Свържи се с нас

Новини

НЧ „Развитие-1869” в Дряново и Хабибат България обединяват усилия за подкрепа на местната общност

Published

on

НЧ „Развитие -1869” в Дряново и Хабибат България обединяват усилия за подкрепа на местната общност и ще предоставят безлихвени микрокредити (до 900 лева) на хора с ниски доходи в община Дряново.

Ха­би­тат Бъл­га­рия съ­щес­т­ву­ва от 2001 година, ка­то фон­да­ция „Под­с­лон за чо­ве­чес­т­во­то” и ра­бо­ти по ня­кол­ко про­ек­та за по­доб­ря­ва­не на жи­лищ­ни­те ус­ло­вия в стра­на­та.

Ор­га­ни­за­ци­я­та под­по­ма­га са­мот­ни май­ки, хо­ра с ув­реж­да­ния, се­мейс­т­ва с нис­ки до­хо­ди, се­мейс­т­ва в риск. От­пус­ка дос­тъп­ни за­еми с дъ­лъг пе­ри­од на из­п­ла­ща­не за при­о­ри­тет­ни ре­мон­ти, ка­то си пар­т­ни­ра с мес­т­ни неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции и дър­жав­ни ин­с­ти­ту­ции за осъ­щес­т­вя­ва­не­то на жи­лищ­ни по­доб­ре­ния, ко­и­то имат ре­а­лен ефект вър­ху жи­во­та на хо­ра­та.

На 4 май та­зи го­ди­на Плат­фор­ма АГО­РА и Ха­би­тат Бъл­га­рия по­ло­жи­ха ос­но­ви­те на но­во и ус­пеш­но сът­руд­ни­чес­т­во за под­по­ма­га­не на ини­ци­а­тив­ност­та, и раз­ви­ти­е­то на граж­дан­с­ки­те об­щ­нос­ти в стра­на­та чрез спе­ци­а­лен фонд за мик­рок­ре­ди­ти­ра­не.
Цел­та на фон­да е раз­ре­ша­ва­не­то на не­от­лож­ни жи­лищ­ни проб­ле­ми, а отпуснатите сред­с­т­ва­та от не­го да се из­пол­з­ват за под­по­ма­га­не на по­доб­ре­ния ка­то: ре­мон­ти на пок­ри­ви, ба­ни, то­а­лет­ни, вът­реш­ни ре­мон­ти, оси­гу­ря­ва­не на во­да в до­ма и пр. Такава помощ именно ще могат получат дряновци.

До сега Ха­би­тат България дейс­т­ваше в общо 7 на­се­ле­ни мес­та, но тепърва възможност за такава помощ ще получат хората в още 10 общини, сред които и Дряново.

На практика, възможността за безлихвено микрокредитиране на дряновци е последица от успешната и дългогодишна съвместна работа между НЧ „Развитие – 1869” с Платформа АГОРА, към която сега се присъедини и Хабитат България. Кли­ен­ти­те им ще мо­гат да се въз­пол­з­ват мно­гок­рат­но от ус­лу­га­та – безлихвен кредит, веднага след като съумеят да по­га­сят те­ку­що­то си за­дъл­же­ние.

Ха­би­тат Бъл­га­рия е част от голямата християнска организация – Ха­би­тат, ра­бо­те­ща в об­щес­т­ве­на пол­за, пос­ве­те­на на ка­у­за­та за ели­ми­ни­ра­не на ми­зер­ни­те жи­лищ­ни ус­ло­вия. От ос­но­ва­ва­не­то си през 1976 г., Ха­би­тат е пос­т­ро­и­ла или ре­мон­ти­ра­ла по­ве­че от 350 000 жи­ли­ща по све­та и е оси­гу­ри­ла скром­ни, фи­нан­со­во дос­тъп­ни жи­ли­ща за по­ве­че от 1,75 ми­ли­о­на ду­ши.

В Ев­ро­па и Цен­т­рал­на Азия ор­га­ни­за­ци­я­та ра­бо­ти в 20 дър­жа­ви, в пар­т­ньор­с­т­во с да­ри­те­ли и доб­ро­вол­ци от ре­ги­о­на. В 17 стра­ни строи и ре­мон­ти­ра жи­ли­ща, пред­ла­га мик­ро­фи­нан­си­ра­не за по­доб­ря­ва­не на жи­лищ­ни­те ус­ло­вия, ре­а­ли­зи­ра про­ек­ти, свър­за­ни с оси­гу­ря­ва­не­то на пи­тей­на во­да и ка­на­ли­за­ци­он­на струк­ту­ра, ре­а­ги­ра в слу­чаи на при­род­ни бед­с­т­вия. Всич­ки нейни дей­нос­ти се осъ­щес­т­вя­ват с учас­ти­е­то на са­ми­те нуж­да­е­щи се от под­к­ре­па.

Новини

Купа и три медала за ШК „Орловец 1997“ в Световния ден на шахмата

Published

on

С купа, златен, сребърен и бронзов медал се завърнаха състезателите на ШК „Орловец 1997“ – Габрово Денислав Иванов, Иван и Диана Екимова от шахматен турнир, който се проведе в Казанлък по повод Световния ден на шахмата, 20 юли.

16-годишният Денислав Иванов спечели турнира от 12 до 16 годишна възраст, като без нито една загуба, с 4 победи и три равенства, заслужено се нареди първи и грабна купата, и златния медал.

В турнира за деца до 10 години сребърен медал спечели Иван Екимов, във възрастовата група до 8 години, като с 4 победи и едно равенство заслужено се нареди втори.

Диана Екимова постигна 4 победи от 7 партии и грабна бронзовия медал при момичетата до 10 години.

Освен купи и медали, състезателите получиха и предметни награди, осигурени от организаторите на турнира – ШК „Казанлък 21“.

Зареди още

Икономика

„Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД набира работници

Published

on

Във връзка с изпълнението на обекти на Дружеството в община Габрово и област Габрово „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД търси да назначи:

1. Технически ръководители;
2. Геодезисти;
3. Лаборанти;
4. Машинисти пътно-строителни машини;
5. Шофьори, категория В и С+Е;
6. Пътни работници;
7. Работници полагане асфалтови настилки;
8. Арматуристи;
9. Кофражисти;

Кандидатите трябва да притежават:
– Подходящо образование и квалификация за съответната позиция;
– Трудов опит по същата или сродна специалност;
– Документ за правоспособност за управление на ПСМ /за машинистите на ПСМ/;
– Необходимата категория за правоуправление на МПС, удостоверение за професионална компетентност, карта за квалификация на водача и удостоверение за психологическа годност /за шофьорите/;
– Добро здравословно състояние;
– Желание за работа;

Компанията предлага:
– Постоянен трудов договор с първоначален изпитателен срок;
– Добро възнаграждение;
– Работно облекло;

Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография;
– Копие от диплома;
– Копие от документи за квалификация/правоспособност;

За контакти: тел.062/616-819.

Зареди още

Крими

Акция по „широкообхватен контрол“ се проведе в област Габрово

Published

on

В средата на тази седмица, на територията на област Габрово се проведе специализирана полицейска операция по метода на „широкообхватния контрол“.

В Габрово полицейски екип и екипи на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областен отдел „Автомобилна администрация“- Габрово, Агенция „Митници“ и Национална агенция за приходите извършваха проверки на автомобили на пътя между Габрово и Дряново.

В рамките на два часа полицейските служители провериха общо 42 МПС-та и 48 лица, сред които 11 товарни автомобили.

Установени са били 6 нарушени и връчени 2 електронни фиша. Контролните органи от Областен отдел „Автомобилна администрация“ извършили проверка на 4 товарни автомобила, а служителите на Агенция „Пътна инфраструктура“ – 42.

Екипът на Агенция „Митници“ проверил 7 автомобила, а служителите на НАП – 9 и техните водачи.

В рамките на два часа в Севлиево са били извършени проверки на 38 автомобила и 42 лица, като констатираните нарушения 6, а връчените електронни фиша са три. Екипите на РУ Дряново извършили проверка на 31 МПС и 34 лица, за които са установили 2 нарушения. В Трявна били проверени 21 автомобила и 29 лица, за които са констатирани 3 нарушения. Връчени са 2 ел. фиша.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица