Свържи се с нас

Новини

НЧ „Развитие-1869” в Дряново и Хабибат България обединяват усилия за подкрепа на местната общност

Published

on

НЧ „Развитие -1869” в Дряново и Хабибат България обединяват усилия за подкрепа на местната общност и ще предоставят безлихвени микрокредити (до 900 лева) на хора с ниски доходи в община Дряново.

Ха­би­тат Бъл­га­рия съ­щес­т­ву­ва от 2001 година, ка­то фон­да­ция „Под­с­лон за чо­ве­чес­т­во­то” и ра­бо­ти по ня­кол­ко про­ек­та за по­доб­ря­ва­не на жи­лищ­ни­те ус­ло­вия в стра­на­та.

Ор­га­ни­за­ци­я­та под­по­ма­га са­мот­ни май­ки, хо­ра с ув­реж­да­ния, се­мейс­т­ва с нис­ки до­хо­ди, се­мейс­т­ва в риск. От­пус­ка дос­тъп­ни за­еми с дъ­лъг пе­ри­од на из­п­ла­ща­не за при­о­ри­тет­ни ре­мон­ти, ка­то си пар­т­ни­ра с мес­т­ни неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции и дър­жав­ни ин­с­ти­ту­ции за осъ­щес­т­вя­ва­не­то на жи­лищ­ни по­доб­ре­ния, ко­и­то имат ре­а­лен ефект вър­ху жи­во­та на хо­ра­та.

На 4 май та­зи го­ди­на Плат­фор­ма АГО­РА и Ха­би­тат Бъл­га­рия по­ло­жи­ха ос­но­ви­те на но­во и ус­пеш­но сът­руд­ни­чес­т­во за под­по­ма­га­не на ини­ци­а­тив­ност­та, и раз­ви­ти­е­то на граж­дан­с­ки­те об­щ­нос­ти в стра­на­та чрез спе­ци­а­лен фонд за мик­рок­ре­ди­ти­ра­не.
Цел­та на фон­да е раз­ре­ша­ва­не­то на не­от­лож­ни жи­лищ­ни проб­ле­ми, а отпуснатите сред­с­т­ва­та от не­го да се из­пол­з­ват за под­по­ма­га­не на по­доб­ре­ния ка­то: ре­мон­ти на пок­ри­ви, ба­ни, то­а­лет­ни, вът­реш­ни ре­мон­ти, оси­гу­ря­ва­не на во­да в до­ма и пр. Такава помощ именно ще могат получат дряновци.

До сега Ха­би­тат България дейс­т­ваше в общо 7 на­се­ле­ни мес­та, но тепърва възможност за такава помощ ще получат хората в още 10 общини, сред които и Дряново.

На практика, възможността за безлихвено микрокредитиране на дряновци е последица от успешната и дългогодишна съвместна работа между НЧ „Развитие – 1869” с Платформа АГОРА, към която сега се присъедини и Хабитат България. Кли­ен­ти­те им ще мо­гат да се въз­пол­з­ват мно­гок­рат­но от ус­лу­га­та – безлихвен кредит, веднага след като съумеят да по­га­сят те­ку­що­то си за­дъл­же­ние.

Ха­би­тат Бъл­га­рия е част от голямата християнска организация – Ха­би­тат, ра­бо­те­ща в об­щес­т­ве­на пол­за, пос­ве­те­на на ка­у­за­та за ели­ми­ни­ра­не на ми­зер­ни­те жи­лищ­ни ус­ло­вия. От ос­но­ва­ва­не­то си през 1976 г., Ха­би­тат е пос­т­ро­и­ла или ре­мон­ти­ра­ла по­ве­че от 350 000 жи­ли­ща по све­та и е оси­гу­ри­ла скром­ни, фи­нан­со­во дос­тъп­ни жи­ли­ща за по­ве­че от 1,75 ми­ли­о­на ду­ши.

В Ев­ро­па и Цен­т­рал­на Азия ор­га­ни­за­ци­я­та ра­бо­ти в 20 дър­жа­ви, в пар­т­ньор­с­т­во с да­ри­те­ли и доб­ро­вол­ци от ре­ги­о­на. В 17 стра­ни строи и ре­мон­ти­ра жи­ли­ща, пред­ла­га мик­ро­фи­нан­си­ра­не за по­доб­ря­ва­не на жи­лищ­ни­те ус­ло­вия, ре­а­ли­зи­ра про­ек­ти, свър­за­ни с оси­гу­ря­ва­не­то на пи­тей­на во­да и ка­на­ли­за­ци­он­на струк­ту­ра, ре­а­ги­ра в слу­чаи на при­род­ни бед­с­т­вия. Всич­ки нейни дей­нос­ти се осъ­щес­т­вя­ват с учас­ти­е­то на са­ми­те нуж­да­е­щи се от под­к­ре­па.

Новини

Над 20 часа продължава снеговалежът над Габрово

Published

on

Близо 20 часа продължава снеговалежът на територията на Габрово. Снежната покривка в града е 15-17 см. по високите части на общината минава 30 см.

На Шипка вали слаб сняг, температурата на върха е – 10 градуса, настилката се обработва периодично, проходимо е при зимни условия.

Главните пътища от Републиканската пътна мрежа също се почистват и обработват, включително и към курортен комплекс Узана. Температурата в града е минус 6 градуса, приоритетно се почистват маршрутите на обществения транспорт, подходи към лечебни заведения, училища, детски градини и ясли.

Пътищата към населените места в общината също се почистват и обработват. Градските и извънградските линии на Общински пътнически транспорт се изпълняват, част от тях с известно закъснение. Няма населени места с нарушено електроподаване.

На дежурните телефони на Община Габрово няма получени тревожни сигнали. Въпреки че за област Габрово няма обявено предупреждение от НИМХ, температурите до утре сутрин ще бъдат около минус 8-10 градуса, на места и по-ниски.

Община Габрово призовава гражданите да бъдат изключително внимателни при придвижването си, както пеша, така и с автомобил.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Какво трябва да знаем, ако детето ни е под карантина?

На вниманието на родителите, чиито деца са под карантина.

Published

on

Родителите на деца, върнати от детско заведение (детска градина или ясла), вкл. и заради карантина, имат право на болничен лист. Това е посочено в Кодекса за социално осигуряване.

Родителите на ученици до 14 години, които не посещават училище поради въведените противоепидемични ограничения, имат право на месечна целева помощ, в случай че са принудени да излязат в неплатен отпуск, тъй като не могат да работят дистанционно, нямат възможност да ползват платен отпуск и не са в болнични.

За семейства с едно дете размерът на помощта е равен на минималната работна заплата – 650 лв. За семейства с две и повече деца помощта е 150% от размера на месечната минимална работна заплата или 975 лв.

Помощта се отпуска на семейства, в които средният доход на човек е по-нисък или равен на 150% от минималната заплата или 975 лв. Това означава, че за да има право на такава подкрепа от държавата, семейство с едно дете трябва да има общ доход до 2925 лв., а с две деца – до 3900 лв.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Почти 1 000 заразени с КОВИД – 19 през миналата седмица, 22 са починалите

Published

on

Двадесет и двама души са загубили битката за живота си, а деветстотин шестдесет и четири са новите потвърдени случаи на КОВИД – 19 през миналата седмица на територията на област Габрово.

Данните, обхващащи периода от 17 до 23 януари, включително, стават ясни от информация на Регионалната здравна инспекция в Габрово относно разпространението на вирусната инфекция.

През миналата седмица общо 129 пациенти са били хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ, а останалите 835 провеждат домашно лечение.

По отношение на разпределението по новите 964 заразени с КОВИД – 19 в четирите общини на област Габрово, от информация на РЗИ става ясно още, че най-много са положителните проби в Габрово, общо 667.

Сто деветдесет и четири са тези в Севлиево, петдесет и две в Трявна, и петдесет и една в Дряново, са отчетените резултати през миналата седмица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица