Свържи се с нас

Икономика

Слаб капиталов пазар

Published

on

В последния на изминалата година 30.ХІІ. ръководството на НАП отчете реализиране на 100% изпълнение на годишния си план (коригиран в актуализирания през лятото Бюджет 2010),респективно събрани 11,956 млрд. лева. Тази сума е с 11% по-малка в сравнение с 2009 г., а събрания ДДС е 17 % по-малко. В същото време годишният план на агенцията е преизпълнен с 25,5 млн. лева. Същевременно агенцията е натрупала 9 млрд. лева несъбрани вземания през последните 10-15 години. Най-често те са поради схеми за източване на ДДС, прехвърляне на малоимотни граждани и “кухи” имоти, които на практика са “несъбираеми”.

Агенция „Митници” също отчете преизпълнение на плана си спрямо актуализирания бюджет за миналата година и събрани 2,9 млрд.лв. приходи. Независимо от тези не особено радостни резултати осемте хиляди данъчни служители и около 3 500 митничари нямат основание да се срамуват от своята работа. Когато част от икономиката не работи на пълни обороти, вътрешното потребление е рекордно ниско, а не малка част от българския бизнес е преминала в сивия сектор е твърде неправилно и лековато да се обвиняват данъчните и митническите инспектори за недостатъчните приходи във фиска.

Друга не по-маловажна причина е хаотичното ръководство на държавните финанси на най-високо ниво, където отсъства целенасочена финансова средно и дългосрочна политика по отношение на укрепване на данъчната и митническата ни администрации. Необмисленото ликвидиране на мениджмънта на регионално ниво в края на 2009 г. в НАП (частично от 29 териториални дирекции останаха една 6) и Агенция „Митници” (изцяло) също оказа влияние на намалените приходи във фиска. При липсата на финансова полиция към министъра на финансите, е правилно част от ресурса на 70-те хиляди работещи в МВР и ДАНС, вместо да участва в зрелищни полицейски акции, да съдейства за снижаване на обема на сивата ни икономика и най-вече в редуциране на контрабандата, която е достигнала напоследък 40 % при търговията с цигари, а и при алкохолните напитки не е по-ниска.

Недостигът на приходи в хазната можеше да бъде дискутирано и да се потърсят адекватни решения в несъздадения все още Съвет за финансова стабилност. То се отлага повече от половин година по вина на министъра на финансите Симеон Дянков, който не за първи път игнорира приет по негово време нормативен акт. С промени в Закон за Комисията за финансов надзор (КФН) се предвижда създаването му, а те бяха обнародвани в „Държавен вестник“ (бр.43 от 08.06.2010 г.). Освен него участват в съвета управителят на Българската народна банка Иван Искров и председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев. Те са изпратили напомнителни писма в тази връзка до МФ, но отговор от министър Дянков засега няма. Наличието на Съвет за финансова стабилност е от изключителна важност в обстановка на световната финансова и икономическа криза, от която не е ясно кога България ще излезе.

В закона е предвидено съвета да изпълнява ролята на щаб за управление и надзор на финансите у нас с оглед постигането на максимално ефективна политика за излизане от кризата. Най-спорният въпрос – как да се регламентират правомощията на финансовия министър, КФН и БНБ и в крайна сметка между първо и второ четене текстовете в законопроекта за КФН бяха прецизирани и в крайна сметка функцията на съвета стана консултативна. Той следва да съдейства за по-ефективно сътрудничество чрез обмяна на информация и оценка на състоянието и развитието на финансовата система и финансовите пазари в страната. Съветът, като съвещателен орган ще оценява състоянието на националната финансова система и финансовите пазари и осигурява информираност между членовете си за участниците на пазара, както и за основните събития и тенденции, които могат да окажат влияние върху националната финансова система. Важна негова задача е наблюдението и анализа на системните рискове за стабилността на националната финансова система, както и обсъждането на мерките за въздействие в случай на заплаха за стабилността на националната финансова система или финансова криза.

Съветът следва да координира дейността в съответствие с правомощията на членовете си в случай на непосредствена заплаха или криза в националната финансова система и пазари. В неговите прерогативи е и обсъждането на предложения за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари. Какво обаче следваше да свърши още Съвета за финансова стабилност по отношение на функционирането на банките и на фондовата ни борса, ако бе създаден?Независимо, че е налице стабилност в банковата ни система понастоящем, по отношение на относително високите лихви по кредитите бяха отправени доста критики. Обяснение за тях има и то е по-високия риск, който генерират българските кредитоискатели, съответно юридическите лица, поради ниската конкурентосопособност на българската икономика и физическите лица, вследствие на ниските доходи – ниска платежоспособност. От друга страна лихвите по депозитите са сравнително от най-високите в ЕС (5-7 %) и в момента българинът не само не се страхува от банков фалит, а с готовност спестява в банките, особено след като някои наши сънародници загубиха част от своите вложения във взаимни фондове, акции и облигации след 2008 г. Банковата система запазва финансовата си устойчивост с подобряваща се ликвидност, добра доходност и привлечени средства и активи, но и тя е засегната от кризата, макар и не толкова силно както е при някои промишлени предприятия, които отчитат през последните две години нетна загуба.

Близо два пъти се е свила печалбата на банковия сектор у нас за последните две години – периода, в който кризата се усети най-силно в българската икономика. По данни на БНБ към края на ноември 2010 г. печалбата в сектора достига 584 млн. лв. за единайсетте месеца на годината, докато в края на 2008 г. тя е била 1.4 млрд. лв. Спадът във финансовите резултати на банките се дължи на няколко основни причини – нараснали разходи за покриване на загуби от необслужвани кредити, силно свити приходи от лихви и комисиони заради слабото кредитиране, изплащане на все още сравнително високи лихви по депозити, наследени от времето на войната за привличане на клиенти. Въпреки неблагоприятните фактори банковата ни система отново ще завърши поредната кризисна година с печалба. През ноември общият финансов резултат отчита повишение с 67 млн. лв., но за 2010 г. се очаква печалбата да е по-ниска спрямо отчетените през предходната година 780 млн. лв.Положително явлениее, че независимо от кризата българинът спестява и с над 4 млрд. лв. са се увеличили спестяванията.

Според актуалните данни на БНБ в края на септември 2010 г. депозитите на домакинствата в банките са на стойност 25,9 млрд. лв. В края на септември 2008 г., когато българските банки започват за пръв път да изпитват затруднения с привличането на нови пари, депозитите на населението са били за 21,833 млрд. лв.За разлика от стабилната ни банкова система, която не се нуждае особено от евентуални препоръки на Съвета за финансова стабилност, то по отношение на капиталовия пазар у нас, те са крайно необходими. Той за трета поредна година е встагнация и финансовите деривати и останалите ценни книжа ще станат още по-непривлекателни за българските бизнесмени и граждани поне в следващите 2-3 години. Това не е случайно и след като се погледне графиката на водещия индекс на Българската фондова борса SOFIX, може да се разбере защо съвсем скоро сп. “Икономист” определи българите като най-тъжната нация в света. На фона на чувствителните ръстове на индексите при развиващите се пазари през 2010 г. нашата борса отчете спад от 15,13 % и към 30.ХІІ.2010 г. е362,35 пункта. За да има Българияконкурентна и ефективна икономика е необходимо да се развивакапиталовият пазар, както и небанковите финансови услуги. Много малко са държавите в света, в които фондовите им борси през 2010 г. имат спад, а обикновено ръстът на индексите в тях през изминалата година е двуцифрен. Понастоящем, когато ни управлява дясно правителство, борсата ни е сред най-слабо представящите се в света, а най-добрите години за капиталовия ни пазар бяха през 2006 и 2007 г. (по време на управлението на доминирания от левицата (БСП) кабинет).Само със смени на ръководството на БФБ и КФН и на практика национализирането на 7,26 % от БФБ, с което държавата стана мажоритарен акционер в нея, не се стимулира капиталовия пазар, а точно обратно. Одържавяването на компанията Българска фондова борса АД в страна от ЕС е повече от странно. С увеличението на капитала й, Министерството на финансите стана мажоритаен акционер в компанията с 50.05%. В края на декември 2010 г. в „БФБ-София“ постъпи заявление за допускане до търговия на „Неофициален пазар на акции“, на емисия акции, издадена от „БФБ-София“ АД в размер на 6 582 860 лв., разпределени в 6 582 860 книжа с номинална стойност от по 1 лев. По този начин БФБ-София“ стана публична и е логичен въпроса – защо? Очакваната са през 2011 година дружеството „БФБ-София“ АД да не реализира голяма печалба (т.е.то да е или загуба или с малка печалба).Тази прогноза не би стимулирала спекулантите (те сигурно имат същите очаквания) да търгуват с тази емисия,което би рефлектирало евентуално върху ниската й ликвидност. В началото на търговията с книжата на БФБ може да има някаква незначителна еуфория, но вероятно това ще е за кратко. В случай обаче, че вече е договорена сделка с купувач на държавния дял (възможен е такъв вариант) при последващата препродажба от него, той няма да плати данък върху печалбата от такава сделка, защото дружеството ще е листвано на БФБ?!? Това ще стане обаче само, ако новият собственик (ако се продаде държавния дял) и препродаде на печалба закупените от него акции на по-късен етап и ако фирмата купувач е регистрирана в ЕС.Абсурдното в случая е, че министърът на финансите (който следва да е пазител на държавната хазна) е предложил БФБ да получи публичен статут и с това би подпомогнал при последваща препродажба да бъдат спестени данъци от новия собственик, вместо те да постъпят в бюджета?! Логичен е въпроса щом новият собственик можеше и сам да предприеме такива действия и пак да си спести данъка, защо се налага МФ да го подпомага за това?!Изпълнителната власт продължава да нехае за развитието на капиталовия ни пазар.Правителството на ГЕРБ сериозно допринесе за спада на цените на българските акции, като не само че не изпълни обещанията си за листване на борсата на миноритарни дялове от атрактивни предприятия, но и национализира 100 млн.лв от професионалните пенсионни фондове. Комисията по финансов надзор подготви рязко вдигане на таксите си, които впоследствие частично коригира и ги редуцира. От няколкото имотни скандала напоследък следва, че инвестициите в имоти са на почит сред управляващите от ГЕРБ.Част от тях притежават множество апартаменти, магазини, вили,а инвестициите в ценни книжа вероятно не са импознати и за затова не са на почит за правителството ни. Поради това, то неглижира пазара на ценни книжа, адойде на власт с обещания за приватизация на миноритарни пакети от ЕОН и на някои енергийни компании, с които да се задвижи търговията на борсата.По този начин можеше да се привлекат известни приходи за бюджета от приватизацията им. Поради незавидното състояние на капиталовия ни пазар на практика не е възможно набирането на него на свеж финансов ресурс от публичните дружества. Те разчитат за финансиране единствено на банките, тъй като липсва алтернатива за финансиране чрез фондовата ни борса.Известно е, че само преди 3-4 години (2006, 2007 и 2008 г.) фирмите получиха на борсата ни, чрез емисиране на облигации или акции известно финансиране (то не бе никак малко – няколко милиарда лева). Част от средствата (с изключение на спекулативните инвестиции в ценни книжа) бяха инвестирани от бизнеса в реалната икономика и бяха вложени в разширяване и обновяване на производствените им мощности. Mоже би повишеният износ с около 33 % и ръста в туризма и в аутсорсинга у нас, също допринесоха за допълнителното подценяване навъзможностите за набиране на свеж паричен ресурс на БФБ през 2010 г.Поведението на някои публични компании също допринесе за загубата на доверие в капиталовия ни пазар.“Мостстрой”АД обяви процедура по несъстоятелност, която засега не се прие от съда. Свързаният с него “Холдинг Пътища” продаде твърде евтино три от най-големите си дружества, което е доста странно. Очакванията , че през 2011 г. БФБ ще започне да калкулира позитивни вести са по-скоро неоправдани и вероятно ще продължи стагнацията на нея. Абдикацията от намеренията за борсова приватизация, освен продажбата на държавния дял в БФБ, също влияе зле на капиталовия ни пазар. Дори само, ако Булгартабак холдинг или държавния дял на ЕОН (проспекта е одобрен от КФН) се предложат на борсата, сделката с техните книжа може да съживи малко интереса към нея.През настоящата 2011 г. със сигурност, а и през следващите 2-3 години, пикът на СОФИКС от 1952,4 пункта от 15.Х.2007г. няма да бъде достигнат.

Автор д-р Йосиф Аврамов.

Икономика

Община Трявна с най-активно гражданско участие в анкетно проучване за зеления преход

Published

on

Населението на Община Трявна е с най-висок процент в анкетното проучване, изготвено от Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/ във връзка с готовността на гражданите за участие в Зеления преход и повишаване на енергийната ефективност. Интерес към анонимния въпросник са проявили 108 местни жители – малко повече сравнение с тези на община Дряново, където събраните анкети са общо 102 на брой. Проучването бе проведено на територията на общините, участници по проекта – Трявна, Дряново, Панагюрище и Костинброд за период от четири месеца от началото на тази година, за да провери информираността на населението относно Зелената сделка и Зеления пакт и възможността на хората да преминат към възобновяеми енергийни източници на отопление.

Официалните данни бяха представени на Първата информационна кръгла маса “Декарбонизация”, която се проведе в Заседателна зала № 403 в сградата на общинска администрация по проекта “Активни граждани за енергийно независими общини”, осъществяван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. На събитието присъстваха Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна; Марин Маринов – заместник-кмет на община Трявна; Евтим Евтимов – секретар на УС на АБГР; Ралица Маринова – ръководител на проект “Активни граждани за енергийно независими общини”; Цвета Димитрова – програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/; ст.н.с.инж. Иван Хиновски – председател на Български енергиен и минен форум /БЕМФ/, служители на общинска администрация, журналисти и заинтересовани граждани.

Приветствие към всички присъстващи и официално откриване на Първата кръгла маса “Декарбонизация” отправи кметът на община Трявна, който отново изрази своята благодарност от възможността Трявна да участва в подобен проект с изключителна важност предвид ситуацията в момента в страната и нарастващата инфлация.

На база представените данни стана ясно, че най-активно в анкетното проучване са се включили жителите на Община Трявна на възраст между 56 год. – 65 год. и тези на възраст между 36 год. и 45 год. Голяма част от гражданите на Трявна и Дряново са запознати със Зелената сделка и Зеления пакт, а като най-посочвани източници на информация са традиционните информационни канали и онлайн медиите.

Като най-разпознаваеми цели на Зеления пакт, 44.4 % от анкетираните посочват “Нискоемисионна, достъпна и сигурна енергия”, както и “Амбиция към нулево замърсяване за постигане на нетоксична околна среда”.

“75.9 % от населението на Община Трявна има положително отношение към използването на възобновяеми енергийни източници, а 80.6 % от домакинствата биха въвели използването на ВЕИ, което е една добра тенденция в тази насока. Желанието за енергийна независимост е водещият фактор, от който зависи въвеждането и използването на ВЕИ в домакинствата на жителите на град Трявна – 51.9%. Наличието на достатъчно лични средства за инвестиране във ВЕИ и желанието за опазване на околната среда също са сред важните условия за съответно 38.9% и за 38% от анкетираните“‘, сподели при представянето на резултатите ръководителят на проекта Ралица Маринова.

Близо 2/3 от анкетираните и в Трявна, и в Дряново, не знаят какво представляват енергийните общности.

Като важно условие за включване в тези общности местното население е посочило на първо място икономическата изгода, а на второ и трето място – сигурността на енергийното потребление и ролята на общината в реализирането на такава общност. По време на кръглата маса стана ясно още, че информираността в тази насока следва да се засили чрез провеждане на подходящи кампании, с които да се достигне до по-голям процент от хора.

Основен източник на отопление, който домакинствата в Трявна, използват в момента са дърва и въглища, както и електроенергия. Под 20% от анкетираните не биха ги сменили, а останалата част биха използвали ВЕИ, газ, климатик или пелети.

“На база събраните и анализирани данни ще се изготви структура на енергийното потребление на домакинствата и ще се оцени капацитета на общините за създаване на енергийни общности; ще бъдат изработени материали за информационната кампания в Д3, която да повиши информираността на гражданите за демократичен достъп до зелена енергия, както ще бъде изготвен и Доклад, който да предложи подходи за преодоляване на ключовите бариери за участието на заинтересованите страни в енергийните политики. Докладът ще съдържа препоръки към общините как да създадат механизъм за мотивиране и повишаване участието на гражданите в новите общински енергийни политики”, подчерта Ралица Маринова.

Присъстващите бяха запознати още с възможностите за развитие на енергийните общности в България, както и с процедурите за подготовка и изграждане на проект на ВЕИ, съгласно българските нормативни документи.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

ГАРАНТ имоти предлага на свои клиенти

Published

on

ГАРАНТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ви представя:

Повече информация и оглед:
Офис: гр. Габрово, ул. „Априловска“ 6
Телефон: 066 80 80 16
Имейл: garant_imoti@abv.bg
Сайт: www.garantproperty.eu

Зареди още

Икономика

Зам.-кметът Дончев: Община Габрово е търсен партньор от бизнеса!

Published

on

Заместник-кметът по строителство, инфраструктура и екология инж. Деян Дончев участва в регионална среща на бизнеса във Велико Търново и Габрово“, която се проведе вчера – 30 юни, в старата столица, съобщи Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в местната общинска администрация.

Инж. Дончев коментира приоритетите в транспортната инфраструктура на Габрово, индустриалните зони и потенциала за иновации в енергийна ефективност, възобновяеми източници и екопроекти. По думите му едно от най-големите предизвикателства пред бизнеса е инфраструктурата.

„Намеренията за разширяване на индустриалните зони са в посока Севлиево, което има връзка и с изграждането на тунела под Шипка и автомагистрала „Хемус“, за да се преодолее дисбалансът между Северна и Южна България – отбеляза Деян Дончев. – По периферията на републиканския път Габрово – Севлиево продължава да се променя предназначението на земята, създават се локални платна и пътни връзки, издаваме доста разрешения за строеж на инвеститори за обслужваща и производствена дейност.“, каза заместник-кметът.

Той подчерта, че Северната индустриална зона в Габрово е добре развита, но уличната мрежа се нуждае от сериозно обновяване, както и от допълнителни електрически мощности.

„Имаме предпроектни проучвания за инфраструктурни подобрения. Поддържаме добра комуникация с бизнеса и вече реализирахме няколко публично-частни партньорства. Предстои да изградим съвместно с фирми една пътна връзка, както и рехабилитация на канализация, за което Общината е изготвила проект“, съобщи инж. Дончев.

Той съобщи, че по европроект в момента се прави проучване сред 40 фирми в Северната индустриална зона за намиране на техническо решение за енергийна независимост.

Областният управител на Габрово Ралица Манолова определи Общината като иновативна и перспективна по отношение на устойчивото развитие и комуникацията с институциите. „Трябва да имаме добър синхрон в плановете на общините и плановете на държавата за транспортното строителство. Създали сме условия за координационни срещи между всички дружества, защото общата ни цел е да живеем в по-добра среда“, подчерта Манолова.

Инж. Деян Дончев припомни, че Община Габрово е реализирала първия етап от обновяването на транспортната инфраструктура със закупуването на 14 екологични автобуса, реконструкция на кръстовища и информационна система на 104 автобусни спирки. „По отношение на републиканските пътища на нашата територия Община Габрово има сключено споразумение с Агенция пътна инфраструктура да ги поддържа, за което получаваме финансови компенсации“, обясни зам.-кметът.

В рамките на събитието с коментар за ролята на културния сектор в подобряването на градската среда се включи директорът на Музей „Дом на хумора и сатирата“ Маргарита Доровска.

Според нея основен двигател за промяна в градовете са общностите от хора. Тя даде пример с дейностите по развитието на квартал „Шести участък“ чрез предприемачески и творчески активности.

„Събития като карнавала, биеналето на хумора, екологичния фестивал на Узана трябва да стават все повече. Искаме да създадем център „Кристо и Жан-Клод“ и очакваме скоро Община Габрово да придобие от държавата сградата на бившия текстилен техникум, за да започне същинската работа по този мащабен проект“, отбеляза Доровска.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица