Свържи се с нас

Новини

Какви са нагласите сред учениците след 7 и 12 клас при избора на професия?

Published

on

Очакванията към родителите за оказване на помощ и подкрепа в избора на професия са големи. Това показа поредното мащабно анкетно проучване на ЦПЛР „Кариерно ориентиране- Габрово“ сред учениците в 7 и 12 клас от училищата в област Габрово, резултатите от което бяха представени пред директори на училища, представители на областна и общинските администрации, Регионално управление на образованието, Габровска търговско-промишлена палата, Стопанска камара, Технически университет – Габрово, Областен информационен център, Дирекция Бюро по труда и други партньори и съмишленици на Центъра.

Проучването се провежда за трета поредна година и има за цел да подобри качеството на предлаганите услуги по кариерно ориентиране в училище като сондира нагласите на учениците за избор на образование/ професия, а при по-големите ученици и за предстоящата им реализация на пазара на труда.

В анкетирането са взели участие 1 134 ученици от 27 училища от област Габрово. 82,5% от седмокласниците, 65,8% от учениците от профилираните паралелки на 12 клас и 88,3% от учениците от професионалните паралелки на средните училища са посочили родителите си като хора, които биха им помогнали в процеса на вземане на решение каква професия да изберат.

Това поставя и огромни изисквания към родителите относно познаване на възможностите на образователната система и ситуацията на пазара на труда. Наред с родителите седмокласниците посочват, че техните приятели и учителите са другите значими хора, към които биха се обърнали за съвет.

В същото време учениците от средните училище разширяват кръга на значимите хора и споделят, че биха потърсили помощ от професионалистите, които упражняват избраната от тях професия и студентите, които се обучават в сходни да техните интереси специалности.

За да бъде от полза това проучване и на родителите, ще посочим и каква нужда от информация са споделили учениците, за да могат да направят по-добър за тях избор на професия. На първите три места, седмокласниците са посочили, че биха искали да знаят повече за това: какви учебни предмети (профилирани/ професионални) ще изучават; какви са видовете изучавани професии в училищата и какви ще бъдат възможностите им за реализация, при завършването на един или друг профил или специалност от професия.

Най-слабо седмокласниците се интересуват от реда и условията за кандидатстване, което не е проблем, предвид факта, че родителите са тези, които са посочени от нормативната уредба да подадат документите при кандидатстването в осми клас.

При сондирането на нуждата от информация в процеса на взимане на решение се вижда, че абитуриентите от профилираните паралелки имат нужда да знаят повече за това къде ще могат да се реализират-56,2%, каква точно професия ще могат да упражняват- 53%, след завършване на една или друга специалност.

Повече от половината, а именно 51,1%, се интересуват какви дисциплини ще изучават във висшето училище, а подобен брой ученици (49,3%) искат да знаят повече за предлаганите от висшите учебни заведения възможности. Не са малко и тези, които биха искали да научат какви са възможностите за израстване в кариерата- 42,5%, както и тези, които биха искали да получат отговор на въпроса колко ще бъде заплатен трудът им- също 42,5%.

Информацията, от която имат нужда учениците от професионалните паралелки при избор на специалност във ВУЗ е подобна на тази, търсена от учениците от профилираните паралелки: какви дисциплини ще се изучават, къде и какво ще могат да работят, дипломирайки се в избраната специалност.

Най-малко абитуриенти от професионалните паралелки се интересуват от възможностите за студентски обмен, които предлагат ВУЗ-овете в страната. Анкетата показа също, че повече от половината седмокласници, а именно 53,5% от анкетираните, споделят, че не познават добре приликите и разликите между обучението в профил или специалност от професия.

Важно е те да знаят това при кандидатстването в осми клас, тъй като има професии, които могат да се овладеят още в средното образование и такива, за които децата трябва да продължат образованието си във висше учебно заведение. При учениците от 12 клас стана ясно, че ако продължат да учат, 51,7 % от анкетираните абитуриенти от професионалните паралелки ще продължат образованието си в друго професионално направление.

Подобно е положението и при профилираните паралелки, където 56% от анкетираните споделят, че ще учат в направление, различно от това, в което се обучават в момента. За да бъдем коректни, трябва да отбележим, че е напълно в реда на нещата за тези пет години, които прекарват в средното училище, учениците да се развият като личности.

Да открият нови области на интереси, да се срещат с нови, интересни хора, които да ги вдъхновяват, и да изберат нов професионален път. Това е съвсем естествено. Но въпреки това тези проценти са твърде високи, за да се правят единствено и само оптимистични изводи. За кариерните консултанти този резултат говори, че една част от учениците и родителите пренебрегват важността на решението за избор на образование при кандидатстването в осми клас.

И през тази учебна година, водещи за учениците от 12 клас на профилираните паралелки критерии за избор на ВУЗ остават качеството на обучението и възможноста за практическо обучение (наличие на стажове и практики). На второ място се изкачва „финансовата страна“ на обучението във ВУЗ, вероятно поради породените от КОВИД-19 усложнения във финансофото състояние на много семейства.

Запитани в кои области имат нужда от информация или обучение, на първо място учениците от професионалните паралелки посочват нужда да разберат повече за своите задължения на работното място. Повече от половината ученици (50,5%) са посочили този отговор. Въпреки, че това са най-често експлоатираните теми, свързани с кариерното ориентиране в училище, учениците отново посочват нужда от обучение за това как да се подготвят за интервю за работа-41% и как да подготват документите си за кандидатстване- 40,6%.

Почти 13% от анкетираните заявяват, че нямат нужда от допълнителна информация или обучение. Едва 17,8% от учениците от профилираните и 33,5% от професионалните паралелки биха останали да работят в родното си място. Запитани къде виждат бъдещата си професионална реализация, най-много ученици от 12 клас са посочили „друг голям град в България“, различен от столицата.

На второ място учениците от професионалните паралелки (33,55 от тях) са посочили, че искат да останат и да се реализират в родния си град/село. В София се виждат 16,5%. В страна от Европейския съюз биха искали да се реализират 16,1% от тях, а 11% виждат реализацията си в страна извън ЕС. Едва 1,8% смятат, че ще се реализират е малък град или село в България.

При профилираните паралелки на второ място учениците са посочили като евентуално място за бъдещата си реализация гр. София- 37,9%, следван от страна от ЕС- 23,3%. На следващо място е родния град/село, посочен от 17,8% от учениците, а 10,5% виждат реализацията си в страна извън ЕС. На последно място 0,9% се виждат в малък град или село в България.

Едно от условията за по-лесна адаптация на работното място е младежите да имат реалистични очаквания за бъдещите си професионални задължения, за условията на труд, за заплащането, което ще получават. Запитани какво заплащане очакват да получат, ако започнат работа по специалността, близо 50% от анкетираните са споделили, че очакват да получават над 1000 лв. нетно възнаграждение (25,5%- от 1000 до 1200 лв. и 24,1% над 1200 лв.).

Най-голямата група- 36,4% очакват да получават между 800 и 1000 лв. Между 600 и 800 лева мислят, че ще получават 16,4%, а 2,7% очакват да получават под 600 лв. нетна работна заплата.

Кое е онова нещо, което мотивира учениците за бъдеща кариера или какво биха искали да им дава тяхната бъдеща професия, е един от въпросите, на който също потърси отговор това проучване. Интересно е да споменем, че отговорите почти на 100% повториха резултатите от миналогодишното проучване.

Ето какво са отговорили различните целеви групи:
7 клас:
1) пари (много добро заплащане),
2) да виждам резултата от своя труд,
3) да се чувствам удовлетворен от труда си;

12 клас профил, най-много избори са получили:
1) пари (много добро заплащане),
2) да се чувствам удовлетворен от труда си,
3) да виждам резултата от своя труд;

А най-често посочвани в 12 клас на професионалните паралелки са:
1) пари(много добро заплащане),
2) да се чувствам удовлетворен от труда си,
3) да подобрявам своите умения.

Тук е моментът да споменем, че подобно анкетно проучване бе проведено и сред 138 родители на седмокласници. При тях единият от въпросите бе подобен „Какво искате да дава на Вашите деца тяхната бъдеща професия?“. Интересно е да се проследи промяната в отношението към заплащането на труда.

Родителите са посочили на първо място: да се чувства удовлетворен от труда си. Да вижда резултата от своя труд и да подобрява своите умения( двете са с еднакъв резултат), а следващ по резултат е: сигурност (лесно да намира работа). Отговорът „пари“, формулиран от екипа на Центъра като „много добро заплащане“ е едва на пето място.

Отговорите на този въпрос до голяма степен не са изненадващи. Живеем в комерсилано общество, а за един млад човек, стремящ се към самостоятелност финансовите стредства са важни. Приятно е отново да отбележим зрелия подход при избора на професия и при двете възрастови групи, за които да получат удовлетвореност от работата си и да виждат резулатат от своя труд е наистина важно.

Кариерното ориентиране на учениците не е само избора на образование в 7 и 12 клас. Това са само две от важните кариерни събития, които предстои да се случат на нашите деца. За да изберат професия и да бъдат успешни професионалисти, те трябва да познават себе си като личности, възможностите на образователната система и тенденциите на пазара на труда.

Да изградят умения за планиране и управление на личното си време и кариерата, умения целеполагане и вземане на решение и т.н. Кариерното ориентиране включва в себе си информиране, консултиране и обучение и следва да се провежда през целия живот на човека, но най-вече в училищна възраст, за да се изградят дълготрайни навици и умения. Активността на родителите и учениците е от решаващо значение, защото само при наличие на здравословен интерес, могат да се получат дълготрайни и значими резултати.

„Съзнавам, че живеем в напрегнато ежедневие и непрекъснат стрес от недостиг на време и ресурси. Но какви родители ще бъдем, ако не успеем да намерим време, за да помогнем на децата да изградят собственото си бъдеще. Все пак, това бъдеще е и наше. Някой ден ще разчитаме на тях да стоплят старините ни“, каза в заключение Пенко Атанасов, директор на ЦПЛР „Кариерно ориентиране- Габрово“.

ЦПЛР „Кариерно ориентиране- Габрово“ изказва благодарности на директорите и педагогическите екипи на училищата от област Габрово, на учениците, участвали в проучването и техните родители, на своите партньори и съмишленици.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

ЦИК назначи служебен състав на РИК – Габрово

Published

on

Централната избирателна комисия назначи служебен състав на Районната избирателна комисия в Габрово за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври.

До това решение се стигна след като политическите партии не успяха по постигнат съгласие за ръководството на РИК – Габрово по време на свиканите консултации от областния управител.

За председател бе определена адв. Мария Недева, за заместник – председатели бяха определени Даниела Райкова и Мирослав Кокаларов, а секретар е адв. Детелин Цонев.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

ОПТ пуска извънредни курсове до Соколския манастир за Голяма Богородица

Published

on

Във връзка с отбелязването на големия християнски празник Успение на Пресвета Богородица на 15 август, Общински пътнически транспорт – Габрово организира допълнителни курсове до Соколския манастир, който ще отбележи своя храмов празник.

В понеделник, 15 август, автобусите за светата обител ще тръгват в 08.45 и 12.45 часа от Автогара – Габрово, а от Соколския манастир обратно към града: в 09.30 и 13.30 часа.

Автор: Галина Витанова,
отдел „Протокол и връзки с обществеността“ в Община Габрово
.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Фестивалът „Рачо и Дешка“ ще се проведе в салона на кукления театър

Published

on

Международният куклен фестивал „Рачо и Дешка“ ще се проведе в салона на Държавен куклен театър Габрово, тъй като времето не позволява представленията да са на площад „Възраждане“.

Прогнозата е за дъжд, и въпреки че все още оптимизмът и вярата в слънцето не ни напускат, искаме да сме сигурни, че малките и големите посетители на фестивала ще се чувстват комфортно.

Прекрасният и уютен салон на Кукления театър е готов да посрещне двете представления – „Нарисувай ми човек“ от 17 часа и „Разбойническа история“ от 18.30, в събота, 13 август.

Работилничката „Цветни семена“ също ще се състои във фоайето на кукления театър. Децата ще могат да рисуват и апликират с цветове от природата своята рисунка, като я превърнат в жива и плодотворна. За тази цел ще им предоставим различни по големина и цвят семена – червена и обикновена леща, чия, овес, с които да създадат своите картини.

Международният куклен фестивал „Рачо и Дешка“ се реализира от Фондация „ОТ БГ“, в партньорство с театър „Весел“ и с финансовата подкрепа на Програма Култура на Община Габрово. В четири поредни съботи от месец август куклени театри от България и чужбина представят различни постановки за деца – класически приказки и съвременни истории, а в програмата всеки път е включена и забавна работилница, в която да изработят нещо със собствените си ръце.

Цялата програма на събитието можете да видите оттук.

Медийни партньори: Портал Vcentara.com и Новинарски портал “Габрово Нюз”.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица