апарати в целия свят. Компанията е финансирала разрастването си през борсата, като вече има над 1000 акционери. Стартира в рамките на инициативата ДЖЕРЕМИ и Фонда Илевън, като чрез различни финансови инструменти и бизнес ангели през годините е набрала 20 млн. евро инвестиции.

Компанията вече подготвя първите полети на карго дрона си, който е с възможност да транспортира 350 кг. товари на разстояние до 2500 км., в това число в рамките на един работен ден, до няколко часа. Възможното приложение на услугата е в секторите на транспорта, доставките, земеделието, машиностроенето и други. Стартъпът вече притежава сертификат за оператор на лека безпилотна авиационна система (UAS) на ЕС (LUC). Лицензът позволява полети на карго дронове в ЕС.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица