Свържи се с нас

Новини

НЧ „Развитие-1869” в Дряново и Хабибат България обединяват усилия за подкрепа на местната общност

Published

on

НЧ „Развитие -1869” в Дряново и Хабибат България обединяват усилия за подкрепа на местната общност и ще предоставят безлихвени микрокредити (до 900 лева) на хора с ниски доходи в община Дряново.

Ха­би­тат Бъл­га­рия съ­щес­т­ву­ва от 2001 година, ка­то фон­да­ция „Под­с­лон за чо­ве­чес­т­во­то” и ра­бо­ти по ня­кол­ко про­ек­та за по­доб­ря­ва­не на жи­лищ­ни­те ус­ло­вия в стра­на­та.

Ор­га­ни­за­ци­я­та под­по­ма­га са­мот­ни май­ки, хо­ра с ув­реж­да­ния, се­мейс­т­ва с нис­ки до­хо­ди, се­мейс­т­ва в риск. От­пус­ка дос­тъп­ни за­еми с дъ­лъг пе­ри­од на из­п­ла­ща­не за при­о­ри­тет­ни ре­мон­ти, ка­то си пар­т­ни­ра с мес­т­ни неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции и дър­жав­ни ин­с­ти­ту­ции за осъ­щес­т­вя­ва­не­то на жи­лищ­ни по­доб­ре­ния, ко­и­то имат ре­а­лен ефект вър­ху жи­во­та на хо­ра­та.

На 4 май та­зи го­ди­на Плат­фор­ма АГО­РА и Ха­би­тат Бъл­га­рия по­ло­жи­ха ос­но­ви­те на но­во и ус­пеш­но сът­руд­ни­чес­т­во за под­по­ма­га­не на ини­ци­а­тив­ност­та, и раз­ви­ти­е­то на граж­дан­с­ки­те об­щ­нос­ти в стра­на­та чрез спе­ци­а­лен фонд за мик­рок­ре­ди­ти­ра­не.
Цел­та на фон­да е раз­ре­ша­ва­не­то на не­от­лож­ни жи­лищ­ни проб­ле­ми, а отпуснатите сред­с­т­ва­та от не­го да се из­пол­з­ват за под­по­ма­га­не на по­доб­ре­ния ка­то: ре­мон­ти на пок­ри­ви, ба­ни, то­а­лет­ни, вът­реш­ни ре­мон­ти, оси­гу­ря­ва­не на во­да в до­ма и пр. Такава помощ именно ще могат получат дряновци.

До сега Ха­би­тат България дейс­т­ваше в общо 7 на­се­ле­ни мес­та, но тепърва възможност за такава помощ ще получат хората в още 10 общини, сред които и Дряново.

На практика, възможността за безлихвено микрокредитиране на дряновци е последица от успешната и дългогодишна съвместна работа между НЧ „Развитие – 1869” с Платформа АГОРА, към която сега се присъедини и Хабитат България. Кли­ен­ти­те им ще мо­гат да се въз­пол­з­ват мно­гок­рат­но от ус­лу­га­та – безлихвен кредит, веднага след като съумеят да по­га­сят те­ку­що­то си за­дъл­же­ние.

Ха­би­тат Бъл­га­рия е част от голямата християнска организация – Ха­би­тат, ра­бо­те­ща в об­щес­т­ве­на пол­за, пос­ве­те­на на ка­у­за­та за ели­ми­ни­ра­не на ми­зер­ни­те жи­лищ­ни ус­ло­вия. От ос­но­ва­ва­не­то си през 1976 г., Ха­би­тат е пос­т­ро­и­ла или ре­мон­ти­ра­ла по­ве­че от 350 000 жи­ли­ща по све­та и е оси­гу­ри­ла скром­ни, фи­нан­со­во дос­тъп­ни жи­ли­ща за по­ве­че от 1,75 ми­ли­о­на ду­ши.

В Ев­ро­па и Цен­т­рал­на Азия ор­га­ни­за­ци­я­та ра­бо­ти в 20 дър­жа­ви, в пар­т­ньор­с­т­во с да­ри­те­ли и доб­ро­вол­ци от ре­ги­о­на. В 17 стра­ни строи и ре­мон­ти­ра жи­ли­ща, пред­ла­га мик­ро­фи­нан­си­ра­не за по­доб­ря­ва­не на жи­лищ­ни­те ус­ло­вия, ре­а­ли­зи­ра про­ек­ти, свър­за­ни с оси­гу­ря­ва­не­то на пи­тей­на во­да и ка­на­ли­за­ци­он­на струк­ту­ра, ре­а­ги­ра в слу­чаи на при­род­ни бед­с­т­вия. Всич­ки нейни дей­нос­ти се осъ­щес­т­вя­ват с учас­ти­е­то на са­ми­те нуж­да­е­щи се от под­к­ре­па.

Новини

„Титан гард“ е новият шампион на Габрово!

Published

on

Отборът на „Титан гард“ триумфира в 29-то издание на традиционния турнир по минифутбол.

В оспорван финален двубой, игран пред повече от 1 000 зрители в зала „Орловец“, селекцията на Бисер Тотев се наложи с 3:2 над състава на „Братекс“ и за четвърти път вдигна Купата на Община Габрово.

В битката за третото място на турнира шампионът от последното издание на надпреварата „ММ-74“ (Севлиево) се наложи над „Боби Фишер“ с 2:1.

Кметът Таня Христова и зам.-кметовете Невена Минева и Николай Меразчиев изгледаха финалния двубой сред пълните трибуни на зала „Орловец“.

Тримата връчиха и наградите на турнира, заедно с председателя на Областния съвет на БФС Георги Трендафилов и директора на „Общински спортни имоти“ Росица Бакърджиева.

Подробната статия за развоя на финалната среща, както и кои състезатели грабнаха индивидуалните награди от турнира, можете да видите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Музей „Етър“ стана част от световната молиноложка общност

Published

on

„Толкова се радвам да съобщя, че възобновихме пътуванията си по линия на ТИМС тази есен, с нашите две междинни обиколки на България“ – с това емоционално изречение започва излязлата наскоро статия в списание „Международна молинология“ (International Molinology), посветена на обиколката на представители на тази световна организация в нашата страна. ТИМС е Международно общество, където членуват лица и организации, които имат интерес към съоръжения, задвижвани с вода и вятър. От ТИМС откриха колко богата е България на действащи или не – но съхранени под някаква форма, воденици, мелници, точила, тепавици и други от този род. Музей „Етър“ се оказа истински център на опазвани и много добре представени пред публиката такива съоръжения и получи огромно признание в това отношение от членовете на организацията, които го посетиха. От 2016 година главният уредник Росица Бинева е индивидуален член на ТИМС, а от есента на 2022 самият музей стана част от тази световна общност.

През 2022 година две групи с представители на ТИМС – 32 души от Гърция, Естония, Англия, Нидерландия, Белгия, Швейцария, Швеция, Дания, Германия, Франция, САЩ, водени от Росица Бинева, обиколиха по различно време България, документираха запазени съоръжения и се запознаха с техните специфики. По това време се зароди и идеята музей „Етър“ да се присъедини към организацията не само чрез уредника си.

„Толкова се радвам да съобщя, че възобновихме пътуванията си тази есен, с две междинни обиколки на България. Въпреки продължаващата пандемия и проблемите в Европа успяхме да приемем в групите всички желаещи да се присъединят и не мога да благодаря достатъчно на Росица Бинева, Митко Балабанов и екипа на музей „Етър“ за тяхната организация, администриране и успешно провеждане на двете събития.

Това издание на International Molinology съдържа пълен доклад за първата от двете български обиколки, като сме включили толкова снимки, колкото е възможно, а също и две скици от Йохан Де Пунт. Както и опознаване на завладяващи мелници (някои все още се използват от местните селяни), а където и да бяхме, прекрасното българско гостоприемство имаше върху нас буквално лечебен ефект, благодарение и на представената ни традиционна култура. Незабравимо!“, пише в писмото си до членовете на ТИМС настоящият президент Вилем ван Берген, цитиран в списанието.

Автор на статията в International Molinology е Греъм Хакни, който подробно описва положителните впечатления на групата от обиколката в България и не пропуска да акцентира върху уникалния не само за нашата страна музей „Етър“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Областната администрация стартира конкурс за кратко послание

Published

on

Конкурс за послание с до седем думи, обявява Областна администрация- Габрово. В надпреварата могат да участват всички жители на областта без възрастови ограничения. Предложенията се приемат в срок до 20 февруари 2023 г.на електронна поща: pr@gb.government.bg .

Най-доброто послание ще бъде изпратено за гравиране на мраморна плоча, изобразяваща картата на България, в Роженските поляни, където ще бъде изграден 111- метров пилон, от които ще се спуска българското национално знаме. Той ще е най- високият в Европа, като ще бъде издигнат на надморска височина от 1430 м. Така трибагреникът ще се вижда от километри разстояние. В основата на пилона, на мраморна плоча с картата на България, ще бъдат гравирани 28 послания от всички административни области в страната. Всяко послание ще бъде изписано на картата на мястото на съответната област, от която идва.

За изграждането на пилона стартира Национална дарителска кампания „България заслужава“ под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Проектът ще се реализира изцяло с дарения на родолюбиви българи, както и със съдействието на държавните и местни власти.

Очакват се Вашите послания с до седем думи до 20 февруари 2023 г. на pr@gb.government.bg. Предложенията следва да бъдат придружени с информация за автора (три имена, адрес/ел. адрес и телефонен номер). Кратките текстове ще бъдат оценявани от представители на Областна администрация. Класираното на първо място послание ще бъде изпратено за гравиране на мраморната плоча, изобразяваща картата на България, а авторът му ще бъде награден.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица