Свържи се с нас

Икономика

Арх. Пенчева: С малки стъпки ще възродим Шести участък

Published

on

Архитект по образование и по призвание и оптимист по душа, Димка Пенчева е родена в Севлиево, но от дете живее и твори в Габрово. Работата ѝ е свързана с разработване на градоустройствени и архитектурни проекти за подобряване на градската среда в Габрово, където е ангажирана от Общината като експерт в областта на опазване на архитектурното наследство по проект СИНЕМА с пилотна локация квартал „Шести участък“.

Завършила е Университета по архитектура, строителство и геодезия със специализация „Опазване на архитектурното наследство“. Професионалния си опит е натрупала като проучвател в Националния институт за паметници на културата, като експерт в дирекция „Устройство на територията“ на Община Габрово, както и в ролята на проектант и съуправител на проектантска фирма. Градът от мечтите ѝ е този, който има минало, настояще и бъдеще. „…като Париж, например!“. В свободното си време чете книги и се занимава с възпитанието и развитието на двете си деца.

Какво означава да си двигател на промяната в градски условия? 
Да провокираш хората да се замислят за нещата, които можем да променим, за да подобрим градската среда, и да ги убедиш, че това може да стане реалност, ако започнем процеса на промяната още сега и заедно.

Има ли прецеденти в живота ти, от които се учиш и ти дават куража да продължиш в мисията си напред? 
През 2001 г. участвах в международен проект за предложения за рехабилитация на сграда, която е била манастир, а впоследствие затвор – „Сан Доменико“, в италианския град Сан Джиминяно. Впечатли ме това, че инициативата за организирането му бе на общността. Именно жителите на това малко градче се бяха обединили да запазят една уникална сграда – обект на културното наследство, и да я превърнат в общодостъпно пространство. Те предизвикаха интереса на специалисти в световен мащаб и убедиха местните власти да приемат идеята им. Този пример ми дава кураж да продължавам напред.

Правиш ли грешки, на какво те учат те? Изобщо, доколко грешката е определяща в развитието на един лидер? 
Разбира се, че понякога допускам грешки. Аз лично не възприемам грешката като провал, а като знак, че има още много неща, които трябва да науча, за да бъда по-добра в работата си.

Когато се занимаваш с обществена дейност, поемаш ли рискове от името на другите? 
Бих поела риск от името на друг само в област, в която съм по-компетентна от него.

Как планираш годината си, за какво ти стига една година? 
Предвид динамиката на времето, в което живеем, и спецификата на професията ми трудно планирам дългосрочно. Разбира се, за да постигне успех в дадена област, човек трябва да отдели необходимото време.

Как би описала града, за който работиш? Кои са посоките в него, които искаш да развиваш? 
Габрово е един зелен град с уникална градоустройствена структура, предопределена от специфичния релеф, който го заобикаля. Градът е разположен в близост до географския център на България в местността Узана, но същевременно е и център на хумора и сатирата. Габрово има своето историческо ядро – квартал „Шести участък“, където съжителстват минало, настояще и бъдеще.

Какво направи досега за този град и какво ти предстои да направиш? 
Като архитект съм проектирала редица обекти в Габрово и региона. Един от последните е за реставрация и адаптация на Соколовите къщи. След реализирането на проекта тази уникална сграда в историческото ядро на Габрово се превърна в специално място за жителите и за гостите на града. Това е една малка стъпка към цялостното възраждане на квартал „Шести участък“.

Защо е важно да работим за подобряване на градската среда? 
Градската среда е лицето на един град, но същевременно тя създава условията на живот за обитателите му. Подобряването на средата ще доведе до по-добри условия на живот и ще направи по-щастливи жителите на града.

Кои са най-интересните три места в твоя град? 
Може би Домът на хумора и сатирата, Априловската гимназия и „Шести участък“, защото тези три места носят в себе си уникалния характер на града и на неговите жители – хумор, предприемчивост и любознателност.

Какво сплотява общността ви? Даденостите на средата или каузи за права и нови ресурси? 
Според мен хората възприемат наличните ресурси на средата за даденост и по-скоро се сплотяват при отстояването на конкретни казуси, засягащи правата им.

Как работиш с различните общности? Кои са трудностите? 
Общността е съставена от личности, всяка от които има своя гледна точка. Много е трудно да се намери обща тема или казус, който да представлява интерес за цялата общност и да провокира единни действия от нейна страна.

Как привличаш хора за каузите си? Как преодоляваш разочарованието си, когато не те разбират? 
Опитвам се да изслушвам хората и да ги заразявам със своя ентусиазъм в търсене на решение по даден казус, което да съчетава гледните точки на всички заинтересовани, но не винаги това е възможно.

Смяташ ли, че би могла да повториш проектите/успехите си в друг град или дори държава? 
Всеки архитектурен проект е свързан с определена среда, исторически, икономически и социални дадености, което го прави уникален.

Довърши изречението: „Шести участък“ е любимо място за … 
… габровци! За мен преди всичко жителите на града трябва да обичат своя творчески квартал, за да може той да се развива и да се превърне в привлекателно място и за неговите гости.

Интервюто е публикувано в зимния брой на вестника на „Дарик радио“ – „Dolce far niente“. То е част от общ материал, озаглавен „Мисията възможна 6“, в който са представени творческите квартали на Пловдив, София, Стара Загора, Велико Търново, Варна и Габрово. От днес изданието може да бъде намерено на „местата, които авторите му харесват“ – избрани хотели и заведения в София, Варна, Бургас, Пловдив и големите планински курорти в страната, където се разпространява безплатно.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица