Свържи се с нас

Икономика

Търси се главен счетоводител на Областна администрация – Габрово

Published

on

Областна администрация – Габрово ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ.

КАКВИ СА МИНИМАЛНИТЕ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
✔️ да отговарят на условията по чл. 7, ал.1 от Закона за държавния служител;
✔️ минимална образователна степен – бакалавър; минимален професионален опит – 3 години и/или минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
✔️за заемане на длъжността се изисква специалност придобита в:- Област на висше образование – „Социални, стопански и правни науки“ в „Професионално направление“ – „Икономика“ – (за предимство ще се зачитат специалности свързани със „Счетоводство“ и/или „Финанси“).
✔️отговаря на условията по чл. 18, ал. 1 от Закона за счетоводството.
✔️Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
🔺Познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността по длъжностна характеристика;
🔺Организационни, комуникационни и компютърни умения;
🔺Владеене на поне един от работните езици на ЕС;
🔺Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЧРЕЗ
📝Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и 👥Провеждане на интервю с кандидатите.

ДОКУМЕНТИ:
✅ заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС (по образец);
✅декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (по образец);
✅автобиография;
✅копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
✅копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или присъден ранг (ако кандидатът има);
✅документи удостоверяващи компютърни умения
✅други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

СРОК
ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ ДО 17.00 ЧАСА НА 14.01.2022 Г. /ВКЛЮЧИТЕЛНО/ на адрес Областна администрация – Габрово, пл.”Възраждане” № 5 в Центъра за административно обслужване ет. 1 лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. 👇🏻

Документите може да се подават по електронен път на e-mail: dguteva@gb.government.bg като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.❓

КАКВО ВКЛЮЧВА РАБОТАТА НАКРАТКО:
✔️Ръководство, организация, координация и контрол дейността на цялата счетоводна дейност на Областна администрация – Габрово.
✔️Контрол на разходването на бюджетни средства.
✔️Изготвяне на отчети и справки за Министерски съвет .
✔️Контрол върху законосъобразното прилагане на нормативните актове, свързани с дейността на счетоводството.
✔️Издаване и осчетоводяване на първични счетоводни документи.

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ОСНОВНАТА ЗАПЛАТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА 1200 лв.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в Областна администрация – Габрово.

👉🏻Информация за конкурса ще се публикува на интернет страницата на Областна администрация – Габрово http://www.gb.government.bg/ в меню „Администрация“, подменю „Търгове/Обяви/Конкурси“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица