Свържи се с нас

Икономика

Втори сме по култура, икономическо и социално развитие в страната

Област Габрово е на второ място след столицата по икономическо и социално развитие и интензивност на културния живот

Published

on

снимка: Борис Петков, фоторепортер "Габрово Нюз"

снимка: Борис Петков, фоторепортер „Габрово Нюз“

По икономическо и по социално развитие област Габрово се позиционира на второ място в страната след столицата. Това сочат последните данни на Института за пазарна икономика, съобщават от Община Габрово.

В проучването Габрово като област е на пето място по най-висок БВП на човек от населението, доходите на населението изпреварват средните стойности за страната, а заплатите се повишават устойчиво. За пета поредна година общините в областта усвояват най-много европейски средства на човек от населението.

Габрово е сред областите със сравнително добро развитие на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише”, а общинските администрации в областта получават относително високи оценки за прозрачност.

Бързо се влошава демографската ситуация в областта. Показателите за образование и здравеопазване показват сравнително добро състояние на тези сектори в областта. Натовареността на съдиите е сравнително ниска, което вероятно допринася за бързото правораздаване. Разкриваемостта на престъпленията е по-висока от средната за страната.

Посещенията в кината, театрите, музеите и библиотеките в областта поставят Габрово на второ място в страната по интензивност на културния живот веднага след столицата. Като цяло Габрово се нарежда на второ място в страната по интензивност на културния живот веднага след столицата.

И през 2015 г. Габрово е сред областите с най-висока икономическа активност на трудоспособното население – 73,0% при 69,3% за страната. След четиригодишен ръст на заетостта коефициентът на заетост в Габрово достига 67,4% (при 62,9% за страната), което е третият най-висок коефициент на заетост в страната след тези на столицата и на област Варна. Благоприятните тенденции на пазара на труда в областта се допълват и от намаляваща безработица. През 2015 г. коефициентът на безработица в областта намалява до 7,5% при 9,1% за страната.

regionalni-profili-ipi-2016-6Дялът на трудоспособното население с висше образование в областта е близък до този в страната (26,8% при 27,5% в страната), но делът на населението с основно и по-ниско образование е значително под средния за страната (11,3% при 18,1% за страната) през 2015 г., което донякъде обяснява високите нива на икономическа активност и заетост.

Зрелостниците в областта се представят сравнително добре на матурите по БЕЛ през 2016 г. Габрово е сред областите със сравнително малък дял на слабите оценки. Средният успех намалява, но остава близо до този за страната.

Габрово е една от малкото области, в които студентите се увеличават през последните няколко години. През 2015 г. те достигат 6612, или 57 студенти на 1000 души от населението при 36 на 1000 души за страната.

Сравнително ниските местни данъци и такси в общините в Габрово нареждат областта сред тези с най-благоприятен данъчен климат.

През 2016 г. община Севлиево повишава ставките и на четирите разглеждани данъка, а община Габрово – на данъка върху превозните средства и леките автомобили (с мощност 74–110 kW).

Таксата за битови отпадъци за нежилищните имоти на юридическите лица не се променя и средната стойност в областта остава двойно по-ниска от средната за страната. Значително по-ниски са и ставките за годишния патентен данък за търговия на дребно.

През 2015 г. областта отново е на първо място по брой посещения в музеите на 1000 души от населението – близо 350 000, или 2979 на 1000 души от населението при 664 на 1000 души в страната. Театрите в областта също успяват да привлекат повече хора от средните стойности за страната. През 2015 г. са отчетени 43 000 посещения, или 370 на 1000 души от населението при 302 за страната.

През 2015 г. посещенията в библиотеките в областта нарастват и Габрово изпреварва останалата част от страната по брой на посещенията спрямо населението. Посещенията в кината в областта нарастват до 379 на 1000 души, но все още остават 2 пъти по-ниски от средните за страната. Като цяло Габрово се нарежда на второ място в страната по интензивност на културния живот веднага след столицата.

Най-ниска е оценката на демографското състояние на областта. Габрово се превръща в областта с най-висок коефициент на възрастова зависимост като отношение на населението на 65 и повече години към населението на 0–14 години. През 2015 г. той достига 242,1% при 146,4% за страната.

Коефициентът на естествен прираст намалява до –12,5‰, което е двойно по-ниско от средния за страната (–6,2‰). Габрово е и сред областите с най-нисък механичен прираст – през 2015 г. той достига до –5,5‰.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица