Свържи се с нас

Новини

Област Габрово продължава да се топи! Населението застарява

Published

on

снимка: Тодор Тодоров, фото „Спринт“

Към 31 декември 2018 г. населението на област Габрово е 108 404 души, което представлява 1.5% от населението на България и 13,8% от населението на Северен централен район. В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 1850 души, или с 1.7%.

Тези данни официално оповестиха от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Мъжете са 52 213 (48.2%), а жените – 56 191 (51.8%), или на 1 000 мъже се падат 1 076 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. Включително с нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Относителният дял на жените е най-висок в община Дряново – 52.2% или на 1 000 мъже се падат 1 092 жени, а най-нисък е в община Севлиево – 51.4% или на 1 000 мъже се падат 1 058 жени.

Продължава процесът на застаряване на населението в област Габрово. В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 31 041, или 28.6% от населението на областта, което я нарежда на второ място в страната след област Видин (29.6). В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства със 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. – със 8.3 процентни пункта. В регионален аспект, лицата на 65 и повече навършени години са най-много в община Трявна – 32.5%, а най-малко в община Севлиево – 26.9%.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 33.3%, а на мъжете – 23.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години в областта са 12 594, или 11.6% от общия брой на населението, като спрямо 2017 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни пункта. По този показател област Габрово, заедно с област Смолян (11.5%) заемат последно място в страната.
В община Севлиево лицата от тази възрастова група са с най-висок дял – 13.2%, а с най-нисък – в община Трявна (8.9%).

Към края на миналата година общият коефициент на възрастова зависимост в област Габрово е 67.4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат повече от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2017 г. този коефициент е бил 65.8%.
Това съотношение е по-благоприятно в градовете – 61.2%, отколкото в селата – 102.5%. Във всички общини на областта, този показател е над 60.0%, като най-неблагоприятно е съотношението в община Дряново (70.2%).

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 47.2 години през 2014 г. нараства на 48.0 години през 2017 г. и достига 48.2 години в края на 2018 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 47.1 години, а в селата – 53.3 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. е 59 913 души, или 55.3% от населението на областта, като мъжете са 32 274, а жените – 27 639. Независимо от увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране през 2018 г., трудоспособното население е намаляло с 1 245 души, или с 2.0% спрямо предходната година.

Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 35 081 души, или 32.3%, а под трудоспособна възраст – 13 410 души, или 12.4% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2018 г. това съотношение е 51. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 89 млади хора.

По този показател област Габрово отново дели последните места заедно с областите Смолян и Перник. Най-благоприятно е това съотношение в областите Сливен – 87, Варна – 73, и София (столица) – 72 лица.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Габрово е намаляло с 1443 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 13.2‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 9.8‰, а в селата – минус 28.7‰. По този показател областта се нарежда на предпоследно място след област Видин – минус 16.4‰.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който също е отрицателен – минус 407 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Броят на умрелите лица през 2018 г. е 2 184, а коефициентът на обща смъртност – 20.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намаляват със 143, или със 6.1%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (21.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (18.8‰). През 2018 г. на 1 000 жени умират 1053 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (35.4‰) отколкото в градовете (16.6‰).

Показателят за преждевременна смъртност през 2018г. (15.5%) и е с 1.0% пункта по-малко от предходната 2017 г. В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 10.5% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 20.3%.

През 2018 г. в областта са починали 4 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.4‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 11.8‰, през 2005 г. – 6.4‰, а през 2017 г. – 8.3‰.


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

4 коментара

4 Comments

 1. Точно затова ние от партия ГЕРБ взимаме много сериозни мерки и през последните десет години сме внесли 10 000 млади котелски, троянски и казанлъшки роми!!!
  Сега ускорихме процеса и през следващите пет ще заселим още толкова, с което окобчателно ще довършим демографския баланс на проспериращия Габровски Вилает!!!!

  За Видими Резилтати, Другари !!!

  С подкрепата на Отворено Общество (C)

 2. 42 чисто нови автобуси, излезли направо от завода, ще подменят остарелия автопарк на Габрово. Новите возила ще са модерни, сигурни, климатизирани. По-голямата част от тях ще са на природен газ. Очаква се те да пристигнат в Габрово през 2016 година по програма „Региони в растеж“, съобщи зам. кметът Климент Кунев.
   Освен това ще бъде монтирана и нова, модерна система за информация за чакащите по спирката граждани. Там ще бъдат поставени електронни табла, които показват след колко минути ще пристигне даден автобус. Така хората по-добре ще могат да планират пътуването си. Сега, въпреки създадената транспортна схема, гражданите незнаейки колко ще чакат автобуса, предпочитат да вземат такси, тъй нар. маршрутки, които за същата цена, като автобусната, ги превозват по линията на автобуса. Освен, ако нямат карта за градския транспорт.
  Като пристигнат новите автобуси, Общината с качествен и модерен градски транспорт се надява да удари нелоялната конкуренция на такситата, пояснява Кунев.
  “ Нерегламентираното вземане от таксита на пътниците от спирките е кражба. Освен това те не издават касови бележки.Спирките са направени за градските автобуси, а не за такситата. За тях има определено регламентирано място за чакане на пътници – пиаците. Общината не може пряко да вземе мерки срещу тях. Това могат да сторят от КАТ и ДАИ, правят се кампанийни акции срещу незаконните действия на такситата. Но не може да става денонощно, тези институции си имат още много други задължения. Аз напълно разбирам хората, сега са недоволни от предлаганата от нас транспортна услуга и от състоянието на автобусния парк. Затова търсят алтернатива,“ допълва той.
  Като потвърждение на коментара му е извършената миналата седмица съвместна акция  на общинския инспекторат и ДАИ. Само за един ден, докато е траела акцията, приходите на общинското транспортно дружество са се повишили с 780 лв. Това за месец прави 15 хил. лв., а за година – около 200 хил. лв.

  „Такъв е размерът на кражбата, която нерегламентираните таксиметрови превози извършват от спирките на градския транспорт. Време е  Общината да се възползва от законовото си право да намали броя на такситата в града. В момента са разрешени 224 таксита, мисля че трябва да бъдат намалени, ако това продължава. След като те търсят нерегламентирани начини за препитание, значи такситата в Габрово са много.
  Моето лично мнение е, че транспортният модел трябва да е съвсем друг. Общината трябва да плаща всички направени от автобусите разходи, а средствата от билетите на пътниците да остават за нея. Защото Общината чрез решение на Общинския съвет е органът, който определя какви линии ще се изпълняват и на каква честота. И превозвачът автоматично трябва да изпълнява това решение. Сега сме оставили превозвачът сам да събира средства от пътниците. Това би било логично, ако той сам определя маршрутите и честотата на преминаване. В противен случай, ако Общината, искайки автобусът да преминава на всеки 15 минути, плаща за това на превозвача“, коментира зам.кметът.
  Според него ръководството на „Общински пътнически транспорт“ успя през последната година да подобри обслужването, да купи по-добри автобуси, макар и втора употреба. И то с ограничените средства, които успява само да изработи. Но има още много какво да се направи за подобряване на градския транспорт, смята той.
  Така, че докато пристигнат автобусите, купени с европейски средства, ще трябва да се задоволим с новите-стари манове и амортизираните икаруси. Най-големите градове в страната, като София, Пловдив, Варна, Бургас и други,  вече са оборудвани с чисто нови автобуси. Идва ред на по-малките градове.
  Общината е директен бенефициент по отношение на проекта за градския транспорт, както и други общини,  така те ще могат да финансират модернизация на градския си транспорт. Няма причина, поне засега, да има отлагане или спиране на процедурата, обясни Кунев.
  Разработката на Общината е готова, очаква се обявяване на процедурата за приема й. Интегрираният градски транспорт е само част от проекта, в него попадат и технически проекти на някои сгради и кръстовища в общината. Проектът се изпълнява  под ръководството на арх. Татяна Стойкова.
  Акцентите в дейността на Общината сега са реконструкцията на парк Маркотея, тя вече започна върху повече от 50 дка площ. Другото важно нещо е обновяване на крайречната улица „Дунав“, тя започва от Спортната зала, минава покрай реката до полицията и стига до ул. „Орловска“. Освен самата улица, ще бъдат облагородени пространствата между блоковете, ще бъдат изградени спортна и детска площадка, ще има пешеходна алея, ще бъдат обособени нови паркоместа.
   “ В момента се оценяват получените оферти за изпълнител на обекта. Надяваме се цялостната реконструкция да завърши до края на годината. Общината е собственик там на два изключително атрактивни терена, като е готова да учреди право на строеж. Тръжните процедури вече започнаха. Доста са разрешените строителни дейности там, включително и строеж на атрактивни заведения край реката. Не маловажно е и ,че терените се намират близо до полицията и така има по-голяма сигурност за собствениците им“, допълни още Кунев.
  Той коментира и обвиненията на столичен седмичник, поместени  и в местен сайт, че е истинско разточителство Общината да плаща на 500 души администрация.

 3. Кореняк

  01.05.2019 at 8:47

  ГЕРБ през последните години само имитира дейност в града, харчи европейските средства за обогатяваме с обществените поръчки на своите фирми,а за жителите на Габрово останаха боядисаните камъни в Янтра и циганския електорат на Таня Христова, който благодарение на габровци намаля през април т.г.

  • Електората не е бутнат с пръст, само до всяка колиба с цигани сложиха по една патрулка да ги пази от недоволните и възмутени габровци.
   Вървете до Хлебозавода и вижте как им охраняват копторите.
   😭

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Култура

Областният ще даде началото на „Културен жест“

Published

on

В навечерието на светлите Великденски празници Областният управител на Габрово поставя началото на инициативата „Културен жест“. Тя е част от предстоящо мащабно събитие, което Областна администрация – Габрово и Държавен архив – Габрово организират, съвместно с регионални и местни културни институти и ще посветят на 24 май.

„В условия на световна пандемия сме и това няма как бързо да се промени. Но може всички заедно да направим така, че дните да са изпълнени с позитивни мисли и красота, с която ни дарява изкуството във всичките му направления. Тази инициатива е покана през следващата седмица да четем заедно любими стихове, откъси от произведения, а защо не да изпълняваме любими песни, да рисуваме… „

Начало на инициативата ще даде областният управител Невена Петкова. Какво ще сподели или прочете тя ще може да гледате и слушате на Facebook страницата на Областен управител на област Габрово в понеделник, точно в 18.00 часа.

А кои други представители на институции ще се присъединят, ще разберете ако всеки ден в същия час отново сте „там“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Евродепутатът Цветелина Пенкова за кампанията #PRAYATHOME

Published

on

#PRAYATHOME е името на кампанията, която стартира на Световния ден на здравето и професионалния празник на здравния работник, инициирана от евродепутата Цветелина Пенкова. Основният призив е да бъдем отговорни, солидарни и да проявим разбиране към всички тези хора, които полагат денонощно усилия, за да могат да опазят нашето здраве. А отговорната позиция е, по празниците да се опитаме да създадем едни традиции, които не са типични за нас и да останем вкъщи.

Всички искаме да излезем по-бързо от тази здравно-икономическа криза и да се върнем към активния си начин на живот, да празнуваме в храмовете, по площадите, с близки и приятели. Препоръките на Щаба са да се ограничат тези масови събирания, защото съществува сериозен риск това да ни върне със седмици назад. Призивът и на църквата е да останем вкъщи, да се помолим от там и да не посещаваме храмовете. Имаме уверения, че всички мерки за дезинфекция ще бъдат направени. Факт е, че първите, които подкрепиха #PRAYATHOME са докторите и медицинския персонал от Центъра за спешна медицинска помощ – София, начело с директора д-р Георги Гелев. Разбира се, включиха се много колеги от Европарламента и някои популярни български лица, обясни Пенкова пред Дарик радио.

Въпреки, че никой не беше подготвен за толкова огромна криза, реакциите на европейските институции бяха навременни и адекватни, каза евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. 812 млн. евро ще бъдат на разположение на България, които могат да се използват в борбата с коронавируса. До края на годината се очакват още над 500 млн. евро, което означава, че България ще получи близо 1 млрд. и 400 млн. евро за борба с тази криза. Взимат се мерки и в научноизследователската дейност, за която също се отделят средства, така че финанси за преодоляване на ситуацията има.

Относно този шум на антиевропейски настроения, който имаше в някои страни. Факт, е че имаше държави, които реагираха прибързано и затвориха границите си, като Унгария, например, което създаде проблем за транспорта и транспортирането на стоки, а зелените коридори са от изключително значение на този етап. Но реакцията беше много навременна и бърза и тези граници бяха отворени. Взеха се всички необходими мерки.

По отношение на европейската солидарност, бих искала само да посоча някои цифри. Франция изпрати на Италия над 1 млн. маски и хиляди предпазни костюми, помощта на Германия вече се измерва в тонове, над 7 тона са изпратени материали – маски, костюми, респиратори. Солидарността я има, може би трябваше да реагираме по-бързо, но вече има осигурено финансиране и активна комуникация между държавите-членки.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Продължава премахването на опасни дървета край жп линията в Трявна

Published

on

снимка: Община Трявна

От вчера, 9 април, Община Трявна стартира премахване на дърветата край жп линията в град Трявна в участъка между квартали „Тепавици“ и „Божковци“.

снимка: Община Трявна

Дърветата, които ще бъдат премахнати, са в недобро състояние, изсъхнали и създават предпоставка за инциденти.

снимка: Община Трявна

На тяхно място ще бъдат засадени нови подходящи дървесни видове, както и храстова растителност.

снимка: Община Трявна

Със съдействието на служители от РУ на МВР Трявна се създава необходимата организация на движението на моторни превозни средства в този участък.

снимка: Община Трявна
снимка: Община Трявна

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица