Култура, Новини|06.12.2018 12:17

Приемат предложения за разработката на Програма Култура 2019

снимка: Борис Петков – Щрък, фоторепортер на „Габрово Нюз“

Община Габрово публикува проект на обявление за Програма Култура 2019. Предложението включва съдържателен обхват на програмата, разработен на базата на идентифицирани потребности за себеизява на културните оператори от една страна и набелязаните цели и посоки на развитие в програмните документи на общината от друга.

Община Габрово приканва заинтересованите страни и бенeфициентите на Програма Култура да участват в разработката на съдържателния обхват като аргументирано изразят становище, дадат конкретни предложения за промени, допълнения на текстове, отпадане на такива или цялостно включване на нови приоритетни области.

„Очакваме аналитичен и принципен подход, концептуално виждане за развитие на програмата, коректно и отговорно отношение към предоставената възможност за участие в окончателния вариант на Обявлението“, споделят от администрацията на кмета.

Коментари и предложения можете да изпращате на адрес: kultura@gabrovo.bg в срок до 11-ти декември. Срещата по Програма Култура 2019 е насрочена за 12-ти декември, сряда, от 16 часа и ще се проведе в Ритуалната зала на Община Габрово.

„Очакваме заедно да създадем предпоставки за реализиране на истински стойностни проекти в сферата на изкуствата, както и най-добрите условия за протичане на всички процеси, съпътстващи изпълнението им“, допълват още от Община Габрово.

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ

Приоритетите в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2019 г. са:

Приоритет 1: ДИГИТАЛНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: ТВОРЧЕСТВО, ВДЪХНОВЯВАЩО ПРОМЯНА

Творчеството неизменно променя начина, по който виждаме света около нас. Креативността и промяната са неразривно свързани, изкуството и културата владеят силата да трансформират човешкия живот, творческите идеи имат мощта да предизвикват и ускоряват промените. Днес културният сектор и изкуството се срещат с огромните възможности на информационните и комуникационни технологии – от нови приложения на цифровата технология до нововъзникващи форми на изкуството и нови бизнес модели.

Чрез този приоритет ще бъдат подкрепяни проекти, които:

– ползвайки инструментариума на дигиталните иновации в културния сектор и изкуството адресират общностна промяна и създават социални ползи: правят културата по-достъпна за всеки; вдъхновяват младите хора и насърчават развитието на активни общности;

– популяризират творческото разнообразие, културните традиции и постижения на Габрово в национален и международен план;

– прилагат иновативни модели и подходи, вкл. за разпространение, които: гарантират достъп до жанрово разнообразно изкуство, което да е отвъд познатите стереотипи; повишат присъствието и откриваемостта в международни и национални дигитални платформи на културни продукти, създадени и свързани с Габрово; насърчат видимостта на изкуството, създадено в общността;

– акцентират върху културно съдържание с европейско измерение и допринасят за достойното представяне на местните културни постижения в рамките на инициативата Европейска столица на културата Пловдив – 2019 г.

Приоритет 2: ГАБРОВО – ТВОРЧЕСКИ ГРАД НА ЮНЕСКО

Приоритетът цели да осигури възможност на творците и гражданите: чрез творчески идеи, подходи и интерпретации, включително по темите, свързани с общочовешките ценности, да представят постиженията, таланта и новаторските търсения, местната културна специфика и идентичност като част от европейската и световна култура и културно наследство; да се развива, интерпретира и популяризира културното, индустриално, архитектурно и художествено наследство и традиции на общината по начин, който е съвременен, атрактивен и въздействащ, утвърждавайки положителния й образ и дълготраен интерес към нейните ценности, както и да се активизира културното сътрудничество, пресъздаването или обмен на творчески опит и съвместни изяви.

Проектите трябва да са насочени към дейности и събития, целящи опазване, експониране и социализиране на материалното и духовно наследство, както и на съвременното изкуство и култура, насърчаване използването на иновативни и креативни подходи, методи, средства и техники при представянето и промотирането на културното многообразие. Възможни (но не задължителни) проектни теми могат да бъдат: Култура и екология (Културата като промоутър на нови идеи в сферата на зелените иновации), Култура и архитектура (нови елементи в градска среда, функционални скулптури); Култура и образование; Култура и бизнес; Култура и социално предприемачество; Старт за творчески индустрии, както и стартиране/ускоряване на културни процеси в посока децентрализация, изграждане на „културни мостове” с европейската култура и изкуство и насърчаване на проекти, които стимулират международното сътрудничество и изграждат продуктивни взаимоотношения с международни партньори.

Да популяризират постиженията в областта на културата и изкуството чрез партньорство на локално, национално и международно равнище за създаване на положителен ефект и върху други сектори, търсейки добавена стойност и възможности за развитие на туристическия потенциал в национален и международен план.

ФИНАНСИРАНЕ

Предвидените по съответните приоритети средства и съответните максимални суми, които могат да бъдат отпуснати на един проект за тази конкурсна сесия на Програма Култура, са следните:

по приоритет Дигитално предизвикателство: Творчество, вдъхновяващо промяна – обща прогнозна сума за приоритета: 40 000 (четиридесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект – до 20 000 (двадесет хиляди) лв.

по приоритет Габрово – Творчески град на ЮНЕСКО – обща прогнозна сума за приоритета: 60 000 (шестдесет хиляди) лв. Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект – до 15 000 (петнадесет хиляди) лв.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар