Свържи се с нас

Икономика

Слаб капиталов пазар

Published

on

В последния на изминалата година 30.ХІІ. ръководството на НАП отчете реализиране на 100% изпълнение на годишния си план (коригиран в актуализирания през лятото Бюджет 2010),респективно събрани 11,956 млрд. лева. Тази сума е с 11% по-малка в сравнение с 2009 г., а събрания ДДС е 17 % по-малко. В същото време годишният план на агенцията е преизпълнен с 25,5 млн. лева. Същевременно агенцията е натрупала 9 млрд. лева несъбрани вземания през последните 10-15 години. Най-често те са поради схеми за източване на ДДС, прехвърляне на малоимотни граждани и “кухи” имоти, които на практика са “несъбираеми”.

Агенция „Митници” също отчете преизпълнение на плана си спрямо актуализирания бюджет за миналата година и събрани 2,9 млрд.лв. приходи. Независимо от тези не особено радостни резултати осемте хиляди данъчни служители и около 3 500 митничари нямат основание да се срамуват от своята работа. Когато част от икономиката не работи на пълни обороти, вътрешното потребление е рекордно ниско, а не малка част от българския бизнес е преминала в сивия сектор е твърде неправилно и лековато да се обвиняват данъчните и митническите инспектори за недостатъчните приходи във фиска.

Друга не по-маловажна причина е хаотичното ръководство на държавните финанси на най-високо ниво, където отсъства целенасочена финансова средно и дългосрочна политика по отношение на укрепване на данъчната и митническата ни администрации. Необмисленото ликвидиране на мениджмънта на регионално ниво в края на 2009 г. в НАП (частично от 29 териториални дирекции останаха една 6) и Агенция „Митници” (изцяло) също оказа влияние на намалените приходи във фиска. При липсата на финансова полиция към министъра на финансите, е правилно част от ресурса на 70-те хиляди работещи в МВР и ДАНС, вместо да участва в зрелищни полицейски акции, да съдейства за снижаване на обема на сивата ни икономика и най-вече в редуциране на контрабандата, която е достигнала напоследък 40 % при търговията с цигари, а и при алкохолните напитки не е по-ниска.

Недостигът на приходи в хазната можеше да бъде дискутирано и да се потърсят адекватни решения в несъздадения все още Съвет за финансова стабилност. То се отлага повече от половин година по вина на министъра на финансите Симеон Дянков, който не за първи път игнорира приет по негово време нормативен акт. С промени в Закон за Комисията за финансов надзор (КФН) се предвижда създаването му, а те бяха обнародвани в „Държавен вестник“ (бр.43 от 08.06.2010 г.). Освен него участват в съвета управителят на Българската народна банка Иван Искров и председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев. Те са изпратили напомнителни писма в тази връзка до МФ, но отговор от министър Дянков засега няма. Наличието на Съвет за финансова стабилност е от изключителна важност в обстановка на световната финансова и икономическа криза, от която не е ясно кога България ще излезе.

В закона е предвидено съвета да изпълнява ролята на щаб за управление и надзор на финансите у нас с оглед постигането на максимално ефективна политика за излизане от кризата. Най-спорният въпрос – как да се регламентират правомощията на финансовия министър, КФН и БНБ и в крайна сметка между първо и второ четене текстовете в законопроекта за КФН бяха прецизирани и в крайна сметка функцията на съвета стана консултативна. Той следва да съдейства за по-ефективно сътрудничество чрез обмяна на информация и оценка на състоянието и развитието на финансовата система и финансовите пазари в страната. Съветът, като съвещателен орган ще оценява състоянието на националната финансова система и финансовите пазари и осигурява информираност между членовете си за участниците на пазара, както и за основните събития и тенденции, които могат да окажат влияние върху националната финансова система. Важна негова задача е наблюдението и анализа на системните рискове за стабилността на националната финансова система, както и обсъждането на мерките за въздействие в случай на заплаха за стабилността на националната финансова система или финансова криза.

Съветът следва да координира дейността в съответствие с правомощията на членовете си в случай на непосредствена заплаха или криза в националната финансова система и пазари. В неговите прерогативи е и обсъждането на предложения за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари. Какво обаче следваше да свърши още Съвета за финансова стабилност по отношение на функционирането на банките и на фондовата ни борса, ако бе създаден?Независимо, че е налице стабилност в банковата ни система понастоящем, по отношение на относително високите лихви по кредитите бяха отправени доста критики. Обяснение за тях има и то е по-високия риск, който генерират българските кредитоискатели, съответно юридическите лица, поради ниската конкурентосопособност на българската икономика и физическите лица, вследствие на ниските доходи – ниска платежоспособност. От друга страна лихвите по депозитите са сравнително от най-високите в ЕС (5-7 %) и в момента българинът не само не се страхува от банков фалит, а с готовност спестява в банките, особено след като някои наши сънародници загубиха част от своите вложения във взаимни фондове, акции и облигации след 2008 г. Банковата система запазва финансовата си устойчивост с подобряваща се ликвидност, добра доходност и привлечени средства и активи, но и тя е засегната от кризата, макар и не толкова силно както е при някои промишлени предприятия, които отчитат през последните две години нетна загуба.

Близо два пъти се е свила печалбата на банковия сектор у нас за последните две години – периода, в който кризата се усети най-силно в българската икономика. По данни на БНБ към края на ноември 2010 г. печалбата в сектора достига 584 млн. лв. за единайсетте месеца на годината, докато в края на 2008 г. тя е била 1.4 млрд. лв. Спадът във финансовите резултати на банките се дължи на няколко основни причини – нараснали разходи за покриване на загуби от необслужвани кредити, силно свити приходи от лихви и комисиони заради слабото кредитиране, изплащане на все още сравнително високи лихви по депозити, наследени от времето на войната за привличане на клиенти. Въпреки неблагоприятните фактори банковата ни система отново ще завърши поредната кризисна година с печалба. През ноември общият финансов резултат отчита повишение с 67 млн. лв., но за 2010 г. се очаква печалбата да е по-ниска спрямо отчетените през предходната година 780 млн. лв.Положително явлениее, че независимо от кризата българинът спестява и с над 4 млрд. лв. са се увеличили спестяванията.

Според актуалните данни на БНБ в края на септември 2010 г. депозитите на домакинствата в банките са на стойност 25,9 млрд. лв. В края на септември 2008 г., когато българските банки започват за пръв път да изпитват затруднения с привличането на нови пари, депозитите на населението са били за 21,833 млрд. лв.За разлика от стабилната ни банкова система, която не се нуждае особено от евентуални препоръки на Съвета за финансова стабилност, то по отношение на капиталовия пазар у нас, те са крайно необходими. Той за трета поредна година е встагнация и финансовите деривати и останалите ценни книжа ще станат още по-непривлекателни за българските бизнесмени и граждани поне в следващите 2-3 години. Това не е случайно и след като се погледне графиката на водещия индекс на Българската фондова борса SOFIX, може да се разбере защо съвсем скоро сп. “Икономист” определи българите като най-тъжната нация в света. На фона на чувствителните ръстове на индексите при развиващите се пазари през 2010 г. нашата борса отчете спад от 15,13 % и към 30.ХІІ.2010 г. е362,35 пункта. За да има Българияконкурентна и ефективна икономика е необходимо да се развивакапиталовият пазар, както и небанковите финансови услуги. Много малко са държавите в света, в които фондовите им борси през 2010 г. имат спад, а обикновено ръстът на индексите в тях през изминалата година е двуцифрен. Понастоящем, когато ни управлява дясно правителство, борсата ни е сред най-слабо представящите се в света, а най-добрите години за капиталовия ни пазар бяха през 2006 и 2007 г. (по време на управлението на доминирания от левицата (БСП) кабинет).Само със смени на ръководството на БФБ и КФН и на практика национализирането на 7,26 % от БФБ, с което държавата стана мажоритарен акционер в нея, не се стимулира капиталовия пазар, а точно обратно. Одържавяването на компанията Българска фондова борса АД в страна от ЕС е повече от странно. С увеличението на капитала й, Министерството на финансите стана мажоритаен акционер в компанията с 50.05%. В края на декември 2010 г. в „БФБ-София“ постъпи заявление за допускане до търговия на „Неофициален пазар на акции“, на емисия акции, издадена от „БФБ-София“ АД в размер на 6 582 860 лв., разпределени в 6 582 860 книжа с номинална стойност от по 1 лев. По този начин БФБ-София“ стана публична и е логичен въпроса – защо? Очакваната са през 2011 година дружеството „БФБ-София“ АД да не реализира голяма печалба (т.е.то да е или загуба или с малка печалба).Тази прогноза не би стимулирала спекулантите (те сигурно имат същите очаквания) да търгуват с тази емисия,което би рефлектирало евентуално върху ниската й ликвидност. В началото на търговията с книжата на БФБ може да има някаква незначителна еуфория, но вероятно това ще е за кратко. В случай обаче, че вече е договорена сделка с купувач на държавния дял (възможен е такъв вариант) при последващата препродажба от него, той няма да плати данък върху печалбата от такава сделка, защото дружеството ще е листвано на БФБ?!? Това ще стане обаче само, ако новият собственик (ако се продаде държавния дял) и препродаде на печалба закупените от него акции на по-късен етап и ако фирмата купувач е регистрирана в ЕС.Абсурдното в случая е, че министърът на финансите (който следва да е пазител на държавната хазна) е предложил БФБ да получи публичен статут и с това би подпомогнал при последваща препродажба да бъдат спестени данъци от новия собственик, вместо те да постъпят в бюджета?! Логичен е въпроса щом новият собственик можеше и сам да предприеме такива действия и пак да си спести данъка, защо се налага МФ да го подпомага за това?!Изпълнителната власт продължава да нехае за развитието на капиталовия ни пазар.Правителството на ГЕРБ сериозно допринесе за спада на цените на българските акции, като не само че не изпълни обещанията си за листване на борсата на миноритарни дялове от атрактивни предприятия, но и национализира 100 млн.лв от професионалните пенсионни фондове. Комисията по финансов надзор подготви рязко вдигане на таксите си, които впоследствие частично коригира и ги редуцира. От няколкото имотни скандала напоследък следва, че инвестициите в имоти са на почит сред управляващите от ГЕРБ.Част от тях притежават множество апартаменти, магазини, вили,а инвестициите в ценни книжа вероятно не са импознати и за затова не са на почит за правителството ни. Поради това, то неглижира пазара на ценни книжа, адойде на власт с обещания за приватизация на миноритарни пакети от ЕОН и на някои енергийни компании, с които да се задвижи търговията на борсата.По този начин можеше да се привлекат известни приходи за бюджета от приватизацията им. Поради незавидното състояние на капиталовия ни пазар на практика не е възможно набирането на него на свеж финансов ресурс от публичните дружества. Те разчитат за финансиране единствено на банките, тъй като липсва алтернатива за финансиране чрез фондовата ни борса.Известно е, че само преди 3-4 години (2006, 2007 и 2008 г.) фирмите получиха на борсата ни, чрез емисиране на облигации или акции известно финансиране (то не бе никак малко – няколко милиарда лева). Част от средствата (с изключение на спекулативните инвестиции в ценни книжа) бяха инвестирани от бизнеса в реалната икономика и бяха вложени в разширяване и обновяване на производствените им мощности. Mоже би повишеният износ с около 33 % и ръста в туризма и в аутсорсинга у нас, също допринесоха за допълнителното подценяване навъзможностите за набиране на свеж паричен ресурс на БФБ през 2010 г.Поведението на някои публични компании също допринесе за загубата на доверие в капиталовия ни пазар.“Мостстрой”АД обяви процедура по несъстоятелност, която засега не се прие от съда. Свързаният с него “Холдинг Пътища” продаде твърде евтино три от най-големите си дружества, което е доста странно. Очакванията , че през 2011 г. БФБ ще започне да калкулира позитивни вести са по-скоро неоправдани и вероятно ще продължи стагнацията на нея. Абдикацията от намеренията за борсова приватизация, освен продажбата на държавния дял в БФБ, също влияе зле на капиталовия ни пазар. Дори само, ако Булгартабак холдинг или държавния дял на ЕОН (проспекта е одобрен от КФН) се предложат на борсата, сделката с техните книжа може да съживи малко интереса към нея.През настоящата 2011 г. със сигурност, а и през следващите 2-3 години, пикът на СОФИКС от 1952,4 пункта от 15.Х.2007г. няма да бъде достигнат.

Автор д-р Йосиф Аврамов.

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Поевтиняха ли горивата по бензиностанциите в Габрово?

Published

on

Намалиха ли цените на горивата по бензиностанциите в Габрово? Оказва ли влияние за крайния потребител драстичният спад в цената на суровия петрол в световен мащаб заради пандемията от коронавирус? С колко трябва да поевтинеят горивата у нас и ще се случи ли това изобщо?

Отговорите на тези въпроси потърси екип на „Габрово Нюз“, който днес, 31 март, извърши проверки по информационните табла на местните бензиностанции, за да информира читателите си за предлаганите цени на пазара за горива.

Оказва се, че различните габровски бензиностанции са намалили цените в различна степен. При най-масовия бензин А-95 разликата между най-ниската и най-високата цена е голяма, около 38 стотинки за литър. Най-евтино се продава на бензиностанцията в района на пл.“Крушата“ на 1,59 лв/л., а най-скъпо на тази в района на ЖП-гарата 1,97 лв.

При масовия дизел отново бензиностанцията в района на пл.“Крушата“ държи най-ниската цена от 1,59 лв за литър, а най-скъпо продават на изхода на Габрово в посока Севлиево, в района на ЖП-гарата и в района на централната поща, където литър от този вид гориво се харчи за 1,99 лв.

Шофьорите наливат бензин 100 октана на най-ниска цена от 1,99 лв отново на бензиностанцията в района на пл.“Крушата“, а на най-висока – на изхода на Габрово към Севлиево срещу 2,28 лв за литър.

При обогатения дизел най-ниска е цената на колонката на изхода на Габрово към Севлиево – 2,25 лв, а на бензиностанцията до ЖП-гарата най-висока 2,32 лв за литър.

Сравнително по-символично е намалението при газта. Тук две бензиностанции, тази в района на пл.“Крушата“ и втората след входа на Габрово от Севлиево, държат най-ниски цени от 0,74 лв. Най-скъпо се продава на бензиностанцията в Северната индустриална зона на Габрово в посока Севлиево, където цената е 1 лева за литър.

Как приемат хората тези цени и харчат ли повече за гориво? Борислав, който не е излизал от известно време насам от вкъщи и последния път, когато е зареждал колата си, цената за литър дизел е била около 2,20 лв. Сега резервоарът на автомобила му е на червено и идвайки на колонката да зареди споделя, че е приятно изненадан от промените в цените.

Пресмятайки той изчислява, че ако зарежда сега пълен резервоар ще плати с около 30 лв по-малко, в сравнение с последното зареждане на гориво. И макар, че пътуване на дълго на този етап пред него не се очертава, той е категоричен, че ще се възползва от ниските по думите му цени.

Друг потребител също е доволен от сегашните стойности на горивата, като споделя, че съдейки по собствените си финанси разликата значително се усеща.

„Важно е да се отбележи, че повечето бензиностанции в Габрово имат и карти за отстъпка, варираща между 5 и 7 стотинки. Така реалната цена може да стане и още по-ниска. Но дори и тази цена според мен може да бъде още намалена, а бензинът и дизелът да се продават на около 1,50 лв за литър“, коментира друг удовлетворен.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Как да познавате добрите строителни материали?

Published

on

Качеството на строителните материали е от първостепенна важност за строителството. Това е инвестиция, която се прави за много години напред, било то за създаването на големи сгради или вашия дом, или просто ремонтирането им. Но как да познаем кога те са достатъчно добри? Най-силният показател винаги е бил цената – когато тя е висока означава, че за производството им са използвани повече и трудно добивни ресурси, което допринася тяхната издръжливост. Добрите продукти имат “гаранция за качеството” – може да ги откриете в магазин Mr. Bricolage.

Как да ги разпознаваме отначало

Най-лесното разпознаване на добрия продукт е неговата реклама и доказаност през времето. Всички използваме интернет и можем да проверим кои са най-известните и използвани марки или може да попитаме на място съответния персонал за качествените продукти, които предлагат. За да отговарят на вашите изисквания, те трябва да са съобразени с опазването на околната среда и възможно най-ниска вреда върху човешкото здраве.

Защо е важно да използваме само качествени строителни материали

Изграждането на блокове, офиси и къщи не означава само красивия и разчупен външен вид, цвят на фасадата или фигурата на вратите и прозорците. Основната им функция е да бъдат издръжливи на природните бедствия и да защитават техните обитатели и преминаващите около тях. Това може да се случи само с висококачествени стоки. Кои са изпитаните във времето може да попитате служителите в отдел строителство на Mr. Bricolage.

Различните видове и техните особености

  • арматура – подсилва бетонни конструкции. Предлагат се в различни по диаметър размери;
  • газобетонови блокчета са топлоизолиращи, леки, шумоизолиращи, лесни за оформяне, нечупливи, незапалими и дишащи;  
  • гипс – използва се за пълнене на отвори, шпакловка на стени и тавани;
  • саморазливна замазка – изравнява подове преди поставяне на крайното покритие;
  • лепила – чрез тях се залепват плоскости, топлоизолации;
  • тухли – едни от най-издръжливите материали за изграждане на стени, които допринасят за постоянна температура в помещенията;
  • цимент – служи за производството на бетон, който е основата на всеки строеж.

Препоръчваме Ви Mr. Bricolage

В магазините и онлайн платформата на Mr. Bricolage можете да намерите всякакъв вид и размери строителни пособия – “строителни материали”. Освен от продуктите, които се предлагат, може да се възползвате и от ремонтните услугите на магазина.

Зареди още

Икономика

Заповядайте в магазин „ЕЛЕНА“

Published

on

Заповядайте в магазин „ЕЛЕНА“, който е официалният представител на мандра „Елена“ за Габрово. Търговският обект е разположен на Централния Кооперативен пазар, ул.“Отец Паисий“ 11.

В магазин „ЕЛЕНА“ имате възможност да опитате от висококачествени млечни продукти от мандра „Елена“ и мандра „Дестан“, с уникален вкус и качество, различни видове мариновани риби и хайвери, колбаси и деликатеси от различни части на България, както и да се насладят на големите разнообразия от гръцки и турски маслини и зехтини.

Всеки ден в Магазин „Елена“ можете да намерите прясно изпечен селски хляб, както и домашно приготвени кексове и козунаци.

Работно време:
Понеделник – Петък: от 08.00 до 19.00 ч.
Събота: от 08.00 до 14.00 ч.

Телефон за връзка: +359 87 805 6455.

Заповядайте!

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица