Свържи се с нас

Икономика

Габрово домакинства международна среща „Икономическо развитие чрез иновации“

Published

on

Международна работна среща на партньорите се състоя в Габрово на 7 и 8 юни, съобщи Мария Радойчева, главен експерт в Дирекция „Инфраструктура и екология“ в местната общинска администрация. Целта на срещата бе представяне на идеите и резултатите, фокусиране върху разработването на планове за действие и подготовка на всеки партньор за прилагане на наученото и споделените добри практики.

Срещата бе открита от инж. Николинка Хинкова, председател на Управителния съвет на Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“, която сподели, че в момента, предвид световната икономическа ситуация, трудните обстоятелства с повишените цени на енергията и материалите, както и заради предизвикателствата на съвременния свят, малкият и среден бизнес повече от всякога са нуждае от подкрепа.

„За да успеем и за да си помогнем един на друг, ние трябва да останем заедно, да обменяме знания, информация и опит“, заяви инж. Хинкова и пожела да бъдат генерирани достатъчно силни и ясни идеи, които да направят региона ни по-конкурентен, зелен, дигитален и „умен“.

Участие в срещата взеха партньорите по проекта, представящи седем региона от различни националности, включени бяха и представители на бизнеса, експерти от Община Габрово, представители на различни институции, образователни и кариерни центрове. Акцент в представянето на Габрово беше изведен от д-р инж. Десислава Колева, която обобщи, че засилено сътрудничество между компаниите и научноизследователски организации е изключително важно за подобряване на иновационната екосистема и растеж на иновациите в региона.

Създадените партньорства на РИЦ „Амбициозно Габрово“ са вече работещи и дават своите резултати за разработването и внедряването на интелигентни решения в различни сектори. Представителите на регионите от Италия, Испания, Португалия, Франция, Финландия и Румъния също представиха своите планове за икономическо развитие на териториите.

В презентациите си те поставиха фокус върху подобряването на диалога между заинтересованите страни, възможността за картографиране на регионите и включване на статистическите показатели, чрез които да бъде осигурена достатъчно ясна информация за вземането на конкретни и обосновани решения.

Необходимостта от подобряване на управлението, координацията и комуникацията между участниците (бизнеса, институциите, образователните и научни среди), за да се засилят информационните потоци и споделянето на знания. Предизвикателство пред регионите, но изключително важно в процеса на развитие, е изпълнението на проекти, които да са съобразени с регионалните нужди, специфики и капацитет.

Специално внимание бе отделено на необходимостта от мониторинг и оценка – фактор, който понякога се пренебрегва, но всъщност има голямо значение за стратегическото планиране, определянето на приоритети и измерването на ефективността на действията. Като важен компонент за икономическото развитие бе посочено разработването на Стратегии за интелигентна специализация, които да се базират на икономическия профил на регионите и развитието на приоритетните области. Като важна задача за икономическото развитие беше посочено и значението на брандинга на всеки регион и насърчаването на различни инициативи, които да го направят по-популярен и различим сред останалите.

В края на срещата бяха набелязани и предстоящите задачи пред партньорите, свързани с активизиране на заинтересованите страни и продължаване работата за икономическото развитие на регионите и сътрудничеството помежду им.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица