Свържи се с нас

Новини

Д-р Иван Иванов: Отговорното управление на общинските финанси е гарант за стабилното бъдеще на Севлиево

Published

on

иван-иванов, архив

снимка: Община Севлиево, Архив

Д-р Иванов, кои са основните акценти в Отчета за изпълнението на бюджета на Община Севлиево за първото полугодие на 2015 г.?

През последните четири години аз и екипът ми от Общинската администрация работим всеотдайно, за да осигурим един стратегически по-развит, благоустроен и съвременен град Севлиево. Постигнатите ни до момента резултати показват, че вървим в правилната посока, благодарение на гражданите, бизнеса, институциите и всички хора, които застават зад нас.

Когато говорим за изпълнението на бюджета на Община Севлиево през първото полугодие на 2015 г. трябва да отбележа, че зад цифрите стои едно цялостно изпълнение на бюджета, без да са допуснати просрочени и неразплатени задължения.

За настоящата 2015 г. Община Севлиево получи всички субсидии и трансфери от републиканския бюджет, които са в размер на 7 960 759 лв.

Както през последните три години, така и през настоящата прилагаме адекватни мерки за повишаване събираемостта на приходите. Поради тази причина през отчетния период са събрани 495 405 лв. просрочени задължения от минали периоди на физически и юридически лица. Отчетохме и успешна данъчна кампания, мнозина граждани и фирми се възползваха от 5 процентната отстъпка по ЗМДТ при изплащане на годишния размер на задължението. Общият обем на данъчните приходи е в размер на 1 374 491 лв. От данък върху недвижимите имоти са постъпили 490 045 лв., които представляват 77 % от планираните за годината. С най-голям относителен дял в данъчните приходи в размер на 47 % е данък върху превозните средства, от които са събрани 645 551 лв. Със 149 222 лв. в повече спрямо същия период на 2014 г., са постъпленията от такса битови отпадъци, които достигнаха обем от 1 139 367 лв. С тези средства целево се финансира дейност „Чистота“. От търговските дружества с общинско участие към 30 юни са постъпили дивиденти в размер на 68 275 лв.

Удовлетворени сме от изпълнението на неданъчните приходи на Общината в размер на 2 786 982 лв., спрямо 1 802 718 лв. към 30 юли 2014 г., което формира ръст в абсолютна стойност от 984 264 лв.

Какъв е ключът към успехите в разходната политика на Община Севлиево?

Благодарение на предприетата от самото начало на мандата политика за финансова устойчивост, увеличаване на приходоизточниците, повишаване събираемостта на данъчни и неданъчни приходи, както и оптимизиране на разходните показатели, през първото шестмесечие на 2015 г. Община Севлиево няма просрочени задължения към доставчици.

Отчитаме ритмичност при изплащането на работните заплати и осигурителните вноски, както и необходимите разходи за издръжка. Редовно се изплащат стипендии на учениците, предоставят се необходимите субсидии на второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование”, на второстепенните разпоредители във функция „Социално подпомагане и грижи”, функция „Култура” и на читалищата на територията на общината.

Средствата, с които се финансира функция „Образование” са обем от 3 644 597 лв., в това число за издръжка и подобряване на материално-техническата база в детските градини на територията на Община Севлиево са предоставени средства от местни дейности в общ размер на 471 270 лв.

Колко второстепенни разхоредители се финансират от общинския бюджет?

Броят на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Севлиево е 35. Продължихме тенденцията за увеличаването им, тъй като на практика предоставената финансова автономност, със съответните права и задължения, дава добри резултати в посока предоставяне на по-качествени услуги и висока мотивация на целия екип при изразходване на публични средства. В съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси и във връзка с решения на Общински съвет – Севлиево са разкрити 7 нови второстепенни разпоредители към бюджета: Дом на културата „Мара Белчева“ – гр. Севлиево, Градска библиотека, Младежки център – Севлиево, Спортни имоти, Детски комплекс „Йовко Йовков“, Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи без увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания.

Какви са постъпленията от разпореждане с общинска собственост?

Изпълнението на Програмата за разпореждане с имоти общинска собственост е приоритет за нас и през 2015 г., тъй като в последните години, с изключение на предходната 2014 г., са реализирани постъпления от продажби на общинска собственост в изключително ниски нива, което възпрепятстваше финансирането на основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи със собствени бюджетни средства.

През първо шестмесечие на 2015 г. от разпореждане с общинска собственост са постъпили 628 496 лв., спрямо 92 964 лв. към 30 юли 2014 г. Имаме преизпълнение на годишния първоначален план, който по първоначален бюджет беше заложен в обем от 500 000 лв. Тези средства се изразходват с целево предназначение за основни и текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура, както и за покриване на погасителните вноски по инвестиционни кредити.

Приходите от наеми на общинско имущество и земя са в общ размер от 323 734 лв.

Какъв е размерът на инвестиционните разходи на общината?

По първоначалния бюджет на Община Севлиево за 2015 г. са планирани 1 418 000 лв. целева субсидия за капиталови разходи. От тях 916 200 лв. са предназначени за изграждане и основен ремонт на общински пътища. На основание ПМС № 187/20.07.2015 г. ще ни бъде предоставена допълнителна субсидия в размер на 800 000 лв. за ремонт на общинска пътна и улична мрежа.

Изпълнението на капиталовите разходи на община Севлиево към 30.06.2015 г. е в размер на 8 818 744 лв., в зависимост от източника на финансиране средствата се разпределят по следния начин:

– Целева субсидия от Републикански бюджет – 95 486 лв.

– Собствени бюджетни средства – 232 432 лв.

– Средства от Европейски съюз – 8 374 207 лв.

– Други източници, включително от целеви средства и преходни остатъци от 2014 г. и дарения – 116 619 лв.

В какво инвестира Община Севлиево през тези шест месеца от годината?

През първото полугодие на 2015 г. приключихме изграждането на новия пенсионерски клуб в ж.к. „Митко Палаузов“ – град Севлиево, който е на обща стойност 82 640 лв.

Направихме проектиране и изградихме напоителна система в парк „Казармите“ на стойност 71 725 лв., ремонт на мост над р. Росица в махала Тумбалово в размер 49 836 лв.

В реализация са мероприятия по изпълнението на Генералния план за организация на движението, за които са планирани над 200 000 лв., от тях към момента са усвоени 40 816 лв.

Имаме сключени договори за монтаж на светофарна уредба на кръстовището на ул. „В. Левски“ и ул. „Ст. Пешев“, както и реконструкция на кръстовището на ул. „Росица“ и ул. „Ст. планина“(пред блок „Явор“) и кръстовището на улиците „Ст. планина“, „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Ив. Преснаков“. Планираме и изграждането на паркинги за леки МПС до Стар гробищен парк и пред СОУ “Васил Левски“.

До края на лятото ще приключим с ремонтните дейности в детските градини ОДЗ „Слънце“ сграда 2 и ОДЗ „Пролет“ сграда 1 в гр. Севлиево, които възлизат на повече от 250 хил. лв.

Стартирахме проектиране на сепарираща инсталация за битови отпадъци – град Севлиево, като очакваната стойност със строителството на обекта е в размер на над 3 500 000 лв.

Какви средства постъпиха в общината с изпълнението на европейските проекти?

Получените трансфери за първо шестмесечие на 2015 г. възлизат на 1 668 875 лв. Общо извършените разходи във връзка с реализацията на проекти, финансирани от „Националния фонд” и Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ са в размер на 9 113 359 лв., в това число 8 374 207 лв. са разходите с инвестиционно предназначение.

Най-голям дял за отчетния период са усвоените средства по проект „Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево“, на стойност 8 130 199 лв.

Действащите проекти по „Програма за развитие на селските райони” към ДФ „Земеделие” са „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник” и „Изграждане на противопожарна кула с. Крушево, поземлен имот 126020”. Към края на второ тримесечие на 2015 г. усвоените капиталови разходи по проекта за канализационните мрежи възлизат на 189 519 лв., а за противопожарната кула в с. Крушево – 54 489 лв.

Общо отчетените средства, финансирани от проекти по Оперативни програми, са в размер на 9 113 359 лв., спрямо 6 716 800 лв. за същия период миналата година. Съумяхме да обезпечим всички мостови плащания и средства за собствено участие по проекти, финансирани от Европейския съюз.

Какви очаквания имате за приключването на мандата?

Няма да посрещнем местните избори с „опразнена каса“ и поети ангажименти с отложено плащане в следващия мандат, с лавина от просрочени задължения, каквито заварихме през ноември 2011 г. Поучихме се от грубите грешки на предишното ръководство. Извървяхме труден път до момента, в който можем със самочувствие да представим финансовите си резултати. Имаме амбицията да подобряваме и надграждаме постигнатото, защото отговорното управление на общинските финанси е гарант за стабилното бъдеще на Севлиево.

Информация: Община Севлиево

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

1 Comment

1 Comment

  1. Гражданин

    04.08.2015 at 16:54

    Стига с продажбите на общинска собственост! – просто я отдавайте срещу адекватно заплащане – 2лв наем за година на няколко декара обработваема земя 2-ра и 3-та категория е смешно – не, ами не знам какво; апартамента в Стара Загора продаден за 50 и няколко хиляди – смешка – пазарната беше над 100 хиляди при всички условия; общината продава кубик дървена маса на дърводобивните дружества на 1,5лв до 2,7лв – това не е ли смешно. Ревизирайте тези цени и не ги крийте от хората. Управлението прави неща и е градивно в известна степен – признавам това, но също и може да е по съвестно и наистина да работи за доброто на града.

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Крими

Спипаха таксиджия, „бръмчал“ нелегално

Published

on

Преписка по чл. 324, ал. 1 от Наказателния кодекс е образувана срещу 54-годишен мъж от Плачковци, установен да осъществява нерегламентиран таксиметров превоз.

Случаят бил разкрит вчера, 13 август, около 09.40 часа по време на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с осъществяване на нерегламентиран таксиметров превоз на пътници, осъществена от служители на тревненската полиция и на РД „Автомобилна администрация“ – Плевен.

„Шано – таксиджията“ бил спрян от органите на реда на ул.“Асеневци“ в Трявна. При извършената от служителите на Закона проверка, било установено че водачът осъществявал нерегламентиран таксиметров превоз на трима пътници – две лица от Трявна и един жител на село Градец.

Във връзка със случая е образувана преписка по чл. 324, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

16-годишен загина след инцидент с АТВ край Буря

Published

on

16-годишен момче загуби живота при нелеп инцидент с АТВ край севлиевското село Буря. Трагедията е станала вчера сутринта, 13 август, около 08.25 часа.

Тогава чрез спешния телефон 112 в дежурната част на севлиевската полиция постъпил сигнал за пътнотранспортно произшествие с пострадали, в близост до село Буря.

По първоначални данни, на десен завой, водач на АТВ изгубил контрол над управляваното от него моторно превозно средство, напуснал пътното платно и пропадал в дере, протичащо в ляво по посоката му на движение.

В следствие на травмите, получени при инцидента, починал 16-годишен жител на село Грънчарово, община Дулово. С наранявания, без опасност за живота, е 16-годишен младеж от София.

На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, б. „в“ от Наказателния кодекс.

Разследването на механизма и причините за възникване на пътния инцидент се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

„С усмивка на училище“

Published

on

„С усмивка на училище“. Това е мотото на кампанията на БЧК – Габрово и БМЧК – Габрово, която се провежда за шеста поредна година. Чрез нея отново ще се опита да бъдат сбъднати мечтите на много деца в неравностойно положение, като им бъдат осигурени нужните помагала и тетрадки, за да могат да се чувстват не по-различни от всички останали.

„В същото време вярваме, че акцията ни е начин самите ние да дадем пример на нашите деца, за това що е то съпричастност и отговорност. Да ги научим, че разделното събиране може да е приятно и да носи удовлетворение. Да! Разделно събиране… това е в основата на акцията ни.

Пунктът за вторични суровини в квартал Борово ни подкрепи в това начинание. Всеки, който иска да се включи и да помогне, може да го направи, като занесе на ул. „Никола Войновски“28 събраните отпадъци: хартия, списания, тетрадки, брошури и т.н – велпапе, кашони, кутии и всякакви картонени опаковки – полиетилен (найлон, стреч ), пластмасови бутилки, капачки, бидони и други.

Можете да сторите това всеки ден от понеделник до събота. Единственото, което се иска от вас е да отидете до пункта, да оставите събраните вторичните суровини и да кажете, че са в полза на акцията на БЧК.

Собственикът пое ангажимента да приема и записва предадените количества, и в края на акцията (10 септември), да обяви и заплати всичко събрано“, споделят от БЧК – Габрово.

В инициатива вече се включиха активно родители на деца от няколко детски градини в Габрово.

„Надяваме се искрено, че начинанието ни ще ви допадне и ще ни подкрепите!“

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица