Свържи се с нас

Икономика

НАП – Габрово отчете успешна 2016 г.

Published

on

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

2016 г. е годината с най-успешните резултати за офиса на НАП – Габрово и е категоричен успех за екипа. Това коментира пред журналисти директорът на Приходната агенция в Габрово Драгомир Кунев.

По думите му събраните приходи през миналата година бележат ръст от 27%, като са събрани с 33 млн. лева повече, спрямо предходната 2015-та.

„Успехът на НАП е процес, в който на високата отговорност и отношение на екипите, съответства показаното доверие и ангажираност от гражданите“, заяви Драгомир Кунев.

През миналата година Приходната агенция в страната е събрала 17,6 млрд. лв. приходи от данъци и осигурителни вноски. Резултатите представляват 1,9 млрд. лв. повече събрани приходи, спрямо 2015 г. Това са общо над 3,5, млрд. лв. ръст, спрямо 2014г. или над 25% повече приходи.

„Подобен резултат не е постиган в историята на НАП. Истинското постижение обаче е , че екипът на НАП реализира през 2016г. устойчивост на успеха и не само повтори, а надскочи резултатите от 2015 г.“, каза директорът Кунев.

„В тази връзка офисът на НАП – Габрово не прави изключение и също отчита най-добрите си резултати от създаването си“, информира още той.

За последната отчетена година са събрани 157 млн. лв. данъчни и осигурителни приходи. Събраната сума е от НАП – Габрово с 33 млн. лв. повече от 2015г. или постигнатият ръст е от 27%.

„Отличните резултати се дължат на подобрените отношения с клиентите, увеличените електронни услуги, подобрената контролна дейност, даваща резултати в борбата със „сивата“ икономика, подобрената събираемост“, отчете Драгомир Кунев.

От казаното пред медиите стана ясно още, че за първите 2 месеца на 2017г. са събрани 22 476 857.00 лв. приходи, което е с 2 235 507.00 лв. повече от 2016г. или е постигнат ръст от 11%.

„Това са фактите, измерени какво правим ние. Основното обаче е възвърнатото доверие в системата. НАП е институцията, получила най-високо доверие от гражданите сред всички публични институции в България“, поясни директорът на НАП – Габрово.

Наблюдава се трайно увеличение на дела на доброволното внесените в срок публични задължения. Прилага се нов подход, основан на помощ и подкрепа, по-целенасочени контролни действия, основно фокусирани върху организираните схеми за избягване на облагане.

Драгомир Кунев припомни трите основни бизнес функции на Агенцията, а именно: обслужване на клиентите, събиране и контрол. В сферата на обслужването той уточни, че отчетеният най-важен резултат е електронният път, намалявайки административната тежест върху гражданите и бизнеса.

НАП предоставя над 80 електронни услуги и отчита, че над 90% от всички декларации са подадени по електронен път. Въведени са мерки, гласуващи повече доверие на фирмите и им дава възможност сами да коригират допуснати грешки, включително да анулират фактури или да подават коригиращи декларации, вместо директно да активира процесите по ревизия.

Въвеждането на опростена процедура по възстановяване на ДДС за коректните данъкоплатци е една от мерките, с които Агенцията гласува още повече доверие на данъкоплатците, плащащи задълженията си.

През есента на 2016г. НАП въведе напълно нов подход за възстановяване на ДДС за коректните компании с добра данъчна история.

„Когато сумата за възстановяване на ДДС е в определени граници и компаниите нямат неплатени задължения към Бюджета, сумите се възстановяват веднага и без формалности. За последните 3 месеца в офиса на НАП – Габрово по този ред е възстановен ДДС на 62 компании. Новият подход показва отново отношение на доверие и съдействие към коректния бизнес“, добави в заключение Драгомир Кунев.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица