Новини, Политика|27.06.2019 9:29

Общинският съвет в Севлиево прие изпълнението на Бюджет 2018

снимка: Община Севлиево

Общинският съвет на Община Севлиево прие годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Общината за 2018 г. В решението е записано, че регламентираните взаимоотношения на Община Севлиево с централния бюджет за 2018 г. под формата на субсидии са в общ обем от 17 216 640 лв.

Бюджетът на Общината е формиран коректно и съобразно финансовите изисквания на закона. Общият бюджет за изминалата година бе 36 855 575 лв. и бе рекорден за Община Севлиево. Капиталовите разходи за същата година са били в размер на 13 199 909 лв. Общинският съвет прие и отчета за 2018 г. на средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове, както и на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие“.

На същото заседание Общинският съвет единодушно прие Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Севлиево за периода 2019 – 2020 г. Целите и приоритетите на общинската стратегия са съобразени със законовата рамка за приобщаващо образование и изконното право на всяко дете да бъде приобщено и ценено.

снимка: Община Севлиево

В зависимост от неговите индивидуални потребности трябва да бъде гарантиран достъпът на децата до подкрепа за личностно развитие. Тази стратегия ще определи обществените отношения, свързани с приобщаващото образование, както и дейностите на всички институции в системата на училищното и предучилищното образование за подкрепа към децата и учениците.

С друго решение общинските съветници решиха Община Севлиево да вземе мостов кредит за разплащане на средства по проекта за „Прилагане на децентрализиран модел за управление на биоотпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”.

Заемът е за 734 413 лв., краткосрочен, и ще бъде отпуснат от Фонда за органите за местно самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД. Целта е чрез средствата да се осигури изпълнението на проекта за управление на биоотпадъците в Общините Севлиево, Дряново и Сухиндол.

Допълнителни 10 000 лв. ще отпусне Община Севлиево за нуждите и подпомагането на терминално настанени болни жители от Община Севлиево в Регионалния хоспис в гр. Дряново. Това решение също бе одобрено от общинските съветници по време на заседанието.

снимка: Община Севлиево

Местният парламент в Севлиево одобри и изваждането от капитала на МБАЛ „Стойчо Христов“ ЕООД на поземлен имот. Обектът ще се използва за спортни цели от клуба по тенис „Севлиево“.

С друго свое решение Общинският съвет откри процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Габрово и Районен съд – Севлиево. Мандатът на сега действащите съдебни заседатели изтича в края на годината. Общо 33 съдебни заседатели трябва да бъдат определени сега като 7 от тях ще са за Окръжния съд в Габрово.

В Районен съд Севлиево ще има 25 съдебни заседатели с мандат 2020 – 2023 г. Списъкът на определените кандидати за съдебни заседатели трябва да бъде представен пред председателя на Апелативния съд – Велико Търново и Окръжен съд – Габрово в срок до 15 септември тази година.

Следващото заседание на Общинския съвет ще бъде на 30 юли.


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Напиши коментар