Свържи се с нас

Новини

Осмокласниците търсят платени професии, а кандидат – студентите стажове и практики

Published

on

Снимката е илюстративна

Добре платени професии, които носят удовлетвореност и възможност за развитие, искат учениците, кандидатстващи в осми клас. Качеството на обучение и наличието на студентски стажове и практики, пък са водещите критерии при избора на висше учебно заведени от кандидат-студентите от Габрово и Дряново.

Това показа мащабно анкетно проучване сред учениците в 7 и 12 клас от училищата на територията на област Габрово, проведено от Център за подкрепа на личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“.

Общо 870 ученика участваха в анкетата. От тях 610 седмокласници от общините Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново и 260 абитуриенти от общините Габрово и Дряново.

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Анкетирането на участниците бе проведено в периода февруари – май 2019 г., а резултатите от анкетата бяха представени на информационна среща, проведена на 20 юни. На срещата присъстваха представители на училищата от област Габрово, Областна администрация – Габрово, представители на общините, РУО Габрово, Габровска търговско- промишлена палата, Технически университет – Габрово и други съмишленици и партньори на ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“.

Целта на анкетното проучване бе да се провери готовността на учениците да направят информиран и осъзнат избор на профил или професия при кандидатстването си в осми клас, за да се планират подходящи дейности по кариерно ориентиране през следващата учебна година.

Целите при анкетирането на абитуриентите бяха сходни, но акцентите тук бяха насочени към вземането на решение за продължаване на образованието във висше учебно заведение (ВУЗ) и готовността им за излизане на пазара на труда.

Анкетата показа, че по-голямата част от анкетираните седмокласници вече са направили своя избор, но не са малко тези, които все още се колебаят или не са взели решение. Седмокласниците демонстрират и голяма увереност сами да направят своя избор на училище и профил или професия.

Стои обаче въпросът дали са достатъчно добре подготвени и дали тази увереност в собствените възможности не се дължи до стремежа им към самостоятелност, така характерен за детското развитие през време на пубертета.

Като източник на помощ и подкрепа при избора на образование след седми клас, без особени изненади, учениците посочват на първо място своите родители, следвани от техния приятелския кръг. Едва ли седмокласниците си дават сметка, че техните приятели разполагат с информация и умения за вземане на решение, много близки до техните.

снимка: Радослав Първанов

На въпроса: „Какво трябва да ти дава твоята бъдеща професия?“, по-голямата част отговарят „по-добро заплащане“. Това не е изненадващо предвид възрастта, етапа на развитие, в който се намират и консуматорската култура, която се налага през последните години.

Следват обаче „да виждам резултата от своя труд“ и „постоянно да подобрявам своите умения“, което показва едно зряло отношение към бъдещата професионална реализация. Най-малко желан атрибут на бъдещата професия е „престижът“, посочен от едва 28,5% от анкетираните, следван от „сигурност“, дефинирана като възможност лесно да намират и да се задържат на работа, посочена от 36,8% от учениците.

За да могат да вземат решение, учениците се нуждаят от специфична информация. Един от въпросите имаше за цел да провери, именно нуждата от такава. На първо място учениците са посочили нуждата от повече информация за профилираните/професионалните предмети, които ще изучават в средното училище и възможностите за реализация в избраното от тях професионално направление.

Запитани за трудностите при вземането на решение, на първите две места учениците са посочили това, че не познават достатъчно добре възможностите за реализация в едно или друго професионално направление, и не доброто познаване на възможностите за обучение, които предлагат средните училища и гимназиите.

Въпреки крехката възраст, малкия житейски опит и не доброто познаване на пазара на труда, изборът на професия/профил при кандидатстването след 7 клас трябва да е съобразен с бъдещата професионална реализация. Доколкото това е възможно, разбира се.

При анкетирането учениците бяха попитани и дали са запознати с възможността за продължаване на образованието си в избрания от тях профил/професия във ВУЗ и за бъдещата им професионална реализация в избраното от тях професионално направление.

Едва 40,3% са отговорили утвърдително на първия въпрос и 52,8% са отговорили с „да“ на втория. Това идва да покаже, че все още голяма част от учениците правят своя избор за продължаване на образованието в условия на информационен дефицит, което дава отражение при избора на образование и/или излизане на пазара на труда след 12 клас.

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Учениците от 12 клас бяха разделени на две групи: обучавани в професионални паралелки и обучавани в профилирани паралелки. Работата по кариерно ориентиране в двете групи се различава.

В професионалните паралелки се набляга на подготовка за излизане на пазара на труда и бъдещата професионална реализация на младите хора. При профилираните акцентът е върху вземането на решение за продължаване на образованието във ВУЗ.

Ето защо и при анкетирането на двете групи дванадесетокласници бяха задавани и специфични въпроси. Това, което стана ясно при анкетирането на учениците от професионалните паралелки е, че по-голямата част от тях 45,9% ще се опитат едновременно да учат и работят. Около 18% от анкетираните няма да продължат образованието си, а ще насочат своите усилия в професионалната си реализация.

Запитани за нужда от информация, за да могат да вземат решение за избор на ВУЗ, учениците от професионалните паралелки са посочили на първо място каква професия ще могат да упражняват, избирайки една или друга специалност във висшето училище, и къде ще могат да се реализират. На трето място е нуждата от информация за дисциплините, включени в образователната програма на съответната специалност.

Във връзка с излизане на пазара на труда, учениците бяха попитани дали имат нужда от допълнителни знания и умения в определени направления. На първо място абитуриентите са посочили, че биха искали да знаят повече за бъдещите им задължения на работното място. Следват необходимост от умения за подготовка на документи за кандидатстване и подготовка за събеседване за работа.

Дванадесетокласниците също бяха попитани за хората, към които биха се обърнали за помощ и подкрепа в процеса на вземане на решение. Отново родителите са посочени на първо място. Абитуриентите разпознават като източник на помощ и подкрепа и професионалистите, упражняващи сходна с избраната от тях професия.

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

При профилираните паралелки стана ясно, макар и не категорично, че изборът на ВУЗ е по-лесен от този на специалност. При анкетирането 63,8% са отговорили, че са взели решение какво ще учат след 12 клас, а 70,1% са избрали ВУЗ. Останалите се колебаят между няколко варианта и имат нужда от още време, за да помислят.

Що се отнася до нуждата от информация, за да направят по-добър за себе си избор, на първо място абитуриентите са посочили „каква професия ще мога да упражнявам“, следвано от „къде ще мога да се реализирам“. С близки резултати са „какви дисциплини ще изучавам“ и „какви възможности предлагат ВУЗ“.

По отношение на критериите за избор на ВУЗ, на първите три места учениците са посочили: „качеството на обучение“, „наличие на стажове и практики“ и „финансовата страна“.

Сред хората, които могат да им помогнат в избора, отново на първо място са родителите, следвани от студентите, които се обучават в същата или сходна специалност. Почти същият брой ученици са казали, че ще се справят сами с вземането на решение.

И на двете групи дванадесетокласници бе зададен въпросът: „Какво бихте искали да Ви дава Вашата бъдеща професия?“. Отговорите тук са сходни с тези на седмокласниците. На първо място абитуриентите са посочили желанието да получават финансова възвръщаемост на вложените от тях усилия. Да получават удовлетвореност от своя труд е посочено на второ място, а на трето да виждат резултата от своя труд.

„Анкетното проучване бе проведено в периода февруари – май 2019 г., едва няколко месеца преди кандидатстването в средните училища, гимназиите и висшите учебни заведения. То показа, че не е малък броя на учениците, които все още изпитват колебания или не са взели решение как ще продължи тяхното професионално развитие.

снимка: Община Габрово, Архив

От гледна точка на кариерното ориентиране това означава, че оставащото до края на учебната година време може да се окаже крайно недостатъчно за вземане на решение и подготовка за НВО и кандидатстудентски изпит. Или за повишаване на успеха по учебните предмети, включени като балообразуващи за отделните професионални направления.

Основният извод, който се налага от проведеното проучване е, че учениците, на които им предстои преминаване в по-горна образователна степен и/или излизане на пазара на труда, често взимат решения при недостатъчна информация.

Информация за възможностите на образователната система, за пазара на труда, за собствените си силни и слаби страни, ценностна система, желания и интереси. Видно е, че голяма част от учениците в прогимназиален и гимназиален етап на образование имат нужда от допълнителна информация и обучение по кариерно ориентиране, за да могат да направят информиран, осъзнат и ангажиран избор на образование и професия.

В много западноевропейски страни в училищното образование са включени като отделен предмет или в състава на други учебни дисциплини теми по кариерно ориентиране, за да може учениците да изберат професионална реализация, която да съответства не само на техните интереси, способности, ценностна система и т.н. Но и на нуждите и възможностите на пазара на труда. Такава цел си е поставил и екипът на ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ и неговите партньори.

Желаем успех на всички седмокластници, кандидат- студенти и млади професионалисти. На добър час!“, сподели за „Габрово Нюз“ директорът на ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ Пенко Атанасов.


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

Раздават още награди за депозиране във вендинг системата за отпадъци

Published

on

С изключителен ентусиазъм габровци приеха каузата да разделят отпадъците си и да ги предават чрез вендинг системата за обратно приемане на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. До момента са предадени над 50 000 опаковки.

Във вторник, 5 юли, ще бъдат раздавани наградите, за които стотици хора събираха талони от вендинг автоматите, съобщи Мария Радойчева, главен експерт в Дирекция „Инфраструктура и екология“ в Община Габрово.

Поради огромния интерес предоставянето на спечелените еко предметни награди ще се случи на специална шатра, разположена на пл. „Възраждане“ от 09.30 до 17.30 часа. В съответствие с регламента на инициативата наградите се предоставят всеки първи работен вторник на месеца. Наградите се предоставят до изчерпване на количествата.

В резултат на обявената от Община Габрово покана за партньорство, към инициативата вече се присъединиха и двама нови партньори – Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ и книжарници „Златев“. Предоставените от тях награди ще бъдат включени в кампанията за следващото награждаване, което предстои на 2 август.

Поканата за партньорство остава отворена към всички заинтересовани страни, които могат да се свържат с екипа на Община Габрово на тел.: 066 818 311 или на e-mail: gabrovo@gabrovo.bg. Депозитната вендинг система е реализирана и се организира от Община Габрово.

Системата включва два вендинг автомата, намиращи се в спортна зала „Орловец“ и спортен комплекс „Христо Ботев“. След всяко предаване на опаковки, устройствата издават талон, с който потребителите събират точки, а точките се превръщат в награди.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Бронзов медал донесе най-малкият габровски шахматист Иван Екимов

Published

on

6-годишният състезател от ШК „Орловец 1997“ Иван Екимов се завърна с бронзов медал от Детски шахматен турнир „Георги Раковски“ в Котел.

Иван постигна 3 победи от 7 партии и заслужено зае трето място в горната възрастова група – при 8-годишните.

По три точки постигнаха и другите състезатели на ШК „Орловец 1997“, които участваха в турнира – 9-годишният Росен Нанев и 8-годишната Никол Пенчева, която се нареди четвърта при момичетата във възрастовата си група.

Турнирът, който е организиран от Община Котел и ШК „Марица-Изток“ важи за FIDE рейтинг по ускорен шахмат.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Община Трявна представи дейността си пред ученици и преподаватели от 5 държави

Published

on

През изминалите дни ръководството на Община Трявна се срещна с ученици, педагози и ръководители на образователни институции от пет държави – Испания, Португалия, Румъния, Гърция и Хърватска. Повод за посещението на чуждестранните делегати в Трявна бе международния проект “Changing schools, changing lives”, в реализирането на който участва Средно училище “Петко Р. Славейков”.

“Нашето Славейково училище си сътрудничи с още пет институции при реализирането на проект “Changing schools, changing lives”, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Темата на проекта е превенция на ранното отпадане на деца от училище и споделяне на добри практики от страните партньори при реализирането на образователни програми и политики“, сподели Калоян Узунов – преподавател в тревненската гимназия и координатор на проекта.

Така, в Заседателна зала № 403 в сградата на общинска администрация, кметът на община Трявна и заместник-кметът посрещнаха общо 11 ученици и 18 учители, педагози и ръководители от държавите – партньори на проекта, както ученици и педагози от Славейковото училище – домакин на сегашната международна среща по реализирането на “Changing schools, changing lives”.

Силвия Кръстева запозна присъстващите с дейността, която местната власт реализира в момента, както и проектите, които се изпълняват по национални и европейски проекти. “Изпълняваме изключително много проекти в момента, както такива, свързани с инфраструктурата в населените места, така и такива, свързани с културната, просветна и образователна дейност. За нас това е от огромно значение, защото по този начин повишаваме качеството на живот на местното население и осигуряваме условия за развитие в положителна насока. Стремим се да реализираме разнообразни и богати събития, с които да поддържаме високото ниво на туристопоток и да привличаме, разбира се, още и още хора, защото едно от основните неща, на които разчита нашия град е туризма!”, сподели кметът на община Трявна и представи част от спечелените проекти, като този, който ще изгради център за кинезитерапия в СУ “Петко Р. Славейков” и този, който ще допринесе за повишаване на енергийната ефективност с подмяна на старите осветителни тела от уличната мрежа с нови LED осветителни такива.

Младежките дейности, реализирани в община Трявна представи заместник-кметът Марин Маринов, който е и председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

“Чрез Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни се стремим да поддържаме непрекъснато активността и ангажираността на подрастващите, към които е насочена и нашата дейност. Организираме и провеждаме различни семинари, литературни и арт конкурси, детски фестивали, различни пленери, както и мероприятия сред природата. По този начин успяваме да развием уменията, качествата и таланта на нашите деца и да им покажем, че активността в образователните прояви може да им донесе само ползи и те могат да бъдат добрият пример и поводът за гордост на всички нас!” подчерта зам.-кметът Маринов.

Добри практики, успешно реализирани европроекти, качествени резултати от всяка една страна – партньор на проекта споделиха и представителите на чуждестранните делегации. Двете страни обмениха опит и потвърдиха общото мнение, че подобни срещи са изключително полезни за развитието на образователната и просветна сфера.

“Радваме се, че ръководството на Община Трявна отдели време и внимание на партньорите по проекта и се надяваме на ползотворно сътрудничество в областта на образованието и културата и за в бъдеще“, каза още Калоян Узунов. В рамките на една седмица, домакините по проекта “Changing schools, changing lives” споделяха опита си в прилагането на Проектно-базираното обучение в училище, запознаваха партньорските институции с възможностите, които учебното заведение осигурява на учениците за активно участие в учебния процес и успяха да реализират провеждането на съвместни занаяти с ученици от Хърватска и Испания.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица