Свържи се с нас

Новини

Област Габрово продължава да се топи и застарява

Published

on

снимка: Тодор Тодоров, фото „Спринт“

Към 31.12.2016 година населението на област Габрово е 112 334 души, което представлява 1.6% от населението на страната и 13.9% от населението на Северен централен район. В сравнение с 2015 г. населението на областта намалява с 1 938 или с 1.7%, като най-голямо е в община Трявна – с 2.0% , следвана от община Габрово – 1.8% и Дряново и Севлиево с 1.5%.

Мъжете в областта са 54 239 (48.3%), а жените 58 095 (51.7%) или на 1000 мъже се падат 1071 жени. Броят на мъжете преобладава до 50 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на област Габрово.

Продължава процесът на застаряване на населението в Габровска област. В края на 2016 г. лицата на 65 и повече навършени години са 31 316 или 27.9% от населението на областта, като най-висок е този дял в общините Трявна – 31.1%, Дряново – 30.5%, Габрово – 27.5% и Севлиево – 26.8%.

В сравнение с 2015 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените над 65 и повече годишна възраст е 32.4%, а на мъжете е 23.1%, като тази разлика се дължи на повишената смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в областта са 12 758 или 11.4% от общото население, като спрямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен –
18.2%, и Бургас – 15.4% от населението на областта. Общо в петнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Габрово – 11.4%, и Смолян – 11.5%. В регионален аспект делът на лицата под 15 години е най-висок в общините Севлиево и Дряново – съответно 12.8% и 11.4%, а най-нисък в община Трявна – 9.1%.

Към 31.12.2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Габрово е 64.6 %, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат малко повече от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2015 г. този коефициент е бил 63.4%.

Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 58.0%, отколкото в селата – 102.1%.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 47.5 години през 2015 г. нараства на 47.7 години в края на 2016 година.

Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 46.5 години, а в селата – 53.6 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2016 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 60 години и 10 месеца за жените и 63 години и 10 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2016 г. е 62 675 души, или 55.8% от населението на областта, като мъжете са 33 836, а жените – 28 839 души. През 2016 г. броят на трудоспособното население намалява с 1345 души, или със 2.1% спрямо предходната година.

Към края на 2016 г. в над трудоспособна възраст са 36 025 души, или 32.1%, а под трудоспособна възраст – 13 634 души, или 12.1% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2016 г. в областта това съотношение е 48. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 89 млади хора.

Към 31.12.2016 г. в градовете на област Габрово живеят 91 904 души, или 81.8%, а в селата – 20 430 души, или 18.2% от населението на областта.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

Раждаемост
През 2016 г. в областта са регистрирани 734 родени деца, като от тях 727 (99.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 67 деца, или с 8.4%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2016 г. е 6.4‰, а през предходната 2015 г. – 6.9‰.
Броят на живородените момчета 366, а този на живородените момичета е 361.

Раждаемостта в област Габрово е с най-ниски стойности (6.4‰) спрямо средната за страната, а най-висока е в област Сливен – 12.2‰.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта, или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2016 г. е 20 517 души, като спрямо предходната година намалява с 569.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2016 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.41. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.14, а през 2015 г. – 1.47.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.4 години през 2015 г. на 27.6 години през 2016 година.

През 2016 г. броят на извънбрачните живораждания е 508 или 69.9% от всички живораждания. Относителният дял на извънбрачните живораждания в селата (71.1%) е по-нисък отколкото в градовете (69.6%). В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните живораждания в общините Трявна (84.4%) и Габрово (69.8%).

Смъртност
Броят на умрелите лица в областта през 2016 г. е 2169 души, а коефициентът на обща смъртност – 19.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 65, или с 2.9%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (20.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (18.2‰). През 2016 г. продължават силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (34.5‰) отколкото в градовете (15.7‰).

Показателят за преждевременната смъртност през 2016 г. (16.4%) се увеличава спрямо предходната 2015 г. (16.5%). В стойностите на показателя за преждевременната смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст до 64 години вкл. са 10.3% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 22.2%.

През 2016 г. в областта са починали 4 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.5‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 11.8‰, през 2005 г. – 6.4‰, а през 2015 – 3.8‰.

Бракове и бракоразводи
През 2016 г. са регистрирани 311 юридически брака – с 1.3% повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност1 е 2.7‰. Основна част от всички регистрирани бракове (268) са сред населението в градовете.

За 79.1% от жените и 79.4% от мъжете, сключили граждански брак през 2016 г., той е бил първи.
Броят на разводите в Габровска област през 2016 г. е 165, или с 3.5% по-малко от регистрираните през 2015 година. От всички прекратени бракове 84.8% се отнасят за населението в градовете.
Вътрешна миграция

През 2016 г. в Габровска област са се заселили 1675 души, а са се изселили 2171 или механичният прираст има отрицателна стойност – минус 496.

Естествен и механичен прираст на населението
Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Габрово е намаляло с 1442 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 12.7‰ . Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 9.2‰, а в селата – минус 28.3‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

Област Габрово се нарежда на 4 място сред областите с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст.

Източник: Статистически изследвания – Габрово при ТСБ – СЕВЕР.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

През декември можем да сменим личния си лекар

Published

on

Това е регламентирано в Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление на Министерски съвет № 119 от 22.05.2006 г.

Здравноосигурените граждани, които са недоволни от своя общопрактикуващ лекар, преценили са, че местоположението на кабинета или графика не са им удобни или имат други причини да искат да променят избора си, могат да го направят до края на месец декември.

Следващият възможен период за промяна в избора на личен лекар ще бъде през месец юни 2023 г. Смяната се осъществява като се попълни и подпише регистрационна форма за постоянен избор, която се подава при новоизбрания общопрактикуващ лекар.

Ако здравноосигуреното лице има електронен подпис, може да попълни и подаде регистрационната форма онлайн през Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на официалния портал на институцията www.nhif.bg.

На новоизбрания лекар се представя и здравноосигурителната книжка, но ако лицето няма такава, не е задължително да си извади предварително, за да може да осъществи смяната.

Изборът на личен лекар за деца до 18 години се осъществява от техните родители или настойници. Когато смяната е осъществена в тези регламентирани периоди – юни и декември, не е необходимо хората да посочват причина или да подават в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) заявление.

Здравноосигурените лица, осъществили промяна в избора на лекар, стават пациенти на новоизбрания от датата, която е вписана в регистрационната форма за избор и от този момент той поема медицинските грижи за тях.  

През останалото време смяна на лекаря може да се осъществява само при промяна на местоживеенето от едно населено място в друго или ако бъде констатирана трайна невъзможност на лекаря да изпълнява задълженията си, както и при прекратяване на договора с НЗОК.

Ако хората променят местоживеенето си само временно, примерно за зимните месеци, не е необходимо да правят смяна, а могат да изберат временно личен лекар в населеното място, в което пребивават за период до пет месеца. Това става със специална регистрационна форма за временен избор.

След изтичането на посочения в нея срок, лицето автоматично се връща в пациентската листа на постоянно избрания лекар. Всеки може лесно да провери кой е неговият общопрактикуващ лекар, както и да види адрес и телефон на практиката чрез електронната услуга „проверка на личен лекар“, предоставяна от НЗОК на сайта на институцията www.nhif.bg .

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Дядо Коледа в твоя дом – как да го поканиш?

Published

on

И тази година Рекламна агенция „Елмазови“ покани Дядо Коледа в Габрово, за да посети габровските деца и да чуе стихчетата и песните, които са научили през годината, да погледне в дебелия тефтер колко точно са били послушни, да раздаде подаръци и да чуе желанията за следващата година.

Можете да го посрещнете във вашия дом за цял един час с обаждане на 088555260.

Понякога помощник в обиколката му е Снежанка, понякога с тях пътува и фотограф.

Побързайте да се обадите, преди графикът му да се запълни, защото той ще бъде в града само на 23, 24 и 25 декември от 10.00 – 20.00 часа.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Предколеден Фермерски пазар на 10 декември

Published

on

Да продължим традицията – подготвяме празничната декемврийска трапеза с продукти от Фермерския пазар на 10 декември.

Фермерски пазар „ОТ БГ“ – запазеното време от месеца за покупки на любимите продукти, произведени от местни малки ферми и производители. Любими, защото винаги се усеща, когато всичко е минало през ръцете на някого, който работи с любов и внимание. От вкуса до опаковката, капчицата любов винаги личи.

„Кога ще има отново фермерски пазар, защото свърши любимото ми сирене?“ Или: „Има едно мляко, което го има само на фермерския пазар!“; „Ще дойдат ли хората с биокозметиката, защото нещата ми свършиха, пък аз само от там купувам?“; „Сокът от рози е супер – ще има ли и този път?“; „А суджуци и кашкавал от овче мляко?“; „А вино?“; „А малиново?“ Отговорът на всичко е „да“.

Подготвяме декемврийските празници и на фермерския пазар ще има всичко нужно, за да бъдат те вкусни и уютни. И вино, и мед, и сладкиши, и мляко и млечни продукти, и деликатеси от месо и мляко.

На 10 декември ще има и един нестандартен участник – магазин „Берьозка“, който ще ни предложи продукти от руската, украинската, белоруската, молдовската и прибалтийската кухня – нещо различно за празниците! Къде да ни намерите – мястото си остава същото – паркингът на магазин BILLA, до Спортна зала „Орловец“ в Габрово.

BILLA винаги са заставали зад малките производители и семейни фирми, за което им благодарим. Датата е 10 декември, събота. Ще я има и любимата томбола – всеки пазарувал на базара ще получи номерче, с което може да спечели чудесна награда – пълна торба с продукти от фермерския базар.

Заповядайте! Очакваме ви, за да дадем заедно старт на вкусния семеен и празничен декември!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица