Свържи се с нас

Новини

Какви са нагласите сред учениците след 7 и 12 клас при избора на професия?

Published

on

Очакванията към родителите за оказване на помощ и подкрепа в избора на професия са големи. Това показа поредното мащабно анкетно проучване на ЦПЛР „Кариерно ориентиране- Габрово“ сред учениците в 7 и 12 клас от училищата в област Габрово, резултатите от което бяха представени пред директори на училища, представители на областна и общинските администрации, Регионално управление на образованието, Габровска търговско-промишлена палата, Стопанска камара, Технически университет – Габрово, Областен информационен център, Дирекция Бюро по труда и други партньори и съмишленици на Центъра.

Проучването се провежда за трета поредна година и има за цел да подобри качеството на предлаганите услуги по кариерно ориентиране в училище като сондира нагласите на учениците за избор на образование/ професия, а при по-големите ученици и за предстоящата им реализация на пазара на труда.

В анкетирането са взели участие 1 134 ученици от 27 училища от област Габрово. 82,5% от седмокласниците, 65,8% от учениците от профилираните паралелки на 12 клас и 88,3% от учениците от професионалните паралелки на средните училища са посочили родителите си като хора, които биха им помогнали в процеса на вземане на решение каква професия да изберат.

Това поставя и огромни изисквания към родителите относно познаване на възможностите на образователната система и ситуацията на пазара на труда. Наред с родителите седмокласниците посочват, че техните приятели и учителите са другите значими хора, към които биха се обърнали за съвет.

В същото време учениците от средните училище разширяват кръга на значимите хора и споделят, че биха потърсили помощ от професионалистите, които упражняват избраната от тях професия и студентите, които се обучават в сходни да техните интереси специалности.

За да бъде от полза това проучване и на родителите, ще посочим и каква нужда от информация са споделили учениците, за да могат да направят по-добър за тях избор на професия. На първите три места, седмокласниците са посочили, че биха искали да знаят повече за това: какви учебни предмети (профилирани/ професионални) ще изучават; какви са видовете изучавани професии в училищата и какви ще бъдат възможностите им за реализация, при завършването на един или друг профил или специалност от професия.

Най-слабо седмокласниците се интересуват от реда и условията за кандидатстване, което не е проблем, предвид факта, че родителите са тези, които са посочени от нормативната уредба да подадат документите при кандидатстването в осми клас.

При сондирането на нуждата от информация в процеса на взимане на решение се вижда, че абитуриентите от профилираните паралелки имат нужда да знаят повече за това къде ще могат да се реализират-56,2%, каква точно професия ще могат да упражняват- 53%, след завършване на една или друга специалност.

Повече от половината, а именно 51,1%, се интересуват какви дисциплини ще изучават във висшето училище, а подобен брой ученици (49,3%) искат да знаят повече за предлаганите от висшите учебни заведения възможности. Не са малко и тези, които биха искали да научат какви са възможностите за израстване в кариерата- 42,5%, както и тези, които биха искали да получат отговор на въпроса колко ще бъде заплатен трудът им- също 42,5%.

Информацията, от която имат нужда учениците от професионалните паралелки при избор на специалност във ВУЗ е подобна на тази, търсена от учениците от профилираните паралелки: какви дисциплини ще се изучават, къде и какво ще могат да работят, дипломирайки се в избраната специалност.

Най-малко абитуриенти от професионалните паралелки се интересуват от възможностите за студентски обмен, които предлагат ВУЗ-овете в страната. Анкетата показа също, че повече от половината седмокласници, а именно 53,5% от анкетираните, споделят, че не познават добре приликите и разликите между обучението в профил или специалност от професия.

Важно е те да знаят това при кандидатстването в осми клас, тъй като има професии, които могат да се овладеят още в средното образование и такива, за които децата трябва да продължат образованието си във висше учебно заведение. При учениците от 12 клас стана ясно, че ако продължат да учат, 51,7 % от анкетираните абитуриенти от професионалните паралелки ще продължат образованието си в друго професионално направление.

Подобно е положението и при профилираните паралелки, където 56% от анкетираните споделят, че ще учат в направление, различно от това, в което се обучават в момента. За да бъдем коректни, трябва да отбележим, че е напълно в реда на нещата за тези пет години, които прекарват в средното училище, учениците да се развият като личности.

Да открият нови области на интереси, да се срещат с нови, интересни хора, които да ги вдъхновяват, и да изберат нов професионален път. Това е съвсем естествено. Но въпреки това тези проценти са твърде високи, за да се правят единствено и само оптимистични изводи. За кариерните консултанти този резултат говори, че една част от учениците и родителите пренебрегват важността на решението за избор на образование при кандидатстването в осми клас.

И през тази учебна година, водещи за учениците от 12 клас на профилираните паралелки критерии за избор на ВУЗ остават качеството на обучението и възможноста за практическо обучение (наличие на стажове и практики). На второ място се изкачва „финансовата страна“ на обучението във ВУЗ, вероятно поради породените от КОВИД-19 усложнения във финансофото състояние на много семейства.

Запитани в кои области имат нужда от информация или обучение, на първо място учениците от професионалните паралелки посочват нужда да разберат повече за своите задължения на работното място. Повече от половината ученици (50,5%) са посочили този отговор. Въпреки, че това са най-често експлоатираните теми, свързани с кариерното ориентиране в училище, учениците отново посочват нужда от обучение за това как да се подготвят за интервю за работа-41% и как да подготват документите си за кандидатстване- 40,6%.

Почти 13% от анкетираните заявяват, че нямат нужда от допълнителна информация или обучение. Едва 17,8% от учениците от профилираните и 33,5% от професионалните паралелки биха останали да работят в родното си място. Запитани къде виждат бъдещата си професионална реализация, най-много ученици от 12 клас са посочили „друг голям град в България“, различен от столицата.

На второ място учениците от професионалните паралелки (33,55 от тях) са посочили, че искат да останат и да се реализират в родния си град/село. В София се виждат 16,5%. В страна от Европейския съюз биха искали да се реализират 16,1% от тях, а 11% виждат реализацията си в страна извън ЕС. Едва 1,8% смятат, че ще се реализират е малък град или село в България.

При профилираните паралелки на второ място учениците са посочили като евентуално място за бъдещата си реализация гр. София- 37,9%, следван от страна от ЕС- 23,3%. На следващо място е родния град/село, посочен от 17,8% от учениците, а 10,5% виждат реализацията си в страна извън ЕС. На последно място 0,9% се виждат в малък град или село в България.

Едно от условията за по-лесна адаптация на работното място е младежите да имат реалистични очаквания за бъдещите си професионални задължения, за условията на труд, за заплащането, което ще получават. Запитани какво заплащане очакват да получат, ако започнат работа по специалността, близо 50% от анкетираните са споделили, че очакват да получават над 1000 лв. нетно възнаграждение (25,5%- от 1000 до 1200 лв. и 24,1% над 1200 лв.).

Най-голямата група- 36,4% очакват да получават между 800 и 1000 лв. Между 600 и 800 лева мислят, че ще получават 16,4%, а 2,7% очакват да получават под 600 лв. нетна работна заплата.

Кое е онова нещо, което мотивира учениците за бъдеща кариера или какво биха искали да им дава тяхната бъдеща професия, е един от въпросите, на който също потърси отговор това проучване. Интересно е да споменем, че отговорите почти на 100% повториха резултатите от миналогодишното проучване.

Ето какво са отговорили различните целеви групи:
7 клас:
1) пари (много добро заплащане),
2) да виждам резултата от своя труд,
3) да се чувствам удовлетворен от труда си;

12 клас профил, най-много избори са получили:
1) пари (много добро заплащане),
2) да се чувствам удовлетворен от труда си,
3) да виждам резултата от своя труд;

А най-често посочвани в 12 клас на професионалните паралелки са:
1) пари(много добро заплащане),
2) да се чувствам удовлетворен от труда си,
3) да подобрявам своите умения.

Тук е моментът да споменем, че подобно анкетно проучване бе проведено и сред 138 родители на седмокласници. При тях единият от въпросите бе подобен „Какво искате да дава на Вашите деца тяхната бъдеща професия?“. Интересно е да се проследи промяната в отношението към заплащането на труда.

Родителите са посочили на първо място: да се чувства удовлетворен от труда си. Да вижда резултата от своя труд и да подобрява своите умения( двете са с еднакъв резултат), а следващ по резултат е: сигурност (лесно да намира работа). Отговорът „пари“, формулиран от екипа на Центъра като „много добро заплащане“ е едва на пето място.

Отговорите на този въпрос до голяма степен не са изненадващи. Живеем в комерсилано общество, а за един млад човек, стремящ се към самостоятелност финансовите стредства са важни. Приятно е отново да отбележим зрелия подход при избора на професия и при двете възрастови групи, за които да получат удовлетвореност от работата си и да виждат резулатат от своя труд е наистина важно.

Кариерното ориентиране на учениците не е само избора на образование в 7 и 12 клас. Това са само две от важните кариерни събития, които предстои да се случат на нашите деца. За да изберат професия и да бъдат успешни професионалисти, те трябва да познават себе си като личности, възможностите на образователната система и тенденциите на пазара на труда.

Да изградят умения за планиране и управление на личното си време и кариерата, умения целеполагане и вземане на решение и т.н. Кариерното ориентиране включва в себе си информиране, консултиране и обучение и следва да се провежда през целия живот на човека, но най-вече в училищна възраст, за да се изградят дълготрайни навици и умения. Активността на родителите и учениците е от решаващо значение, защото само при наличие на здравословен интерес, могат да се получат дълготрайни и значими резултати.

„Съзнавам, че живеем в напрегнато ежедневие и непрекъснат стрес от недостиг на време и ресурси. Но какви родители ще бъдем, ако не успеем да намерим време, за да помогнем на децата да изградят собственото си бъдеще. Все пак, това бъдеще е и наше. Някой ден ще разчитаме на тях да стоплят старините ни“, каза в заключение Пенко Атанасов, директор на ЦПЛР „Кариерно ориентиране- Габрово“.

ЦПЛР „Кариерно ориентиране- Габрово“ изказва благодарности на директорите и педагогическите екипи на училищата от област Габрово, на учениците, участвали в проучването и техните родители, на своите партньори и съмишленици.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Крими

Удар на пътя между кола и патрулка в Янковци

Published

on

Черната серия от катастрофи в Габрово през последните дни продължава. Този път се удариха на пътя полицейска кола и друг автомобил. Инцидентът е станал днес, 23 юли, около 15.00 часа в габровското село Янковци. За него сигнализираха в социалната мрежа потребители на фейсбук, които качиха снимки от мястото на произшествието.

Катастрофата се е случила на прав участък, в района на бензиностанция DP. На място са се отзовали два екипа на полицията. Движението по пътя, свързваш Габрово и Севлиево, преминаващ през село Янковци, е временно затруднено.

Автомобилите в посока Севлиево преминават през работещата бензиностанция DP, а тези към Габрово – през известната сред местните като „изоставената“. Към момента няма данни за тежко пострадали хора. Нанесени са значителни материални щети по цивилния и служебния автомобил.

По информация на пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Габрово за „Габрово Нюз“ заявиха, че причината за катастрофата е отнето предимство.

Цивилният автомобил е извършил неправилна маневра, излизайки от бензиностанцията и правейки неразрешен ляв завой в посока Габрово, като не пропуснал патрулката, движещата направо по пътя с предимство.

Причинилият катастрофата автомобил е бил управляван от жена. При инцидента леко са пострадали полицейски служители, возещи се в служебния автомобил. Леко е пострадала и шофьорката.

На водачите на двете коли, участници в произшествието, са били извършени проби за алкохол, като няма данни резултатите им да са положителни.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Фолксваген Фолклорен събор „Узана 2021“ край Габрово

Published

on

В края на лятото в красивата местност „Узана“ над Габрово ще се проведе Националният Фолксваген Фолклорен събор, превърнал се в любимо за почитателите на популярната марка у нас и техните приятели. Събитието ще се състои от 27 до 29 август.

Организира се от Клуб на привържениците на Фолксваген в България /VWclub.bg/. За първи път съборът се състои през 2012 година. От тогава до сега времето и мястото остават непроменени. Винаги се провежда през последния уикенд на най-горещия месец август, в местността „Узана“ край Габрово.

Ако все още не сте били там, направете го, едва ли има по-добър начин да изпратите лятото. Програма за събитието можете да намерите оттук.

Нищо случайно няма в избора на мястото. Популярната туристическа местност е географският център на България. Официално е призната за такава през 1991 година и свидетелство за това е поставеният знак под формата на пирамида с цветовете на националния ни трибагреник. Именно тук, в сърцето на България, Фолксваген феновете се срещат всяка година. Цялата местност „Узана“ е уникална със своята природа, релеф, растителност и кристално чист планински въздух. Това е най-обширната старопланинска поляна, заобиколена отвсякъде с вековни букови гори. Тук се намират над 70 % от лековитите билки, познати у нас.

VW Фолклорният фестивал „Узана“ става все по-мащабен. Всяка следваща година съборът привлича все повече и повече посетители. Хора от всички краища на страната идват край Габрово, за да споделят опита си с автомобилите от прочутата марка и да се насладят на българския фолклор и традиции. Любителите на Фолксваген имат възможност да къмпингуват на открито. За тези, които предпочитат настаняване в хотели или хижи, в близост се намират достатъчно подходящи места. Организаторите имат грижата да осигурят необходимата информация и всеки сам решава как най-приятно и комфортно да организира престоя си. За забавлението няма забрани и ограничения. Важното е всеки да има свободата да прави това, което го радва, без да пречи на останалите. За да бъде преживяването истинско и гарантирано, домакините са предвидили качествено озвучаване. За да няма вреден шум и смесване на различна музика, лични тонколони и друга техника не се допускат. И като истински ценители на природата всички знаят как да се грижат за нея – след всяко събиране старателно почистват мястото и премахват всякакви следи от замърсяване.

Богатата фолклорна програма създава неповторима атмосфера. През всяка следваща година и фолклорната програма става по-богата. Все повече изпълнители радват събралите се на „Узана“. Голямото извито хоро, което вдига на крак всички, вече е традиционно. В неустоимите народни ритми увличат умелите танцьори от танцовите ансамбли „Сивек“, „Искра“, „Шевица“, „Дилмани“. Неповторимата атмосфера оформят и майсторските изпълнения на гайдарите от формация „Родопико“. Различни игри и турнири допълват атрактивната програма. Щом падне нощта, под звездното небе започва тайнството на нестинарството. Магията на този древен ритуал представя нестинарят Николай Топчийски. Танцът върху парещата жарава е и вид молитва за здраве, плодородие и сполука. Счита се, че огънят има пречистваща сила и унищожава всичко лошо. Самият обичай е мистичен и вълнуващ и е неописуемо удоволствие да бъде съпреживян на около 1300 м надморска височина.

Националният Фолксваген фолклорен събор „Узана“ е истински празник насред Стара планина, в пределите на една от най-добре съхранените природни местности у нас. Той е повод за среща на привържениците на Фолксваген от цялата страна и винаги завършва по един и същи начин – с незабравими моменти и вълнуващи изживявания, с истинска наслада от българския фолклор, с усещането за единение с величествената природа и с многото нови приятелства. И в очакване на поредните зареждащи дни в края на август, следващата година.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Съветът на децата разгледа кандидатурите от Габрово

Published

on

Заместник – областният управител на Габрово Кристина Сидорова ръководи срещата за избор на членове за Съвета на децата. В комисията участват по един представител от Областна администрация, ОД на МВР – Габрово, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, РД „Социално подпомагане“ и двама общественици.

„Хубаво е, че децата в България имат своя административен орган, който да ги подкрепя и да им помага да реализират своите идеи“, сподели Кристина Сидорова.

Преди да разгледат постъпилите от общините кандидатури, участниците в срещата разговаряха с настоящия представител от област Габрово Виктор Ангелов, който разказа своите впечатления от работата на Съвета.

„Наистина имаме глас!“, заяви той. Ангелов подчерта още, че както в Съвета има приемственост, така и той ще продължи да работи със следващите представители от областта и ще е активна обществена личност.

След разглеждане от комисията следва по процедура областният управител да изпрати кандидатурите до 30 юли към ДАЗД. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион от националната комисия.

Съветът на децата е създаден през 2003 г. като консултативен орган към председателя на ДАЗД. Неговата цел е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики и вземане на решения, свързани с живота и развитието на децата.

В Съвета на децата има представители (титуляр и заместник) на 28-те административни области в България, като също така е дадена възможност за включване и на 4 деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 г. до 16 г. включително, избрани в съответствие с Процедурата за избор, която протича на три нива – общинско, регионално и национално.

Съветът на децата провежда заседания до четири пъти годишно. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови деца.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица