Свържи се с нас

Икономика

Драгомир Кунев: Приходите през 2019 г. в габровския офис на НАП са 198 млн. лв

Published

on

На 10 януари стартира тазгодишната данъчна кампания на Националната агенция за приходите. За това, с какво тази година кампанията е по-различна от предходните, какви са сроковете за подаването на данъчните декларации за физически и юридически лица, запазва ли се традицията за 5-процентната отстъпка от данъка за довнасяне за онези данъкоплатци, които са се издължили до края на март, както и за други интересуващи габровските данъкоплатци въпроси, е разговорът ни с директора на габровския офис на приходната администрация Драгомир Кунев.

-Г-н Кунев, какви са резултатите, постигнати през изминалата 2019 г. от НАП?
– Постигнатите от НАП приходи през 2019 г. са на рекордно ниво, като увеличението им значително изпреварва ръста на БВП. Общите постъпления от данъци и осигурителни вноски по сметките на Националната агенция за приходите за 2019 година са в размер на 23 милиарда и 870 милиона лева. Сумата е с рекордните 2,8 млрд. лв. повече спрямо постъпленията през 2018 г. и с около 630 млн. лв. над планираното за годината. Увеличават се както доброволно внесените суми, така и тези, акумулирани в производството по събирането им. В изпълнение на основната си задача за събиране на дължимите данъци и осигуровки, габровският офис на НАП през 2019 година е събрал 198 млн. лв., което е с 15 млн. лв. или с 8, 38% повече в сравнение със съпоставимия отчет за 2018 година. А спрямо 2017 г. е постигнат ръст от 17, 09%. Въпреки напрегнатото лято, свързано с неоторизирания достъп до информация от базите с данни на НАП, ние се стремим да повишим доверието и уважението на нашите клиенти и контрагенти към нас. Цифрите в отчетите ни са важни. Те измерват резултатите, чертаят посоката на нашето развитие, но не дават отговор на въпроса как постигнахме успеха си. През годините ние доказахме, че можем да се променяме и да ставаме по-добри. Със силният екип, който доказваме че сме, ние се стремим да работим и да постигаме резултати, да печелим доверието на обществото, което очаква от нас справедливост, чрез равно прилагане на закона спрямо всички.

-Какво е характерно за тазгодишната данъчна кампания през тази година? Разкажете и за Е–декларациите, които тръгват от март?
– През тази година данъчната кампания стартира малко по-късно, на 10 януари. Декларацията за доходите на физическите лица, както и тези за корпоративното подоходно облагане се подават традиционно по два начина – на място в офисите на НАП и по електронен път през сайта на НАП – www.nap.bg. Традиционно, до края на март физическите и юридическите лица могат да се възползват и от 5-процентната отстъпка от данъка за довнасяне. Една от основните промени е свързана с предварително попълнените декларации. От март ще можем да използваме услугата за предварително попълнената електронно данъчна декларация. Тя ще може да се коригира от всеки данъкоплатец и отговорността за данните в нея ще се носи персонално от него. Услугата ще е достъпна за първи път за гражданите, които имат персонален код на НАП или електронен подпис. Така ще отпадне необходимостта към декларацията да се прилагат служебни бележки за получените през годината доходи. Персоналният идентификационен код /ПИК/ на НАП може да се вземе от всеки офис на данъчните администрации, като издаването му е безплатно. Данните за доходи от заплата и хонорари ще се попълват автоматично от платците им до 28 февруари, а от началото на март ще фигурират в предварително попълнената ни данъчна декларация. Доход, за който НАП няма информация, например доходи от наеми между физически лица, независимо, че това не е заредено в предварително попълнената декларация – физическото лице следва да попълни данните за тях и да подаде в този вид декларацията си. Доходите от наем на фирми фигурират при НАП и ще бъдат заредени автоматично в декларацията. Служебните бележки и документи от ТЕЛК няма да се прилагат към формуляра, защото също пристигат по служебен път. Ако искаме да използваме облекчения, каквито има за ипотека на млади семейства, за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване или застраховка „Живот“, ще трябва да представим и доказателство за това си право.

-Какви са новостите при ползване на данъчните облекчения?
– До 2018г. лицата, които ползваха данъчно облекчение за намалена работоспособност, трябваше да прилагат копие от валидно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ при подаване на годишната си данъчна декларация. От 2020 г., съответно и при подаване на годишна декларация за 2019 г., добавянето на този документ към декларацията вече не е необходимо. НАП вече има достъп до регистър „Единна информационна система на медицинската експертиза“ и съответната информация. Все пак, копие на валидното решение на ТЕЛК /НЕЛК/ следва да се представя на работодателя за ползваното през годината текущо облекчение. Отпада и задължението за прилагане на копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ от лица, ползващи данъчно облекчение за отглеждането на деца с увреждания. Не се изисква и прилагането на копие за покупка на осигурителен стаж при пенсиониране.

-Има ли нов обхват за необлагаемите доходи?
– Промяна в обхвата на освободените от облагане доходи от трудови правоотношения бе направена в края на миналата година. Необлагаеми са доходите от трудови правоотношения общо до 2400 лева под формата на еднократните помощи, представяни от работодателя за сметка на социалните разходи при раждане или осиновяваане на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството. Преди промяната еднократните помощи при осиновяване не бяха сред необлагаемите доходи.

-Каква е промяната при използване на онлайн-платформите Airbnb и booking за краткосрочно наемане на частни жилища?
-Най–сериозната промяна бе извършена в края на миналата година. Смята се, че тя ще се отрази на около 14 хил. имота в страната, които са регистрирани в платформата AirBNB, както и тези, които използват посреднически услуги на Booking.com и други подобни платформи в интернет, за да отдават имотите си под наем. Сега патентен данък се дължи за места за настаняване, които са категоризирани с една или две звезди и са с не повече от 20 стаи. Размерът му е от 25 до 250 лв. на стая, според местонахождението на обекта, като точната сума се определя всяка година от общините. Патентен данък вече се дължи и от местата за настаняване с до 20 стаи, които се отдават през рентал платформи. Какво точно ще се изисква, за да може да се регистрират тези обекти, трябва да стане ясно до края на март, когато трябва да е готова наредбата за тях. След това собствениците им ще имат три месеца, в които да се регистрират по Закона за туризма, като регистрацията ще става по електронен път. За да се плаща патент, има две изисквания – приходите от дейността по краткосрочно отдаване под наем през предходната година да са били под 50 000 хил. лева, както и да няма регистрация по общия режим на ДДС. Изключения са само регистрираните по специален режим на ДДС /чл. 97а от Закона за ДДС/, които са задължени да спазват отдаващите през платформите имоти. При него не се чака натрупването на 50 000 хил. лв. облагаем оборот, а ДДС-регистрацията трябва да се направи преди започване дейността по отдаването под наем. При този специален режим ставката също е 20 на сто. С нея се облагат обаче само комисионните, които собственикът на имота дължи на платформата за посредническата услуга по намирането на наемател. Ако бъде надминат прагът от 50 000 хил. лева оборот, собствениците на такива апартаменти за краткосрочни наеми преминават на регистрация по ДДС по общия ред. Тогава полученият доход от дейността се облага с 10% данък общ доход. Физическите лица имат право на 10% нормативно признати разходи, когато наемодателят не се счита за търговец по смисъла на Търговският закон, т.е. при тях ефективната ставка е 9%. В Закона е посочено, че не са търговци лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища. При този режим на облагане наемодателят трябва да декларира и внася данъка на тримесечие /когато платците не са предприятия/, като е задължен да подава и годишна декларация. В случай, че съответното лице не обитава отдавания краткосрочно имот, е възможно да се приеме, че е търговец по смисъла на Търговския закон. Това означава, че лицето трябва да се облага като търговец за получавания доход от туристически услуги, въпреки че формално не е регистриран като такъв. В такъв случай физическото лице трябва да води счетоводство, да формира резултат, да декларира и заплаща 15% данък върху печалбата от дейността си, така както са задължени едноличните търговци. Данъкът се дължи на годишна база с подаване на данъчната декларация.

-През лятото бе осъществен неоторизиран достъп до базите с данни на НАП. Какво се предприема за сигурността на информацията?
– Във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС), в НАП е изготвен план за превключване на услугите и сървисите на Агенцията, съгласно който от 17. 02. 2020 г. всички услуги и сървиси, предоставяни от Агенцията, ще бъдат достъпни единствено по протокол TLS (Transport Layer Security), версия 1.2. Промяната се налага, поради изпълнение постулатите на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност и гарантиране сигурността на обменяните данни между институциите и клиентите, както и прилагането на съвременните технологии за защита на информацията. Промяната, която НАП предвижда, касае използването на сървисите и интерфейсите, които се обменят между Агенцията и другите институции, както и услугите, които използват клиентите на Агенцията. Протоколът TLS осигурява неприкосновеност на данните между две обменящи информация страни и е основният протокол за сигурност в Интернет, използван днес. Той се грижи за сигурността на връзката между компютъра на клиента и услугите, които се предоставят от администрацията. Ако се използват остарели (с ниски версии) протоколи, злонамерени лица биха могли да „подслушат“ или променят информацията, която се обменя между браузъра на клиента и сървърите на администрацията, като по този начин могат да придобият чувствителна информация, като лични данни, данъчно-осигурителна информация, пароли и др. В допълнение, обръщаме внимание, че Microsoft спря поддръжката на операционна система Windows 7 на 14 януари 2020 г., което означава, че компютрите с тази операционна система ще продължат да работят, но ще станат по-уязвим към рисковете за сигурността и зловреден код, защото вече няма да получават актуализации на софтуера, включително актуализации за сигурност от Microsoft. В случай, че клиентите на НАП ползват операционна система Windows 7, препоръчваме да преминат към използване на друга, поддържана от производителите версия на операционна система.

-А каква е ситуацията около така коментираната сред деловите среди Наредба Н-18?
– Концепцията на Наредбата възникна през 2018 г., когато бяха поставени основните цели за намаляване на сивата икономика. Идеята беше да се създаде такъв модел на отчетност, който да възпрепятства укриването на обороти през касови плащания. Това е проект, който близо две години беше дебатиран между приходната администрация, министерство на финансите и различните сектори на икономиката. Неговата цел е да се събират повече приходи при най-ниската данъчна тежест в Европа, инструмент за по-справедливо третиране на взаимоотношенията при правене на бизнес. В интерес за всички, които спазват закона е да се елиминират всякакви възможности за отклонение от облагане. В момента текат консултации с представители на бизнеса така, че да се премахнат всички спорни моменти.

-Бихте ли посочили най-важните срокове, които граждани и юридически лица трябва да спазят?
– В срок до 31 юли 2020 г. лицата, които използват софтуер за управление на продажби (независимо дали са регистрирани по ЗДДС или не), привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства. Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата. А лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата. В срок до 30 септември 2020 г. лицата, използващи софтуер за управление на продажби, подават информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти. До привеждане на въведените в експлоатация ФУ в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 31 юли 2020 г., лицата са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

-Как протича кампанията за приемане на данъчни декларации до момента?
– За 2019 г. 93, 6 % от всички основни декларации (данъчни, осигурителни, уведомления по Кодекса на труда) са получени в НАП по електронен път. Близо 90 са е-услугите, чрез които и през тази година сме разменили с клиентите електронни документа, което пести на бизнеса и гражданите пряко административни разходи. 1 255 379 данъчни декларации са получени през 2019 г. от фирми и физически лица, като:
• 5 075 са приетите декларации по чл. 92 от ЗКПО;
• 9 090 са декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ;
• 6 370 декларации са по чл. 55 от ЗДДФЛ;
• 546 930 декларации са обр. 1;
• 102 505 декларации са обр. 6;
• 27 333 са издадените удостоверения /по чл. 87, ал.6 от ДОПК, чл. 191, 74 от ДОПК, за ЗОС, А1 и др./
• 273 заявления са за регистрация по ДДС.

-Какви са до момента резултатите от тазгодишната данъчна кампания?
– До момента са подадени: 318 декларации за облагане на доходите на физическите лица за 2019 г. по електронен път, от които 194 са с ПИК; 508 са общо декларациите за облагане на доходите на физическите лица; 887 са декларациите за облагане с корпоративни данъци, от които 887 са подадени по електронен път.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

Общините ще разработват 7-годишни планове за интегрирано развитие

Published

on

Общините ще разработват планове за интегрирано развитие, които да заменят досегашните планове за развитие и интегрираните планове за градско и регионално развитие, предвиждат методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Новината за медиите съобщи Миглена Въгленова, гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“ в Община Габрово. Плановете, със срок на действие 7 години, трябва да бъдат съобразени с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.

Те трябва да са в съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г. – „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрираното развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.

В плановете ще се определят средносрочните приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Те ще осигуряват пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и ресурси за постигане на целите за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

За Северен централен район за планиране, в който попада територията на област Габрово, са изведени три приоритета: Икономически подем и трансформация; Развитие на човешкия потенциал и постигане на социален растеж; Устойчиво териториално развитие и свързаност © МРРБ

Досегашните регионални схеми за пространствено развитие на районите от Ниво 2 се заменят от интегрирани териториални стратегии за развитие. Срокът им на действие е 7 години, като предвижданията за националните мрежи и съоръжения на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура ще са с период до 30 години.

С тях ще се определят дългосрочните перспективи и цели за развитие на районите в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.

Предложените за Северен централен район инвестиции обхващат 11 специфични цели, насочени към: привличане на инвестиции; изграждане на иновационна среда и мрежи за ново развитие; създаване на нови качествени работни места; устойчиво развитие на туризма и селското стопанство; подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението; инвестиране в здравна и социална инфраструктура, култура и спорт; развитие на транспортната и цифровата инфраструктура; интегрирано развитие на градовете, вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество; развитие на екологосъобразна инфраструктура; нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени и административен капацитет.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

Published

on

До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за едноличните търговци, включително плащащи патентен данък и за земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, информираха от офиса на НАП в Габрово.

До края на юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

За останалите самоосигуряващи се лица, срокът за деклариране и внасяне на окончателните осигурителни вноски за 2019 г. остава 30 април 2020 г. Габровските данъчни напомнят, че подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета могат да се извършват чрез портала за е-услуги: https://inetdec.nra.bg/ – с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП.

НАП – Габрово съветва клиентите си да отложат посещенията си в офис на ведомството до преустановяването на извънредното положение, като дотогава използват електронните услуги.

Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията. Подробна информация за данъчните и осигурителни правила по време на извънредното положение е достъпна в специална рубрика на сайта на НАП – https://nap.bg/page?id=762.

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон: 0700 18 700 от 8.30 часа до 18.00 часа в делнични дни на цена, според тарифите на съответния оператор.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Поевтиняха ли горивата по бензиностанциите в Габрово?

Published

on

Намалиха ли цените на горивата по бензиностанциите в Габрово? Оказва ли влияние за крайния потребител драстичният спад в цената на суровия петрол в световен мащаб заради пандемията от коронавирус? С колко трябва да поевтинеят горивата у нас и ще се случи ли това изобщо?

Отговорите на тези въпроси потърси екип на „Габрово Нюз“, който днес, 31 март, извърши проверки по информационните табла на местните бензиностанции, за да информира читателите си за предлаганите цени на пазара за горива.

Оказва се, че различните габровски бензиностанции са намалили цените в различна степен. При най-масовия бензин А-95 разликата между най-ниската и най-високата цена е голяма, около 38 стотинки за литър. Най-евтино се продава на бензиностанцията в района на пл.“Крушата“ на 1,59 лв/л., а най-скъпо на тази в района на ЖП-гарата 1,97 лв.

При масовия дизел отново бензиностанцията в района на пл.“Крушата“ държи най-ниската цена от 1,59 лв за литър, а най-скъпо продават на изхода на Габрово в посока Севлиево, в района на ЖП-гарата и в района на централната поща, където литър от този вид гориво се харчи за 1,99 лв.

Шофьорите наливат бензин 100 октана на най-ниска цена от 1,99 лв отново на бензиностанцията в района на пл.“Крушата“, а на най-висока – на изхода на Габрово към Севлиево срещу 2,28 лв за литър.

При обогатения дизел най-ниска е цената на колонката на изхода на Габрово към Севлиево – 2,25 лв, а на бензиностанцията до ЖП-гарата най-висока 2,32 лв за литър.

Сравнително по-символично е намалението при газта. Тук две бензиностанции, тази в района на пл.“Крушата“ и втората след входа на Габрово от Севлиево, държат най-ниски цени от 0,74 лв. Най-скъпо се продава на бензиностанцията в Северната индустриална зона на Габрово в посока Севлиево, където цената е 1 лева за литър.

Как приемат хората тези цени и харчат ли повече за гориво? Борислав, който не е излизал от известно време насам от вкъщи и последния път, когато е зареждал колата си, цената за литър дизел е била около 2,20 лв. Сега резервоарът на автомобила му е на червено и идвайки на колонката да зареди споделя, че е приятно изненадан от промените в цените.

Пресмятайки той изчислява, че ако зарежда сега пълен резервоар ще плати с около 30 лв по-малко, в сравнение с последното зареждане на гориво. И макар, че пътуване на дълго на този етап пред него не се очертава, той е категоричен, че ще се възползва от ниските по думите му цени.

Друг потребител също е доволен от сегашните стойности на горивата, като споделя, че съдейки по собствените си финанси разликата значително се усеща.

„Важно е да се отбележи, че повечето бензиностанции в Габрово имат и карти за отстъпка, варираща между 5 и 7 стотинки. Така реалната цена може да стане и още по-ниска. Но дори и тази цена според мен може да бъде още намалена, а бензинът и дизелът да се продават на около 1,50 лв за литър“, коментира друг удовлетворен.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица