Свържи се с нас

Икономика

Драгомир Кунев: Приходите през 2019 г. в габровския офис на НАП са 198 млн. лв

Published

on

На 10 януари стартира тазгодишната данъчна кампания на Националната агенция за приходите. За това, с какво тази година кампанията е по-различна от предходните, какви са сроковете за подаването на данъчните декларации за физически и юридически лица, запазва ли се традицията за 5-процентната отстъпка от данъка за довнасяне за онези данъкоплатци, които са се издължили до края на март, както и за други интересуващи габровските данъкоплатци въпроси, е разговорът ни с директора на габровския офис на приходната администрация Драгомир Кунев.

-Г-н Кунев, какви са резултатите, постигнати през изминалата 2019 г. от НАП?
– Постигнатите от НАП приходи през 2019 г. са на рекордно ниво, като увеличението им значително изпреварва ръста на БВП. Общите постъпления от данъци и осигурителни вноски по сметките на Националната агенция за приходите за 2019 година са в размер на 23 милиарда и 870 милиона лева. Сумата е с рекордните 2,8 млрд. лв. повече спрямо постъпленията през 2018 г. и с около 630 млн. лв. над планираното за годината. Увеличават се както доброволно внесените суми, така и тези, акумулирани в производството по събирането им. В изпълнение на основната си задача за събиране на дължимите данъци и осигуровки, габровският офис на НАП през 2019 година е събрал 198 млн. лв., което е с 15 млн. лв. или с 8, 38% повече в сравнение със съпоставимия отчет за 2018 година. А спрямо 2017 г. е постигнат ръст от 17, 09%. Въпреки напрегнатото лято, свързано с неоторизирания достъп до информация от базите с данни на НАП, ние се стремим да повишим доверието и уважението на нашите клиенти и контрагенти към нас. Цифрите в отчетите ни са важни. Те измерват резултатите, чертаят посоката на нашето развитие, но не дават отговор на въпроса как постигнахме успеха си. През годините ние доказахме, че можем да се променяме и да ставаме по-добри. Със силният екип, който доказваме че сме, ние се стремим да работим и да постигаме резултати, да печелим доверието на обществото, което очаква от нас справедливост, чрез равно прилагане на закона спрямо всички.

-Какво е характерно за тазгодишната данъчна кампания през тази година? Разкажете и за Е–декларациите, които тръгват от март?
– През тази година данъчната кампания стартира малко по-късно, на 10 януари. Декларацията за доходите на физическите лица, както и тези за корпоративното подоходно облагане се подават традиционно по два начина – на място в офисите на НАП и по електронен път през сайта на НАП – www.nap.bg. Традиционно, до края на март физическите и юридическите лица могат да се възползват и от 5-процентната отстъпка от данъка за довнасяне. Една от основните промени е свързана с предварително попълнените декларации. От март ще можем да използваме услугата за предварително попълнената електронно данъчна декларация. Тя ще може да се коригира от всеки данъкоплатец и отговорността за данните в нея ще се носи персонално от него. Услугата ще е достъпна за първи път за гражданите, които имат персонален код на НАП или електронен подпис. Така ще отпадне необходимостта към декларацията да се прилагат служебни бележки за получените през годината доходи. Персоналният идентификационен код /ПИК/ на НАП може да се вземе от всеки офис на данъчните администрации, като издаването му е безплатно. Данните за доходи от заплата и хонорари ще се попълват автоматично от платците им до 28 февруари, а от началото на март ще фигурират в предварително попълнената ни данъчна декларация. Доход, за който НАП няма информация, например доходи от наеми между физически лица, независимо, че това не е заредено в предварително попълнената декларация – физическото лице следва да попълни данните за тях и да подаде в този вид декларацията си. Доходите от наем на фирми фигурират при НАП и ще бъдат заредени автоматично в декларацията. Служебните бележки и документи от ТЕЛК няма да се прилагат към формуляра, защото също пристигат по служебен път. Ако искаме да използваме облекчения, каквито има за ипотека на млади семейства, за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване или застраховка „Живот“, ще трябва да представим и доказателство за това си право.

-Какви са новостите при ползване на данъчните облекчения?
– До 2018г. лицата, които ползваха данъчно облекчение за намалена работоспособност, трябваше да прилагат копие от валидно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ при подаване на годишната си данъчна декларация. От 2020 г., съответно и при подаване на годишна декларация за 2019 г., добавянето на този документ към декларацията вече не е необходимо. НАП вече има достъп до регистър „Единна информационна система на медицинската експертиза“ и съответната информация. Все пак, копие на валидното решение на ТЕЛК /НЕЛК/ следва да се представя на работодателя за ползваното през годината текущо облекчение. Отпада и задължението за прилагане на копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ от лица, ползващи данъчно облекчение за отглеждането на деца с увреждания. Не се изисква и прилагането на копие за покупка на осигурителен стаж при пенсиониране.

-Има ли нов обхват за необлагаемите доходи?
– Промяна в обхвата на освободените от облагане доходи от трудови правоотношения бе направена в края на миналата година. Необлагаеми са доходите от трудови правоотношения общо до 2400 лева под формата на еднократните помощи, представяни от работодателя за сметка на социалните разходи при раждане или осиновяваане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството. Преди промяната еднократните помощи при осиновяване не бяха сред необлагаемите доходи.

-Каква е промяната при използване на онлайн-платформите Airbnb и booking за краткосрочно наемане на частни жилища?
-Най–сериозната промяна бе извършена в края на миналата година. Смята се, че тя ще се отрази на около 14 хил. имота в страната, които са регистрирани в платформата AirBNB, както и тези, които използват посреднически услуги на Booking.com и други подобни платформи в интернет, за да отдават имотите си под наем. Сега патентен данък се дължи за места за настаняване, които са категоризирани с една или две звезди и са с не повече от 20 стаи. Размерът му е от 25 до 250 лв. на стая, според местонахождението на обекта, като точната сума се определя всяка година от общините. Патентен данък вече се дължи и от местата за настаняване с до 20 стаи, които се отдават през рентал платформи. Какво точно ще се изисква, за да може да се регистрират тези обекти, трябва да стане ясно до края на март, когато трябва да е готова наредбата за тях. След това собствениците им ще имат три месеца, в които да се регистрират по Закона за туризма, като регистрацията ще става по електронен път. За да се плаща патент, има две изисквания – приходите от дейността по краткосрочно отдаване под наем през предходната година да са били под 50 000 хил. лева, както и да няма регистрация по общия режим на ДДС. Изключения са само регистрираните по специален режим на ДДС /чл. 97а от Закона за ДДС/, които са задължени да спазват отдаващите през платформите имоти. При него не се чака натрупването на 50 000 хил. лв. облагаем оборот, а ДДС-регистрацията трябва да се направи преди започване дейността по отдаването под наем. При този специален режим ставката също е 20 на сто. С нея се облагат обаче само комисионните, които собственикът на имота дължи на платформата за посредническата услуга по намирането на наемател. Ако бъде надминат прагът от 50 000 хил. лева оборот, собствениците на такива апартаменти за краткосрочни наеми преминават на регистрация по ДДС по общия ред. Тогава полученият доход от дейността се облага с 10% данък общ доход. Физическите лица имат право на 10% нормативно признати разходи, когато наемодателят не се счита за търговец по смисъла на Търговският закон, т.е. при тях ефективната ставка е 9%. В Закона е посочено, че не са търговци лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища. При този режим на облагане наемодателят трябва да декларира и внася данъка на тримесечие /когато платците не са предприятия/, като е задължен да подава и годишна декларация. В случай, че съответното лице не обитава отдавания краткосрочно имот, е възможно да се приеме, че е търговец по смисъла на Търговския закон. Това означава, че лицето трябва да се облага като търговец за получавания доход от туристически услуги, въпреки че формално не е регистриран като такъв. В такъв случай физическото лице трябва да води счетоводство, да формира резултат, да декларира и заплаща 15% данък върху печалбата от дейността си, така както са задължени едноличните търговци. Данъкът се дължи на годишна база с подаване на данъчната декларация.

-През лятото бе осъществен неоторизиран достъп до базите с данни на НАП. Какво се предприема за сигурността на информацията?
– Във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС), в НАП е изготвен план за превключване на услугите и сървисите на Агенцията, съгласно който от 17. 02. 2020 г. всички услуги и сървиси, предоставяни от Агенцията, ще бъдат достъпни единствено по протокол TLS (Transport Layer Security), версия 1.2. Промяната се налага, поради изпълнение постулатите на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност и гарантиране сигурността на обменяните данни между институциите и клиентите, както и прилагането на съвременните технологии за защита на информацията. Промяната, която НАП предвижда, касае използването на сървисите и интерфейсите, които се обменят между Агенцията и другите институции, както и услугите, които използват клиентите на Агенцията. Протоколът TLS осигурява неприкосновеност на данните между две обменящи информация страни и е основният протокол за сигурност в Интернет, използван днес. Той се грижи за сигурността на връзката между компютъра на клиента и услугите, които се предоставят от администрацията. Ако се използват остарели (с ниски версии) протоколи, злонамерени лица биха могли да „подслушат“ или променят информацията, която се обменя между браузъра на клиента и сървърите на администрацията, като по този начин могат да придобият чувствителна информация, като лични данни, данъчно-осигурителна информация, пароли и др. В допълнение, обръщаме внимание, че Microsoft спря поддръжката на операционна система Windows 7 на 14 януари 2020 г., което означава, че компютрите с тази операционна система ще продължат да работят, но ще станат по-уязвим към рисковете за сигурността и зловреден код, защото вече няма да получават актуализации на софтуера, включително актуализации за сигурност от Microsoft. В случай, че клиентите на НАП ползват операционна система Windows 7, препоръчваме да преминат към използване на друга, поддържана от производителите версия на операционна система.

-А каква е ситуацията около така коментираната сред деловите среди Наредба Н-18?
– Концепцията на Наредбата възникна през 2018 г., когато бяха поставени основните цели за намаляване на сивата икономика. Идеята беше да се създаде такъв модел на отчетност, който да възпрепятства укриването на обороти през касови плащания. Това е проект, който близо две години беше дебатиран между приходната администрация, министерство на финансите и различните сектори на икономиката. Неговата цел е да се събират повече приходи при най-ниската данъчна тежест в Европа, инструмент за по-справедливо третиране на взаимоотношенията при правене на бизнес. В интерес за всички, които спазват закона е да се елиминират всякакви възможности за отклонение от облагане. В момента текат консултации с представители на бизнеса така, че да се премахнат всички спорни моменти.

-Бихте ли посочили най-важните срокове, които граждани и юридически лица трябва да спазят?
– В срок до 31 юли 2020 г. лицата, които използват софтуер за управление на продажби (независимо дали са регистрирани по ЗДДС или не), привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства. Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата. А лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата. В срок до 30 септември 2020 г. лицата, използващи софтуер за управление на продажби, подават информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти. До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 31 юли 2020 г., лицата са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

-Как протича кампанията за приемане на данъчни декларации до момента?
– За 2019 г. 93, 6 % от всички основни декларации (данъчни, осигурителни, уведомления по Кодекса на труда) са получени в НАП по електронен път. Близо 90 са е-услугите, чрез които и през тази година сме разменили с клиентите електронни документа, което пести на бизнеса и гражданите пряко административни разходи. 1 255 379 данъчни декларации са получени през 2019 г. от фирми и физически лица, като:
• 5 075 са приетите декларации по чл. 92 от ЗКПО;
• 9 090 са декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ;
• 6 370 декларации са по чл. 55 от ЗДДФЛ;
• 546 930 декларации са обр. 1;
• 102 505 декларации са обр. 6;
• 27 333 са издадените удостоверения /по чл. 87, ал.6 от ДОПК, чл. 191, 74 от ДОПК, за ЗОС, А1 и др./
• 273 заявления са за регистрация по ДДС.

-Какви са до момента резултатите от тазгодишната данъчна кампания?
– До момента са подадени: 318 декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2019 г. по електронен път, от които 194 са с ПИК; 508 са общо декларациите за облагане на доходите на физическите лица; 887 са декларациите за облагане с корпоративни данъци, от които 887 са подадени по електронен път.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Местните данъци вече могат да се плащат и с ПИК

Published

on

Община Габрово уведомява всички желаещи да заплатят задълженията си за местни данъци и такси онлайн, на интернет адрес www.gabrovo.bg, че вече е предоставена още една възможност за електронно разплащане – с ПИК код, предоставен от НАП.

До момента електронното разплащане се извършваше по два начина – с електронен подпис или след въвеждане на ЕГН/Булстат, входящ номер и дата на документ, подаден в Дирекция „Местни данъци и такси”.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Втори фермерски пазар тази събота в Габрово

Published

on

Вторият фермерски пазар в Габрово Ви очаква тази събота, 11 юли, от 09.00 до 15.00 ч. на площад „Възраждане“ пред Община Габрово. И този път ще вземат участие повече от 30 изложители – фермери, земеделци и производители не само от област Габрово, но и от други съседни области.

Еко храни, млечни продукти, плодове и зеленчуци, масло и брашно от бял трън очакват посетителите на Фермерски пазар „ОТ БГ“. Новите изложители във второто издание ще представят продукти от шафран, домашна еко лютеница, а в специално организирания базар към Фермерски пазар „ОТ БГ“ ще Ви предложат щанд с кожени изделия на майстор кожар.

И след като фермерският пазар е в Габрово, по габровски, организаторите на пазара ще предложат дегустация на вино от избата на земеделски производител от силистренския край, дегустация на млечни продукти от фермери от областта и на пестила – габровския шоколад.

Дърворезба, керамика и работилничка по ръкотворчество ще разнообразят пъстрия фермерски пазар.

Фермерски пазар „От БГ“ се организира от рекламна агенция „Елмазови“ ООД в партньорство с Община Габрово и Областна дирекция „Земеделие“ Габрово към Министерството на земеделието, храните и горите, с медийната подкрепа на „Габрово Нюз“. .

„Очакваме Ви на площад „Възраждане“ в Габрово на 11 юли от 9.00 до 15.00 ч., където всичко ще е здравословно, био, еко, пивко, вкусно и нашенско!“

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Васил Шандурков: Ние сме граждани на света с многопластова идентичност и здрави корени

Published

on

В „Избирам Габрово!“ ви срещаме с Васил Шандурков – креативен, изключително позитивен млад човек. Габровец. Завършил висшето си образование в чужбина. Има опит в няколко интернационални корпорации, участвал в различни международни формати и инициативи, поддръжник на доброволчеството. Васил е учил и работил на няколко континента и е почерпил опита на няколко държави в Европа. Наследник на съвременен габровски индустриалец и избрал да се завърне в родното си място.

– Разкажете ни повече за себе си…
– Историята ми е дълга, но основен момент от нея е началото, а именно, че съм роден в Габрово. Обичам града си и въпреки че физически съм му „изневерил“, ментално и емоционално съм силно привързан към него. Всъщност…никога не съм си тръгвал. Имах крайна цел – да се завърна, за да мога, правейки бизнес, да помагам на общността, която ми е дала толкова много. Общността, благодарение, на която съм гъвкав, иновативен, пробивен, търсещ различни преживявания у нас и в чужбина.

А какво научихте по време на престоя си в различните части на света?
– Най-важното е човек да има отворена представа за света. На български му казваме „гъвкавост“, на английски е „flexibility“. Основната идея е, че абсолютно всяко нещо, което ни се случва ни променя и оставя следа в живота ни. И колкото по-бързо разберем, че случайностите не съществуват и всяко нещо ни учи, толкова по-добре и по-бързо ще успеем в избраната от нас сфера. Много ценен урок е знанието, че светът се случва по много различен начин и човек може да си намери място, независимо в кой кът от земното кълбо се намира. Връщайки се на предния въпрос, бих искал да допълня, че от малък съм възпитан да уважавам индустриалците от края на 19 и началото на 20 век в България и основно в Габрово. Голяма част от тях са изпращали децата си в чужбина. Не, за да останат там, а за да учат. Да поживеят в различна среда, да се запознаят с новото и възможното и след това да го приложат в родния си град. Имаме нужда да пътуваме, да почерпим опит и информация и пречупвайки ги през нашата призма, да върнем познанието тук, където се чувстваме у дома.

– Като говорим за индустриалци, Вие също сте наследник на съвременен габровски индустриалец. Помагате ли в семейния бизнес, имате ли интерес в тази сфера и как допринасяте от погледа на Вашето поколение?
– Основният позитив да съм наследник на съвременен индустриалец е, че съм свидетел на управлението на една успешна българска компания още от дете. Благодарение на уменията и таланта на баща ми и възможността да израсна покрай него, се научих на трудолюбие. Както и на усет за времето и усилията, които са нужни за да се превърне една идея в успешна реалност. Много е важно човек да знае колко и какво струва 1 лев. Темата за различните поколения е доста обширна. Моята представа е, че второто поколение задължително трябва да надгради, създаденото от първото. Родителите дават много от себе си за бъдещето на своите деца. Затова смятам, че съм длъжен да надградя усилията на баща си. Времето ще покаже коя ще бъде правилната насока и кои ще са успешните проекти.

– Новите проекти в Габрово ли ще са? Всъщност, какво за Вас е родният град?
– Да, и в Габрово. Габрово за мен е емоция и чувства. Преди време, завръщайки се от Германия ме попитаха защо изобщо съм си дошъл от място с много кариерни и финансови възможности. А моят отговор бе много прост – „Представете си, че е месец май. Качили сте се в колата и сте си отворили прозорците. Движите се по един балкански път… И така преживявате уникалното чувство, което го има само тук, вкъщи. Да, Алпите са много красиви, но чувството и емоцията липсват. Дори онази тяхна подреденост не ми въздейства, така както ми въздейства българската бъркотия“. Естествено, Габрово за мен е и голямото ми семейство, приятелите и многото хубави спомени. Накрая, но не на последно място то е и индустриалният дух и възпитание, вплетени в дълбините на същността ми.

– Кое Ви вдъхновява в желанието Ви да създавате? Ако не е тайна, какви са намеренията Ви за инвестиции в града?
– Един от любимите ми постулати на специалността ми „Международен бизнес“, твърди, че компаниите и корпорациите трябва да мислят глобално, но да действат локално – Think globally, act locally. Това ме мотивира след толкова време странстване по света да започна да правя нещо в родния си град. Има много успешни практики по света, които можем да приложим тук, пречупвайки ги през локалната си призма. И друго… Независимо каква е ситуацията, какво се случва в регионален или глобален мащаб, в България все още има неоткрити и неразвити ниши. В тях трябва да се фокусираме, за да се развива предприемачеството тук. Разбира се, че не е лесно, но лесното не е ли скучно и не е ли вид застой? Трудностите, които приемам основно за възможности са интересни, с тях мога да градя и да се усъвършенствам.

– Какви качества според Вас трябва да притежава човек, за да извърви пътя до успешен предприемач? Каква е формулата на успеха?
– Формулата за мен е комбинация от три неща: български дух и характер, германска прецизност и точност и англо-американски възгледи и усет за света. Тези три неща са добра комбинация за човек, който иска да успее. Това му дава гъвкавост, желание за работа и мотивираност. Правя бърза ретроспекция към времената, когато бизнес се е правел без интернет, без телефони, а „мъжката дума“ е била казана и изпълнена. В днешно време това е важно качество, което все по-рядко се среща, но трябва да притежаваме, ако искаме да развиваме успешен и устойчив бизнес.

– Нека завършим с послание, съвет, препоръка към Вашите връстници.
– Спомням си за една лична история. Бях в 10 клас в Национална Априловска Гимназия. Тогава решихме със съучениците ми да направим пътуване до Германия. Една от спирките беше Мюнхен, уникален и много колоритен град, който събира в себе си най-различни детайли от миналото и настоящето. В един момент се озовах на площада с невероятни сгради от миналото. Бях заобиколен от много млади хора. Те бяха изключително елегантно облечени, очевидно имащи успешни бизнеси или работещи за престижни компании, и всеки вървеше в своята посока. Тогава си помислих: „Колко би било хубаво да имам някога възможността да бъда тук и да изглеждам по същия начин“. 5 години по-късно тези мисли станаха реалност. Учех в Германия и работех за английска корпорация с офиси в Германия, изглеждах точно по същия начин… и минавах всеки ден точно през този площад. Така че, чувствайте всичко около себе си и давайте възможност на градивните си емоции да ви водят. Говоря за емоциите, свързани с любовта и желанието за създаване. Вярвам, че така всеки би постигнал целите си.

Днешният свят е изпълнен с изключително много информация – истинска и фалшива. Много е трудно човек да има цели и да си изгради ясна представа какво иска да бъде и как да го постигне. Затова най-важното е да слушаме емоцията си вътре в нас. Това, че сме заминали в чужбина, не означава, че сме станали чуждестранни граждани, не означава и че сме избягали. Напротив, ние сме граждани на света, с многопластова идентичност и здрави корени в една стара и мъдра земя.

*Снимки: Община Габрово.

Автор: Ирена Бойновска,
експерт в Областен информационен център – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица