Новини, Политика|13.11.2017 18:05

Габрово ще модернизира уличното си осветление

снимка: Борис Петков, фоторепортер на „Габрово Нюз“

На последното си заседание Общински съвет – Габрово прие с 28 гласа „за“ предложението за поемане на дългосрочен дълг, в размер на 3 милиона лева, за финансирането на пилотния проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ чрез сключването на договор с гарантиран резултат.

Нямаше гласували „против“, а само трима „въздържали се“. Проектът ще даде възможност да се подобри енергийната ефективност и да се модернизира уличното осветление в града.

Продължителността му е до 12 години, в рамките на които ще се осъществят подготвителната фаза – избор на изпълнители, реализацията на инвестиционните дейности на терен и изплащането на инвестицията.

Предвид времето, необходимо за провеждане на процедура за избор на изпълнител, се предвижда сключването на договора, реалното изпълнение на проекта и поемането на дълга да стане през 2018 г.

Изплащането на дълга ще се осъществи от реализирани икономии от годишните разходи за електрическа енергия, поддръжка и експлоатация, в резултат на направената инвестиция.

Проектът ще повиши качеството на живот в Габрово и ще подобри екологичната среда.

Конкретните му цели са: да бъдат изпълнени съвременните нормативни изисквания за осветеност; реализиране икономия на електрическа енергия в размер на минимум 1 100 847 kWh /годишно; спестени емисии на СО2 – 902 тона/годишно; да се повиши сигурността в градската среда за жителите и гостите на Габрово и да се повиши привлекателността на града.

Предвидените основни дейности са свързани с проектиране и внедряване на енергоспестяващи мерки за модернизация и ремонт на уличното и парково осветление, както и въвеждането на интегрирана интелигентна система за контрол, наблюдение и управление.

Индикативната стойност на договора с гарантиран резултат, чрез който ще се реализира проекта, възлиза на 3 800 000 лв. От тях 2 991 600 лв. са за предвидените основни проектни дейности, а останалата сума от 808 400 лв. ще обезпечи очакваните разходи за поддръжка, управление и мониторинг на уличното осветление и системата за неговото управление след въвеждане на модернизацията на уличното осветление в експлоатация.

Финансирането на стойността на договора ще се осигури чрез участието на Общината в инвестицията с предоставена безвъзмездна субсидия от НДЕФ (Национален Доверителен Екофонд) в размер на 800 000 лв. (т.е. 25% от стойността на проекта), а останалата част от инвестицията ще се изплати от реализираните икономии от разходите за поддръжка и експлоатация.

При договорите с гарантиран резултат експлоатацията и поддръжката на системата е ангажимент на изпълнителя по договора. Предлагат се най-добри технически и инженерни решения, като гарантирания резултат се измерва ежегодно. Отговорността за постигане на заложените резултати в проекта (енергийни спестявания и нормативна осветеност) е задължение на изпълнителя. Общината няма ангажимент по търсене и осигуряване на финансиране и не носи финансов риск. Плащането на дълга е разсрочено, без допълнителни разходи.

Предложението за проекта бе публично представено пред габровската общност на 26 септември 2017 г.

Като извънредна точка от дневния ред, общинските съветници разгледаха и одобриха „ДКЦ І Габрово“ ЕООД да подаде две проектни предложения за финансиране от НДЕФ.

Те са за ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в първа и втора база на здравното дружество. Своето съгласие дадоха 28 общински съветници, „против“ нямаше, един гласува „въздържал се“.

Общата стойност на проектите е, съответно: за „ДКЦ І Габрово“ ЕООД – обект първа база – 1 млн. 319 хил. 324, 21 лв. с ДДС, а за „ДКЦ І Габрово“ ЕООД – обект втора база – 982 хил. 043, 12 лв. с ДДС. Основната им цел е да се осигури общинска здравна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност и комфорт за пациентите.

Въведените мерки за енергийна ефективност ще доведат до намаляване на енергопотреблението, намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация на сградния фонд, намаляване на вредни емисии на СО2. Ще се създадат благоприятни условия за провеждане на медицински прегледи.

Енергоспестяващите мерки, предвидени в рамките на проектите, включват подмяна на дограма, топлоизолация на сградите, ремонт на отоплителните, вентилационните и котелна инсталации, въвеждане на енергоспестяващо осветление, инсталиране на БГВ слънчеви колектори.

С прилагането на тези мерки сградите ще бъдат приведени в съответствие с клас А по скалата за енергийните характеристики и ще отговарят на нормативните изисквания за енергийна ефективност.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

2 коментара

Напиши коментар